Dragan Milkov | Ratko Radošević

UPRAVNE RADNJE

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić | Sandra Samardžić

PERSPEKTIVE POTPUNIJEG OSTVARIVANјA PRAVA IZ ČLANA 12 KONVENCIJE UJEDINјENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

RELEVANTNI DATUM ZA OCENU PRIPADNOSTI ULAGAČA U INVESTICIONIM SPORAZUMIMA

PDF (ENG)

Dušan Nikolić

PRAVCI RAZVOJA UNIVERZALNOG LjUDSKOG PRAVA NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU

PDF (SRB)

Snežana Brkić

OSNOVNE TENDENCIJE U EVOLUCIJI NAČELA NEPOSREDNOSTI U OPŠTEM KRIVIČNOM POSTUPKU U SRBIJI (PRVI DEO)

PDF (SRB)

Slobodan Orlović | Nataša Rajić

PROMENE USTAVNOPRAVNOG POLOŽAJA JAVNOG TUŽILAŠTVA USTAVNOM REVIZIJOM IZ 2022. GODINE

PDF (SRB)

Jelena Vidić | Milica Kovačević

O POJEDINIM PITANјIMA ZAVEŠTAJNOG NASLEĐIVANјA U SRPSKOM PRAVU – DE LEGE FERENDA (I DEO)

PDF (SRB)

Sandra Fišer Šobot

POJAM VERTIKALNOG SPORAZUMA I VERTIKALNOG OGRANIČENјA U UREDBI 2022/720 O GRUPNOM IZUZEĆU VERTIKALNIH SPORAZUMA

PDF (SRB)

Atila Dudaš | Ivan Jokanović

HIJERARHIJA PRAVA POTROŠAČA U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA U SLOVENAČKOM, HRVATSKOM I SRPSKOM PRAVU

PDF (ENG)

Dragana Ćorić

AKADEMSKI INTEGRITET – POJAM, SADRŽINA I NAČINI NARUŠAVANјA ISTOG

PDF (SRB)

Jelica Gordanić

UTICAJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA NA MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – POSLEDICE PO MEĐUNARODNOPRAVNI SUBJEKTIVITET DRŽAVE

PDF (SRB)

Ivan Milić

O POJEDINIM PREKRŠAJNIM ODREDBAMA IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

PDF (SRB)

Sloboda Midorović | Radenka Cvetić

RASPOLAGANјE BUDUĆIH ETAŽNIH VLASNIKA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA ZGRADE I ZEMLjIŠTEM POTREBNIM ZA REDOVNU UPOTREBU ZGRADE U KORIST INVESTITORA PRI ZAKLjUČENјU UGOVORA O KUPOVINI POSEBNOG DELA ZGRADE

PDF (SRB)

Igor Milinković

SLOBODA SUDIJSKOG IZRAŽAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

PDF (ENG)

Tatjana Bugarski | Milana Pisarić

SARADNјA U SUZBIJANјU PRIVREDNOG I FINANSIJSKOG KRIMINALA U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (SRB)

Dragiša Drakić | Ivan Milić

KONTROLA OSUĐENIH LICA NAKON IZDRŽANE KAZNE ZATVORA

PDF (SRB)

Gordana Drakić | Uroš Stanković

RIMSKO PRAVO U DELIMA PAVLA ŠEROGLIĆA

PDF (SRB)

Bojan Tubić | Aleksandra Toroman

OGRANIČENJE ČLANA 8 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA ZA VREME VANREDNOG STANJA

PDF (SRB)

Marko Knežević

NUŽNO SUPARNIČARSTVO I PROŠIRENјE PRAVNOSNAŽNOSTI

PDF (SRB)

Ognjen Vujović

DERELIKCIJA I FURTUM

PDF (SRB)

Ivana Marković

TEORIJSKE OSNOVE KAŽNJIVOSTI SAUČESNIŠTVA U UŽEM SMISLU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA POMAGANJE

PDF (SRB)

Dušan D. Nikolić

PRAVNI OKVIR INOVACIONE DELATNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Đorđe Marjanović

KRIVIČNO DELO DOGOVARANјE ISHODA TAKMIČENJA SA OSVRTOM NA KONVENCIJU SAVETA EVROPE O MANIPULACIJI SPORTSKIM REZULTATIMA

PDF (SRB)

Sanja Kreštalica | Simeon Petković

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA: DOMAŠAJ I OGRANIČENJA ČLANA 15 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

PDF (SRB)

Ljubana Sladić

UGROŽAVANJE SIGURNOSTI I UGROŽAVANJE BEZBJEDNOSTI U KAZNENOM PRAVU REPUBLIKE SRPSKE – SLIČNOSTI I RAZLIKE

PDF (SRB)

Sanja Grbović

KORAK NAZAD ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA: OŽIVLJAVANјE PITANJA PRAVA NA ABORTUS U 21. VEKU

PDF (SRB)

Asrul Ibrahim Nur

ENERGETSKA PRAVDA U RAZVOJU ELEKTROMOBILNOSTI: PRAVO EU I PRAVO ASEAN U KOMPARATIVNOM KONTEKSTU

PDF (ENG)

Jelena Plamenac

ZNAČAJ UTVRĐIVANJA ČINJENICE POSTOJANJA BRAKA PRILIKOM STICANJA AKCIJA I UDELA

PDF (SRB)

Ekart Klajn

KAKO MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO MOŽE DOPRINETI ODRŽAVANJU MEĐUNARODNOG MIRA I SIGURNOSTI?

PDF (ENG)

Senad Jašarević | Darko Božičić

STANDARD „DUŽNA PAŽNJA“ U OBLASTI RADNOG PRAVA

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

STICANјE BEZ OSNOVA – UPOREDNOPRAVNI PREGLED

PDF (SRB)

Marko Parezanović

POLITIČKA VLAST I DRŽAVNE INSTITUCIJE

PDF (SRB)

Aleksandar Martinović

ULOGA ORGANA UPRAVE I NARODNE SKUPŠTINE U ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

PDF (SRB)

Milivoje Lapčević

HRONOLOGIJA ANTROPOLOŠKOG PESIMIZMA NIKOLA MAKIJAVELIJA

PDF (SRB)

Ratko Radošević

NEMAČKO UPRAVNO SUDSTVO:OSNOVI JEDNOG SISTEMA

PDF (SRB)

Ksenija Džipković

POZIV NA PONUDU IZ UGLA UPOREDNOG I SRPSKOG PRAVA

PDF (SRB)

Tijana Perić Diligenski

OGLED O POLITIČKOJ POLARIZACIJI

PDF (SRB)

Mladen Jeličić

INTERNET I PREKRŠAJI IZ ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU – MATERIJALNOPRAVNI ASPEKTI

PDF (SRB)

Mirko Klarić

ULOGA DRŽAVE U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

PDF (ENG)

Pal Sentpali-Gavaler

UTICAJ ZAKONA IZ APRILA 1848. NA PREOBRAŽAJ DRUŠTVA I UKIDANјE KMETSTVA

PDF (ENG)

Nora Jakab

ODRŽIVOST U TEORIJI I PRAKSI

PDF (ENG)

Dima Ziad Alburai

ZAŠTITA ŠKOLA U ZONAMA SUKOBA U POJASU GAZE PREMA MEĐUNARODNOM HUMANITARNOM PRAVU

PDF (ENG)

Svjetlana Dragović

LAŽAN I POGREŠAN ISKAZ SVJEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (ENG)

Muhamed Bahri

IZMEĐU PRAVNE TVRĐAVE I NEIZVESNOSTI: UPOREDNA ANALIZA ZAKONSKOG OKVIRA O IZBEGLICAMA U MAĐARSKOJ I INDONEZIJI

PDF (ENG)

Milica Nјegovan

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA U MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA O PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

PDF (SRB)

Nataša Pajić

TRGOVINA LЈUDIMA KAO PRETNJA LIČNOJ BEZBEDNOSTI

PDF (ENG)

Bjorn Štajnreter

PRINCIP JEDNAKOSTI PRAVNIH SISTEMA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU I NJEGOV DOPRINOS USPOSTAVLЈANJU I OČUVANJU MIRA

PDF (ENG)

Helmut Veber

MEĐUSOBNI ODNOS IZMEĐU KULTURE, PRAVA I MIRA: VEZE I SUKOBI

PDF (ENG)

Martin Šliter

PRAVNOSNAŽNOST I PROBIJANJE PRAVNOSNAŽNOSTI U NEMAČKOM PRAVU

PDF (DEU)

Ljubomir Stajić | Nenad Radivojević | Vladan Mirković

NEKI ASPEKTI BEZBEDNOSNE KULTURE U INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA

PDF (SRB)

Drago Divljak

PRAVNI SISTEM SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE I ELEKTRONSKA TRGOVINA

PDF (SRB)

Maša Kulauzov | Milan Milutin

KRATAK PREGLED IZVORA O EMENDATIO MORAE U JUSTINIJANOVIM DIGESTAMA

PDF (ENG)

Petar Đundić

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA, ČLAN 8. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I PRIZNANJE ISTOPOLNIH BRAKOVA SKLOPLJENIH U INOSTRANSTVU

PDF (SRB)

Bojan Tubić | Stefan Radojčić

ZAŠTITA PRAVA NA IMOVINU U PRAKSI SUDA PRAVDE EU – DOZVOLJENOST OGRANIČENJA

PDF (SRB)

Hadži Živorad Milenović

PRIMENA USTANOVE OKRIVLjENOG SARADNIKA KAO MOGUĆI FAKTOR PODSTICAJA MLADIH NA ORGANIZOVANI KRIMINAL

PDF (SRB)

Nenad Tešić

O IZVRŠENјU NA DIGITALNIM DOBRIMA

PDF (SRB)

Dalibor Đukić

AUTONOMIJA VERSKIH ORGANIZACIJA U PRAVNOM PORETKU REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Ivan Milić

O POJEDINIM PREKRŠAJNIM ODREDBAMA IZ ZAKONA O DUVANU

PDF (SRB)

Aleksandar Antić | Bojan Urdarević

NEKA OTVORENA PITANјA VEZANA ZA MINIMALNU ZARADU U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Aleksandra Sekulić

PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI IZ UGLA SUDSKE PRAKSE

PDF (SRB)

Goran Marković

VANREDNO STANJE U REPUBLICI SRPSKOJ: PRAVNO UREĐENJE

PDF (SRB)

Tamaš Antal

PROMENE U ENGLESKOJ POROTI U XIX I XX VEKU

PDF (ENG)

Slavko Čandrlić

ANALIZA TEREZIJSKIH OPŠTIH ZDRAVSTVENIH PROPISA IZ 1770. GODINE I ZDRAVSTVENIH PROPISA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI TOKOM DRUGE POLOVINE 19. VEKA

PDF (ENG)

Brano Hadži Stević

ВАНРЕДНО СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ: ПОСЛЕДИЦЕ ПРИМЕНЕ

PDF (SRB)

Karlo Piparo

MODELI KRIVIČNE ODGOVORNOSTI KRIVIČNOG UČEŠĆA U DIGITALNOM OKRUŽENJU – PERSPEKTIVA SAVREMENIH IZAZOVA U ITALIJANSKOM KONSTITUCIONALIZMU

PDF (ENG)

Dragan Milkov | Ratko Radošević

GARANTNI AKT U UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Snežana Brkić

OPŠTE TEORIJSKE POSTAVKE O NAČELU NEPOSREDNOSTI U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Gordana Drakić | Uroš Stanković

STRANI PUTOPISCI O SRPSKIM KODIFIKACIJAMA

PDF (SRB)

Zoran Lončar

PROSTORNO OGRANIČENJE NADLEŽNOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Darko Simović

USTAVNI AMANDMANI IZ NUŽDE – KRITIČKI OSVRT NA USTAVNU REFORMU SUDSKE VLASTI

PDF (SRB)

Sanja Savčić | Nikolina Miščević

PUNOMOĆJE U KORIST TREĆEG?

PDF (SRB)

Petar Đundić

POTENCIJALNA REFORMA SRPSKE MREŽE DVOSTRANIH SPORAZUMA O ZAŠTITI I PODSTICANJU ULAGANJA: PRILIKA ZA NOVI POČETAK

PDF (SRB)

Bojan Tubić | Stefan Radojčić

TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI PRIMENE NAČELA NE BIS IN IDEM U PRAVU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Sonja Lučić

ZNAČAJ UKIDANJA USLOVA GRAFIČKOG PRIKAZA ZNAKA U POSTUPKU REGISTRACIJE NETRADICIONALNIH ŽIGOVA

PDF (SRB)

Nataša Deretić

ZLOUPOTREBA I PRIVATIZACIJA DRŽAVNE MOĆI U POZNOM PERIODU RIMSKE IMPERIJE, KAO PRIMERI DOPRINOSA PROPASTI RIMSKOG CARSTVA

PDF (SRB)

Dragana Vasiljević

SAIZVRŠILAŠTVO U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI

PDF (SRB)

Brano Hadži Stević

NAČELO KOHERENTNOSTI U ODLUKAMA USTAVNOG SUDA SRBIJE O JEDINSTVU PRAVNOG PORETKA

PDF (SRB)

Marton Leo Zakarija

ODNOS EVROPSKOG STUBA SOCIJALNIH PRAVA I MAĐARSKOG RADNOG PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTIVU 2019/1152

PDF (ENG)

Agneš Cine

GLAVNI ELEMENTI VLADAVINE PRAVA U PRAKSI USTAVNOG SUDA MAĐARSKE

PDF (ENG)

Faed Vahdani

ICANN MEHANIZMI: PROCENA DODATNIH PRAVNIH SREDSTAVA

PDF (ENG)

Dragiša Drakić | Ivan Milić

UPOTREBA VATRENOG ORUŽJA PREMA OSUĐENOM U SLUČAJU BEKSTVA

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević | Stefan Samardžić

KAKO FEMINISTIČKA KRIMINOLOGIJA OBLIKUJE ZAKONODAVNU REAKCIJU NA NASILJE U PORODICI?

PDF (SRB)

Slobodan Orlović | Nataša Rajić

PRAVO GLASA KAO PRAVNA I MORALNA KATEGORIJA

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

NASRTLjIVA POSLOVNA PRAKSA U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU I PRAVNOJ PRAKSI

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić | Milica Kovačević

DIGITALNO NASLEĐE

PDF (SRB)

Dragutin Avramović | Ilija Jovanov

TUMAČENјE PRAVA I NAMERA

PDF (SRB)

Marko Knežević

PLENIDBENO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA

PDF (SRB)

Vladan Mirković

MENADžMENT HIBRIDNOG RATOVANјA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SAD

PDF (SRB)

Arpad Oliver Homičko

SISTEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U MAĐARSKOJ PRED IZAZOVIMA EPIDEMIOLOŠKIH SITUACIJA

PDF (ENG)

Borbala Lenard-Maletič

PROMENJENA PRAVILA KOMANDITNOG DRUŠTVA U MAĐARSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU – SA POSEBNIM OSVRTOM NA IZMENU PRAVILA UPRAVLЈANJA

PDF (ENG)

Gabor Melјpataki

POVEZIVANJE EKOLOŠKE I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI – PROJEKAT SOCIAL PLASTIC KAO MOGUĆE REŠENJE?

PDF (ENG)

Zoltan Tot

SASTAV I STRUKTURA USTAVNIH SUDOVA DRŽAVA ISTOČNO-CENTRALNE EVROPE

PDF (ENG)

Ištvan Laslo Gal

ZAŠTITA DRŽAVNE TAJNE U PRAVNOJ ISTORIJI EVROPE

PDF (ENG)

Ivana Tucak

PREISPITIVANјE AKADEMSKOG INTEGRITETA U SVETLU OBJAVLjIVANјA RADOVA U NAUČNIM ČASOPISIMA

PDF (SRB)

Faed Vahdani

UTICAJ ODLUKE AMERIČKOG VRHOVNOG SUDA NA KARAKTERIZACIJU NAZIVA DOMENA KAO DIGITALNOG ŽIGA

PDF (ENG)

Vojislav Bačanin

DEJAN POPOVIĆ: UNIFIKACIJA PORESKOG PRAVA U PRVOJ JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić | Sandra Samardžić

PRAVNA ZAŠTITA I OSNAŽIVANјE ODRASLIH, RANјIVIH LICA U SRBIJI

PDF (ENG)

Dušan Nikolić

PREISPITIVANјE POJMA STVARI U PRIVATNOM PRAVU

PDF (SRB)

Maša Kulauzov | Milan Milutin

PRIMERI NADLEŽNOSTI UPRAVNIKA PROVINCIJE U IMOVINSKOPRAVNIM PARNIČNIM POSTUPCIMA U RIMU

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

FINANSIRANјE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UPLATOM ODNOSNO UNOŠENјEM ULOGA

PDF (SRB)

Predrag Cvetković | Ljubica Nikolić

UGOVOR I KOD: PRIMER PREDIKTIVNOG UGOVARANјA

PDF (SRB)

Sanja Savčić

O NOVČANOJ NAKNADI NEIMOVINSKE ŠTETE PRAVNOM LICU U SRPSKOM PRAVU – PRILOG REFORMI ODŠTETNOG PRAVA

PDF (SRB)

Atila Dudaš

KONKURENCIJA UGOVORNE I VANUGOVORNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U PRAVU SRBIJE – S OSVRTOM NA MAĐARSKI GRAĐANSKI ZAKONIK IZ 2013. GODINE I PROJEKAT REFORME FRANCUSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA IZ 2017. GODINE

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković Ivetić

ULOGA POREZA NA IMOVINU U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Ivan Milić

POJEDINI KAZNENI I KRIMINOLOŠKI ASPEKTI KRIVIČNIH DELA PROTIV PRIVREDE

PDF (SRB)

Vukašin Stanojlović

NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA U RIMSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Aleksandra Popović

RADNOPRAVNA ZAŠTITA DADILjA

PDF (SRB)

Bosilјka Čubrilović Stamenić

KOMPARATIVNA ANALIZA INSTITUTA FLOATING CHARGE I SLIČNIH VRSTA REGISTROVANE ZALOGE NA ZBIRU POKRETNIH STVARI U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Tomislav Dagen

PRAVNI IZAZOVI HRVATSKOG ZAKONODAVCA NA POJAVU GOVORA MRŽNJE I ČINJENJA POJEDINIH KRIVIČNIH DELA

PDF (ENG)

Dragan Milkov | Ratko Radošević

NEZAKONITI UPRAVNI AKTI

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić | Sandra Samardžić

DA LI (PORODIČNO) PRAVO ŠTITI PORODICU?

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Goran Mandić | Nenad Radivojević

PRIVATNA BEZBEDNOST I JEDINSTVEN SISTEM PREKOGRANIČNOG (OBEZBEĐENJA) TRANSPORTA NOVCA IZMEĐU ZEMALJA ČLANICA EVROZONE

PDF (SRB)

Dušan Nikolić | Sloboda D. Midorović

RAZVOJ POSEBNIH SVOJINSKOPRAVNIH REŽIMA

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

PRAVO ETAŽNIH VLASNIKA NA ZEMLJIŠTU NA KOME SE ZGRADA NALAZI U KONTEKSTU PRETVARANJA PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

PDF (SRB)

Slobodan Orlović | Nataša Rajić

KONSULTACIJE CENTRALNIH I LOKALNIH ORGANA U OBLASTI FINANSIJA U SRBIJI

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

NEZAKONITO POTOMSTVO U CRNOJ GORI U OSVIT XX VEKA

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić

OPOZIV I SUDSKO STAVLJANJE ZAVEŠTANJA VAN SNAGE PREMA ZAKONU O NASLEĐIVANJU SRBIJE UZ OSVRT NA OSTALA SAVREMENA EVROPSKA PRAVA

PDF (SRB)

Petar Đundić

KRITERIJUM KONTROLE I PRAVO PRAVNOG LICA DA SE JAVI KAO TUŽILAC U ARBITRAŽI POD OKRILJEM IKSID

PDF (SRB)

Bojan Tubić | Stefan Radojčić

AKTUELNA PITANJA I TENDENCIJE RAZVOJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Bojan Urdarević

RAD NA DALJINU KAO SPECIFIČAN NAČIN ORGANIZACIJE RADA

PDF (SRB)

Milan Rapajić

PRVI MINISTAR (PREMIJER) PETE FRANCUSKE REPUBLIKE – IZMEĐU ZNAČAJNOG USTAVNOG POLOŽAJA I PREOVLAĐUJUĆE PRAKSE U SENCI ŠEFA DRŽAVE

PDF (SRB)

Ivan Milić

POVODOM IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (ŠTA NOVO DONOSI TZV. KORONA ZAKON)

PDF (SRB)

Biljana Gavrilović

PRAVNOISTORIJSKI POGLED NA ZAŠTITU ZEMLJORADNIČKOG MINIMUMA U SRPSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Atila Bado

POKUŠAJI CENTRALIZACIJE U PROCESU TRANSFORMACIJE MAĐARSKOG SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE

PDF (SRB)

Adam Rixer

ADMINISTRATIVE JURISPRUDENCE AS A POPULAR SCIENCE IN HUNGARY

PDF (ENG)

Máté Mohai

THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS ON CONTRACTS OF THE HUNGARIAN CIVIL CODE

PDF (ENG)

Milan Kostić

PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA INICIJATIVU POSLODAVCA

PDF (SRB)

Darko Simović

PRIKAZ MONOGRAFIJE „USTAVNI LAVIRINT – APORIJE USTAVNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE”, AUTORA PROF. DR GORANA MARKOVIĆA

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković Ivetić

MICHAL RADVAN: „CZECH TAX LAW” MASARYK UNIVERSITY, BRNO 2020, 110 PAGES

PDF (ENG)

Ljubomir Stajić | Vladan Mirković

NOVA ULOGA TERORIZMA DANAS

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Bojan Tubić | Milana Pisarić

PRAVNO UREĐENJE ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA NA DEPONIJE U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

„BANALNOST ZLA” I KRIVICA U KRIVIČNOM PRAVU

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević | Stefan Samardžić

GENEZA KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI U SRPSKOM KRIVIČNOM PRAVU

PDF (SRB)

Zoran Lončar

STRUČNI ISPITI KAO ELEMENT PROFESIONALIZACIJE UPRAVE

PDF (SRB)

Dragutin Avramović | Ilija Jovanov

MIT O NEZAVISNOSTI SUDSTVA

PDF (SRB)

Radojica Lazić

OBAVEŠTAJNO- BEZBEDNOSNE STRUKTURE NA TLU JUGOSLAVIJE TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA

PDF (SRB)

Darko Dimovski

SAVREMENE TEHNOLOGIJE KAO SREDSTVO SPREČAVANJA NASILJA U PORODICI

PDF (SRB)

Duško Čelić

OGRANIČENJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA

PDF (SRB)

Dalibor Đukić

SVETI I VELIKI SABOR U KONTEKSTU USTANOVE SABORNOSTI – CRKVENOPRAVNA I EKUMENSKA PERSPEKTIVA

PDF (SRB)

Ratko Radošević

PRAVNA PRIRODA REŠENJA KOJIM SE ODLUČUJE O PRIGOVORU U UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Zsuzsanna M. Juhász

THE APPLICATION OF VIDEO CONFERENCING IN HUNGARIAN PRISONS

PDF (ENG)

Ištvano Šimičko

CHANGING CHALLENGES AND CRISIS MANAGEMENT METHODS WITHIN A STABLE RULE OF LAW – HUNGARY’S CONSTITUTIONAL RESPONSE TO THE CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY

PDF (ENG)

Máté Mohai

LIMITATIONS ON THE POSSIBILITY TO SETOFF IN LIQUIDATION PROCEEDINGS IN THE HUNGARIAN LAW

PDF (ENG)

Marina Jeremić

LIMITATION OF THE AUTONOMY OF WILL IN THE RIGHT TO THE DISPOSAL OF AN UNWRITTEN MORTGAGE AND RESERVATION OF THE PRIORITY ORDER FOR A NEW MORTGAGE

PDF (ENG)

Ranko Keča | Marko Knežević

ISKLJUČENJE ODGOVORA NA ŽALBU U SPORU ZA OBJAVLJIVANJE ODGOVORA NA INFORMACIJU

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

UOBIČAJENO BORAVIŠTE DETETA U PRAKSI SUDA EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Radenka Cvetić | Sloboda Midorović

SUSVOJINA ETAŽNIH VLASNIKA NA PARCELI NA KOJOJ JE ZGRADA IZGRAĐENA

PDF (SRB)

Drago Divljak

PRIMENA PRINCIPA PREDOSTROŽNOSTI U PRAVU SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE – DOMETI I PERSPEKTIVE

PDF (SRB)

Senad Jašarević | Darko Božičić

LAKI RAD DECE U MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I ZAKONODAVSTVU ODABRANIH STRANIH DRŽAVA

PDF (SRB)

Sanja Đajić

SLOBODA IZRAŽAVANJA, GRUBE REČI I DRŽAVNI SLUŽBENICI

PDF (ENG)

Tatjana Bugarski | Milana Pisarić

MODERNIZACIJA PRUMSKOG OKVIRA ZA RAZMENU PODATAKA

PDF (SRB)

Dragiša Drakić | Ivan Milić

PREVREMENO OTPUŠTANJE OSUĐENIKA

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

OBAVEZA VRŠENJA DODATNIH UPLATA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

GRAĐANSKI SUDSKI POSTUPAK U CRNOJ GORI KRAJEM XIX I POČETKOM XX VEKA – OPŠTI OSVRT

PDF (SRB)

Sandra Fišer Šobot

ZLOUPOTREBA DOMINANTNOG POLOŽAJA STISKANJEM MARŽE U PRAVU KONKURENCIJE EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Atila Dudaš

NEPOSREDNA ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA ZA NESAOBRAZNOST PROIZVODA U EVROPSKOM I SRPSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

DA LI SU NAM POTREBNA PRECIZNIJA METODOLOŠKA PRAVILA ZA PISANJE PROPISA?

