2023

Zbornik vol. LVII-1

UPRAVNE RADNJE

 • Dragan Milkov
 • Ratko Radošević

PERSPEKTIVE POTPUNIJEG OSTVARIVANјA PRAVA IZ ČLANA 12 KONVENCIJE UJEDINјENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI

 • Gordana Kovaček Stanić
 • Sandra Samardžić

RELEVANTNI DATUM ZA OCENU PRIPADNOSTI ULAGAČA U INVESTICIONIM SPORAZUMIMA

 • Maja Stanivuković

PRAVCI RAZVOJA UNIVERZALNOG LjUDSKOG PRAVA NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU

 • Dušan Nikolić

OSNOVNE TENDENCIJE U EVOLUCIJI NAČELA NEPOSREDNOSTI U OPŠTEM KRIVIČNOM POSTUPKU U SRBIJI (PRVI DEO)

 • Snežana Brkić

PROMENE USTAVNOPRAVNOG POLOŽAJA JAVNOG TUŽILAŠTVA USTAVNOM REVIZIJOM IZ 2022. GODINE

 • Slobodan Orlović
 • Nataša Rajić

O POJEDINIM PITANјIMA ZAVEŠTAJNOG NASLEĐIVANјA U SRPSKOM PRAVU – DE LEGE FERENDA (I DEO)

 • Jelena Vidić
 • Milica Kovačević

POJAM VERTIKALNOG SPORAZUMA I VERTIKALNOG OGRANIČENјA U UREDBI 2022/720 O GRUPNOM IZUZEĆU VERTIKALNIH SPORAZUMA

 • Sandra Fišer Šobot

HIJERARHIJA PRAVA POTROŠAČA U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA U SLOVENAČKOM, HRVATSKOM I SRPSKOM PRAVU

 • Atila Dudaš
 • Ivan Jokanović

AKADEMSKI INTEGRITET – POJAM, SADRŽINA I NAČINI NARUŠAVANјA ISTOG

 • Dragana Ćorić

UTICAJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA NA MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – POSLEDICE PO MEĐUNARODNOPRAVNI SUBJEKTIVITET DRŽAVE

 • Jelica Gordanić

O POJEDINIM PREKRŠAJNIM ODREDBAMA IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 • Ivan Milić

RASPOLAGANјE BUDUĆIH ETAŽNIH VLASNIKA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA ZGRADE I ZEMLjIŠTEM POTREBNIM ZA REDOVNU UPOTREBU ZGRADE U KORIST INVESTITORA PRI ZAKLjUČENјU UGOVORA O KUPOVINI POSEBNOG DELA ZGRADE

 • Sloboda Midorović
 • Radenka Cvetić

SLOBODA SUDIJSKOG IZRAŽAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Igor Milinković

Zbornik vol. LVII-2

SARADNјA U SUZBIJANјU PRIVREDNOG I FINANSIJSKOG KRIMINALA U EVROPSKOJ UNIJI

 • Tatjana Bugarski
 • Milana Pisarić

KONTROLA OSUĐENIH LICA NAKON IZDRŽANE KAZNE ZATVORA

 • Dragiša Drakić
 • Ivan Milić

RIMSKO PRAVO U DELIMA PAVLA ŠEROGLIĆA

 • Gordana Drakić
 • Uroš Stanković

OGRANIČENJE ČLANA 8 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA ZA VREME VANREDNOG STANJA

 • Bojan Tubić
 • Aleksandra Toroman

NUŽNO SUPARNIČARSTVO I PROŠIRENјE PRAVNOSNAŽNOSTI

 • Marko Knežević

DERELIKCIJA I FURTUM

 • Ognjen Vujović

TEORIJSKE OSNOVE KAŽNJIVOSTI SAUČESNIŠTVA U UŽEM SMISLU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA POMAGANJE

 • Ivana Marković

PRAVNI OKVIR INOVACIONE DELATNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