PDF (SRB)

Luka Baturan | Goran Milošević | Cvjetana Cvjetković Ivetić

OLAKŠICE ZA OBJEKTE U KOJIMA STANUJU OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU

PDF (SRB)

Sandor Udvary

ECONOMIC ANALYSIS OF THE ELECTRONIZATION OF JUDICIAL ENFORCEMENT IN HUNGARY

PDF (ENG)

Miodrag Radojević

ANATOMIJA MRŽNJE – HRONIKA ZLA OD REČI DO DELA

PDF (SRB)

Drago Divljak

IZMENE UGOVORA O KONCESIJI U PRAVU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Senad Jašarević | Darko Božičić

RADNO PRAVO PRED IZAZOVIMA DIGITALNE EKONOMIJE

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI – IZMEĐU ETIKE DOBRIH NAMERA I ETIKE ODGOVORNOSTI

PDF (SRB)

Maša Kulauzov | Milan Milutin

DOKAZNA SREDSTVA PO ODREDBAMA ZAKONIKA O GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU SRBIJE IZ 1865. GODINE

PDF (SRB)

Darko Simović | Olga Jović-Prlainović

KONTROVERZE PRAVNOG UREĐIVANJA ISTOPOLNIH ZAJEDNICA U REPUBLICI SRBIJI U SVETLOSTI MEĐUNARODNOG PRAVA I UPOREDNOG PRAVA

PDF (SRB)

Dragan Mitrović

HOLISTIČKO UČENJE I HOLISTIČKA TEORIJA PRAVA

PDF (SRB)

Petar Đundić

PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA O IZDRŽAVANJU NA OSNOVU HAŠKE KONVENCIJE O IZDRŽAVANJU (2007): POVODOM POČETKA PRIMENE NOVOG IZVORA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA SRBIJE

PDF (SRB)

Marko Dimitrijević | Srđan Golubović

O TENDENCIJI OZELENJIVANJA MEĐUNARODNOG MONETARNOG PRAVA

PDF (SRB)

Dragana Čvorović

INVESTIGATIVE DIVERSION IN THE HUNGARIAN CRIMINAL PROCEDURE SYSTEM

PDF (ENG)

Đorđe R. Perišić

TAKSI PREVOZ, INTERNET PLATFORME I LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA

PDF (SRB)

Vladimir Ninković

CRITICAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE – NATIONAL APPROACHES IN THE UNITED STATES OF AMERICA, THE UNITED KINGDOM AND AUSTRALIA

PDF (ENG)

Agnes Czine

THE ROLE OF THE FAIR TRIAL PRINCIPLE RESPECTING TO THE HUNGARIAN CONSTITUTIONAL COMPLAINTS

PDF (ENG)

András Téglási | Attila Mihály Nagy

ELECTIONS IN HUNGARY AND IN OTHER COUNTRIES UNDER SPECIAL LEGAL ORDER – ESPECIALLY DURING THE PANDEMIC

PDF (ENG)

Zsanett Fantoly

ON THE PECULIARITIES OF THE NEW HUNGARIAN CRIMINAL PROCEDURE ACT

PDF (ENG)

Zsolt László K. Becsey

CENTRAL EUROPEAN PREPARATION FOR THE EUROPEAN INTEGRATION

PDF (ENG)

Sreten Jugović | Slobodan Orlović | Darko Simović

POSVETA PROFESORU – RATKO MARKOVIĆ (1944–2021)

PDF (SRB)

Dragan Milkov | Ratko Radošević

NAČELO PREDVIDIVOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Nenad Radivojević | Vladan Mirković

GEOPOLITIČKI ASPEKTI ENERGETSKE BEZBEDNOST I BEZBEDNOSTI ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Dušan Nikolić | Sloboda Midorović

OGRANIČENJE PRAVA SVOJINE PRAVOM NA DOM (POJMOVNA ODREĐENJA I PRAVNA POLITIKA)

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Bojan Tubić | Milana Pisarić

PRAVNO UREĐENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA U URBANIM SREDINAMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević | Stefan Samardžić

OSNOVNE POSTAVKE FEMINISTIČKE KRIMINOLOGIJE U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI

PDF (SRB)

Slobodan Orlović | Nataša Rajić

ULOGA USTAVNOG SUDA U RAZVOJU USTAVNIH SISTEMA ITALIJE I SRBIJE

PDF (SRB)

Gordana Drakić | Uroš Stanković

NOVI PODACI O PRVIM POKUŠAJIMA KODIFIKACIJE GRAĐANSKOG PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1827–1837)

PDF (SRB)

Nebojša Ranđelović | Sara Mitić

PRVODECEMBARSKI AKTI O UJEDINJENJU – CILJEVI I ODSTUPANJA

PDF (SRB)

Darko Simović

FUNKCIJE PREAMBULE USTAVA I OSOBENOSTI PREAMBULE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Zoran J. Lončar

PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

RASPODELA DOBITI ČLANOVIMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I RAZLIKE U ODNOSU NA DRUGE ISPLATE KORPORATIVNO-PRAVNOG KARAKTERA

PDF (SRB)

Dragutin Avramović | Ilija Jovanov

RELATIVIZACIJA PRAVDE KROZ RETORIKU – PLATONOV DIJALOG „GORGIJA“ KAO PARADIGMA

PDF (SRB)

Sanja M. Radovanović | Nikolina B. Miščević

O PODELI NA NEPOSTOJEĆE I NIŠTAVE UGOVORE U DOMAĆEM PRAVU

PDF (SRB)

Dušica Miladinović Stefanović

KRIVIČNO DELO PRINUDNOG ZAKLJUČENJA BRAKA U PRAVU SRBIJE – IZMEĐU PRAVNE TRADICIJE I NOVIH PRAVNIH IZAZOVA –

PDF (SRB)

Nataša Deretić | Milan Milutin

POKUŠAJ ZAKONSKOG REGULISANJA „AMBITUS-A“ (AGITOVANJA ZA RIMSKE IZBORE) U PERIODU RIMSKE REPUBLIKE

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

O POKRETU PLAIN ENGLISH

PDF (SRB)

Bojan Janković

ULOGA REDARSKE SLUŽBE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA U REPUBLICI SRBIJI

PDF (ENG)

Ivan Milić

NOVINE U OPŠTEM DELU KRIVIČNOG ZAKONIKA

PDF (SRB)

Mihajlo Vučić

ODLUKE VELIKE NARODNE SKUPŠTINE IZ PERSPEKTIVE SAVREMENOG MEĐUNARODNOG PRAVA NA SAMOOPREDELJENJE NARODA

PDF (SRB)

Aleksandar Blagojević

STANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA U VOJVODINI NAKON PRISAJEDINJENJA I POSLERATNI RAZVOJ

PDF (SRB)

Tatjana M. Milić

EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE ULOGE MEĐUNARODNOG PRAVA U RADU SAVETA BEZBEDNOSTI UN

PDF (SRB)

Darko Božičić

DIGITALNE PLATFORME I NJIHOV UTICAJ NA ODNOSE POVODOM DIGITALNOG RADA

PDF (SRB)

Stefan D. Petrašinović

FEJSBUK I UVREDA

PDF (SRB)

Renata Bjelica

USMENA JAVNA RASPRAVA U UPRAVNOM SPORU

PDF (ENG)

Stefan V. Stojanović

RIMSKO STVARNO PRAVO U UPOREDNOJ ANALIZI GAJEVIH INSTITUCIJA I JUSTINIJANOVIH INSTITUCIJA

PDF (ENG)

Milan Macura

VIZANTIJSKO PRAVO KAO RASADNIK PRAVNIH TRANSPLANTA SA POSEBNIM OSVRTOM NA DUŠANOV ZAKONIK

PDF (ENG)

Saša N. Dmitrašinović

OPERATIVNE I DOKAZNE RADNJE POLICIJE U RASVETLJAVANJU KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

PDF (ENG)

Gordana Kovaček Stanić | Sandra Samardžić

BRAK U SRPSKOM I UPOREDNOM PRAVU

PDF (ENG)

Snežana S. Brkić

TRADICIONALNA I NOVA ULOGA OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

ŽIVOTINJE KAO PREDMET REGISTROVANE ZALOGE

PDF (SRB)

Darko Marinković

PRILOG DEFINISANJU TESTIRANJA INTEGRITETA U POLICIJI – NORMATIVNI ASPEKTI

PDF (SRB)

Zoran Ć. Keković

SARS-COV-2: OD UPRAVLJANJA RIZICIMA KA ORGANIZACIONOJ OTPORNOSTI

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski | Sandra Fišer Šobot

OSIGURANIK I OSIGURANI RIZIK KOD OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NASTALE UTICAJEM NA ŽIVOTNU SREDINU

PDF (SRB)

Aleksandar Mojašević | Branko Radulović

EFEKAT KONTRASTA I REŠAVANJE SPOROVA – EKSPERIMENTALNA STUDIJA

PDF (ENG)

Željko A. Bralić

SPARTANSKI USTAV I VASPITANJE

PDF (SRB)

Slaviša J. Kovačević

SHVATANJE DEMOKRATIJE BOŽIDARA S. MARKOVIĆA

PDF (SRB)

Nataša Deretić

DREVNO RIMSKO IUS VITAE AC NECIS (PRAVO ŽIVOTA I SMRTI) I SAVREMENO NASILJE NAD ŽENOM (FEMICID)

PDF (SRB)

Dalibor Đukić

POSTUPAK REGISTRACIJE VERSKIH ORGANIZACIJA – IZMEĐU KOLEKTIVNOG I KORPORATIVNOG PRAVA NA VERSKU SLOBODU

PDF (SRB)

Uroš Stanković

SRPSKI TERMINI ZA SVOJINU 1804–1918.

PDF (SRB)

Ivan Milić

O TZV. POLICIJSKOM ČASU ZA VREME VANREDNOG STANJA PROGLAŠENOG ZBOG EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

PDF (SRB)

Mario Reljanović

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I IZAZOVI U REFORMI RADNOG PRAVA

PDF (SRB)

Jelica Gordanić

JAČANJE ULOGE GENERALNE SKUPŠTINE UJEDINJENIH NACIJA U PROCESU IZBORA GENERALNOG SEKRETARA – IZMEĐU POTREBE I MOGUĆNOSTI

PDF (SRB)

Miro Gardaš | Slavko Čandrlić

ZAKONODAVNA REGULATIVA JAVNOG ZDRAVSTVA U HRVATSKOJ U DRUGOJ POLOVINI 19. VEKA

PDF (ENG)

Žužana Juhas

GLAVNE KARAKTERISTIKE SISTEMA KRIVIČNIH SANKCIJA U MAĐARSKOJ

PDF (ENG)

Zoltan Z. Joža

OSNOVNI KORACI U RAZVOJU JAVNE UPRAVE U MAĐARSKOJ

PDF (ENG)

Judit Barta

STRUKTURA MAĐARSKOG PENZIJSKOG SISTEMA, ANALIZA INSTITUTA DOPUNSKOG STUBA PENZIJSKOG OSIGURANJA IZ ASPEKTA OČEKIVANJA EVROPSKE UNIJE

PDF (ENG)

Tomislav B. Dagen

PRAVNOISTORIJSKA GLEDIŠTA PRAVNIH IZVORA ZA USPOSTAVLJANJE I IZGRADNJU MIRA EEZ/EU NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE 1993. GODINE I EVROPSKIH REALITETA 2020. GODINE

PDF (ENG)

Drago Divljak

MEĐUNARODNE KONVENCIJE O PREVOZU ROBE I ELEKTRONSKE PREVOZNE ISPRAVE

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

DA LI JE JAVNOTUŽILAČKA ISTRAGA EFIKASNIJA OD SUDSKE ISTRAGE?

PDF (SRB)

Sanja V. Đajić

O FRAGMENTACIJI MEĐUNARODNOG PRAVA I SUKOBU AUTORITETA MEĐUNARODNIH SUDOVA NA PRIMERU SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Milana Pisarić

ZADRŽAVANJE PODATAKA U PRAKSI SUDA EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Gordana Drakić | Uroš Stanković

SRPSKA SRPSKA ŠTAMPA U HABZBURŠKOJ MONARHIJI O KODIFIKACIJI PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI U HABZBURŠKOJ MONARHIJI O KODIFIKACIJI PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

PARNIČNE STRANKE PO ODREDBAMA PROCESNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 1865. GODINE

PDF (SRB)

Dragutin Avramović | Ilija Jovanov

( ZLO)UPOTREBA RETORIKE – PRIMERI OD ANTIKE DO SAVREMENE DRŽAVE NACIONALNOG NADZORA

PDF (SRB)

Sanja Radovanović | Nikolina Miščević

PRAVNA NEMOGUĆNOST ILI NEDOPUŠTENOST – POSTOJI LI POTREBA ZA DISTINKCIJOM?

PDF (SRB)

Sandra S. Fišer Šobot

ODBRANA DOMINANTNOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU

PDF (SRB)

Ljubinka Kovačević

PREDVIDIVOST USLOVA RADA KAO PRETPOSTAVKA DELOTVORNOG OSTVARIVANJA RADNIH PRAVA: OSVRT NA DIREKTIVU (EU) 2019/1152

PDF (SRB)

Slobodanka P. Kovačević-Perić

PRILAGOĐAVANJE RODNOG IDENTITETA I POSLEDICE NA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

PDF (SRB)

Zoran R. Čvorović

NAČIN STICANJA I PRESTANKA SUDIJSKE FUNKCIJE U SRBIJI U DRUGOJ POLOVINI 19. VEKA

PDF (SRB)

Nataša Deretić | Milan Milutin

PUBLIKANI PREMA JUSTINIJANOVIM DIGESTAMA – INSTITUCIONALIZOVANA KORUPCIJA I NJENO PRAVNO SANKCIONISANJE

PDF (SRB)

Andrej Mićović

CONSUMER RIGHT TO PRODUCT ACCESSIBILITY

PDF (ENG)

Luka Baturan | Goran Milošević

POSEBAN POREZ NA NEZAKONITO STEČENU IMOVINU

PDF (SRB)

Sloboda D. Midorović

O INSTITUTU DELIMIČNE NIŠTAVOSTI UGOVORA KROZ PRIZMU NAČELA SLOBODE UGOVARANJA

PDF (SRB)

Saša N. Dmitrašinović

KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA U PRAKSI POLICIJSKE UPRAVE SOMBOR

PDF (SRB)

Jovana Vojvodić

RESPECT OF THE ARTICLE 8 OF THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN THE RECENT CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

PDF (ENG)

Dušica Kovačević

ORGAN DONATION AND OWNERSHIP OF BODY PARTS: PROTECTION OF BODILY INTEGRITY

PDF (ENG)

Emina Radosavljević

COMPLIANCE OF DOMESTIC CRIMINAL LEGISLATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL AND JUDICIAL COOPERATION WITH THE EU ACQUIS IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME – SECURITY ASPECT

PDF (ENG)

Danica Popov

POJAM PRAVA SVOJINE U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Milana Pisarić

OSNIVANjE I ORGANIZACIJA EVROPSKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA

PDF (SRB)

Milena Polojac

AKVILIJEV ZAKON U SRPSKOVIZANTIJSKIM KOMPILACIJAMA

PDF (SRB)

Nataša Golubović

ZNAČAJ VLADAVINE PRAVA ZA UNAPREĐENjE POSLOVNOG AMBIJENTA U SRBIJI

PDF (SRB)

Gordana Drakić

NISU GA NI TRAŽILE! O PITANjU ŽENSKOG PRAVA GLASA U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

PDF (SRB)

Zoran Lončar | Nenad Radivojević | Ratko Radošević | Vladan Mirković

SARADNjA POLICIJE I PRIVATNOG OBEZBEĐENjA U VANREDNIM SITUACIJAMA U REPUBLICI SRBIJI – STANjE I MOGUĆNOSTI

PDF (SRB)

Nenad Milić

GEOPROSTORNI KONTEKST KRIMINALNE AKTIVNOSTI U KRIMINALISTICI

PDF (SRB)

Tatjana Lj. Jovanić

DRŽAVNA POMOĆ ZA INVESTICIJE U ENERGETSKU INFRASTRUKTURU: DILEME U VEZI PROJEKTA „KOLUBARA B“

PDF (SRB)

Darko Dimovski | Jelena Stanojević

PRAVNO-EKONOMSKI USLOVI UČLANJENJA ZEMLJE U EVROPSKU UNIJU – PRIMER REPUBLIKE SRBIJE

PDF (ENG)

Dragana Ćorić

SHVATANjE ARTURA KAUFMANA O ODNOSU JEZIKA I PRAVA

PDF (SRB)

Bojan Tubić

IZVRŠAVANjE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Vanja Bajović

TAMNA STRANA SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA

PDF (SRB)

Ivan Milić

EVIDENCIJE „MOGUĆIH NASILNIKA“

PDF (SRB)

Tamara Đurđić Milošević

OGRANIČENjA SVOJINSKE I ZAVEŠTAJNE SLOBODE

PDF (SRB)

Nenad Stekić

EKSTREMIZAM KAO ČINILAC SISTEMSKE DINAMIKE ZAJEDNIČKE BEZBEDNOSNE I ODBRAMBENE POLITIKE EVROPSKE UNIJE TOKOM MIGRATORNE KRIZE

PDF (ENG)

Reka Pustahelji

OSVRT NA GRAĐANSKOPRAVNU ODGOVORNOST ZA ŠTETE UZROKOVANE BESPILOTNIM LETELICAMA

PDF (ENG)

Biljana Činčurak Erceg

PRAVNO REGULISANjE BESPILOTNIH VAZDUHOPLOVNIH SISTEMA U EVROPSKOJ UNIJI SA OSVRTOM NA ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

PDF (ENG)

Drago Divljak

PRAVNO DEJSTVO ELEKTRONSKIH POTPISA U MEĐUNARODNOJ REGULATIVI I PRAVU SRBIJE

PDF (SRB)

Sanja Đajić

MEHANIZMI DEFRAGMENTACIJE MEĐUNARODNOG PRAVA: SISTEMSKO TUMAČENJE, EVOLUTIVNO TUMAČENJE I SUDSKI AKTIVIZAM EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Milana Pisarić

NADLEŽNOST EVROPSKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA

PDF (SRB)

Dragiša Drakić | Ivan Milić

O POJEDINIM MATERIJALNIM, PROCESNIM I IZVRŠNIM ASPEKTIMA USLOVNOG OTPUSTA

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

PRAVNA ZAŠTITA OD ŠTETE NASTALE ZAGAĐIVANJEM ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Nataša Stojanović

DESET GODINA ZAKONA O DOBROBITI ŽIVOTINJA REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Slavko Đorđević

TELOLOŠKA REDUKCIJA KOLIZIONIH NORMI I POPUNJAVANJE PRAVNIH PRAZNINA U ZAKONU O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA

PDF (SRB)

Maja Nastić

OMBUDSMANSKO DELOVANJE U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA

PDF (SRB)

Emir Ćorović

OSVRT NA ZAŠTITNE MERE MEDICINSKOG KARAKTERA U PREKRŠAJNOM PRAVU SRBIJE

PDF (SRB)

Katarina Dolović Bojić

ODRŽAJ KAO NAČIN STICANJA PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI

PDF (SRB)

Senad Ganić

OSVRT NA RASPRAVU O POTREBI REFORME SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA

PDF (SRB)

Samir Manić

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZBOG ŠTETE IZAZVANE UPOTREBOM MEDICINSKIH SREDSTAVA

PDF (SRB)

Anđela Đukanović

IZBOR POLA BUDUĆEG DETETA IZ NEMEDICINSKIH RAZLOGA U SVETLU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

PDF (SRB)

Nora Jakab | Žofija Raci

IZAZOVI SOCIJALNE ODGOVORNOSTI DRŽAVE U VELIKOJ BRITANIJI I MAĐARSKOJ

PDF (ENG)

Janoš Ede Silađi

PROMENA KONCEPTA RURALNE ZAJEDNICE I NJEGOV ZNAČAJ ZA PRENOS SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

PDF (ENG)

Balaž Elek

INKRIMINALIZACIJA KRIVOLOVA U MAĐARSKOJ

PDF (ENG)

Gabor Meljpataki

DEMATERIJALIZCIJA MESTA RADA U NOVIM ATIPIČNIM OBLICIMA VRŠENJA RADA

PDF (ENG)

Mate Jules

TENDENCIJE U OBLASTI NEPAŽNJE MEDICINSKOG OSOBLJA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA MAĐARSKU

PDF (ENG)

Svjetlana Dragović

PROGRAM ZAŠTITE SVJEDOKA U BOSNI I HERCEGOVINI

PDF (GRC)

Tijana Đurđević

DA LI JE DNK ANALIZA KLJUČ SLOBODE ZA POGREŠNO OSUĐENE?

PDF (ENG)

Kristian Kovač

MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKTI SLUČAJA ARHIPELAGA ČAGOS

PDF (ENG)

Maja Stanivuković

NEPLAĆANJE PREDUJMA ZA ARBITRAŽNE TROŠKOVE U ICSID-OVOJ ARBITRAŽI

PDF (SRB)

Senad Jašarević | Darko Božičić

ZAŠTITA OD NASILJA I UZNEMIRAVANJA NA RADU U MEĐUNARODNIM PRAVNIM STANDARDIMA

PDF (SRB)

Darko Simović

DA LI JE TERITORIJALNA AUTONOMIJA VOJVODINE DEO USTAVNOG IDENTITETA REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Slobodan Marković

INFORMACIONO DRUŠTVO IZMEĐU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I JAVNOG DOMENA

PDF (SRB)

Dragan Nikolić

POČETAK RADA NA GRAĐANSKOM ZAKONIKU U KNEŽEVINI SRBIJI

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

JAVNA PRODAJA PO ODREDBAMA GRAĐANSKOG PROCESNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 1865. GODINE

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić | Milica S. Kovačević

ZAMENA NASLEDNIKA U SAVREMENIM PRAVIMA EVROPE

PDF (SRB)

Vladimir Ž. Marjanski

PODOBNOST NENOVČANOG ULOGA KAO PREDMETA OBAVEZE UNOŠENJA ULOGA U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PDF (SRB)

Petar Đundić

PROCESNE PRETPOSTAVKE ZA PRIMENU KLAUZULE O USKRAĆIVANJU POGODNOSTI U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: ZAŠTO JE TEŠKO REĆI NE?

PDF (SRB)

Sandra Fišer Šobot

DA LI JE VREME ZA UVOĐENJE SAMOPROCENE RESTRIKTIVNIH SPORAZUMA U PRAVO KONKURENCIJE REPUBLIKE SRBIJE?

PDF (SRB)

Atila Dudaš

ODGOVORNO KREDITIRANJE U FUNKCIJI ZAŠTITE POTROŠAČA OD PREZADUŽIVANJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Ognjen Vujović

POSEDI DESPOTA ĐURĐA BRANKOVIĆA U UGARSKOJ U KONTEKSTU POLITIČKIH ODNOSA SRBIJE I UGARSKE

PDF (SRB)

Ivana Krstić-Mistridželović

DELEGACIJA KRALJEVINE SHS U VERSAJU I VOJVODINA

PDF (SRB)

Marko Stanković

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA (KRALJEVINE JUGOSLAVIJE)

PDF (SRB)

Marko Knežević | Radenka Cvetić

PRIRODA ROKOVA ZA SUDSKU DRŽAVINSKU ZAŠTITU (ČL. 77 ZOSPO)

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković Ivetić | Goran Milošević | Luka Baturan

AMORTIZACIJA NEPOKRETNOSTI ZA SVRHU OPOREZIVANJA IMOVINE

PDF (SRB)

Saša Marković

STRATEGIJA SUPROSTAVLJANJA NASILJU U PORODICI

PDF (SRB)

Dalibor Đukić

IZAZOVI REGULISANJA PRAVNOG POLOŽAJA VERSKIH ORGANIZACIJA U SRBIJI I OKRUŽENJU

PDF (SRB)

Nikolina Miščević

FORMA OBEĆANJA POKLONA POKRETNE STVARI

PDF (SRB)

Sloboda Midorović | Miloš Sekulić

NOVA FUNKCIJA LIČNIH PODATAKA U SVETLU UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA

PDF (ENG)

Radenka Cvetić

NOVA PRAVILA U POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI. UPIS ZAJEDNIČKE SVOJINE SUPRUŽNIKA

PDF (SRB)

Bojan Tubić

POSTUPCI PRED POJEDINIM UNIVERZALNIM TELIMA UN ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA – AKTUELNA PITANJA I PERSPEKTIVE

PDF (SRB)

Miloš Jovanović

NEUTRALNOST U XXI VEKU: ANAHRON ILI SAVREMEN KONCEPT?

PDF (SRB)

Miloš Stanković

ANTIKORUPCIONE MERE U ZAKONOPRAVILU SVETOG SAVE

PDF (SRB)

Bojana Vasiljević Poljašević

PORESKOPRAVNA REGULATIVA KRIPTOVALUTA SA ASPEKTA REPUBLIKE SRPSKE ODNOSNO BOSNE I HERCEGOVINE

PDF (SRB)

Ivan Milić

INDIVIDUALIZACIJA KAZNE ZATVORA NA OSNOVU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA IZ 2019. GODINE

PDF (SRB)

Aleksandra Pavićević

RETENCIJA U SRPSKOM PRAVU I U NACRTU OKVIRNIH PRAVILA U OBLASTI PRIVATNOG PRAVA

PDF (SRB)

Stefan Petrašinović

POJEDINA PITANJA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA

PDF (SRB)

Tijana Perić Diligenski

ANTIMIGRANTSKA DISKURZIVNA MATRICA KAO POLITIČKI NARATIV

PDF (SRB)

Larisa Mastilovič

ZAKONSKO REGULISANJE PRAVA DUŽNIKA DA INICIRA POSTUPAK PREDSTEČAJNOG RESTRUKTURIRANJA KOMPARATIVNA ANALIZA: RUSIJA I EVROPA

PDF (RUS)

Valerija Šaula

REFORMA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U DRŽAVAMA NASTALIM NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE – NOVI PRAVNI IZAZOVI NASPRAM PRAVNE TRADICIJE

PDF (ENG)

Barbara Herceg Pakšić

PRILOG RASPRAVI O ROPSTVU: RAD DJECE MIGRANATA U SREDIŠTU PAŽNJE

PDF (ENG)

Ištvan Olajoš

PRINCIP PREDOSTROŽNOSTI U PRAKSI MAĐARSKOG USTAVNOG SUDA I POVEZANE POLJOPRIVREDNE INOVACIJE

PDF (ENG)

Mate Mohai

ODMERAVANJE ŠTETE U SLUČAJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O PRODAJI RADI POKRIĆA

PDF (ENG)

Zoltan Nađ | Szilvia Somsák

INSTRUMENTI ZAŠTITE POTROŠAČA U FINANSIJSKIM USLUGAMA NA MAKRO I MIKRO PLANU U MAĐARSKOM PRAVU

PDF (ENG)

Marko Tomić

OGLED O PRAVNOM POLOŽAJU SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI POD AUSTROUGARSKOM VLAŠĆU

PDF (ENG)

Nevena Jovanović

UTICAJ IZBORNE KAMPANJE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE 2017. GODINE NA REZULTATE IZBORA

PDF (ENG)

Bojana Arsenijević

OBLICI ZAVEŠTANJA U SAVREMENOM RUSKOM PRAVU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRPSKO PRAVO

PDF (ENG)

Rodoljub M. Etinski

MEĐUSOBNI ODNOS EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I ARHUSKE KONVENCIJE

PDF (ENG)

Predrag Jovanović

NAČELO JEDNAKOSTI U RADNOM PRAVU

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

UTICAJ SUKOBA INTERESA KOJI PROISTIČU IZ PARALELNOG OBAVLjANjA ADVOKATSKE I ARBITARSKE DELATNOSTI NA IMENOVANjE ARBITARA

PDF (SRB)

Dušan Nikolić | Sloboda Midorović

SAVREMENA EVROPSKA PRAVNA TEORIJA O SOCIJALNOJ FUNKCIJI PRAVA SVOJINE: NEMAČKA DOKTRINA

PDF (SRB)

Tatjana D. Bugarski

BORBA PROTIV NASILjA U PORODICI U PRAKSI NADLEŽNIH ORGANA U NOVOM SADU

PDF (SRB)

Dragiša Drakić | Ivan Milić

UTVRĐIVANJE ISTINE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU – UTVRĐIVANJE PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević

DA LI JE ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ZAKAZAO?

PDF (SRB)

Obrad Stevanović | Dane Subošić | Dalibor Kekić

SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

PRAVNO UREĐENJE INSTITUTA JEMSTVA I NJEGOVIH DERIVATA – PROBLEMI I PREDLOZI DE LEGE FERENDA –

PDF (SRB)

Janko Veselinović | Todor Marković | Željko Kokot

EKONOMSKE I PRAVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA PRIHODA CELOKUPNOG GAZDINSTVA

PDF (SRB)

Aleksandar Martinović

UPRAVNO-PRAVNI ASPEKTI UREĐENJA PROSTORA U REPUBLICI SRBIJI – POSTUPAK IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

PDF (SRB)

Bojan Tubić

NASILJE U PORODICI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Oliver Lajić | Dušan Aleksić

MATRIČNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU PRIVREDNOG KRIMINALA – TEORIJSKO PRAKTIČNI MODEL

PDF (SRB)

Zoran Kesić | Darko Bikarević

ETIOLOŠKA DIMENZIJA NEZAKONITE UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE U POSTUPANJU POLICIJE

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković | Luka Baturan

ULOGA EKONOMSKIH INSTRUMENATA U UPRAVLJANJU OTPADNOM AMBALAŽOM ZA PIĆE

PDF (SRB)

Milana Pisarić

ISPITIVANJE OPTUŽNICE

PDF (SRB)

Aleksandra Popović

RADNOPRAVNA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Marija Mijatović

AKTUELNOST PRINCIPA UNIDROIT ZA MEĐUNARODNE TRGOVINSKE UGOVORE – EFEKTI BOTTOM-UP METODA HARMONIZACIJE PRAVA

PDF (ENG)

Čaba Červak

ETNIČKE MANJINE U MAĐARSKOJ

PDF (ENG)

Andraš Teglaši

PRAKSA USTAVNOG SUDA U OBLASTI USTAVNOSTI PARLAMENTARNOG IZBORNOG SISTEMA MAĐARSKE U PERIODU OD 2012. DO 2017. GODINE

PDF (ENG)

Mihailo Brkić

PRAVNE ŠKOLE SUNITSKOG ISLAMA I OSVRT NA PORESKI PRISTUP IBN TAIMIJE I MUHAMEDA ABD AL-VAHABA

PDF (SRB)

Miodrag Ćujić

ANALIZA RADA I PERSPEKTIVE STALNOG MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA

PDF (SRB)

Minja Blažić Pavićević

OBAVEZNA STRUČNA ODBRANA U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Marija Salma

UTICAJ AUSTRIJSKOG PRAVA NA EVOLUCIJU SRPSKOG PARNIČNOG POSTUPKA

PDF (SRB)

Dragan Milkov

NASTANAK I RAZVOJ INSTITUCIJE OMBUDSMANA

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

JAVNOST I TAJNOST ARBITRAŽE

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

POSTUPAK ZA IZRICANjE MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENjA I NjEGOV ODNOS PREMA OPŠTEM I SKRAĆENOM KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Sanja V. Đajić

SLUČAJ AHMEA – PRIMER TUMAČENJA MEĐUNARODNIH UGOVORA, SUKOBA MEĐUNARODNIH SUDOVA I FRAGMENTACIJE MEĐUNARODNOG PRAVA

PDF (ENG)

Goran Milošević | Ljubomir Stajić

INDIKATORI EKONOMSKE BEZBEDNOSTI – OSVRT NA REPUBLIKU SRBIJU

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Bojan Tubić | Milana Pisarić

POVREDA PROPISA EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE II

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević | Stefan Samardžić

KADA ZDRAVSTVENA POSTANE KRIMINALNA POLITIKA: OBAVEZNA VAKCINACIJA PRED USTAVNIM SUDOM RS (II DEO)

PDF (SRB)

Gordana Drakić | Maša Kulauzov | Uroš Stanković

DECA U KNEŽEVINI SRBIJI U DOBA USTAVOBRANITELjA – ZAKONODAVSTVO I SLIČICE STVARNOSTI

PDF (SRB)

Sandra Fišer Šobot | Vladimir Marjanski | Zoran Arsić | Drago Divljak

PROTOKOL O GRAĐANSKOPRAVNOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU I NAKNADI ŠTETE UZROKOVANE PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA INDUSTRIJSKIH UDESA NA PREKOGRANIČNIM VODAMA

PDF (SRB)

Darko Dimovski | Ivan Milić

MEĐUNARODNO I UNUTRAŠNjE UREĐENjE RADA OSUĐENIKA U KAZNENIM ZAVODIMA

PDF (SRB)

Zvezdan Đurić | Ivana Erić

UTICAJ SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA NA POSLOVNE REZULTATE PREDUZEĆA U SRBIJI PRAVNO – BIHEJVIORALNI ASPEKTI

PDF (SRB)

Ljubinka Katić | Svetlana Stanarević | Željko Bralić

EVALUACIJA U OBRAZOVANjU: POKUŠAJI I DILEME

PDF (SRB)

Marko Dimitrijević | Srđan Golubović

REŠAVANjE MEĐUNARODNIH MONETARNIH SPOROVA: ALTERNATIVNI MEHANIZMI

PDF (SRB)

Luka Baturan

STRANCI I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE: Odgovori na neka pitanja postavljena u monografiji „Porodična gazdinstva na raskršću: izazovi i mogućnosti biološke, ekonomske i socijalne reprodukcije“

PDF (SRB)

Sloboda D. Midorović

GRAĐANSKOPRAVNI REŽIM PODATAKA KOJI NASTAJU UPOTREBOM PAMETNIH UREĐAJA

PDF (SRB)

Bojana Ristić

ULOGA KLAUZULE JAVNOG PORETKA KOD UGOVORA SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM

PDF (SRB)

Nora Jakab

ZNAČAJ PRINCIPA AUTONOMIJE VOLJE SUBJEKATA RADNOG ODNOSA U RADNOM PRAVU

PDF (ENG)

Marton Leo Zakarija

GRANICE PRAVA NA RAD U KONTEKSTU PRESUDE SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE U PREDMETU Fries v Lufthansa CityLine GmbH

PDF (ENG)

Mate Jules

USTAVNO PRAVO NA ZDRAVLJE U MAĐARSKOJ

PDF (ENG)

Gordana Preradović

MEĐUNARODNOPRAVNA ODGOVORNOST DRŽAVA ZA KLIMATSKE PROMJENE

PDF (ENG)

Katarina Živanović

OGRANIČENJE SLOBODE KRETANJA OSUMNJIČENOG U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU

PDF (ENG)

Miloš Sekulić

RAZVOJNI RIZICI – ODREĐENJE U PRAVU EVROPSKE UNIJE I OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE U SRPSKO PRAVO

PDF (ENG)

Rodoljub Etinski

KRITIČKI PREGLED TUMAČENJA ČLANOVA III I XX OPŠTEG SPORAZUMA O TRGOVINI I CARINAMA IZ 1994. GODINE

PDF (ENG)

Predrag Jovanović | Darko Božičić

PRAVO ZAPOSLENOG NA PRIVATNOST KAO SEGMENT BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić | Sandra Samardžić

KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANjE O VRŠENjU RODITELjSKOG PRAVA POSLE RAZVODA BRAKA U TEORIJI I PRAKSI

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Vladan Mirković | Nenad Radivojević

MOGUĆNOSTI ZLOUPOTREBE VIRTUELNIH VALUTA U PROCESU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

PDF (SRB)

Drago Divljak

HARMONIZACIJA PRAVILA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI I PRAVO SRBIJE

PDF (SRB)

Senad R. Jašarević

RADNO PRAVO SRBIJE U XX I XXI VEKU

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Bojan Tubić | Milana Pisarić

UPRAVLjANjE OTPADOM U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (SRB)

Sreten Jugović

( NE)DELOTVORNOST ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Zoran R. Radivojević | Vesna P. Knežević Predić

NAČELO SUPSIDIJARNOSTI I NjEGOVA PRIMENA U PRAVU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Saša B. Bovan

POJAM TUMAČENjA PRAVA POSMATRANO SA STANOVIŠTA JEDNE SOCIOLOŠKE TEORIJE PRAVNOG RASUĐIVANjA

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

TUŽBA PO ODREDBAMA ZAKONIKA O GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU IZ 1865. GODINE

PDF (SRB)

Vladimir Ž. Marjanski

VRSTE, CILj (SVRHA) I NAČINI SMANjENjA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PDF (SRB)

Dragutin Avramović | Ilija Jovanov

DRUŠTVENI UGOVOR KAO IZVOR SUVERENOSTI – UČENjA OD XII DO XIV VEKA

PDF (SRB)

Sandra Fišer Šobot

PREDATORSKE CENE KAO OBLIK EKSKLUZIONE ZLOUPOTREBE DOMINANTNOG POLOŽAJA U PRAKSI SUDOVA EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Radojica Lazić

SARADNjA SLUŽBI BEZBEDNOSTI SFRJ SA SLUŽBAMA DRUGIH DRŽAVA POSLE BRIONSKOG PLENUMA DO SREDINE OSAMDESETIH GODINA PROŠLOGA VEKA

PDF (SRB)

Zoran R. Jovanović

POJAM I KLASIFIKACIJA UPRAVNIH RADNjI – IZMEĐU TEORIJE I ZAKONODAVSTVA

PDF (SRB)

Darko Dimovski | Miomira Kostić

DOKAZIVANjE ZLOČINA MRŽNjE

PDF (SRB)

Aleksandar Čudan | Dalibor Kekić

UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE U FUNKCIJI EKONOMSKE BEZBEDNOSTI

PDF (ENG)

Nataša Deretić | Milan Milutin

OBELODANjENI DRASTIČNI PRIMERI POLITIČKE KORUPCIJE U SRBIJI U DEVETNAESTOM VEKU

PDF (SRB)

Atila Dudaš

RAZVOJ PRAVNE ZAŠTITE POTROŠAČA U UGOVORIMA O KREDITU U PRAVU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Jelena Lepetić

JEDNA AKCIJA – JEDAN GLAS: DA LI JE VREME ZA PROMENE

PDF (SRB)

Nina Kršljanin

IZBORNI ZAKON SRBIJE IZ 1870: MISLI JEDNE SKUPŠTINE O PARLAMENTARNIM IZBORIMA

PDF (ENG)

Srboljub D. Ubiparipović

BOGOSLUŽBENI ELEMENTI U ODREDBAMA II KTITORSKE POVELjE VELIKOG ČELNIKA RADIČA MANASTIRU KASTAMONITU: PARCIJALNA ANALIZA

PDF (SRB)

Nataša Rajić

UZ DILEMU O „GRANICAMA“ OGRANIČENjA PRAVA NA POVERLjIVOST ZDRAVSTVENIH PODATAKA U REPUBLICI SRBIJI – USTAVNOPRAVNI ASPEKT

PDF (SRB)

Ivan Milić

O POSLEDICAMA KRŠENjA ZABRANE KOJA JE UTVRĐENA MEROM BEZBEDNOSTI

PDF (SRB)

Željko D. Mirkov

SUDSKI POSTUPAK U DUŠANOVOM ZAKONIKU – DOKAZNA SREDSTVA I POLOŽAJ OKRIVLjENOG

PDF (SRB)

Živorad M. Rašević

NEDISKRIMINACIJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE

PDF (SRB)

Ratko S. Radošević

PRUŽANjE JAVNIH USLUGA U OBLASTI BIOMEDICINE

PDF (SRB)

Nikolina Miščević

AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POBIJANjE PRAVNIH RADNjI DUŽNIKA IZVAN STEČAJA: VREME NASTANKA POTRAŽIVANjA

PDF (SRB)

Henriet Rab | Bianka Šite

EKONOMSKI ASPEKTI ODGOVORNOSTI DIREKTORA U PROCESU I ORGANIZACIJI RADA

PDF (ENG)

Agneš Juhas

REGULATORNI OKVIR I MODELI AUTOMOBILA KOJI SAMI VOZE

PDF (ENG)

Mladen Brkić

FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA NA PODRUČJU GRADA NOVOG SADA

PDF (ENG)

Željko S. Kršić

SKRAĆENI KRIVIČNI POSTUPCI U BOSNI I HERCEGOVINI

PDF (DEU)

Slobodan P. Orlović

DARKO SIMOVIĆ, VLADAN PETROV: „USTAVNO PRAVO“ (III IZDANjE, KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA, BEOGRAD 2018, 430 STRANA)

PDF (SRB)

Zoran V. Arsić

POVEĆANjE OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA IZ NETO IMOVINE

PDF (SRB)

Dragan Milkov | Ratko Radošević

PRIGOVOR U UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Ranko Keča | Marko Knežević

O SISTEMU PRAVNIH LEKOVA I OSTVARIVANjU JEDINSTVENE PRIMENE PRAVA U SRPSKOM IZVRŠNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Tatjana Bugarski | Branislav Ristivojević | Milana Pisarić | Ivan Milić

PRAKSA PREKRŠAJNOG SUDA U NOVOM SADU U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

O OPRAVDANOSTI ZAKONSKOG PRAVA PREČE KUPOVINE SUVLASNIKA NEPOKRETNOSTI

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

MARGINALIJE O FUNKCIJI KRIVIČNOG GONjENjA

PDF (SRB)

Slobodan Orlović | Nataša Rajić

RASPUŠTANjE PARLAMENTA – VRŠENjE ILI ZLOUPOTREBA USTAVNIH OVLAŠĆENjA

PDF (SRB)

Marko Pavlović

ZAKLETVA U ISTORIJI SRPSKE USTAVNOSTI

PDF (SRB)

Gordana Drakić | Uroš Stanković

KODIFIKACIJA TRGOVAČKOG PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1849–1860)

PDF (SRB)

Zoran J. Lončar

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić | Milica Kovačević

NALOG U NASLEDNOPRAVNOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE I OSTALIH ZEMALjA EVROPE

PDF (SRB)

Sanja Radovanović | Nikolina Miščević

O ELEKTRONSKOJ FORMI UGOVORA U DOMAĆEM PRAVU

PDF (SRB)

Petar Đundić

PRIGOVOR NEZAKONITOSTI ULAGANjA U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: EFIKASAN ŠTIT ZA DRŽAVE PRIJEMA ULAGANjA?