 • Dušan D. Nikolić

KRIVIČNO DELO DOGOVARANјE ISHODA TAKMIČENJA SA OSVRTOM NA KONVENCIJU SAVETA EVROPE O MANIPULACIJI SPORTSKIM REZULTATIMA

 • Đorđe Marjanović

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U VANREDNIM OKOLNOSTIMA: DOMAŠAJ I OGRANIČENJA ČLANA 15 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

 • Sanja Kreštalica
 • Simeon Petković

UGROŽAVANJE SIGURNOSTI I UGROŽAVANJE BEZBJEDNOSTI U KAZNENOM PRAVU REPUBLIKE SRPSKE – SLIČNOSTI I RAZLIKE

 • Ljubana Sladić

KORAK NAZAD ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA: OŽIVLJAVANјE PITANJA PRAVA NA ABORTUS U 21. VEKU

 • Sanja Grbović

ENERGETSKA PRAVDA U RAZVOJU ELEKTROMOBILNOSTI: PRAVO EU I PRAVO ASEAN U KOMPARATIVNOM KONTEKSTU

 • Asrul Ibrahim Nur

ZNAČAJ UTVRĐIVANJA ČINJENICE POSTOJANJA BRAKA PRILIKOM STICANJA AKCIJA I UDELA

 • Jelena Plamenac

KAKO MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO MOŽE DOPRINETI ODRŽAVANJU MEĐUNARODNOG MIRA I SIGURNOSTI?

 • Ekart Klajn

Zbornik vol. LVII-3

STANDARD „DUŽNA PAŽNJA“ U OBLASTI RADNOG PRAVA

 • Senad Jašarević
 • Darko Božičić

STICANјE BEZ OSNOVA – UPOREDNOPRAVNI PREGLED

 • Bojan Pajtić

POLITIČKA VLAST I DRŽAVNE INSTITUCIJE

 • Marko Parezanović

ULOGA ORGANA UPRAVE I NARODNE SKUPŠTINE U ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

 • Aleksandar Martinović

HRONOLOGIJA ANTROPOLOŠKOG PESIMIZMA NIKOLA MAKIJAVELIJA

 • Milivoje Lapčević

NEMAČKO UPRAVNO SUDSTVO:OSNOVI JEDNOG SISTEMA

 • Ratko Radošević

POZIV NA PONUDU IZ UGLA UPOREDNOG I SRPSKOG PRAVA

 • Ksenija Džipković

OGLED O POLITIČKOJ POLARIZACIJI

 • Tijana Perić Diligenski

INTERNET I PREKRŠAJI IZ ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU – MATERIJALNOPRAVNI ASPEKTI

 • Mladen Jeličić

ULOGA DRŽAVE U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

 • Mirko Klarić

UTICAJ ZAKONA IZ APRILA 1848. NA PREOBRAŽAJ DRUŠTVA I UKIDANјE KMETSTVA

 • Pal Sentpali-Gavaler

ODRŽIVOST U TEORIJI I PRAKSI

 • Nora Jakab

ZAŠTITA ŠKOLA U ZONAMA SUKOBA U POJASU GAZE PREMA MEĐUNARODNOM HUMANITARNOM PRAVU

 • Dima Ziad Alburai

LAŽAN I POGREŠAN ISKAZ SVJEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Svjetlana Dragović

IZMEĐU PRAVNE TVRĐAVE I NEIZVESNOSTI: UPOREDNA ANALIZA ZAKONSKOG OKVIRA O IZBEGLICAMA U MAĐARSKOJ I INDONEZIJI

 • Muhamed Bahri

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA U MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA O PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

 • Milica Nјegovan

TRGOVINA LЈUDIMA KAO PRETNJA LIČNOJ BEZBEDNOSTI

 • Nataša Pajić

PRINCIP JEDNAKOSTI PRAVNIH SISTEMA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU I NJEGOV DOPRINOS USPOSTAVLЈANJU I OČUVANJU MIRA

 • Bjorn Štajnreter

MEĐUSOBNI ODNOS IZMEĐU KULTURE, PRAVA I MIRA: VEZE I SUKOBI

 • Helmut Veber

PRAVNOSNAŽNOST I PROBIJANJE PRAVNOSNAŽNOSTI U NEMAČKOM PRAVU

 • Martin Šliter

Zbornik vol. LVII-4

NEKI ASPEKTI BEZBEDNOSNE KULTURE U INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA

 • Ljubomir Stajić
 • Nenad Radivojević
 • Vladan Mirković

PRAVNI SISTEM SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE I ELEKTRONSKA TRGOVINA

 • Drago Divljak

KRATAK PREGLED IZVORA O EMENDATIO MORAE U JUSTINIJANOVIM DIGESTAMA

 • Maša Kulauzov
 • Milan Milutin

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA, ČLAN 8. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I PRIZNANJE ISTOPOLNIH BRAKOVA SKLOPLJENIH U INOSTRANSTVU

 • Petar Đundić

ZAŠTITA PRAVA NA IMOVINU U PRAKSI SUDA PRAVDE EU – DOZVOLJENOST OGRANIČENJA

 • Bojan Tubić
 • Stefan Radojčić

PRIMENA USTANOVE OKRIVLjENOG SARADNIKA KAO MOGUĆI FAKTOR PODSTICAJA MLADIH NA ORGANIZOVANI KRIMINAL

 • Hadži Živorad Milenović

O IZVRŠENјU NA DIGITALNIM DOBRIMA

 • Nenad Tešić

AUTONOMIJA VERSKIH ORGANIZACIJA U PRAVNOM PORETKU REPUBLIKE SRBIJE

 • Dalibor Đukić

O POJEDINIM PREKRŠAJNIM ODREDBAMA IZ ZAKONA O DUVANU

 • Ivan Milić

NEKA OTVORENA PITANјA VEZANA ZA MINIMALNU ZARADU U REPUBLICI SRBIJI

 • Aleksandar Antić
 • Bojan Urdarević

PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI IZ UGLA SUDSKE PRAKSE

 • Aleksandra Sekulić

VANREDNO STANJE U REPUBLICI SRPSKOJ: PRAVNO UREĐENJE

 • Goran Marković

PROMENE U ENGLESKOJ POROTI U XIX I XX VEKU

 • Tamaš Antal

ANALIZA TEREZIJSKIH OPŠTIH ZDRAVSTVENIH PROPISA IZ 1770. GODINE I ZDRAVSTVENIH PROPISA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI TOKOM DRUGE POLOVINE 19. VEKA

 • Slavko Čandrlić

ВАНРЕДНО СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ: ПОСЛЕДИЦЕ ПРИМЕНЕ

 • Brano Hadži Stević

MODELI KRIVIČNE ODGOVORNOSTI KRIVIČNOG UČEŠĆA U DIGITALNOM OKRUŽENJU – PERSPEKTIVA SAVREMENIH IZAZOVA U ITALIJANSKOM KONSTITUCIONALIZMU

 • Karlo Piparo

2022

Zbornik vol. LVI-1

GARANTNI AKT U UPRAVNOM POSTUPKU

 • Dragan Milkov
 • Ratko Radošević

OPŠTE TEORIJSKE POSTAVKE O NAČELU NEPOSREDNOSTI U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Snežana Brkić

STRANI PUTOPISCI O SRPSKIM KODIFIKACIJAMA

 • Gordana Drakić
 • Uroš Stanković

PROSTORNO OGRANIČENJE NADLEŽNOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU

 • Zoran Lončar

USTAVNI AMANDMANI IZ NUŽDE – KRITIČKI OSVRT NA USTAVNU REFORMU SUDSKE VLASTI

 • Darko Simović

PUNOMOĆJE U KORIST TREĆEG?