PDF (SRB)

Radosav Risimović

GENERIČKE ZABRANE NOVIH PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

PDF (SRB)

Nataša Deretić

RIMSKO IUS LIBERORUM U KONTEKSTU DANAŠNjE POPULACIONE POLITIKE DRŽAVE SRBIJE

PDF (SRB)

Aleksandar Martinović

„PRIKRIVENA KUPOVINA“ KAO OBLIK INSPEKCIJSKOG NADZORA

PDF (SRB)

Milica D. Kovačević

ODUZIMANjE MALOLETNOG LICA I KRIVIČNOPRAVNA REAKCIJA

PDF (SRB)

Luka Baturan | Goran Milošević | Cvjetana Cvjetković Ivetić

EKONOMSKA ANALIZA FISKALNIH I NEFISKALNIH TROŠKOVA REGISTRACIJE ORUŽJA I PROBLEM NEREGISTROVANOG ORUŽJA

PDF (SRB)

Bojan Božović

ZAČECI SRPSKOG SOCIJALNOG PRAVA U ZAKONOPRAVILU SVETOGA SAVE

PDF (ENG)

Sloboda Midorović | Dušan Nikolić

PRAVO SVOJINE I PROSTORNO PLANIRANjE: UTICAJ PROSTORNIH PLANOVA NA VREDNOST NEPOKRETNOSTI

PDF (SRB)

Mario Vojnić Hajduk

PRAVNA PRIRODA UGOVORA O AKCEPTNOM KREDITU U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE SA OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO

PDF (SRB)

Milena Milošević

MATERIJALNI USLOVI ZA ZASNIVANjE USVOJENjA

PDF (ENG)

Rodoljub Etinski | Maja Stanivuković | Sanja Đajić | Petar Đundić | Bojan Tubić

SAVREMENI TRENDOVI MEĐUNARODNOPRAVNE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Dušan Marinković | Dušan Ristić

POLICIJA I RAĐANjE UPRAVLjAŠTVA U DELU MIŠELA FUKOA

PDF (SRB)

Darko Simović | Biljana Simeunović-Patić

EUTANAZIJA I ETIČKE DILEME – LjUDSKO DOSTOJANSTVO NASPRAM SVETOSTI ŽIVOTA

PDF (SRB)

Snežana M. Soković | Veljko M. Turanjanin | Dragana S. Čvorović

ODNOS POLICIJE I TUŽILAŠTVA: ZAKON I PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI

PDF (ENG)

Dragutin Avramović | Ilija Jovanov

OGRANIČENjA POKRETA PRAVO I KNjIŽEVNOST – PRIMER SOFOKLA

PDF (SRB)

Svetlana S. Stanarević

MEHANIZMI ILI NAČINI RAZVIJANjA I UNAPREĐENjA BEZBEDNOSNE KULTURE

PDF (SRB)

Boriša Lečić

SPORAZUMI JAVNOG TUŽIOCA I OKRIVLjENOG

PDF (SRB)

Ivan Milić

DA LI JE KRIVIČNO DELO UVEK NAJTEŽE KAZNENO DELO? (II DEO)

PDF (SRB)

Marija Vuković

EKONOMSKE I POLITIČKO-INSTITUCIONALNE DETERMINANTE FISKALNOG DEFICITA

PDF (ENG)

Željko D. Mirkov

SUOČENjE OKRIVLjENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU – PRIKAZ SLUČAJEVA IZ PRAKSE POJEDINIH SUDOVA

PDF (SRB)

Milan Milutin

PIGNORIS CAPIO U TOKU RIMSKE ISTORIJE: PIGNORIS CAPIO PREMA GAJEVIM INSTITUCIJAMA

PDF (SRB)

Vladan M. Mirković

MERE TAJNOG PRIKUPLjANjA PODATAKA SLUŽBI BEZBEDNOSTI – UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ

PDF (SRB)

Bojan Đokić

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE SRBIJE KAO PREPREKA JAVNOG OBJAVLjIVANjA BAZE PODATAKA „ŽRTVE RATA 1941–1945.“

PDF (SRB)

Veronika Sikora | Gabor Silađi

NOVA OPASNA PRAKSA NA VIDIKU? PRAVNI ASPEKTI UPOTREBE DRONA

PDF (ENG)

Dražen Miljić

UPRAVNI UGOVORI PREMA ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Nikola Krstić

MOGUĆNOST VRŠENjA BILANSNE SEKJURITIZACIJE DUGOVANjA U REPUBLICI SRBIJI PUTEM IZDAVANjA POKRIVENIH OBVEZNICA

PDF (SRB)

Goran Guska

SPECIFIČNOSTI USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE SA OSVRTOM NA NjEGOVE ODLUKE U VEZI REFERENDUMA I DANA REPUBLIKE SRPSKE

PDF (SRB)

Irena Radumilo

MENTALNA POVREDA PUTNIKA KAO OSNOV ODGOVORNOSTI PREVOZIOCA U MEĐUNARODNOM VAZDUHOPLOVNOM PRAVU

PDF (SRB)

Danilo Babić

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD: INSTRUMENT PRAVDE ILI ZAPADNjAČKOG IMPERIJALIZMA – ANALIZA SLUČAJA DARFUR

PDF (SRB)

Rodoljub M. Etinski

TUMAČENJE NEKIH BILATERALNIH UGOVORA OD STRANE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

PDF (ENG)

Zoran V. Arsić

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAŠTITA POVERILACA

PDF (SRB)

Dušanka Đurđev

PRAVNO REGULISANJE MEĐUNARODNOG DRUMSKOG PREVOZA PUTNIKA

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić

ODGOVOR DRŽAVE NA NASILJE U PORODICI

PDF (SRB)

Drago Divljak | Sandra Fišer Šobot

DRŽAVNA POMOĆ ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NA NADNACIONALNOM NIVOU I U DOMAĆEM PRAVU

PDF (SRB)

Sanja V. Đajić

NEUJEDNAČENOST MEĐUNARODNE ARBITRAŽNE PRAKSE U TUMAČENJU KLAUZULE NAJVEĆEG POVLAŠĆENJA I FRAGMENTACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA

PDF (SRB)

Goran Milošević

FAKTORI PROMENA NA TRŽIŠTU RADNE SNAGE SRBIJE

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Bojan Tubić | Milana Pisarić

POVREDE PROPISA EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I

PDF (SRB)

Vladimir Ž. Marjanski

ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVIM ULOZIMA

PDF (SRB)

Nataša Deretić

SUPTILNA I NEODOLJIVA PRIMAMLJIVOST KORUPCIJE U POLITIČKIM KRUGOVIMA RIMA

PDF (SRB)

Atila Dudaš

JEDNOSTRANA IZMENA UGOVORA O KREDITU U PRAVU MAĐARSKE

PDF (SRB)

Ivan Milić

BEKSTVO IZ ZATVORA – KRIVIČNO DELO ILI DISCIPLINSKI PRESTUP?

PDF (SRB)

Dragoljub Todić

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM MULTILATERALNIM UGOVORIMA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I GLOBALNI BEZBEDNOSNI IZAZOVI

PDF (SRB)

Dragana Petković | Vladimir Milošević

KONTROLA RADA ORGANA UPRAVE OD ZAŠTITNIKA GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE – PROBLEMSKI PRISTUP

PDF (SRB)

Anita Nađ | Laslo Dornfeld

RAZVOJ ODREĐENIH MERA VEZANIH ZA PRAVIČNO SUĐENJE U EVROPSKOJ UNIJI KAO DEO STOKHOLMSKOG PROGRAMA

PDF (ENG)

Dragana Vasiljević

PRAVNA PRIRODA „ORGANIZACIJSKE VLASTI NAD DJELOM“ (ORGANISATIONSHERRSHAFT)

PDF (SRB)

Danijel Haitas

PREGLED EVROAZIJSKE EKONOMSKE UNIJE I NJENOG ODNOSA SA SRBIJOM

PDF (ENG)

Nikola Krstić

MEHANIZAM OBEZBEĐENJA OBVEZNICA S OSVRTOM NA STANJE U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Miloš Galić

KRIVIČNI POSTUPAK IZ ASPEKTA FIHTEOVOG SUBJEKTIVNOG IDEALIZMA

PDF (SRB)

Marina Jeremić

ZASNIVANJE NOVE HIPOTEKE SA POSEBNIM OSVRTOM NA RASPOLAGANJE NEISPISANOM HIPOTEKOM

PDF (SRB)

Irena Radumilo

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ EVROPSKE UNIJE – OD NACIONALNOG DO GLOBALNOG

PDF (SRB)

Mirjana Sredojević

ŽRTVE KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI

PDF (SRB)

Jelena Tešanović

NAČELO UPISA U REGISTAR NEPOKRETNOSTI SA OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU

PDF (SRB)

Miloš Denović

PRAVNI OKVIR REGULISANJA POJEDINIH PITANJA UPRAVNOG POSTUPKA NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA

PDF (SRB)

Rodoljub M. Etinski

SREDSTVA TUMAČENJA MEĐUNARODNIH UGOVORA I DETERMINANTE NJIHOVOG ZNAČAJA

PDF (ENG)

Dragan Milkov | Ratko Radošević

OBAVEŠTAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Predrag Jovanović | Darko Božičić

NORMATIVNI OKVIR ZAŠTITE MORALNOG INTEGRITETA ZAPOSLENIH

PDF (SRB)

Ranko Keča | Marko Knežević

DOZVOLJENOST REVIZIJE U PARNIČNOM POSTUPKU ZBOG PREINAČUJUĆE ŽALBENE PRESUDE: POSLEDICA USTAVNE GARANTIJE PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO ILI SAMO PRAVNOPOLITIČKO PITANJE? – ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima –

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić | Sandra Samardžić | Milica Kovačević

RAZVOD BRAKA I ZAJEDNIČKO RODITELJSKO STARANJE KAO POSLEDICA RAZVODA BRAKA U TEORIJI I PRAKSI

PDF (SRB)

Danica Popov

POJAM I PREDMET PRAVA PLODOUŽIVANJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Nenad Radivojević | Vladan Mirković

NEKI ASPEKTI POLITIKE UNUTRAŠNJE BEZBEDNOSTI KAO ELEMENTA STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

PRAVO ETAŽNIH VLASNIKA NA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA ZGRADE

PDF (SRB)

Drago Divljak

ZAŠTITA JAVNIH INTERESA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

PDF (SRB)

Senad R. Jašarević

SLOBODA KRETANJA RADNIKA U EU U NOVIM OKOLNOSTIMA

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

TEZE O PROCESNIM FUNKCIJAMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Milana Pisarić

UREĐENJE PRAVA NA ODBRANU U PRAVU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević | Stefan Samardžić

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI – KRITIČKI OSVRT IZ UGLA KRIVIČNOG PRAVA

PDF (SRB)

Magdolna Sič | Milan Milutin

IUS VENDENDI ZALOŽNOG POVERIOCA I PITANJE ODGOVORNOSTI ZA EVIKCIJU U RIMSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Slobodan Orlović | Nataša Rajić

ZASTOJ U POSTUPKU NORMATIVNE KONTROLE – PRILOG RASPRAVI O ZAŠTITI OBJEKTIVNE USTAVNOSTI

PDF (SRB)

Gordana Drakić | Uroš Stanković

LOKALNA SAMOUPRAVA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

PDF (SRB)

Zoran J. Lončar

PRAVNA SREDSTVA U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

PONOVLJENJE PARNICE PO ODREDBAMA ZAKONIKA O GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU IZ 1865. GODINE

PDF (SRB)

Jelena Vidić

VANREDNI OBLICI ZAVEŠTANJA U PRAVU SRBIJE I OSTALIM SAVREMENIM PRAVIMA EVROPE

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

ZNAČAJ JEZIKA ZA PRAVO

PDF (SRB)

Aleksandar Martinović

SLUŽBENIČKO PRAVO U SRBIJI NA RAZMEĐI VEKOVA – SAVREMENE TENDENCIJE U RAZVOJU SLUŽBENIČKOG SISTEMA I IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

PDF (SRB)

Sanja Radovanović | Nikolina Miščević

O REALIZACIJI UGOVORA O UGOVORNOJ KAZNI ZAKLJUČENOG U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

PDF (SRB)

Petar Đundić

MERODAVNO PRAVO ZA SUŠTINU SPORA PRED ARBITRAŽNIM SUDOVIMA IKSID: ČLAN 42(1) IKSID KONVENCIJE I ULOGA NACIONALNOG PRAVA

PDF (SRB)

Sandra S. Fišer Šobot

MATERIJALNOPRAVNI TEST ZA OCENU KONCENTRACIJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE – TEST ZNAČAJNOG OGRANIČAVANJA KONKURENCIJE

PDF (SRB)

Bojan Tubić

OGRANIČENJA PRAVA NA NEOMETANO UŽIVANJE IMOVINE U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković | Luka Baturan

REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA KAO OSNOV PORESKIH OLAKŠICA U SRPSKOM SISTEMU POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

PDF (SRB)

Ivan Milić

OPOMENA KAO VRSTA PREKRŠAJNE SANKCIJE I NJENO (NE)IZRICANJE POJEDINIM UČINIOCIMA PREKRŠAJA

PDF (SRB)

Laslo Heka

GROF KARLO KUN HEDERVARI (KARLO KHUEN-HÉDERVÁRY) I SRBI U UGARSKOJ I HRVATSKOJ

PDF (SRB)

Danijela Kukuruzović

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KAO PREDMET VRAĆANJA U POSTUPKU RESTITUCIJE

PDF (SRB)

Rodoljub M. Etinski

SREDSTVA TUMAČENJA I NJIHOVI MEĐUSOBNI ODNOSI

PDF (ENG)

Dušanka Đurđev

PRAVA PUTNIKA U ŽELEZNIČKOM PREVOZU

PDF (SRB)

Goran Milošević | Mirko Kulić

RAZVOJ PORESKOG SISTEMA SRBIJE DO DRUGOG SVETSKOG RATA

PDF (SRB)

Sreten Jugović | Darko Simović

ZAKON O POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE OD 2016. GODINE – KRITIČKI POGLED

PDF (SRB)

Tatjana D. Bugarski

ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

NAČELNA RAZMATRANJA O ISTINI – UOPŠTE I U KRIVIČNOM PRAVU

PDF (SRB)

Goran Bošković | Slaviša Vuković

OBLASTI I POSLEDICE UTICAJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA NA LEGALNO TRŽIŠTE

PDF (SRB)

Radomir Zekavica

O OBAVEZI POKORAVANJA PRAVU

PDF (SRB)

Svetozar Čiplić | Aleksandar Martinović | Nataša Rajić

USTAVNI OKVIRI PROCESA DECENTRALIZACIJE I REFORME UPRAVLJANJA DRŽAVOM NA PRIMERIMA SRBIJE I HRVATSKE

PDF (SRB)

Veljko M. Turanjanin | Dragana S. Čvorović

SARAJEVO 1914: KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV MLADE BOSNE – ILUZIJA PRAVIČNOG POSTUPKA

PDF (ENG)

Milana Pisarić

NEZAKONITI DOKAZI U SUDSKOJ PRAKSI

PDF (SRB)

Ivan Milić | Darko Dimovski

KAŽNJAVANJE OSUĐENIH LICA – DISCIPLINSKE MERE

PDF (SRB)

Višnja M. Ranđelović

PROGANJANJE: POJAM, KARAKTERISTIKE I PREDLOZI DE LEGE FERENDA

PDF (SRB)

Atila Bado

OCENA SELEKCIJE SUDIJA U MAĐARSKOJ

PDF (FRA)

Maćaš Bence

NEKOLIKO OSNOVNIH POUKA REFORME SUDSTVA U MAĐARSKOJ

PDF (SRB)

Bojan Vlaški

OBLICI I MODELI ZAŠTITE KONKURENCIJE U UPOREDNOM PRAVU

PDF (SRB)

Milica Kulidžan

PRAVO NA RAD U USTAVU REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Jelena Vlajnić

PRAVNI OSNOV UNILATERALNE HUMANITARNE INTERVENCIJE

PDF (SRB)

Aleksandar Šešelj

KOSTA ČAVOŠKI: MOĆ I PREVLAST – TUKIDIDOVA POLITIČKA MISAO (CATENA MUNDI, BEOGRAD 2015, 214 STR.)

PDF (SRB)

Srđan N. Šarkić

VLADAR I DVOR U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

PDF (SRB)

Zoran V. Arsić

PRINUDNI OTKUP AKCIJA – POSTUPAK

PDF (SRB)

Marija Salma

ANALIZA EVOLUCIJE I SAVREMENOG STANJA CIVILNOG PROCESNOG PRAVA AUSTRIJE

PDF (SRB)

Drago Divljak

NOVI ZAKONSKI OKVIR ZA STRANA ULAGANJA U SRBIJI – BITNE KARAKTERISTIKE I MOGUĆI EFEKTI

PDF (SRB)

Sanja V. Đajić

FRAGMENTACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA I SPECIJALNI PRAVNI REŽIMI

PDF (SRB)

Magdolna Sič | Milan Milutin

PRIBAVLJANJE SVOJINE NA PREDMETU ZALOGE OD STRANE ZALOŽNOG POVERIOCA U RIMSKOM PRAVU (IMPETRATIO DOMINII)

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

UTVRĐIVANJE ISTINE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU KOJI SE VODI PROTIV OSUĐENOG ZA VREME IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević

MORALNI KRSTAŠKI POHOD DRŽAVE NA SPAVAĆU SOBU: PREKRŠAJ PROSTITUCIJE U NOVOM ZoJRM

PDF (SRB)

Janko Veselinović | Todor Marković | Marijana Dukić Mijatović

PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI UGOVORA O OSIGURANJU USEVA I PLODOVA OD SUŠE

PDF (SRB)

Sandra S. Fišer Šobot

KONCENTRACIJE SPAJANJEM UČESNIKA NA TRŽIŠTU I KONCENTRACIJE STICANJEM KONTROLE U PRAVU KONKURENCIJE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Atila Dudaš

DOPUŠTENOST JEDNOSTRANOG POVEĆANJA KAMATE U UGOVORIMA O KREDITU U PRAVU SRBIJE

PDF (SRB)

Dragan Cvetković | Zoran Jovanović | Davor Bešić

PRIVREDNI KRIMINALITET U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2006. DO 2015. GODINE

PDF (SRB)

Jelena Veselinov

AKTUELNA PITANJA RESTITUCIJE U SRBIJI

PDF (SRB)

Aleksandra Vasilj

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA POMORSKE TRAŽBINE – HRONOLOŠKO KRITIČKI OSVRT (MEĐUNARODNI INSTRUMENTI I HRVATSKA REŠENJA)

PDF (SRB)

Ivana Tucak

OGRANIČENJA AUTONOMIJE U JAVNOM ZDRAVSTVU: OBAVEZNO VAKCINISANJE DECE

PDF (SRB)

Mirjana Bogunović

STICANJE PUTEM ZAJEDNIČKOG ROBA (SERVUS COMMUNIS)

PDF (SRB)

Mate Jules

PRIVATNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U MAĐARSKOJ POD UTICAJEM JAVNOG PRAVA

PDF (DEU)

Gordana Preradović

KOMPLEKSNOST SOCIJALNIH INTERAKCIJA I PRAVNOG UREĐENJA ODNOSA U KONTEKSTU PROMJENE KLIME

PDF (SRB)

Boba Brankov

FOTOGRAFIJA KAO AUTORSKO DELO

PDF (SRB)

Aleksandar Đorđević

PREDSEDNIK REPUBLIKE U USTAVNOM PORETKU SRBIJE – DESETOGODIŠNJICA USTAVA OD 2006.

PDF (SRB)

Dragan Milkov | Ratko Radošević

NEKE NOVINE U ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU „UPRAVNO POSTUPANJE“

PDF (SRB)

Predrag Jovanović | Darko Božičić

ZAŠTITA I BEZBEDNOST ZAPOSLENIH NA RADU

PDF (SRB)

Gordana Vukadinović | Ilija Jovanov

PRAVNA DRŽAVA I VLADAVINA PRAVA OD ZAČETAKA DO SAVREMENIH IZAZOVA

PDF (SRB)

Danica Popov

KONFESORNA TUŽBA ZA ZAŠTITU STVARNIH SLUŽBENOSTI

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

JEDNOSTEPENOST ILI DVOSTEPENOST U POSTUPKU PONIŠTAJA ARBITRAŽNE ODLUKE?

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

ZAJEDNIČKA SVOJINA SUPRUŽNIKA I SAVESNO STICANJE POUZDANJEM U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

PDF (SRB)

Snežana M. Soković | Dragana S. Čvorović | Veljko M. Turanjanin

SARADNJA JAVNOG TUŽIOCA I POLICIJE U REPUBLICI SRBIJI

PDF (ENG)

Maša Kulauzov

REDOVNI PRAVNI LEKOVI PO ODREDBAMA PARNIČNOG ZAKONODAVSTVA IZ 1853. I 1860. GODINE

PDF (SRB)

Dragutin Avramović

BUĐENJE SILE – RAĐANJE DRŽAVE NACIONALNOG NADZORA

PDF (SRB)

Bojan Tubić

NOVE TENDENCIJE U POGLEDU USLOVA PRIHVATLJIVOSTI POJEDINAČNIH PREDSTAVKI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Marko Dimitrijević

ULOGA EVROPSKOG REVIZORSKOG SUDA U OČUVANJU FISKALNOG OKVIRA EVROZONE

PDF (SRB)

Luka Baturan | Cvjetana Cvjetković

MOGUĆNOST UVOĐENJA AKCIZE NA BEZALKOHOLNA PIĆA SA DODATKOM ŠEĆERA U SRBIJI

PDF (SRB)

Ivan Milić

DA LI JE KRIVIČNO DELO UVEK NAJTEŽE KAZNENO DELO? (I DEO)

PDF (SRB)

Sloboda D. Midorović

SAVESNOST U KONTEKSTU RESTITUCIJE KULTURNIH DOBARA

PDF (SRB)

Zoltan Nađ | Anet Čisar

ASPEKTI EVROPSKOG SISTEMA FINANSIJSKE KONTROLE

PDF (ENG)

Nora Jakab

PERSONALNO POLJE PRIMENE RADNOPRAVNIH NORMI I STATUS ZAPOSLENOG LICA

PDF (ENG)

Čaba Červak

DVODOMNI PARLAMENTI – NEKAD I SAD

PDF (ENG)

Tamaš Notari

ISTORIJAT AKADEMSKIH STEPENA I ZVANJA U OBLASTI PRAVNE NAUKE U MAĐARSKOJ

PDF (ENG)

Gordana Kovaček Stanić | Sandra Samardžić

ZAŠTITA SLABIJEG PARTNERA U UGOVORNOM BRAČNO-IMOVINSKOM REŽIMU

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Nenad Radivojević | Vladan Mirković

VOJNA NEUTRALNOST KAO PRINCIP STRATEŠKOG OPREDELJENJA REPUBLIKE SRBIJE – PROBLEMSKI PRISTUP

PDF (SRB)

Dušan Nikolić | Sloboda Midorović

SVOJINSKI ODNOSI I PRAVO NA VODU U EPOHI MASOVNIH MIGRACIJA

PDF (SRB)

Senad R. Jašarević

UTICAJ DIGITALIZACIJE NA RADNE ODNOSE

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

POSEBNA ULOGA SUDA U MALOLETNIČKOM KRIVIČNOM POSTUPKU I NAČELO PROCESNE EKONOMIJE*

PDF (SRB)

Zoran Keković | Jelena Dinić

TRANSFORMACIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI: REZILIJENTNOST U STRATEGIJAMA BEZBEDNOSTI VELIKIH SILA KAO ODGOVOR NA GLOBALNE BEZBEDNOSNE PRETNJE

PDF (SRB)

Darko Simović | Biljana Simeunović-Patić

PRILOG RASPRAVI O ZABRANI FIZIČKOG KAŽNJAVANJA DETETA

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski | Milana Pisarić

UZAJAMNO PRIZNAVANJE SUDSKIH ODLUKA KAO OSNOV PRIBAVLJANJA I PRENOSA DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

ŠEF DRŽAVE U SRBIJI – KRALJ NASPRAM PREDSEDNIKA REPUBLIKE

PDF (SRB)

Gordana Drakić | Uroš Stanković

ŽIVOT I DELO PAVLA ŠEROGLIĆA (1800–1857)

PDF (SRB)

Zoran J. Lončar

POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić

OLOGRAFSKI I ALOGRAFSKI TESTAMENT U SRPSKOM I UPOREDNOM PRAVU

PDF (SRB)

Vladimir Ž. Marjanski

SPOREDNE ČINIDBE KAO DODATNA OBAVEZA ČLANA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PDF (SRB)

Nataša Deretić

KORENI POLITIČKE KORUPCIJE U STAROM VEKU

PDF (SRB)

Sanja Radovanović | Nikolina Miščević

JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA ZASTARELOG POTRAŽIVANJA

PDF (SRB)

Petar Đundić

OBAVEZA TRANSPARENTNOG PONAŠANJA DRŽAVE PRIJEMA ULAGANJA PREMA STRANOM ULAGAČU

PDF (SRB)

Ranko Keča | Marko Knežević

OTUĐENJE SPORNOG PRAVA ILI STVARI U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU: KA MEŠOVITOJ TEORIJI (I)RELEVANCIJE

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA UNIJE U SLUŽBI OSTVARIVANJA NJENIH CILJEVA

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

TRAGOM RASPRAVA O UNIFIKACIJI JUGOSLOVENSKOG PRAVA U PRVOJ POLOVINI 20. VEKA – ULOGA JEZIKA I NARODNOG DUHA U NOMOTEHNICI

PDF (SRB)

Atila Bado

REPREZENTATIVNOST SUDIJA LAIKA U MAĐARSKOJ. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE

PDF (ENG)

Janoš Silađi

STICANJE PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U MAĐARSKOJ, S POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO EVROPSKE UNIJE I PRAVA DRUGIH ZEMALJA

PDF (ENG)

Stojana Đ. Petrović

PRAVNA TEORIJA KREDITA

PDF (SRB)

Srđan N. Šarkić

O ZNAČENJU IZRAZA „ZAKON“ U SAVINOM ŽITIJU SVETOG SIMEONA

PDF (SRB)

Zoran V. Arsić

PRINUDNI OTKUP AKCIJA – OTKUPILAC, PREOSTALI AKCIONARI, ZLOUPOTREBA PRAVA NA PRINUDNI OTKUP AKCIJA

PDF (SRB)

Ranko Keča | Marko Knežević

PARICIONI ROK U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić

PREVENCIJA KRIMINALA SA ASPEKTA DIZAJNIRANJA JAVNOG PROSTORA I ULOGE PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

PDF (SRB)

Tatjana D. Bugarski

VASPITNI NALOZI KAO DIVERZIONI MODEL POSTUPANJA I NJIHOVA PRIMENA U PRAKSI VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA I VIŠEG SUDA U NOVOM SADU

PDF (SRB)

Marko Trajković | Dragiša Drakić

BIOETIKA PROTIV NESTAJANJA ČOVEKA – KROZ PRIZMU OPŠTE I KRIVIČNO-PRAVNE TEORIJE

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević

NEDOSTACI LEGISLATIVNO-TEHNIČKOG OBLIKOVANJA PRISTANKA POVREĐENOG KOD TRGOVINE LJUDIMA: DA LI PALERMO PROTOKOL ZABRANJUJE PROSTITUCIJU?

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

ODNOS UGOVORA O JEMSTVU I SRODNIH INSTITUTA PRIVREDNOG PRAVA

PDF (SRB)

Radojica Lazić

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI U RADU SLUŽBI BEZBEDNOSTI U SRBIJI

PDF (SRB)

Zoran J. Lončar

ODLUČIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Atila Dudaš

NASTANAK I RAZVOJ IDEJE O RASKIDANJU ILI IZMENI UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI

PDF (SRB)

Ivan Milić

EVIDENCIJA PREKRŠAJNO KAŽNJENIH LICA

PDF (SRB)

Dalibor Đukić

PRAVNI POLOŽAJ I ORGANIZACIJA MONAŠTVA NA SVETOJ GORI NAKON PRVOG BALKANSKOG RATA

PDF (SRB)

Milan Rapajić

EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA U USTAVU SRBIJE

PDF (SRB)

Bojan Đokić

KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA ŽRTVAMA I ČLANOVIMA PORODICA ŽRTAVA ALBANSKOG TERORA NA KOSOVU I METOHIJI (1999–2014): STUDIJA SLUČAJA

PDF (SRB)

Miloš Galantić

SPECIFIČNOSTI SUDA ZA ARBITRAŽU U SPORTU KAO MEĐUNARODNOG ARBITRAŽNOG TELA

PDF (SRB)

Tamaš Prugberger | Timea Barzo

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI PREMA EVROPSKOM I MAĐARSKOM PRAVU

PDF (DEU)

Amarila Kiš

PROBLEMI SPROVOĐENJA ISTRAGE I KRIVIČNOG GONJENJA U SLUČAJU PIRATERIJE NA MORU

PDF (ENG)

Tiho B. Džakić

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić

Dr Marko Parezanović: ENERGETSKA BEZBEDNOST

PDF (SRB)

Dušanka Đurđev

EKSKLUZIVNOST MONTREALSKE KONVENCIJE I KOMUNITARNO PRAVO

PDF (SRB)

Milana Pisarić

PRETRESANJE RAČUNARA RADI PRONALASKA ELEKTRONSKIH DOKAZA

PDF (SRB)

Đorđe V. Popov

RAST STRANIH INVESTICIJA U SRBIJI – ZAKON I ŠTA JOŠ?

PDF (SRB)

Srđan N. Šarkić

RUSKI PROJEKTI DRŽAVNOG UREĐENJA USTANIČKE SRBIJE (Treći deo – Saveti kneza Prozorovskog)

PDF (SRB)

Rodoljub M. Etinski

MEĐUNARODNI POSTUPCI KOJE POKREĆU POJEDINCI RADI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Zoran V. Arsić

EVROPSKA KONVENCIJA O PREDELU

PDF (SRB)

Dragan Milkov

ULOGA UPRAVE U POSTUPKU VRAĆANJA ZADRUŽNE IMOVINE

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić

PREKID KASNE TRUDNOĆE U PRAVU SRBIJE I UPOREDNOM EVROPSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

OBEZBEĐENJE TROŠKOVA SPORA U ARBITRAŽI PO PRAVILIMA MTK I IKSID-A

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

SISTEM IZUZETAKA OD PRIMENE „TEORIJE PLODA OTROVNOG DRVETA“

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

EVENTUALNA KUMULACIJA TUŽBENIH ZAHTEVA

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

KRITIČKI OSVRT NA UREĐENJE ISTRAGE U ZKP SRBIJE IZ 2011. GODINE

PDF (SRB)

Sanja V. Đajić

O CILJNOM TUMAČENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O ZAŠTITI STRANIH ULAGANJA: OD PREAMBULE DO PREAMBULE

PDF (SRB)

Goran Milošević | Mirko Kulić

NASTANAK I VREME ISPUNJENJA PORESKE OBAVEZE

PDF (SRB)

Magdolna Sič

TUMAČENJE PRAVA U SKLADU SA PRAVIČNOŠĆU U RIMSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Magdolna Sič

PRINUDNO ZADRŽAVANJE LICA SA DUŠEVNIM POREMEĆAJIMA U KAZNENOM PRAVU SRBIJE

PDF (SRB)

Nikola Bodiroga

NEKI PROBLEMI U PRIMENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI

PDF (SRB)

Vladimir Ž. Marjanski

STICANJE SOPSTVENOG UDELA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU OTKUPOM OD ČLANA DRUŠTVA

PDF (SRB)

Sandra S. Fišer-Šobot

DUŽNOST OBAVEŠTAVANJA O PRAVNOM NEDOSTATKU KOD UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

PDF (SRB)

Atila Dudaš

NAČELO SUPSIDIJARNOSTI I PROPORCIONALNOSTI U STVARANJU KOMUNITARNOG PRAVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Bojan Tubić

ULOGA SUDA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Vladimir Vuletić

PRETOR NE ŠTITI KUKAVICE: O DVOSTRUKOM KARAKTERU PRINUDE U RIMSKOM I SAVREMENOM DOMAĆEM PRAVU

PDF (SRB)

Darko Dimovski | Ivan Milić

PRIVATNI ZATVORI I PENITENCIJARNI SISTEM SRBIJE

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

EKOLOŠKI POREZI I POLJOPRIVREDA

PDF (SRB)

Milana Pisarić

PRETPOSTAVKE ZA OTKRIVANJE EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

PDF (SRB)

Nataša Rajić

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ANALIZA ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE

PDF (SRB)

Sandra O. Samardžić

REGULATIVA PORODIČNOG PRAVA NA MEĐUNARODNOM I EVROPSKOM NIVOU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO DETETA NA ZDRAVLJE

PDF (SRB)

Željko D. Mirkov

POLOŽAJ OKRIVLJENOG U FRANCUSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU (INKVIZITORSKI KRIVIČNI POSTUPAK I CODE D’ INSTRUCTION CRIMINELLE iz 1808. godine)

PDF (SRB)

Laslo Heka

PRAVOSUDNI SISTEM MAĐARSKE SA POSEBNIM NAGLASKOM NA PRINCIP NEZAVISNOSTI SUDIJA TE NJIHOVA UPOREDBA SA SUDSKIM SISTEMIMA BALKANSKIH I SLOVENSKIH DRŽAVA

PDF (SRB)

Darija Marić

NAČELO EKVIVALENTNOSTI I PREKOMERNO OŠTEĆENJE U UGOVORNOM PRAVU

PDF (SRB)

Darko Simović

Tijana Šurlan: UNIVERZALNA MEĐUNARODNA LJUDSKA PRAVA – MEHANIZMI ZAŠTITE

PDF (SRB)

Rodoljub M. Etinski

GRANIČNI I TERITORIJALNI SPOR IZMEĐU BOCVANE I NAMIBIJE

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

ZAŠTITA INVALIDA U RADNOJ SREDINI

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

VRSTE STVARNIH SLUŽBENOSTI

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Svetlana Stanarević

ZNAČAJ I ULOGA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U OČUVANJU EKOLOŠKE I LJUDSKE BEZBEDNOSTI

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

RESTRIKTIVNI KONCEPT SUROGAT MATERINSTVA U RADNOM TEKSTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE

PDF (SRB)

Marija Salma

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku –

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

DOMAŠAJ NAČELA UPISA I NAČELA POUZDANJA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI U NAŠOJ SUDSKOJ PRAKSI

PDF (SRB)

Drago Divljak

PRIMENA NACIONALNOG TRETMANA U PRAVU STRANIH ULAGANJA SRBIJE

PDF (SRB)

Senad R. Jašarević

UREĐENJE RADNOG ODNOSA U SRBIJI U KONTEKSTU NOVIH OKOLNOSTI U SVETU RADA

PDF (SRB)

Zoran S. Mirković

GRK GEORGIJE ZAHARIJADIS – NESUĐENI SRPSKI ZAKONOPISAC

PDF (SRB)

Magdolna Sič

JAVNOPRAVNA PRAVILA REGULISANJA VODOVODA I SNABDEVANJA VODOM U STAROM RIMU

PDF (SRB)

Tatjana D. Bugarski

IZAZOVI ORGANIZOVANOG EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

O ZELENIM POLITIČKIM STRANKAMA

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

BANKARSKA GARANCIJA U SRPSKOM I EVROPSKIM PRAVNIM SISTEMIMA

PDF (SRB)

Gordana Drakić

AKTIVNOSTI ODSEKA ZA NARODNO ZDRAVLJE NARODNE UPRAVE ZA BANAT, BAČKU I BARANJU NA UNAPREĐENJU JAVNOG ZDRAVLJA

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

DEOBE PORODIČNIH ZADRUGA IZMEĐU 1827. I 1844. GODINE – NORMATIVNI OKVIRI I SUDSKA PRAKSA

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić

SUROGAT MATERINSTVO U PRAVU SRBIJE (DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA) I PRAVU MAKEDONIJE

PDF (SRB)

Vladimir Ž. Marjanski | Aleksandar Potkonjak

RANE NASTALE UJEDOM PASA I MAČAKA – EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE, FORENZIČKO ISPITIVANJE I GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST

PDF (SRB)

Svetozar M. Čiplić

DECENTRALIZACIJA SRBIJE I MODELI REGIONALIZMA NA POJEDINIM PRIMERIMA

PDF (SRB)

Dragutin Avramović

RIČARD POZNER PODVLAČI CRTU – PRAVNI REALIZAM KAO ODGOVOR NA IZAZOVE DANAŠNJICE

PDF (SRB)

Sanja M. Radovanović

DOPUŠTENA DEKOMPILACIJA RAČUNARSKOG PROGRAMA U FUNKCIJI ZAŠTITE OPŠTEG INTERESA

PDF (SRB)

Bojan Tubić

OKVIRNA DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE O VODAMA I NJENA PRIMENA U PRAKSI SUDA EU

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

CFC ZAKONODAVSTVO U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (SRB)

Ivan Milić | Stefan S. Samardžić

KRATKA RASPRAVA O PREKRŠAJNIM SANKCIJAMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA NJIHOV ZNAČAJ U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Uroš N. Stanković

DONOŠENJE I SADRŽINA ŠUMSKE UREDBE (1861)

PDF (SRB)

Luka Baturan | Branislava Baturan

PRAVNO REGULISANJE POROĐAJA VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE

PDF (SRB)

Ratko Radošević

ORGANIZACIJA I ULOGA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA

PDF (SRB)

Nenad Radivojević

SEKTOR UNUTRAŠNJE KONTROLE (POLICIJE) – U SUSRET NOVOM ZAKONU O POLICIJI

PDF (SRB)

Ilija Jovanov

DŽON LOK I PRAVO NA OTPOR

PDF (SRB)

Jelena Vlajnić

PRINCIP MIROLJUBIVOG KORIŠĆENJA KOSMIČKOG PROSTRANSTVA

PDF (SRB)

Dragan Milkov

INSPEKCIJSKI NADZOR I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

POSEBNA RADNOPRAVNA ZAŠTITA POJEDINIH KATEGORIJA RADNIKA

PDF (SRB)

Gordana Vukadinović

SHVATANJE PROFESORA DR RADOMIRA D. LUKIĆA O OBJEKTIVNOM PRAVU

PDF (SRB)

Danica Popov

TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE IZAZVANIH IMISIJAMA

PDF (SRB)

Dušan Nikolić

UTICAJ NEGATIVNIH KAMATNIH STOPA NA RAD ZADUŽBINA I FONDACIJA

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

DESET GODINA PRIMENE UREDBE BRISEL II bis

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

„HUMANIZOVANA TORTURA“ ZAKONIKA CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA

PDF (SRB)

Marija Salma

PRIBREŽNO VODNO PRAVO – ZAŠTITA PRAVA NA UPOTREBU VODA NIŽELEŽEĆEG PRIBREŽNOG VLASNIKA –

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

ZNAČAJ NEGATORNE TUŽBE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

UTICAJ STRESA NA DAVANJE SVEDOČKOG ISKAZA

PDF (SRB)

Tatjana D. Bugarski

KRIVIČNI POSTUPAK ZA DELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST ZBOG ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Gordana Drakić

ULOGA I ZNAČAJ ODSEKA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE NARODNE UPRAVE ZA BANAT, BAČKU I BARANJU

PDF (SRB)

Zoran J. Lončar

ZASTUPANJE STRANAKA U UPRAVNOM SPORU

PDF (SRB)

Darko Marinković

ILEGALNA TRŽIŠTA – PROCENE GLOBALNIH PRIHODA

PDF (SRB)

Nataša Deretić

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SRBIJI U XIX VEKU

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

PREDLOZI IZMENA ZAKONSKE ODREDBE O ISTRAŽIVANJU VANBRAČNOG OČINSTVA IZ 1855. GODINE

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić

UTICAJ ZAJEDNICE ŽIVOTA, IMOVINSKOG STANJA I RADNE SPOSOBNOSTI NASLEDNIKA NA KONSTRUKCIJU PRAVILA ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA

PDF (SRB)

Svetozar M. Čiplić

USTAV REPUBLIKE SRBIJE I RACIONALIZOVANA DECENTRALIZACIJA

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

UVOD U KOMPJUTERSKU ETIKU

PDF (SRB)

Sanja M. Radovanović

MATIČNE ĆELIJE LJUDSKOG EMBRIONA I PATENTNA ZAŠTITA

PDF (SRB)

Petar Đundić

METODI IZRAČUNAVANJA NAKNADE ZA IZVRŠENU EKSPROPRIJACIJU STRANOG ULAGANJA

PDF (SRB)

Bojan Tubić

REŠAVANJE TERITORIJALNIH SPOROVA U MEĐUNARODNOM PRAVU

PDF (SRB)

Marko Knežević

POVODOM VRAĆANJA KAZNE ZATVORA KAO SREDSTVA IZVRŠENJA LIČNIH PRIVATNOPRAVNIH ZAHTEVA: ANAHRONO NEUSTAVNO REŠENJE I SISTEMSKA GREŠKA ILI KORAK NAPRED U ZAŠTITI PRAVA?

PDF (SRB)

Nataša Rajić

ODLUČIVANJE PO ZAHTEVU ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE NA OSNOVU SLOBODNE OCENE – GRANICE USTAVNOSUDSKE NORMATIVNE KONTROLE

PDF (SRB)

Stefan S. Samardžić

O JEDNOM PREDMETU REHABILITACIJE IZ ASPEKTA KRIVIČNOG PRAVA – SLUČAJ ĐOKE DUNĐERSKOG, VELEPOSEDNIKA I FABRIKANTA NOVOSADSKOG

PDF (SRB)

Uroš N. Stanković

SRPSKI PREVOD FRANCUSKOG ZAKONIKA O GRAĐANSKOM POSTUPKU (1806) IZ 1837.

PDF (SRB)

Luka Baturan

EKONOMSKA ANALIZA INSTITUTA PRAVA PREČE KUPOVINE U ZAKONU O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU

PDF (SRB)

Ratko Radođević

UPRAVNI SPOR ZBOG ĆUTANJA UPRAVE

PDF (SRB)

Miloš Galantić

VIŠESTEPENOST SPORTSKIH ARBITRAŽNIH TELA U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Anita Nađ

OTPUŠTANJE IZ „ZATVORA“ U MAĐARSKOJ

PDF (ENG)

Bojan Božović

SEVER I JUG EVROPSKOG RADNOG I SOCIJALNOG SUDSTVA

PDF (SRB)

Sandra N. Stojković

EVROPSKI NALOG ZA VRŠENJE NADZORA

PDF (SRB)

Antun Malenica

RES SANCTAE U RIMSKOM PRETHRIŠĆANSKOM PERIODU

PDF (SRB)

Nataša Stojanović

O NASLEĐIVANJU U ZAKONOPRAVILU SVETOGA SAVE

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

MOŽE LI SE GOVORITI O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI?

PDF (SRB)

Mile Vranješ

O CARINSKIM OSLOBOĐENJIMA U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

NOVI KONCEPT PRAVIČNOSTI I LJUDSKA PRAVA KAO FAKTORI EFIKASNOSTI GLOBALNE BORBE PROTIV PROMENE KLIME

PDF (SRB)

Zoran Arsić

KONVENCIJA O GRAĐANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NASTALE USLED DELATNOSTI OPASNIH PO ŽIVOTNU SREDINU

PDF (SRB)

Dušanka Đurđev

ZAŠTITA OD BUKE I EMISIJE ŠTETNIH GASOVA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

ZAKON O STEČAJU I ARBITRAŽA

PDF (SRB)

Marko Trajković | Dragiša Drakić

BIOETIKA KAO HUMANA CRTA OPŠTE I KRIVIČNO-PRAVNE TEORIJE

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević

O OPRAVDANOSTI UKIDANJA UVREDE I KLEVETE: KRIMINALNA (NE)POLITIKA SRPSKOG ZAKONODAVCA

PDF (SRB)

Darko Dimovski | Miomira Kostić

PRIMENA RESTORATIVNE PRAVDE NA SLUČAJEVE SEKSUALNE DELINKVENCIJE

PDF (SRB)

Aleksandar Martinović

U SUSRET POČETKU PRIMENE NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA

PDF (SRB)

Atila Dudaš

O CELISHODNOSTI ZAKONSKOG UREĐENJA FIDUCIJARNOG PRENOSA SVOJINE U PRAVU SRBIJE

PDF (SRB)

Milana Pisarić

MERA HITNOG ČUVANJA USKLADIŠTENIH RAČUNARSKIH PODATAKA

PDF (SRB)

Uroš Stanković

ISTRAGA ČREZVIČAJNE KOMISIJE PROTIV SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE

PDF (SRB)

Ivan Milić

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA I STARI PROBLEMI SA ZAŠTITNOM MEROM OBAVEZNOG LEČENJA ZAVISNIKA OD ALKOHOLA I PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

PDF (SRB)

Atila Bado

IZBOR SUDIJA – NEPRISTRASNOST I POLITIKA

PDF (SRB)

Tamaš Notari

PRAVO I RETORIKA U CICERONOVOM GOVORU U ODBRANU GNEJA PLANCIJA

PDF (ENG)

Laslo Heka

SISTEM KAŽNJAVANJA PREMA NOVOM MAĐARSKOM KRIVIČNOM ZAKONU I NJEGOVA KOMPARACIJA SA SRPSKIM I HRVATSKIM ZAKONOM

PDF (SRB)

Bernd Vizer

UPRAVNI POSTUPAK U AUSTRIJI

PDF (DEU)

Aleksandra Popović

DEJSTVO ZABRANE KONKURENCIJE U RADNOM PRAVU

PDF (SRB)

Dejan Rešetar

POMILOVANJE I AMNESTIJA

PDF

Nikola Vuković

ODREĐENA PITANJA STVARNE I PRAVNE ZABLUDE U KRIVIČNOM PRAVU

PDF (SRB)

Mirjana Sredojević

POJAM, OGRANIČENJE I ZAŠTITA PRAVA NA ŽIVOT KAO VRHUNSKOG LJUDSKOG PRAVA

PDF (SRB)

Dragana Mitrić Savić

ARBITRAŽNA KLAUZULA KOJA PRUŽA IZBOR IZMEĐU SUĐENJA I INVESTICIONE ARBITRAŽE

PDF (SRB)

Đorđe Popov

KAKO DO STRATEGIJE RAZVOJA SRBIJE?

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

RUSKI PROJEKTI DRŽAVNOG UREĐENJA USTANIČKE SRBIJE

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

SPOR IZMEĐU NIKARAGVE I KOLUMBIJE O RAZGRANIČENJU U KARIPSKOM MORU

PDF (SRB)

Zoran Arsić

JEDNAK TRETMAN AKCIONARA

PDF (SRB)

Dušanka Đurđev

POJAM NESREĆNOG SLUČAJA I TELESNE POVREDE PUTNIKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić | Sandra Samardžić

NOVINE KOJE DONOSI KONVENCIJA SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

PDF (SRB)

Danica Popov

NAČELA STVARNIH SLUŽBENOSTI U BUDUĆOJ KODIFIKACIJI GRAĐANSKOG PRAVA

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Goran Mandić

NEKE KONTROVERZE ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

O POTREBI MEĐUNARODNOG REGULISANJA SUROGAT MATERINSTVA: SUDSKA PRAKSA I AKTIVNOSTI U 2014. GODINI

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

PRIMENA RAČUNA VEROVATNOĆE U OCENI DOKAZA

PDF (SRB)

Marija Salma

PRIGOVOR TREĆEG LICA I TUŽBA PROTIV IZVRŠENJA (IZLUČNI ZAHTEVI)

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

POSEBNO OSETLJIVI SVEDOCI

PDF (SRB)

Magdolna Sič

IUDICIA BONAE FIDEI

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

KRIVIČNO PRAVO I PSIHOLOGIJA – TAČKE SPAJANJA

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

NAJVIŠI PRAVNI AKTI U AUTONOMIJI VOJVODINE

PDF (SRB)

Darko Marinković

OSUMNJIČENI U KRIMINALISTIČKIM ISTRAGAMA SILOVANJA

PDF (SRB)

Nataša Deretić

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U USTANIČKOJ SRBIJI (1804–1815)

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

POKUŠAJI DA SE SAČUVAJU PORODIČNE ZADRUGE U PRAKSI KASACIONOG SUDA SRBIJE

PDF (SRB)

Petar Đundić

LEGITIMNA OČEKIVANJA KAO ELEMENT STANDARDA POŠTENOG I PRAVIČNOG TRETMANA STRANIH ULAGANJA U ARBITRAŽNOJ PRAKSI

PDF (SRB)

Sandra Fišer-Šobot

POSTOJANJE TEKUĆE CENE KAO USLOV ZA APSTRAKTNO ODMERAVANJE NAKNADE ŠTETE U PRAVU MEĐUNARODNE I DOMAĆE PRODAJE

PDF (SRB)

Bojan Tubić

NAČELO PREDOSTROŽNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU ŽIVOTNE SREDINE I MEĐUNARODNOJ SUDSKOJ PRAKSI

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

EKOLOŠKE NAKNADE KAO INSTRUMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Milana Pisarić

PROTIVPRAVNA TRGOVINA I ODLAGANJE OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OPREMOM

PDF (SRB)

Nataša Rajić

PREIMPLANTACIONA GENETSKTA DIJAGNOZA – MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVO REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Luka Baturan

TRGOVINA IZMEĐU SRBIJE I RUSIJE U SVETLU CARINSKIH PREFERENCIJA I MEĐUSOBNIH SANKCIJA RUSIJE I ZAPADNIH ZEMALJA

PDF (SRB)

Ivan Milić

SPECIFIČNOSTI ODLAGANJA IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA I PRIMENE MERE PRITVORA S OBZIROM NA TRUDNOĆU I LIČNOST ŽENE

PDF (SRB)

Aleksandra Pavićević

NAČELA ZEMLJIŠNOG DUGA KAO REALNOG SREDSTVA OBEZBEĐENJA

PDF (SRB)

Darko Tadić

VLADA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA, POLITIČKE PARTIJE I RAZVOJ NJIHOVOG ODNOSA

PDF (SRB)

Ilija Jovanov

OTFRID HEFE: PRAVDA. FILOZOFSKI UVOD

PDF (SRB)

Đorđe Popov

PRILOG EKONOMSKOJ ANALIZI KLIMATSKIH PROMENA

PDF (SRB)