 • Sanja Savčić
 • Nikolina Miščević

POTENCIJALNA REFORMA SRPSKE MREŽE DVOSTRANIH SPORAZUMA O ZAŠTITI I PODSTICANJU ULAGANJA: PRILIKA ZA NOVI POČETAK

 • Petar Đundić

TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI PRIMENE NAČELA NE BIS IN IDEM U PRAVU EVROPSKE UNIJE

 • Bojan Tubić
 • Stefan Radojčić

ZNAČAJ UKIDANJA USLOVA GRAFIČKOG PRIKAZA ZNAKA U POSTUPKU REGISTRACIJE NETRADICIONALNIH ŽIGOVA

 • Sonja Lučić

ZLOUPOTREBA I PRIVATIZACIJA DRŽAVNE MOĆI U POZNOM PERIODU RIMSKE IMPERIJE, KAO PRIMERI DOPRINOSA PROPASTI RIMSKOG CARSTVA

 • Nataša Deretić

SAIZVRŠILAŠTVO U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Dragana Vasiljević

NAČELO KOHERENTNOSTI U ODLUKAMA USTAVNOG SUDA SRBIJE O JEDINSTVU PRAVNOG PORETKA

 • Brano Hadži Stević

ODNOS EVROPSKOG STUBA SOCIJALNIH PRAVA I MAĐARSKOG RADNOG PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTIVU 2019/1152

 • Marton Leo Zakarija

GLAVNI ELEMENTI VLADAVINE PRAVA U PRAKSI USTAVNOG SUDA MAĐARSKE

 • Agneš Cine

ICANN MEHANIZMI: PROCENA DODATNIH PRAVNIH SREDSTAVA

 • Faed Vahdani

Zbornik vol. LVI-2

UPOTREBA VATRENOG ORUŽJA PREMA OSUĐENOM U SLUČAJU BEKSTVA

 • Dragiša Drakić
 • Ivan Milić

KAKO FEMINISTIČKA KRIMINOLOGIJA OBLIKUJE ZAKONODAVNU REAKCIJU NA NASILJE U PORODICI?

 • Branislav Ristivojević
 • Stefan Samardžić

PRAVO GLASA KAO PRAVNA I MORALNA KATEGORIJA

 • Slobodan Orlović
 • Nataša Rajić

NASRTLjIVA POSLOVNA PRAKSA U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU I PRAVNOJ PRAKSI

 • Bojan Pajtić

DIGITALNO NASLEĐE

 • Jelena Vidić Trninić
 • Milica Kovačević

TUMAČENјE PRAVA I NAMERA

 • Dragutin Avramović
 • Ilija Jovanov

PLENIDBENO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA

 • Marko Knežević

MENADžMENT HIBRIDNOG RATOVANјA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SAD

 • Vladan Mirković

SISTEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U MAĐARSKOJ PRED IZAZOVIMA EPIDEMIOLOŠKIH SITUACIJA

 • Arpad Oliver Homičko

PROMENJENA PRAVILA KOMANDITNOG DRUŠTVA U MAĐARSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU – SA POSEBNIM OSVRTOM NA IZMENU PRAVILA UPRAVLЈANJA

 • Borbala Lenard-Maletič

POVEZIVANJE EKOLOŠKE I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI – PROJEKAT SOCIAL PLASTIC KAO MOGUĆE REŠENJE?

 • Gabor Melјpataki

SASTAV I STRUKTURA USTAVNIH SUDOVA DRŽAVA ISTOČNO-CENTRALNE EVROPE

 • Zoltan Tot

ZAŠTITA DRŽAVNE TAJNE U PRAVNOJ ISTORIJI EVROPE

 • Ištvan Laslo Gal

PREISPITIVANјE AKADEMSKOG INTEGRITETA U SVETLU OBJAVLjIVANјA RADOVA U NAUČNIM ČASOPISIMA

 • Ivana Tucak

UTICAJ ODLUKE AMERIČKOG VRHOVNOG SUDA NA KARAKTERIZACIJU NAZIVA DOMENA KAO DIGITALNOG ŽIGA

 • Faed Vahdani

DEJAN POPOVIĆ: UNIFIKACIJA PORESKOG PRAVA U PRVOJ JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI

 • Vojislav Bačanin

Zbornik vol. LVI-3

PRAVNA ZAŠTITA I OSNAŽIVANјE ODRASLIH, RANјIVIH LICA U SRBIJI

 • Gordana Kovaček Stanić
 • Sandra Samardžić

PREISPITIVANјE POJMA STVARI U PRIVATNOM PRAVU

 • Dušan Nikolić

PRIMERI NADLEŽNOSTI UPRAVNIKA PROVINCIJE U IMOVINSKOPRAVNIM PARNIČNIM POSTUPCIMA U RIMU

 • Maša Kulauzov
 • Milan Milutin

FINANSIRANјE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UPLATOM ODNOSNO UNOŠENјEM ULOGA