Dragan Milkov

JAVNE AGENCIJE U SRBIJI

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

RADNOPRAVNI TRETMAN ZDRAVSTVENE, RADNE SPOSOBNOSTI I LIČNOG INTEGRITETA ZAPOSLENIH

PDF (SRB)

Miloš Marjanović

SOCIOLOŠKI POJAM GENERACIJE

PDF (SRB)

Danica Popov

ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Dušan Nikolić | Tamara Gajinov

KONVENCIONALNA UPOTREBA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I IMISIJE GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

UKIDANJE EGZEKVATURE ZA SUDSKE ODLUKE KOJE ZAHTEVAJU POVRATAK DETETA U PRAKSI: SLUČAJ POVZE

PDF (SRB)

Marija Salma

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA U PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Drago Divljak

NACIONALNI TRETMAN U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI – DOMAĆE PRAVO I MEĐUNARODNI STANDARDI

PDF (SRB)

Senad Jašarević

ZAKON O RADU I KOMUNITARNI PRAVNI STANDARDI

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

NEUSKLAĐENOST ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE IZ 2011. GODINE SA DRUGIM PROPISIMA

PDF (SRB)

Sanja Đajić

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U POSTUPKU PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: KIPAR PROTIV TURSKE

PDF (SRB)

Magdolna Sič

POVODOM JEDNE „ZALUTALE“ ODREDBE U TEODOSIJEVOM KODEKSU (C. TH. 10, 1, 12) – ZAŠTITA ŠUMA U STAROM RIMU

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski

SUDIJE POROTNICI I OCENA DOKAZA PO SLOBODNOM SUDIJSKOM UVERENJU

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

KAKO DO BOLJEG SRPSKOG IZBORNOG SISTEMA

PDF (SRB)

Zoran Lončar

POVERENI POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA O VANBRAČNOJ DECI U SRBIJI XIX VEKA

PDF (SRB)

Dragutin Avramović

LJUDSKA PRAVA NA TANKOJ CRVENOJ LINIJI IZMEĐU UNIVERZALNOSTI I RELATIVNOSTI

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

SAVREMENE ETIČKE DILEME U POGLEDU PRIMENE HIPOKRATOVE ZAKLETVE

PDF (SRB)

Bojan Tubić

PRISTUP „MEĐUNARODNOJ PRAVDI“ (NADLEŽNOST MEĐUNARODNIH SUDOVA) U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Ivana Rakić

ZAŠTITA MEDIJSKOG PLURALIZMA U SRBIJI PREMA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

RAZMENA INFORMACIJA U OBLASTI NEPOSREDNOG OPOREZIVANJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE I PRAKSI EVROPSKOG SUDA PRAVDE

PDF (SRB)

Sandra Samardžić

PRAVNI STATUS IN VITRO EMBRIONA

PDF (SRB)

Stefan Samardžić | Ivan Milić

KONTRADIKTORNOSTI ZAKONA O PREKRŠAJIMA U OBLASTI SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MERE MEDICINSKOG KARAKTERA

PDF (SRB)

Luka Baturan

ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PDF (SRB)

Ratko Radošević

ORGANIZACIJA UPRAVNOG SUDSTVA

PDF (SRB)

Miroslav Popović

ORGANIZACIJA I PRIMERI RADA OKRUŽNIH SUDOVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1846–1858)

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

Darko Simović, Dragutin Avramović, Radomir Zekavica: LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

OTVORENA PITANJA KOD KOLEKTIVNIH PRAVA ZAPOSLENIH U SVETLU AKTUELNIH PROMENA U RADNOM ZAKONODAVSTVU

PDF (SRB)

Gordana Vukadinović

NAČELA PRAVNOG SISTEMA

PDF (SRB)

Ranko Keča

O ALTERNATIVNOM, FAKULTATIVNOM OVLAŠĆENJU TUŽENOG U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Miloš Marjanović

BIOETIKA I RELIGIJA: OD NASTANKA BIOETIKE DO SVETSKOG ETOSA

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić

BEZBEDNOSNA KULTURA KAO FAKTOR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Dušan Nikolić

APSOLUTNOST SVOJINE U FRANCUSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

POLOŽAJ OKRIVLJENOG U ISTRAZI U NEKIM ISTORIJSKIM MODELIMA KRIVIČNOG POSTUPKA

PDF (SRB)

Marija Salma

PREVENTIVNA TUŽBA ZA OTKLANJANJE IZVORA OPASNOSTI OD ŠTETE U SVETLU ODRŽIVOG RAZVOJA

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

PRAVO PREČE KUPOVINE U IZVRŠNOM POSTUPKU U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

PRAVO NA ŽIVOT U USTAVU – EKOLOŠKI UGAO

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

JEMSTVO U SRPSKOM I UPOREDNIM PRAVNIM SISTEMIMA

PDF (SRB)

Dragan Vujisić | Borko Mihajlović

OZNAČAVANJE GENETSKI MODIFIKOVANE HRANE I PRAVA POTROŠAČA

PDF (ENG)

Gordana Drakić

NORMATIVNO UREĐENJE USTANOVE JAVNOG BELEŽNIŠTVA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA (KRALJEVINI JUGOSLAVIJI)

PDF (ENG)

Jelena Vidić Trninić

SLIČNOSTI I RAZLIKE U POLOŽAJU NUŽNIH NASLEDNIKA NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

VREME VAŽENJA (VALIDNOST) PROSPEKTA I OBAVEZA DOPUNE (AKTUELIZACIJE I ISPRAVLJANJA) PROSPEKTA

PDF (SRB)

Aleksandar Martinović

PROBLEM „BLOKADE“ I „DEBLOKADE“ GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Sanja Radovanović

ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADA ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

PDF (SRB)

Petar Đundić

PROTIVTUŽBA U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI KAO INSTRUMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Bojan Tubić

TERITORIJALNI SPOROVI U MEĐUNARODNOJ ARBITRAŽNOJ PRAKSI

PDF (SRB)

Milica D. Kovačević

EVROPSKA ZBIRKA PODATAKA O KRIMINALITETU I KRIVIČNOM PRAVOSUĐU – ZNAČAJ UPOREDNIH STATISTIKA, PODACI O KRIMINALITETU I KRIVIČNOM PRAVOSUĐU U SRBIJI

PDF (SRB)

Marko Knežević

KRUG OPOZICIONIH RAZLOGA U PRIGOVORU PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE

PDF (SRB)

Nataša Rajić

INTERPRETATIVNE ODLUKE U PRAKSI USTAVNOG SUDA SRBIJE

PDF (SRB)

Stefan Samardžić

KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI KONVENCIJE SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

PDF (SRB)

Uroš Stanković

SRPSKI PREVOD FRANCUSKOG ZAKONIKA O GRAĐANSKOM POSTUPKU (1806) IZ 1837.

PDF (SRB)

Nenad Radivojević

ZNAČAJ BEZBEDNOSNE KULTURE U KONTROLI KAO FUNKCIJI RUKOVOĐENJA U POLICIJI

PDF (SRB)

Svetozar Čiplić

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA IZMEĐU USTAVA I ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Vladimir Vasiljev

OSNOVE ZAKONSKOG OKVIRA EU PREMA JAVNO-PRIVATNIM PARTNERSTVIMA

PDF (SRB)

Ranko Keča

O OROČAVANJU RADNJI SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Đorđe Popov

UTICAJ TRANZICIJE NA STANJE PRIVREDE SRBIJE

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

PRAVNI POLOŽAJ CARIGRADSKOG SENATA

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

INDIREKTNA DISKRIMINACIJA U SUDSKOJ PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (ENG)

Zoran Arsić

AMBALAŽA – IMOVINSKOPRAVNI I EKOLOŠKI ASPEKTI

PDF (SRB)

Dragan Milkov

POVODOM NACRTA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

PDF

Dušanka Đurđev

SOFT LAW U EVROPSKOM KOMUNITARNOM PRAVU

PDF

Ljubomir Stajić

OSNOVI TEORIJE UPRAVLJANJA EKOLOŠKIM KRIZAMA

PDF

Bernadet Bordaš | Petar Đundić

HAŠKI PROTOKOL O PRAVU MERODAVNOM ZA OBAVEZE IZDRŽAVANJA – NAJNOVIJI IZVOR MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA SRBIJE

PDF (SRB)

Zoran Mirković

KAZNA LIŠENJA SLOBODE U SRBIJI 1804–1860. GODINE

PDF (SRB)

Slobodan Panov

HARMONIZACIJA PORODIČNOG PRAVA SRBIJE SA PRAVOM EU

PDF (SRB)

Janko Veselinović

INTERVENCIJA DRŽAVE U SPREČAVANJU MONOPOLA KAO POTENCIJALNA OPASNOST U OGRANIČAVANJU AUTORSKIH PRAVA

PDF (SRB)

Magdolna Sič

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBEDNA HRANA – EU I SRBIJA

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA ŽIVOT KOJI „NIJE VREDAN ŽIVLJENJA“

PDF (SRB)

Senad Ganić | Emir Ćorović

PRINCIP UNIVERZALNOG VAŽENJA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA I PITANJE DRŽAVNOG SUVERENITETA

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

PROPISI O PORODIČNOJ ZADRUZI DONETI NAKON STUPANJA NA SNAGU SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA 1844. GODINE

PDF (SRB)

Atila Dudaš

PRAVNA RELEVANTNOST CILJA UGOVORA U NEMAČKOM PRAVU

PDF (SRB)

Milana Pisarić

POTREBNI NORMATIVNI ODGOVOR NA PROBLEME OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA DELA VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

PDF (SRB)

Sandra Samardžić

POTREBE I MOGUĆNOSTI ADEKVATNIJEG TUMAČENJA HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE U SLUČAJU NASILJA U PORODICI

PDF (SRB)

Tamaš Notari

UGOVORNO PRAVO U ZBORNIKU LEX BAIUVARIORUM

PDF (ENG)

Dubravka Klasiček

NUŽNI DIO: U NATURI ILI U NOVCU?

PDF

Marijana Mojsilović

REFORMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Božin Vlašković

TEHNIČKI EFEKAT I OBIM PATENTNE ZAŠTITE HEMIJSKIH I BIOTEHNOLOŠKIH PRONALAZAKA

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

RUSKI PROJEKTI DRŽAVNOG UREĐENJA USTANIČKE SRBIJE

PDF (SRB)

Jožef Salma

RENTA KAO OBLIK NAKNADE DELIKTNE MATERIJALNE ŠTETE

PDF (SRB)

Mile Vranješ

O SARADNJI CARINSKIH ADMINISTRACIJA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

SPECIFIČNE OSOBINE LJUDSKIH PRAVA ZAJEMČENIH ARHUSKOM KONVENCIJOM

PDF (ENG)

Zoran Arsić

SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2011 GOD.

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić

PORODIČNOPRAVNI ODNOSI RODITELJA I DECE U SRBIJI (VOJVODINI) KROZ ISTORIJU I DANAS

PDF (SRB)

Danica Popov

NAČELA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U DOKUMENTIMA UJEDINJENIH NACIJA, EVROPSKE UNIJE I ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Katarina Štrbac

ULOGA MEĐUNARODNIH HUMANITARNIH ORGANIZACIJA U ZBIVANJIMA NA ZAPADNOM BALKANU (SLUČAJ SRBIJA)

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA-CORPUS DELICTI

PDF (SRB)

Marija Salma

ČINJENICE KAO PREDMET DEKLARATORNE TUŽBE

PDF (SRB)

Drago Divljak

PRAVNI ZNAČAJ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU STRANIH ULAGANJA

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

NOVINE U REGULISANJU SKRAĆENOG POSTUPKA U ZKP SRBIJE IZ 2011. GODINE

PDF (SRB)

Vojislav Đurđić | Marko Trajković

KA PLURIPERSPEKTIVISTIČKOJ BIOETICI

PDF (SRB)

Vuk Radović

PRINCIP ČISTE UNIVERZALNOSTI U MEĐUNARODNOM STEČAJU

PDF (SRB)

Magdolna Sič

KATASTRI, ZEMLJIŠNI REGISTRI I ISPRAVE O KUPOPRODAJI U STAROM RIMU– ELEMENTI MODERNIH ZEMLJIŠNIH KNJIGA

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA, ETIKA I KRIVIČNO PRAVO

PDF (SRB)

Marija Ignjatović | Tanja Kitanović

SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA U RIMSKOM I SAVREMENOM PRAVU

PDF (SRB)

Oliver Lajić

IMA LI ALTERNATIVU ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIMINALOM KOJE SE SPROVODI U KRIVIČNOM POSTUPKU?

PDF (SRB)

Emir Ćorović

PRINCIP KRIVICE KAO OSNOV PREISPITIVANJA OPRAVDANOSTI KRIVIČNIH SANKCIJA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE

PDF (SRB)

Gordana Drakić

ODELJENJE B. KASACIONOG SUDA U NOVOM SADU (1920–1941)

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić

ODSTUPANJA OD REDOVNIH PRAVILA ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

SPECIFIČNI PRIVATNOPRAVNI INSTRUMENTI FINANSIRANJA TROŠKOVA POSTUPKA VANTELESNE OPLODNJE

PDF (SRB)

Dragutin Avramović

SVETA GORA – IZMEĐU AUTONOMNOSTI I DRŽAVNOSTI

PDF (SRB)

Sandra Fišer-Šobot

OSLOBOĐENJE PRODAVCA OD ODGOVORNOSTI PREMA ČL. 80 KONVENCIJE UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

PDF (SRB)

Atila Dudaš

RAZVOJ PRAVNE REGULATIVE PRINUDNE LICENCE U MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM IZVORIMA PATENTNOG PRAVA

PDF (SRB)

Nataša Rajić

OPRAVDANOST USPOSTAVLJANJA NADLEŽNOSTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA U POGLEDU POKRETANJA POSTUPKA OCENE USTAVNOSTI ZAKONA

PDF (SRB)

Uroš Stanković

NACRT ZAKONIKA O GRAĐANSKOM POSTUPKU JOVANA HADŽIĆA (1845)

PDF (SRB)

Luka Baturan

PRENOS PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU NA STRANA LICA U SRBIJI I DRUGIM ZEMLJAMA REGIONA

PDF (SRB)

Dragan Kalaba

PRODUŽENJE PRITVORA I ROKOVI

PDF (SRB)

Đorđe Popov

STRANE INVESTICIJE MULTINACIONALNIH KOMPANIJA I EKONOMSKI RAZVOJ

PDF (SRB)

Jožef Salma

PRAVNI INSTRUMENTI ZAŠTITE OD VODA (POPLAVA I SUŠA) I ZAŠTITE VODA

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS U SPORU O GRANICI IZMEĐU BURKINA FASO I MALIJA

PDF (SRB)

Dragan Milkov

UPRAVA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Ranko Keča

O TERETU DOKAZIVANJA U PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Miloš Marjanović

LJUDSKO DOSTOJANSTVO KAO DRUŠTVENA I PRAVNA VREDNOST

PDF (SRB)

Danica Popov

ZABLUDA I PREVARA KAO RAZLOG RUŠLJIVOSTI PRAVNOG POSLA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

AD HOK ARBITRAŽA NA TERITORIJI SRBIJE: POKRETANJE POSTUPKA I KONSTITUISANJE ARBITRAŽNOG SUDA

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

MODERNIZACIJA PRAVILA O IZDRŽAVANJU SA INOSTRANIM ELEMENTOM U SRBIJI

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

TOK KRIVIČNOG POSTUPKA PREMA ZAKONIKU CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA

PDF (SRB)

Marija Salma

PRAVNA POMOĆ U PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

PORESKA OBAVEZA I UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

PDF (SRB)

Drago Divljak

PRAVNI-INSTITUCIONALNI OKVIRI IZVOZNOG KREDITIRANJA SA JAVNOM PODRŠKOM

PDF (SRB)

Senad Jašarević

RADNI ODNOS – TENDENCIJE U PRAKSI I REGULATIVI

PDF (SRB)

Snežana S. Brkić

SPECIFIČNOSTI PSIHIČKIH PROCESA IZ KOJIH SE SASTOJI DAVANJE ISKAZA DECE SVEDOKA

PDF (SRB)

Sanja Đajić

ZNAČAJ PREDUGOVORNOG POSTUPANJA ZA NADLEŽNOST I MERITUM U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić

NASLEDNOPRAVNI POLOŽAJ SRODNIKA U PRAVOJ USHODNOJ I POBOČNOJ LINIJI, SUPRUŽNIKA I VANBRAČNOG PARTNERA

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

GLOSA O POLITIČKOJ ETICI

PDF (SRB)

Sanja Radovanović

UPOTREBA RAČUNARSKOG PROGRAMA U CLOUD COMPUTING-U

PDF (SRB)

Petar Đundić

PRISTANAK DRŽAVE NA ARBITRAŽU SA STRANIM ULAGAČEM – MODALITETI PRISTANKA, OGRANIČENJA I MERODAVNO PRAVO

PDF (SRB)

Atila Dudaš

NAČELA POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Bojan Tubić

NAČELO ODRŽIVOG RAZVOJA U MEĐUNARODNIM PRAVNIM AKTIMA I PRAKSI MEĐUNARODNOG SUDA

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

MERE PROTIV ŠTETNE PORESKE KONKURENCIJE U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (SRB)

Sandra Samardžić

PRAVA ISTOPOLNIH PARTNERA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI U OBLASTI BRAČNOG PRAVA

PDF (SRB)

Ivan Milić

POJEDINI PROBLEMI PRILIKOM IZRICANJA I IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

PDF (SRB)

Ratko Radošević

SISTEMI SUDSKE KONTROLE UPRAVE

PDF (SRB)

Nenad Radivojević

PARLAMENTARNA KONTROLA BEZBEDNOSNO- -INFORMATIVNE AGENCIJE SA ASPEKTA BEZBEDNOSNE KULTURE – STANJE I PROBLEMI

PDF (SRB)

Stefan Samardžić

KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI ASISTIRANE REPRODUKCIJE U SRBIJI

PDF (SRB)

Zoltan Nađ

ULOGA EKOLOŠKOG OPOREZIVANJA U POLITICI ŽIVOTNE SREDINE

PDF (ENG)

Dmitrij Galuško

POJEDINI ASPEKTI HARMONIZACIJE CARINSKOG PRAVA EU I CARINSKOG PRAVA CARINSKE UNIJE RUSIJE, BELORUSIJE I KAZAHSTANA

PDF (ENG)

Aleksandar Josimovski

PORESKA SARADNJA IZMEĐU ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTIVU O ADMINISTRATIVNOJ SARADNJI U OBLASTI OPOREZIVANJA

PDF (SRB)

Jovana Đuričić | Marija Mrkšić

O MODEL ZAKONIMA UNCITRAL-A S POSEBNIM OSVRTOM NA MODEL ZAKONE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI I INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA

PDF (SRB)

Marijana Mladenov

ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNOST U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Jožef Salma

PRAVNI REŽIM VODNIH OBJEKATA

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

INTERESNA OBELEŽJA RADNOG ODNOSA

PDF (SRB)

Gordana Vukadinović

STVARANJE AUTONOMNOG PRAVA

PDF (SRB)

Miloš Marjanović

LJUDSKO DOSTOJANSTVO I BIOETIKA

PDF (SRB)

Dušan Nikolić

KLIMATSKE PROMENE I GRAĐANSKO PRAVO

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

ELEMENTI ZA PRAVNO REGULISANJE SUROGAT MATERINSTVA SA PREKOGRANIČNIM DEJSTVIMA

PDF (SRB)

Marija Salma

DOSTUPNOST INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – POMERANJE TEŽIŠTA KA ZAŠTITNOM OBJEKTU

PDF (SRB)

Tatjana Bugarski

ISPITIVANJE SVEDOKA

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

PROMENA POLOŽAJA USTAVNOG SUDSTVA

PDF (SRB)

Tanja Kitanović | Marija Ignjatović

EVOLUCIJA USTANOVE USVOJENJA OD RIMSKOG DO SAVREMENOG PRAVA

PDF (SRB)

Zoran Lončar

DEPOLITIZACIJA I PROFESIONALIZACIJA UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Nataša Deretić

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

PDF (SRB)

Gordana Drakić

PRAVNI POLOŽAJ VANBRAČNE DECE PREMA PROPISIMA VAŽEĆIM NA VOJVOĐANSKOM PRAVNOM PODRUČJU U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

POLOŽAJ ŽENE U CRNOGORSKOM BRAČNOM PRAVU XIX VEKA

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić

USKLAĐENOST PRAVNOG TRETMANA OGLEDNIH ŽIVOTINJA U ZAKONODAVSTVU SRBIJE SA ZAKONODAVSTVOM EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

LICA ODGOVORNA ZA SADRŽAJ PROSPEKTA

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

O EKOFEMINIZMU (KAO DELU EKOLOŠKE ETIKE)

PDF (SRB)

Aleksandar Martinović

ULOGA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNOG TERETA

PDF (SRB)

Petar Đundić

MERODAVNO PRAVO ZA ŠTETU IZAZVANU POVREDOM ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

PDF (SRB)

Bojan Tubić

MEĐUNARODNA PRAVILA O ODREĐIVANJU GRANICA NA MORU

PDF (SRB)

Marko Knežević

TERET DOKAZIVANJA NEDOZVOLJENOSTI IMISIJA KAO PRETPOSTAVKE NEGATORNOG ZAHTEVA

PDF (SRB)

Nataša Rajić

PACIJENTI U TRAJNOM VEGETATIVNOM STANJU – BIOMEDICINSKA I USTAVNOPRAVNA PITANJA

PDF (SRB)

Sandra Samardžić

PORODIČNOPRAVNI ASPEKTI POSTHUMNE OPLODNJE

PDF (SRB)

Uroš Stanković

CRTICE O PRIMENI I IZMENAMA UREDBE O ŠUMAMA (1857)

PDF (SRB)

Luka Baturan | Stefan Samardžić

PRISTANAK LICA DA BUDE DONOR ORGANA NAKON SMRTI U SRPSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Mirjana Bogunović

PROBLEMI KAUZALITETA U AKVILIJANSKOJ KAZUISTICI

PDF (SRB)

Milo Bošković

PSIHOSOCIJALNE KARAKTERISTIKE NASILNIČKE LIČNOSTI

PDF (SRB)

Vojislav Đurđić

EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE

PDF (SRB)

Zoran Radivojević | Nebojša Raičević

PRIMENA MEĐUNARODNOG EKOLOŠKOG PRAVA U ORUŽANIM SUKOBIMA

PDF (SRB)

Stevan Šogorov

RAZLOZI ISKLJUČENJA ČLANA IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ODLUKOM SUDA

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

VLADAR I ZAKON U DELU CARA JULIJANA APOSTATE

PDF (SRB)

Jožef Salma

NOTARIJALNO OBLIGACIONO PRAVO

PDF (SRB)

Mile Vranješ

CARINE I CARINSKA POLITIKA U FUNKCIJI OSTVARIVANJA REGIONALNIH EKONOMSKIH INTEGRACIJA: PRIMER EVROPSKA UNIJA

PDF (SRB)

Zoran Arsić

OSNIVAČKI AKT AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Dušanka Đurđev

SAOBRAĆAJ I ODRŽIVI RAZVOJ

PDF (SRB)

Ranko Keča

O OSNOVNIM NAČELIMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

PDF (SRB)

Danica Popov

PREDAJA STVARI KAO NAČIN STICANJA (MODUS ACQUIRENDI) STVARNIH PRAVA

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić

KONTROLA PRIVATNOG SEKTORA BEZBEDNOSTI U INOSTRANSTVU

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

PRAVO EVROPSKE UNIJE I SUDOVI U SRBIJI

PDF (SRB)

Dušan Nikolić

O DINAMICI I EFEKTIMA ZAKONODAVNOG RADA

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA U STVARIMA RODITELJSKE ODGOVORNOSTI PREMA UREDBI 2201/2003 (BRISEL II BIS)

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA – NEKI INSTITUTI OPŠTEG DELA KRIVIČNOG POSTUPKA –

PDF (SRB)

Marija Salma

POSTUPAK ZA REŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA

PDF (SRB)

Snežana Brkić

TERET DOKAZIVANJA U KRIVIČNOM I PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Dragica Živojinović

ZAHTEVI ETIČKE OPRAVDANOSTI KLINIČKIH ISPITIVANJA

PDF (SRB)

Tatjana Lukić | Stefan Samardžić

MALOLETNICI U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

O STILU JEZIKA ZAKONA

PDF (SRB)

Marko Trajković

PRAVO U SVETU VREDNOSTI

PDF (SRB)

Nataša Deretić

RAZLIČITI OBLICI KORUPCIJE U PRAVNOJ ISTORIJI

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

ODRŽIVI RAZVOJ I PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

KRITIKE SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA OD 1844. GODINE S POSEBNIM OSVRTOM NA ODREDBE O PORODIČNOJ ZADRUZI

PDF (SRB)

Samir Aličić

KANALIZACIJA (CLOACA) U RIMSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

EKOLOŠKA ETIKA – POJAM, ISTORIJAT I PRAVCI RAZVOJA

PDF (SRB)

Atila Dudaš

SHVATANJA O KAUZI UGOVORA U DOMAĆOJ CIVILISTICI PO USVAJANJU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

PDF (SRB)

Bojan Tubić

PRAVNA NAČELA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (SRB)

Zoran Ilkić

ODGOVORNOST OSIGURANIKA OD AUTOODGOVORNOSTI ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

PDF (SRB)

Tamaš Notari

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE U MAĐARSKOM PRAVU U XIX VEKU

PDF (ENG)

Stevan Šogorov

REAFIRMACIJA DODATNIH (DOPUNSKIH) UPLATA U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

VLADARSKE TITULE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

PDF (SRB)

Jožef Salma

KONVERGENCIJA EVROPSKOG NOTARIJALNOG PRAVA

PDF (SRB)

Zoran Arsić

ODLUKA O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2011 GOD.

PDF (SRB)

Dušanka Đurđev

ODNOS KOMUNITARNOG SAOBRAĆAJNOG PRAVA I MEĐUNARODNIH KONVENCIJA

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić

OVLAŠĆENJA JAVNOG BELEŽNIKA U BRAČNIM/PARTNERSKIM ODNOSIMA

PDF (SRB)

Danica Popov

NASTANAK HIPOTEKE U SRBIJI S POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOTEKU PREMA GRAĐANSKOM ZAKONIKU ZA KNEŽEVINU SRBIJU IZ 1844 GODINE

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Dragan Vujić

UTICAJ GEOFIZIČKOG ORUŽJA NA UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA POTREBE RATA

PDF (SRB)

Marija Salma

PRESUDA ZBOG IZOSTANKA

PDF (SRB)

Magdolna Sič

FIDES I BONA FIDES U PROCESU STVARANJA RIMSKOG OPŠTEG PRAVA (IUS GENTIUM)

PDF (SRB)

Tatjana Lukić

DIGITALNI DOKAZI

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

SUKOB KRIVIČNOG PRAVA I MEDICINSKE ETIKE I PSIHIJATRIJSKE NAUKE NA PRIMERU PSIHIJATRIJSKOG VEŠTAČENJA

PDF (SRB)

Oliver Lajić

UPOREDNI PREGLED SISTEMA ZA ISTRAŽIVANJE I ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIMINALOM

PDF (SRB)

Janko Veselinović

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA KOD UGOVORA O USLUŽIVANJU HRANE I PIĆA

PDF (SRB)

Zoran Lončar

ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA U UPRAVNOM SPORU

PDF (SRB)

Gordana Drakić

O STAVU DEMOKRATSKE STRANKE U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA PREMA AGRARNOJ REFORMI

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić

ZAKON KAO PRAVNI OSNOV POZIVANJA NA NASLEĐIVANJE NA PROSTORU BIVŠE SFRJ (Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Republika Srpska)

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

OBAVEZE JAVNIH DRUŠTAVA U POGLEDU AD HOC INFORMISANJA JAVNOSTI NA TRŽIŠTU KAPITALA

PDF (SRB)

Dragutin Avramović

ODLUKA ILI NORMA – SLOBODNO SUDIJSKO UVERENJE KAO PRETNJA VLADAVINI PRAVA

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

MODERNOST ODNOSA ISTINE I LAŽI I NJIHOVA ETIČKA, FILOZOFSKA I DRUŠTVENA VREDNOST

PDF (SRB)

Sandra Fišer-Šobot

IZUZECI OD DUŽNOSTI OBAVEŠTAVANJA O NESAOBRAZNOSTI ROBE U PRAVU MEĐUNARODNE PRODAJE

PDF (SRB)

Samir Aličić

D.9.2.27.17 VERSUS CO.2.4: KOJI TEKST JE INTERPOLISAN?

PDF (SRB)

Aleksandar Martinović

PRAVNA PRIRODA AGENCIJA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Atila Dudaš

APSTRAKTNO DEJSTVO PRAVNIH POSLOVA U EVROPSKOM I DOMAĆEM PRAVU

PDF (SRB)

Bojan Tubić

ODREĐIVANJE GRANICA NA KOPNU U PRAKSI MEĐUNARODNOG SUDA

PDF (SRB)

Samir Manić

NOVČANA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA DUŠEVNE BOLOVE ZBOG SMRTI I TEŠKOG INVALIDITETA BLISKOG LICA

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

PRAVA PORESKIH OBVEZNIKA U POSTUPKU RAZMENE INFORMACIJA

PDF (SRB)

Milana Pisarić

PRAVNI OKVIRI EVROPSKE UNIJE U BORBI PROTIV DEČJE PORNOGRAFIJE NA INTERNETU

PDF (SRB)

Uroš Stanković

PRVI POKUŠAJI KODIFIKACIJE GRAĐANSKOG POSTUPKA U SRBIJI (1829–1844)

PDF (SRB)

Luka Baturan

STVARANJE TRŽIŠTA PRENOSIVIH DOZVOLA RADI SMANJENJA EMISIJA GASOVA KOJI PROIZVODE EFEKAT STAKLENE BAŠTE U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Jelena Nikčević Grdinić

NEKI PRAVNI ASPEKTI UGOVORA O PREVOZU PUTNIKA DRUMOM

PDF (SRB)

Mirjana Bogunović

ŽENA U RIMSKOM PRAVU – SUBJEKT ILI OBJEKT PRAVA?

PDF (SRB)

Reka Pustahelji

ROKOVI ZA OSTVARENJE POTRAŽIVANJA I VRŠENJE PRAVA: PREKLUZIVNI ROKOVI I ROKOVI ZASTARELOSTI PREMA PREDLOGU NOVOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA MAĐARSKE

PDF (ENG)

Tijana Žunić | Tijana Đukić

PRAVA OSUMNJIČENOG I POLICIJSKA SARADNJA U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (ENG)

Petar Đundić

ODREDBE O ODLOŽNOM ROKU ZA POKRETANJE ARBITRAŽE U MEĐUNARODNIM UGOVORIMA O ZAŠTITI ULAGANJA I NJIHOV UTICAJ NA NADLEŽNOST ARBITRAŽNIH SUDOVA

PDF (SRB)

Marijana Pajvančić

JAVNO SLUŠANJE – OBLIK RADA NARODNE SKUPŠTINE

PDF (SRB)

Đorđe Popov

UTICAJ VALUTNE KLAUZULE I DEVIZNOG KURSA NA STANJE PRIVREDE SRBIJE

PDF (SRB)

Jožef Salma

PRAVNI REŽIM POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA

PDF (SRB)

Mile Vranješ

CARINSKA PITANJA EVROPSKE UNIJE I SRBIJE: CARINSKA OSNOVICA

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS JURIS U SPORU IZMEĐU BENINA I NIGERA

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

AKTUELNE POTREBE DALJEG RAZVOJA RADNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE

PDF (SRB)

Ranko Keča

O OROČAVANJU RADNJI SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

HAŠKA KONVENCIJA O IZBORU NADLEŽNOG SUDA – KRITIČKA PROCENA

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

MEĐUNARODNO PORODIČNO PRAVO EVROPSKE UNIJE – PRAVNI OSNOV, IZVORI I PRAKSA SUDA EU

PDF (SRB)

Marija Salma

POSTUPAK SANACIJE EKOLOŠKIH ŠTETA KOD SKUPNIH EMISIJA

PDF (SRB)

Drago Divljak

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA I VIŠESTRANI MEĐUNARODNI SPORAZUMI O ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Magdolna Sič

UTICAJ ZAGAĐENJA OLOVOM NA ZDRAVLJE ČOVEKA (ŽIVOTNU SREDINU) U STAROM RIMU

PDF (SRB)

Sanja Đajić

NAČELO DOBRE VERE U MEĐUNARODNOJ INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: NJEGOV SUPSTANCIJALNI I PROCESNI ZNAČAJ

PDF (ENG)

Tatjana Lukić | Stefan Samardžić

KRIVIČNA ODGOVORNOST MALOLETNIKA I OPORTUNITET KRIVIČNOG GONJENJA

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

USTAVNI POLOŽAJ VLADE MAĐARSKE I VLADE SRBIJE

PDF (SRB)

Gordana Drakić

SPROVOĐENJE AGRARNE REFORME U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA NA PODRUČJU VOJVODINE NA PRIMERU POSEDA SREDNJE VELIČINE

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

ODREDBE O VANBRAČNOJ DECI U CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU XIX VEKA

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

MOGUĆNOST UVOĐENJA PRIVATNOG OSIGURANJA TROŠKOVA SPROVOĐENJA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO)

PDF (SRB)

Sandra Fišer-Šobot

ODGOVORNOST PRODAVCA ZA SAOBRAZNOST ROBE SA PRINUDNIM PROPISIMA – FROZEN PORK CASE

PDF (SRB)

Petar Đundić

UČEŠĆE LICA KOJA NISU STRANKE U ARBITRAŽNOM POSTUPKU I ZAŠTITA JAVNOG INTERESA PRED ARBITRAŽNIM SUDOM IKSID

PDF (SRB)

Bojan Tubić

PRAVO NA INFORMISANJE O ŽIVOTNOJ SREDINI U MEĐUNARODNIM PRAVNIM AKTIMA

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

OPOREZIVANJE PUTNIČKIH AUTOMOBILA KAO INSTRUMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Milana Pisarić

NEZAKONITI PREKOGRANIČNI PROMET ZAŠTIĆENIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA

PDF (SRB)

Uroš Stanković

DONOŠENJE I SADRŽINA UREDBE O ŠUMAMA OD 1857. GODINE

PDF (SRB)

Luka Baturan

SUBVENCIONISANJE KUPOVINE STANOVA I STANOGRADNJE

PDF (SRB)

Heinz Mayer

DER VORRANG DES UNIONSRECHTS UND DIE RECHTSKRAFT NATIONALER INDIVIDUALRECHTSAKTE

PDF (DEU)

Đorđe Popov

NEKI EKONOMSKI ASPEKTI REGULATIVE EVROPSKE UNIJE O TRGOVINI DOZVOLAMA ZA ZAGAĐENJE

PDF (SRB)

Stevan Šogorov

O PRAVNOM POJMU OTPADA

PDF (SRB)

Dragan Milkov

REFORME UPRAVNO-PROCESNOG ZAKONODAVSTVA U SRBIJI

PDF (SRB)

Gordana Vukadinović

VRSTE AUTONOMNOG PRAVA I SHVATANJA PRAVNOG PLURALIZMA

PDF (SRB)

Miloš Marjanović

SOCIOLOŠKI POJAM MORALA

PDF (SRB)

Danica Popov

NEDOPUŠTENE IMISIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Dušan Nikolić

MATERIJALNI IZVORI SAVREMENOG GRAĐANSKOG PRAVA

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

SUROGAT MATERINSTVO SA PREKOGRANIČNIM DEJSTVIMA: STVARNOST I PRAVO

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

AMERIČKI MODEL NAGODBE U KRIVIČNOM POSTUPKU POSEBNO NEKI NJENI NEGATIVNE ASPEKTI

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

KODIFIKACIJA STVARNOG PRAVA U SRBIJI – postignuto i moguća budućnost –

PDF (SRB)

Drago Divljak

NOVO DOMAĆE SPOLJNOTRGOVINSKO ZAKONODAVSTVO O SUBVENCIJAMA I MEĐUNARODNI STANDARDI

PDF (SRB)

Senad Jašarević

FLEKSIBILIZACIJA RADA – REŠENJE ILI ZABLUDA

PDF (SRB)

Snežana Brkić

PSIHOLOŠKI ASPEKTI SVEDOČENJA STARIH LICA

PDF (SRB)

Tatjana Lukić | Milana Pisarić

SPECIJALIZACIJA PRAVOSUDNIH I DRUGIH ORGANA U BORBI PROTIV EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević

O PORETKU NAČELA U CILJNOM (TELEOLOŠKOM) TUMAČENJU U KRIVIČNOM PRAVU

PDF (SRB)

Zoran Lončar

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Nataša Deretić

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SREDNJEM VEKU

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

HARMONIZACIJA DOMAĆIH PRAVNIH PROPISA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE – FIDUCIJARNO OBEZBEĐENJE POTRAŽIVANJA

PDF (SRB)

Jelena Vidić Trninić

PRAVNA ZAŠTITA KUĆNIH LJUBIMACA U DOMAĆEM ZAKONODAVSTVU

PDF (SRB)

Svetozar Čiplić

IMUNITET NEPOVREDIVOSTI U USTAVIMA NEKIH EVROPSKIH ZEMALJA U TRANZICIJI

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

DUBINSKA EKOLOGIJA – NASTANAK, PRINCIPI, PERSPEKTIVA

PDF (SRB)

Aleksandar Martinović

PRAVNA PRIRODA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE – USTAVNO-PRAVNI, UPRAVNO-PRAVNI I UPOREDNO-PRAVNI ASPEKTI

PDF (SRB)

Marko Knežević

O ŽALBI PROTIV PRESUDE U POSTUPKU U SPORU MALE VREDNOSTI

PDF (SRB)

Nataša Rajić

„PUNA I EFEKTIVNA JEDNAKOST“ PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U POLITIČKOM ŽIVOTU – PRILOG TUMAČENJU MEĐUNARODNIH STANDARDA

PDF (SRB)

Sandra Samardžić

PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE ŽENA OD NASILJA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE I SRBIJE

PDF (SRB)

Stefan Samardžić

NATURALNA RESTITUCIJA U SRBIJI – period gestacije

PDF (SRB)

Zoran Radivojević | Vesna Knežević-Predić

NOVA ARHITEKTURA EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Đorđe Popov

NEKE KARAKTERISTIKE OFŠOR POSLOVANJA

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

MAISTORIJE, SOKALNICI I SEOSKI POPOVI

PDF (SRB)

Jožef Salma

UGOVORNA ODGOVORNOST – u evropskom, uporednom i domaćem pravu –

PDF (SRB)

Danica Popov

KVALIFIKOVANA DRŽAVINA U FUNKCIJI STICANJA PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić | Svetlana Stanarević

MODELI OSTVARIVANJA BEZBEDNOSTI U ŠKOLAMA U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

MODELI ISPITIVANJA OKRIVLJENOG I SVEDOKA U SAVREMENOM KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Saša Knežević

OGRANIČAVANJE LIČNE SLOBODE ZADRŽAVANJEM OSUMNJIČENOG

PDF (SRB)

Snežana Brkić

UPOTREBA NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE

PDF (SRB)

Sanja Đajić

O DOKAZNOM POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE: STUDIJA TRI SLUČAJA

PDF (SRB)

Marko Đurđević

UGOVOR O POKLONU ZA SLUČAJ SMRTI

PDF (SRB)

Marko Trajković

PRAVO I MORAL U SVETLU PRIHVATANJA I PRINUDE

PDF (SRB)

Janko Veselinović

PRAVNA PRIRODA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA KOD UGOVORA O UGOSTITELJSKIM USLUGAMA (UGOVORA O SMEŠTAJU I PANSIONU)

PDF (SRB)

Tatjana Lukić

INFORMACIJE (OBAVEŠTENJA) SLUŽBI BEZBEDNOSTI KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

PRAVNO-TEORIJSKA RAZMATRANJA O POJEDINIM ASPEKTIMA VRŠENJA SUDSKE VLASTI U KRIVIČNIM STVARIMA

PDF (SRB)

Nataša Deretić

ZNAČAJ JUSTINIJANOVOG KODIFIKATORSKOG RADA U OBLASTI BRAČNIH ODNOSA

PDF (SRB)

Slobodan Orlović

PRIKAZ NASTAVNIH PREDMETA IZ USTAVNOPRAVNE MATERIJE – CILJ, ISHOD I SADRŽAJ PREDMETA

PDF (SRB)

Jelena Vidić

ZAKON KAO PRAVNI OSNOV POZIVANJA NA NASLEĐIVANJE U BIVŠIM SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA

PDF (SRB)

Sanja Radovanović

TEHNOLOŠKE MERE U SISTEMU ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA

PDF (SRB)

Ognjen Vujović

INJURIJA I TELESNE POVREDE U ZAKONU XII TABLICA

PDF (SRB)

Atila Dudaš

SHVATANJA O KAUZI UGOVORA U DOMAĆOJ CIVILISTICI U PERIODU DO USVAJANJA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

PDF (SRB)

Anđela Stojanović

NAČELO ODREĐENOSTI KRIVIČNOG ZAKONA (LEX CERTA) U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

OSNOVNI PRAVNI INSTRUMENTI UZAJAMNE POMOĆI U PORESKIM STVARIMA U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (SRB)

Milana Pisarić

STANJE I TENDENCIJE U SUPROTSTAVLJANJU KOMPJUTERSKOM KRIMINALU NA EVROPSKOM NIVOU

PDF (SRB)

Sandra Samardžić

PRAVNA PITANJA BIOMEDICINSKI ASISTIRANE REPRODUKCIJE: REPRODUKTIVNI TURIZAM

PDF (SRB)

Uroš Stanković

AUTENTIČNA TUMAČENJA ZAKONA O POVRAĆAJU ZEMALJA (1839)

PDF (SRB)

Luka Baturan

OPRAVDANOST UVOĐENJA PRIVREMENOG OGRANIČENJA SLOBODNOG IZVOZA PŠENICE U SRBIJI

PDF (SRB)

Jovana Đuričić

USAGLAŠENA PRAKSA I/ILI SVESNI PARALELIZAM NA OLIGOPOLISTIČKOM TRŽIŠTU

PDF (SRB)

Magdolna Sič

Tamás Nótári: Law, Religion and Rhetoric in Cicero’s Pro Murena. Passau, Schenk Verlag, 2008. 200 str.

PDF (SRB)

Nedica Dašić

MEĐUNARODNI ASPEKT RAZVRSTAVANJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ U ZEMLJAMA OKRUŽENJA

PDF (SRB)

Jovana Pušac

ODGOVORNOST IZVOĐAČA RADOVA ZA NEDOSTATKE PROJEKTA

PDF (SRB)

Gordana Ćirković

PROCESNA LEGITIMACIJA PRIVATNIH TUŽILACA PRED SUDOM EU POSLE LISABONSKOG UGOVORA

PDF (SRB)

Veljko Turanjanin

POMAGANJE U IZVRŠENJU KRIVIČNOG DJELA U SRPSKOM KRIVIČNOM PRAVU

PDF (SRB)

Stevan Šogorov

PRAVNE PRETPOSTAVKE ZAHTEVA DRUŠTVA ZA DODATNU (DOPUNSKU) UPLATU

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

GRADSKO STANOVNIŠTVO U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

PDF (SRB)

Jožef Salma

SMERNICE I UREDBE EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Zoran Arsić

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJA

PDF (SRB)

Dušanka Đurđev

PREVOZNE ISPRAVE

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić

IZVORI, OBLICI I NOSIOCI UGROŽAVANJA NEMATERIJALNE IMOVINE ZEMALJA U TRANZICIJI

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

IZMENE PRVE BRISELSKE UREDBE I NJIHOV UTICAJ NA DRŽAVE KOJE NISU ČLANICE UNIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU

PDF (ENG)

Ištvan Feješ

TAKTIČKI BLEF – LUKAVSTVO U SASLUŠANJU OKRIVLJENOG

PDF (SRB)

Marija Salma

POBIJANJE SUDSKOG PORAVNANJA

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

SASTAV KATASTRA NEPOKRETNOSTI

PDF (SRB)

Magdolna Sič

DUGOTRAJNI OBIČAJI (LONGA CONSUETUDINE) I OPŠTI INTERES (UTILITAS PUBLICA)

PDF (SRB)

Nikola Bodiroga

IZVRŠITELJ

PDF (SRB)

Marko Trajković

O SVETU PRAVA KOJI POČIVA NA MORALNIM VREDNOSTIMA

PDF (SRB)

Tatjana Lukić

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – PREVENCIJA I NAKNADA ŠTETE

PDF (SRB)

Gordana Drakić

SUDSKE INSTANCE NA PODRUČJU VOJVODINE OD 1918. DO 1929. GODINE

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

PORODIČNA ZADRUGA KAO TEMELJ POJEDINIH USTANOVA JAVNOG PRAVA PREMA VALTAZARU BOGIŠIĆU

PDF (SRB)

Jelena Vidić

NASLEDNOPRAVNI POLOŽAJ SRODNIKA U PRAVOJ NISHODNOJ LINIJI, SUPRUŽNIKA I VANBRAČNOG PARTNERA

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

OBAVEZE JAVNIH DRUŠTAVA U POGLEDU REDOVNOG PERIODIČNOG IZVEŠTAVANJA JAVNOSTI

PDF (SRB)

Sandra Fišer-Šobot

NESAOBRAZNOST ROBE ZA KOJU PRODAVAC NE ODGOVARA

PDF (SRB)

Petar Đundić

MERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I POVREDA PRAVA STRANOG ULAGAČA

PDF (SRB)

Samir Aličić

LEGITIMACIJA ZA PODIZANJE AKVILIJANSKE TUŽBE U SLUČAJU UNIŠTENJA PREDMETA OBLIGACIONOG ODNOSA

PDF (SRB)

Bojan Tubić

POLJE PRIMENE ARHUSKE KONVENCIJE

PDF (SRB)

Atila Dudaš

PRAVNI OKVIR ZAŠTITE PRAVA PRONALAZAČA U SRBIJI

PDF (SRB)

Miljana Todorović

SIMBOLIZAM U KAŽNJAVANJU U SRBIJI U PRVOJ POLOVINI XIX VEKA

PDF (SRB)

Milana Pisarić

SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

PDF (SRB)

Stefan Samardžić

UNIVERZALNA DONJA STAROSNA GRANICA SPOSOBNOSTI ZA KRIVIČNU ODGOVORNOST

PDF (SRB)

Uroš Stanković

NEKOLIKO NAPOMENA O NACRTU KRIVIČNOG ZAKONIKA VASILIJA LAZAREVIĆA (1839)

PDF (SRB)

Tamara Đurđić

FIDUCIJARNI PRENOS PRAVA SVOJINE

PDF (SRB)

Tamaš Prugberger

REFORMA MAĐARSKIH PROPISA O KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU I SAVETA ZAPOSLENIH

PDF (DEU)

Tamaš Notari

IZBORNI SISTEM I IZBORNA KAMPANJA U STAROM RIMU

PDF (SRB)

Tibor Nohta

DA LI JE EKONOMSKA KRIZA UGOVORNI RIZIK?