 • Vladimir Marjanski

UGOVOR I KOD: PRIMER PREDIKTIVNOG UGOVARANјA

 • Predrag Cvetković
 • Ljubica Nikolić

O NOVČANOJ NAKNADI NEIMOVINSKE ŠTETE PRAVNOM LICU U SRPSKOM PRAVU – PRILOG REFORMI ODŠTETNOG PRAVA

 • Sanja Savčić

KONKURENCIJA UGOVORNE I VANUGOVORNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U PRAVU SRBIJE – S OSVRTOM NA MAĐARSKI GRAĐANSKI ZAKONIK IZ 2013. GODINE I PROJEKAT REFORME FRANCUSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA IZ 2017. GODINE

 • Atila Dudaš

ULOGA POREZA NA IMOVINU U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

 • Cvjetana Cvjetković Ivetić

POJEDINI KAZNENI I KRIMINOLOŠKI ASPEKTI KRIVIČNIH DELA PROTIV PRIVREDE

 • Ivan Milić

NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA U RIMSKOM PRAVU

 • Vukašin Stanojlović

RADNOPRAVNA ZAŠTITA DADILjA

 • Aleksandra Popović

KOMPARATIVNA ANALIZA INSTITUTA FLOATING CHARGE I SLIČNIH VRSTA REGISTROVANE ZALOGE NA ZBIRU POKRETNIH STVARI U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI

 • Bosilјka Čubrilović Stamenić

PRAVNI IZAZOVI HRVATSKOG ZAKONODAVCA NA POJAVU GOVORA MRŽNJE I ČINJENJA POJEDINIH KRIVIČNIH DELA

 • Tomislav Dagen

Zbornik vol. LVI-4

ISTORIJSKE I SAVREMENE GEOPOLITIČKE TENDENCIJE VELIKIH SILA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BEZBEDNOST REPUBLIKE SRBIJE

 • Ljubomir Stajić
 • Vladan Mirković

STANDARDI BEZBEDNOSTI HRANE I PRAVO SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

 • Drago Divljak

SPECIFIČNOSTI RADNOPRAVNOG POLOŽAJA DIREKTORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

 • Senad Jašarević
 • Darko Božičić

ISTORIJSKA POBEDA ILI KULA U VAZDUHU? ZNAČAJ ARBITRAŽNE ODLUKE U PREDMETU GREEN POWER V. SPAIN U SUKOBU EVROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNOG SISTEMA REŠAVANJA INVESTICIONIH SPOROVA

 • Sanja Đajić

MEĐUNARODNA NADLEŽNOST U SPOROVIMA POVODOM POVREDE PRAVA LIČNOSTI NA INTERNETU – PRAVO SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

 • Petar Đundić

PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLjAVANјE NOVONASTANјENIH LICA

 • Luka Baturan
 • Goran Milošević
 • Cvjetana Cvjetković Ivetić

SPECIFIČNOSTI PREKRŠAJNOG GONјENјA PREMA ZAKONU O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 • Ivan Milić

AUSTRIJSKO UPRAVNO SUDSTVO: REFORMA I NOVA PARADIGMA

 • Ratko Radošević

KO SU SUDIJSKI POMOĆNICI U REPUBLICI SRBIJI?