PDF (DEU)

Čila Čak | Zoltan Nađ

PRAVA UPOTREBE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U MAĐARSKOJ

PDF (ENG)

Blaže Krčinski

BADINTER U USTAVNOM SUDU MAKEDONIJE: NOVUM ILI REQUIEM

PDF (SRB)

Marijana Pajvančić

O SUDSKOJ VLASTI U USTAVNOM SISTEMU SRBIJE U KONTEKSTU MEĐUNARODNIH STANDARDA

PDF (SRB)

Đorđe Popov

POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Stevan Šogorov

OBLICI IZBEGAVANJA I ZBRINJAVANJA OTPADA KAO PREDMET PRAVNOG REGULISANJA

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

PRAVNI POLOŽAJ STRANACA U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

PDF (SRB)

Jožef Salma

PRAVNI INSTRUMENTI UPRAVLJANJA KVALITATIVNIM STANJEM VODA

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS JURIS U SPORU IZMEĐU EL SALVADORA I HONDURASA

PDF (SRB)

Zoran Arsić

DAN AKCIONARA U KOMPANIJSKOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Dragan Milkov

O UPRAVNOM SPORU U SRBIJI

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

AKTUELNI ASPEKTI PRINCIPA ZAŠTITE ZAPOSLENIH

PDF (SRB)

Gordana Vukadinović

O POJMU AUTONOMNOG PRAVA

PDF (SRB)

Miloš Marjanović

ELEMENTI DRUŠTVENOG DELANJA

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić

AUTONOMIJA VERSUS MATERIJALNA ISTINA U KOMPARATIVNOM PRAVU O PORODIČNOM STATUSU DETETA

PDF (SRB)

Danica Popov

TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić

ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA NEMATERIJALNE IMOVINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA ULOGU PRAVA

PDF (SRB)

Maja Stanivuković

SPOROVI IZMEĐU DRŽAVE I ULAGAČA U VEZI SA STRANIM ULAGANJIMA U SEKTORU NUKLEARNE ENERGIJE: PREGLED DVA SLUČAJA NASTALA POD OKRILJEM POVELJE O ENERGIJI

PDF (ENG)

Maja Stanivuković

PRAVO ŽIVOTNE SREDINE KAO NAUČNA I NASTAVNA I DISCIPLINA

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

PITANJA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Marija Salma

TUŽBE ZA OTKLANJANJE SUSEDSKIH IMISIJA

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

PRAVNA SPOSOBNOST I BIOMEDICINA

PDF (SRB)

Drago Divljak

DRŽAVNA POMOĆ U PRAVU EU I NACIONALNO PRAVO

PDF (SRB)

Senad Jašarević

HARMONIZACIJA PRAVA I PRAKSE U OBLASTI PARTICIPACIJE ZAPOSLENIH – SRBIJA I EU

PDF (SRB)

Snežana Brkić

POVODOM DECENIJE POSTOJANJA MANDATNOG KRIVIČNOG POSTUPKA U SRBIJI

PDF (SRB)

Magdolna Sič

STARI RIMLJANI SU ZNALI DA JE OLOVO OPASAN OTROV ALI SU TO TOLERISALI – DA LI SE TO DOGAĐA I DANAS?

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević

UTICAJ VREDNOSNIH SADRŽAJA KULTURE NA RAZVOJ I UOBLIČAVANJE MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA

PDF (SRB)

Nataša Deretić

UPOREDNA ANALIZA: „PRAVA ČOVEKA“ U RIMSKOJ DRŽAVI I SAVREMENA „LJUDSKA PRAVA“

PDF (SRB)

Slobodan P. Orlović

NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE I EVROPSKI PARLAMENT – JEDNO USTAVNOPRAVNO POREĐENJE

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

EKOLOŠKA ODGOVORNOST

PDF (SRB)

Gordana Drakić

PREKID TRUDNOĆE PREMA KRIVIČNOM ZAKONIKU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE I PROJEKTIMA KOJI SU MU PRETHODILI

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

POLOŽAJ VANBRAČNE DECE U PORODIČNOJ ZADRUZI PREMA OBIČAJNOM PRAVU JUŽNIH SLOVENA

PDF (SRB)

Jelena Vidić

POSTHUMNA OPLODNJA I NJENA NASLEDNOPRAVNA DEJSTVA

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

POJAM, VRSTE I OSNOVNA OBELEŽJA OSIGURANJA OD EKOLOŠKIH ŠTETA

PDF (SRB)

Velizar Golubović

USAGLAŠENOST PRAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Petar Đundić

POSLEDICE RAZLIKOVANJA ZAKONITE I NEZAKONITE EKSPROPRIJACIJE STRANOG ULAGANJA

PDF (SRB)

Samir Aličić

ULPIJAN, CELZ I ZAGAĐENJE ZEMLJIŠTA KOROVOM (D. 9. 2. 27. 14)

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

NOVI MINUTI POSVEĆENI RADBRUHOVOJ FORMULI

PDF (SRB)

Bojan Tubić

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS JURIS PRI ODREĐIVANJU MEĐUDRŽAVNIH GRANICA

PDF (SRB)

Atila Dudaš

KAUZA UGOVORNE OBAVEZE – FRANCUSKI UTICAJ NA ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Marko Knežević

O NOVOM UREĐENJU VOLJNOG ZASTUPANJA U PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Nataša Rajić

SADRŽINSKA OGRANIČENJA MERA KOJIMA SE REGULIŠE STATUS LJUDSKIH PRAVA U VANREDNIM PRILIKAMA – MEĐUNARODNI STANDARDI I USTAV REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Sandra Samardžić

POPULACIONA POLITIKA, PLANIRANJE PORODICE – POSTOJEĆE TENDENCIJE I MOGUĆA REŠENJA

PDF (SRB)

Stefan Samardžić

KRIVIČNOPRAVNA REAKCIJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Uroš Stanković

UREDBA O SEČI ŠUME I JEDAN PRIMER NJENE PRIMENE U PRAKSI

PDF (SRB)

Luka Baturan

MOGUĆNOST PRIMENE KOUZOVE TEOREME RADI POSTIZANJA INTERNALIZACIJE EKOLOŠKOG TROŠKA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Žerar Marku

SAVREMENA KONTROLA UPRAVE

PDF (FRA)

Judit Barta

REFORME PENZIJSKOG OSIGURANJA U MAĐARSKOJ

PDF (DEU)

Đorđe Popov

EVROPSKA UNIJA I SVETSKA EKONOMSKA KRIZA

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

PRAVNI POLOŽAJ MEROPAHA U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

PDF (SRB)

Jožef Salma

GRAĐANSKOPRAVNI I TRGOVINSKI UGOVORI

PDF (SRB)

Dušanka Đurđev

NACRT ZAJEDNIČKOG REFERENTNOG OKVIRA ZA EVROPSKO PRIVATNO PRAVO IZ 2009. GODINE

PDF (SRB)

Danica Popov

ZABRANJENE ODREDBE U UGOVORU O ZALOZI

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA – KRIVIČNA ODGOVORNOST –

PDF (SRB)

Marija Salma

POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI

PDF (SRB)

Drago Divljak

PROŠIRENO POLJE DELOVANJA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

PDF (SRB)

Magdolna Sič

KUPOVINA PREDMETA ZALOGE OD STRANE ZALOŽNOG POVERIOCA PREMA PAPINIJANU

PDF (SRB)

Marko Trajković

MORAL U BESPUĆU POLITIKE

PDF (SRB)

Tatjana Lukić

BORBA PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U REPUBLICI SRBIJI

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

NOVO MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO SRBIJE

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević

„OPŠTI ELEMENAT“ ZLOČINA PROTIV ČOVEČNOSTI

PDF (SRB)

Gordana Drakić

PRAVNI POLOŽAJ SUDIJA ZA VREME ŠESTOJANUARSKOG REŽIMA KRALJA ALEKSANDRA

PDF (SRB)

Sandra Fišer-Šobot

ROK ZA OBAVEŠTAVANJE O NESAOBRAZNOSTI ISPORUČENE ROBE U MEĐUNARODNOM I DOMAĆEM PRAVU

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

PRAVILA OBIČAJNOG PRAVA O DEOBAMA PORODIČNIH ZADRUGA JUŽNIH SLOVENA

PDF (SRB)

Sanja Radovanović

OPEN SOURCE UGOVOR O LICENCI SOFTVERA – POJEDINI ASPEKTI

PDF (SRB)

Bojan Tubić

PRIVREMENE MERE U POSTUPCIMA OSPORAVANJA ZAKONITOSTI AKATA U EVROPSKOJ UNIJI

PDF (SRB)

Samir Aličić

„IZVORNI SMISAO“ TREĆEG POGLAVLJA AKVILIJEVOG ZAKONA

PDF (SRB)

Oliver Lajić

O PRAVNOJ PRIRODI INSTITUTA ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA

PDF (SRB)

Milana Pisarić

O NEDOZVOLJENIM DOKAZIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Nataša Rajić

NORMATIVNA NADLEŽNOST ORGANA IZVRŠNE VLASTI U REDOVNIM I VANREDNIM PRILIKAMA

PDF (SRB)

Laslo Blazovič

TRIPATIT I NJEGOVI IZVORI

PDF (SRB)

Tamaš Notari

OSVRT NA CICERONOV GOVOR PRO CAELIO IZ ASPEKTA PRAVA I RETORIKE

PDF (ENG)

Đorđe Popov

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA I SRBIJA

PDF (SRB)

Stevan Šogorov

PRAVNI STATUS SOPSTVENOG UDELA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

PRAVNI POLOŽAJ VLAHA I OTROKA U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

PDF (SRB)

Jožef Salma

ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU NESAVESNIM VOĐENJEM PREGOVORA

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

INDIVIDUALNE SANKCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

PDF (SRB)

Zoran Arsić

IZVEŠTAJI UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I KOLEKTIVNO PRAVO NA INFORMISANJE

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

NORMATIVNA IZGRADNJA LJUDSKIH I SOCIJALNO-EKONOMSKIH PRAVA

PDF (SRB)

Milo Bošković

PORODIČNI FAKTORI KRIMINALITETA I PORODIČNO NASILJE

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić

AUTONOMIJA DETETA U SAVREMENOM PORODIČNOM PRAVU

PDF (ENG)

Ljubomir Stajić | Goran Mandić

SOCIJALNI INŽENJERING KAO OBLIK UGROŽAVANJA POVERLJIVIH POSLOVNIH INFORMACIJA

PDF (SRB)

Dušan Nikolić

UTICAJ ISTAKNUTIH PRAVNIKA NA OBLIKOVANJE PRAVA U EVROPI I SRBIJI

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

SPORAZUMNO ODREĐENA MEĐUNARODNA NADLEŽNOST U PORODIČNOPRAVNOJ MATERIJI U PRAVU EU

PDF (SRB)

Marija Salma

IZLUČNA PRAVA U STEČAJU

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

UPISI U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

PDF (SRB)

Senad Jašarević

ZAŠTITA JEDNAKOSTI ZAPOSLENIH U PRAVU EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Snežana Brkić

KLASIFIKACIJA PROCESNIH FORMI U KRIVIČNOM PROCESNOM PRAVU SRBIJE

PDF (SRB)

Sanja Đajić

NEPOVREDIVOST POSLOVNIH PROSTORIJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE I PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Nikola Bodiroga

VANSUDSKI IZVRŠNI POSTUPAK NA OSNOVU ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR

PDF (SRB)

Tatjana Lukić

BORBA PROTIV FINANSIRANJA TERORIZMA – PRIMER ŠPANIJE

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

UGOVORI BRAČNIH DRUGOVA U EVROPSKIM ZAKONODAVSTVIMA I SRPSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

FORMA I SADRŽINA PROSPEKTA

PDF (SRB)

Sandra Fišer-Šobot

POSREDNA POVREDA PATENTA

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

JEDAN ILI DVA DOMA ZAKONODAVNOG TELA? RAD USTAVOTVORNOG ODBORA OBRAZOVANOG 1888. GODINE

PDF (SRB)

Dragutin Avramović

VLADAVINA PRAVA I PRAVNA DRŽAVA – ISTOST ILI RAZLIČITOST?

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

RUSKA PRAVNA TEORIJA O STEČENIM PRAVIMA I RETROAKTIVNOSTI

PDF (SRB)

Petar Đundić

ULOGA VOLJE STRANAKA PRILIKOM ODREĐIVANJA MERODAVNOG PRAVA ZA VANUGOVORNU ODGOVORNOST ZA ŠTETU U EVROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

PDF (SRB)

Bojan Tubić

OPRAVDANOST UKIDANJA SUDSKE KONTROLE ODLUKA ADMINISTRATIVNOG TRIBUNALA UJEDINJENIH NACIJA U SVETLU POTREBE KONTROLE AKATA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

PDF (SRB)

Samir Aličić

UBISTVO ROBA, IZGUBLJENO NASLEĐE I LEX AQUILIA

PDF (SRB)

Marko Knežević

O PROBLEMU BLAGOVREMENOSTI PRIGOVORA MESNE I ZALEČIVE STVARNE NENADLEŽNOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

UTANJENA KAPITALIZACIJA KAO EVAZIONI INSTRUMENT

PDF (SRB)

Uroš Stanković

PRIROĐENJA SREMACA U REGISTRIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DELA SRBIJE ZA 1899. GODINU

PDF (SRB)

Milana Pisarić

UNAPREĐENJE RAZMENE PODATAKA U OKVIRU PREKOGRANIČNE POLICIJSKE I PRAVOSUDNE SARADNJE U KRIVIČNIM STVARIMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE – „PRUMSKI PROCES“

PDF (SRB)

Luka Baturan

FONDOVI ZA FINANSIRANJE ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Đorđe Popov

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA I RESTRUKTURIRANJE DUGOVA

PDF (SRB)

Srđan Šarkić

PRAVNE I POLITIČKE IDEJE AMBROZIJA IZ MILANA

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

KULTURNI RELATIVIZAM I UNIVERZALNOST LJUDSKIH PRAVA: POKUŠAJ PRAVNE ANALIZE

PDF (SRB)

Dušanka Đurđev

PRAVNO REGULISANJE ŽELEZNIČKOG PREVOZA PUTNIKA U EU

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

OSVRT NA POSLEDICE NADLEŽNOSTI EVROPSKE ZAJEDNICE U MATERIJI MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

PDF (SRB)

Radenka Cvetić

NAČELA KATASTRA NEPOKRETNOSTI

PDF (SRB)

Drago Divljak

PRAVO SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE I DOMAĆE PRAVO

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

BITNO SMANJENA URAČUNLJIVOST

PDF (SRB)

Slobodan Orlović

PRAVNI POLOŽAJ ORGANA IZVRŠNE VLASTI REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

PDF (SRB)

Gordana Drakić

SUDSKA VLAST I STANJE U SUDOVIMA NA PODRUČJU VOJVODINE 1920–1921. GODINE

PDF (SRB)

Sanja Radovanović

OBAVEZA GARANTOVANJA UPOTREBLJIVOSTI SOFTVERA KOD UGOVORA O LICENCI

PDF (SRB)

Jelena Vidić

ODNOS SRODSTVA, BRAKA I VANBRAČNE ZAJEDNICE U ZASNIVANJU PRAVILA ZAKONSKOG I NUŽNOG NASLEĐIVANJA U ZEMLJAMA GERMANSKE PRAVNE TRADICIJE

PDF (SRB)

Dragana Ćorić

„KRITIKA“ ROBERTA VALTERA KELZENOVE ČISTE TEORIJE PRAVA

PDF (SRB)

Sandra Fišer-Šobot

OBAVEZA ISPORUKE PREMA KONVENCIJI UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

PDF (SRB)

Bojan Tubić

PRINCIP VLADAVINE PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI U SVETLU KONTROLE AKATA EVROPSKE ZAJEDNICE PRED SUDOM EZ

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

PRAVILA OBIČAJNOG PRAVA O IMOVINI U PORODIČNOJ ZADRUZI JUŽNIH SLOVENA

PDF (SRB)

Samir Aličić

NEKI SLUČAJEVI AKVILIJANSKE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROKOVANU U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI U RIMSKOM KLASIČNOM PRAVU

PDF (SRB)

Atila Dudaš

RIMSKO PRAVO JE IPAK POZNAVALO POJAM KAUZE UGOVORNE OBAVEZE!

PDF (SRB)

Vladimir Marjanski

RASPODELA HARTIJA OD VREDNOSTI NUĐENIH JAVNOM PONUDOM

PDF (SRB)

Uroš Stanković

MILENKO VESNIĆ PRED PREKIM SUDOM ZA UČESNIKE U IVANJDANSKOM ATENTATU

PDF (SRB)

Cvjetana Cvjetković

TRANSFERNE CENE

PDF (SRB)

Sandra Josić

PRIKAZ NOVOG ZAKONODAVSTVA VELIKE BRITANIJE O RODITELJSTVU U SLUČAJU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG ZAČEĆA

PDF (SRB)

Tamaš Notari

DE CONVERSIONE BULGARORUM – PRAVNA POZADINA SUKOBA IZMEĐU RIMA I VIZANTIJE

PDF (SRB)

Norbert Varga

KRATKA ISTORIJA PRVOG MAĐARSKOG ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU

PDF (ENG)

Marijana Pajvančić

POVREDA ZABRANE DISKRIMINACIJE PO POLU KAO OSNOV OGRANIČENJA LJUDSKIH PRAVA

PDF (SRB)

Stevan Šogorov

POSTUPAK I PRAVNE POSLEDICE POVLAČENJA I PONIŠTENJA UDELA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PDF (SRB)

Jožef Salma

OBLIGACIONOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – tužba radi otklanjanja izvora opasnosti za nastanak ekološke štete i tužba radi naknade ekološke štete –

PDF (SRB)

Zoran Arsić

PRAVO GLASA AKCIONARA – OSNOVNI PRINCIPI

PDF (SRB)

Olga Cvejić-Jančić

BRAK I RAZVOD IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI

PDF (SRB)

Dragan Milkov

ODNOS UPRAVE I SUDOVA

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

RADNOPRAVNI STANDARDI U VEZI KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

PDF (SRB)

Milo Bošković

KRIMINOLOŠKA OBELEŽJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNIH SLOBODA

PDF (SRB)

Miloš Marjanović

PREDMET SOCIOLOGIJE PRAVA I NJEN ODNOS SA SRODNIM DISCIPLINAMA

PDF (SRB)

Gordana Kovaček Stanić

UTICAJ MULTIKULTURALNOSTI NA SKLAPANJE I RAZVOD BRAKA

PDF (SRB)

Danica Popov

ZALOGA NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Ljubomir Stajić

STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

PDF (SRB)

Ištvan Feješ

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA1 – SISTEM KAZNI –

PDF (SRB)

Magdolna Sič

CESSIO BONORUM RIMSKOG PRAVA na temu ličnog bankrota savremenog prava

PDF (SRB)

Marija Salma

ZABRANA ZLOUPOTREBE PROCESNIH OVLAŠĆENJA

PDF (SRB)

Senad Jašarević

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ZAPOSLNIH U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Snežana Brkić

KRIVIČNOPROCESNA REFORMA U SRBIJI 2009. GODINE I USTANOVA ZAŠTITE SVEDOKA

PDF (SRB)

Zoran Lončar

NASTANAK I RAZVOJ IDEJE O REGIONALIZACIJI SRBIJE

PDF (SRB)

Branislav Ristivojević

UPOTREBA METODA TUMAČENJA U KRIVIČNOM PRAVU

PDF (SRB)

Tatjana Lukić

ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIVIČNIM DELIMA – ZNAČAJ FINANSIJSKE ISTRAGE

PDF (SRB)

Nataša Deretić

KRATAK OSVRT NA REŠAVANJE DEMOGRAFSKIH PROBLEMA U RIMSKOJ DRŽAVI

PDF (SRB)

Petar Đundić

HARMONIZACIJA PRAVILA O ODGOVORNOSTI PROIZVOĐAČA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU I NAJVAŽNIJE ODREDBE DIREKTIVE O ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE SA NEDOSTATKOM (85/385/EEC)

PDF (SRB)

Bojan Tubić

PRAVILO O ISKORIŠĆENOSTI LOKALNIH PRAVNIH LEKOVA U PRAKSI KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Marko Knežević

UGOVOR O ČINJENIČNOM STANJU ZAKLJUČEN U POSTUPKU POSREDOVANJA

PDF (SRB)

Milana Pisarić

ELEKTRONSKI ZAPISI KAO DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Luka Baturan

NASTANAK I RAZVOJ ZAJEDNIČKE POLITIKE RIBARSTVA EVROPSKE UNIJE DO REFORMI 2002. GODINE

PDF (SRB)

Čaba Fenjveši

SUOČENJE U SVETLU MEĐUNARODNIH DOKUMENATA I U ODLUKAMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

PDF (SRB)

Jožef Salma

ODGOVORNOST ZA ŠTETE OD DEJSTVA STVARI – deliktna i kvazideliktna odgovornost –

PDF (SRB)

Rodoljub Etinski

IZJEDNAČAVANJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE EKONOMSKIH, SOCIJALNIH I KULTURNIH PRAVA SA MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM POLITIČKIH I GRAĐANSKIH PRAVA

PDF (SRB)

Predrag Jovanović

PITANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U MEĐUNARODNOM I NAŠEM PRAVU

PDF (SRB)

Milo Bošković

KRIMINOGENI ZNAČAJ SEKSUALNIH DEVIJACIJA

PDF (SRB)

Bernadet Bordaš

HARMONIZACIJA NORMI O RAZVODU BRAKA SA STRANIM ELEMENTOM U SRBIJI SA PRAVILIMA O SUKOBU ZAKONA I SUKOBU NADLEŽNOSTI U EU

PDF (SRB)

Marija Salma

POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA

PDF (SRB)

Magdolna Sič

FIDES I JAVNI (FISKALNI) DUG

PDF (SRB)

Drago Divljak

O PRAVNOM REGULISANJU NOVIH TRGOVINSKIH UGOVORA

PDF (SRB)

Senad Jašarević

SOCIJALNA SIGURNOST I SOCIJALNA DRŽAVA

PDF (SRB)

Snežana Brkić

MARGINALIJE UZ ČLAN 236. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE

PDF (SRB)

Zoran Lončar

PLEDOAJE ZA NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

PDF (SRB)

Tatjana Lukić

PRANJE NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA (NA NIVOU EVROPSKE UNIJE)

PDF (SRB)

Dragiša Drakić

KRIVIČNO DELO ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE

PDF (SRB)

Slobodan Orlović

PRIRODA I PRIPADNOST POSLANIČKOG MANDATA U USTAVNOM SISTEMU SRBIJE

PDF (SRB)

Bojan Pajtić

BRAČNI UGOVORI U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Gordana Drakić

O STAVU RADIKALNE STRANKE U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA PREMA AGRARNOJ REFORMI

PDF (SRB)

Maša Kulauzov

JOŠ NEKOLIKO NAPOMENA O RADU SVETONIKOLJSKOG ODBORA

PDF (SRB)

Samir Aličić

PROBLEM KONKURENCIJE TUŽBI U SLUČAJU NANOŠENJA ŠTETE USLED PADA TERETA U KLASIČNOM RIMSKOM PRAVU

PDF (SRB)

Milena Pavlović

SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE UČINILACA I ŽRTAVA ZLOČINA MRŽNJE

PDF (SRB)

Boško Tripković

NASTANAK ODGOVORNOSTI ŠEFA DRŽAVE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI: OPOZIV I SUDSKI IMPIČMENT U PERSPEKTIVI POLUPREDSEDNIČKOG SISTEMA

PDF (SRB)

Emir Ćorović

MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA I OBAVEZNOG LEČENJA ALKOHOLIČARA U SUDSKOJ PRAKSI

PDF (SRB)

Tekla Pap

TIMESHARING UGOVOR U MAĐARSKOJ – UPOREDNOPRAVNA ANALIZA

PDF (DEU)

Atila Dudaš

PREGLED RELEVANTNE LITERATURE O OSNOVU (CILJU) UGOVORNE OBAVEZE U EVROPSKO-KONTINENTALNOM (CAUSA) I ANGLOSAKSONSKOM PRAVU (CONSIDERATION)

PDF (SRB)