 • Stefan Gojković

ODRŽIVO FINANSIRANJE: STVARNO MAĐARSKO ZAKONODAVSTVO U OKVIRU EU

 • Tekla Pap
 • Janoš Dul

REFORMSKI PROCESI U VEZI SA DRUŠTVIMA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U PRAVU EVROPSKE UNIJE I NјENIH DRŽAVA ČLANICA

 • Zoran Vasilјević

OGRANIČENJA LЈUDSKIH PRAVA PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI O LЈUDSKIM PRAVIMA I OSNOVNIM SLOBODAMA – NOVE TENDENCIJE

 • Aleksandra Toroman

2021

Zbornik vol. LV-1

NEZAKONITI UPRAVNI AKTI

 • Dragan Milkov
 • Ratko Radošević

DA LI (PORODIČNO) PRAVO ŠTITI PORODICU?

 • Gordana Kovaček Stanić
 • Sandra Samardžić

PRIVATNA BEZBEDNOST I JEDINSTVEN SISTEM PREKOGRANIČNOG (OBEZBEĐENJA) TRANSPORTA NOVCA IZMEĐU ZEMALJA ČLANICA EVROZONE

 • Ljubomir Stajić
 • Goran Mandić
 • Nenad Radivojević

RAZVOJ POSEBNIH SVOJINSKOPRAVNIH REŽIMA

 • Dušan Nikolić
 • Sloboda D. Midorović

PRAVO ETAŽNIH VLASNIKA NA ZEMLJIŠTU NA KOME SE ZGRADA NALAZI U KONTEKSTU PRETVARANJA PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

 • Radenka Cvetić

KONSULTACIJE CENTRALNIH I LOKALNIH ORGANA U OBLASTI FINANSIJA U SRBIJI

 • Slobodan Orlović
 • Nataša Rajić

NEZAKONITO POTOMSTVO U CRNOJ GORI U OSVIT XX VEKA

 • Maša Kulauzov

OPOZIV I SUDSKO STAVLJANJE ZAVEŠTANJA VAN SNAGE PREMA ZAKONU O NASLEĐIVANJU SRBIJE UZ OSVRT NA OSTALA SAVREMENA EVROPSKA PRAVA

 • Jelena Vidić Trninić

KRITERIJUM KONTROLE I PRAVO PRAVNOG LICA DA SE JAVI KAO TUŽILAC U ARBITRAŽI POD OKRILJEM IKSID

 • Petar Đundić

AKTUELNA PITANJA I TENDENCIJE RAZVOJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

 • Bojan Tubić
 • Stefan Radojčić

RAD NA DALJINU KAO SPECIFIČAN NAČIN ORGANIZACIJE RADA

 • Bojan Urdarević

PRVI MINISTAR (PREMIJER) PETE FRANCUSKE REPUBLIKE – IZMEĐU ZNAČAJNOG USTAVNOG POLOŽAJA I PREOVLAĐUJUĆE PRAKSE U SENCI ŠEFA DRŽAVE

 • Milan Rapajić

POVODOM IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (ŠTA NOVO DONOSI TZV. KORONA ZAKON)

 • Ivan Milić

PRAVNOISTORIJSKI POGLED NA ZAŠTITU ZEMLJORADNIČKOG MINIMUMA U SRPSKOM PRAVU

 • Biljana Gavrilović

POKUŠAJI CENTRALIZACIJE U PROCESU TRANSFORMACIJE MAĐARSKOG SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Atila Bado

ADMINISTRATIVE JURISPRUDENCE AS A POPULAR SCIENCE IN HUNGARY

 • Adam Rixer

THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS ON CONTRACTS OF THE HUNGARIAN CIVIL CODE

 • Máté Mohai

PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA INICIJATIVU POSLODAVCA

 • Milan Kostić

PRIKAZ MONOGRAFIJE „USTAVNI LAVIRINT – APORIJE USTAVNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE”, AUTORA PROF. DR GORANA MARKOVIĆA

 • Darko Simović

MICHAL RADVAN: „CZECH TAX LAW” MASARYK UNIVERSITY, BRNO 2020, 110 PAGES

 • Cvjetana Cvjetković Ivetić

Zbornik vol. LV-2

NOVA ULOGA TERORIZMA DANAS

 • Ljubomir Stajić
 • Vladan Mirković

PRAVNO UREĐENJE ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA NA DEPONIJE U EVROPSKOJ UNIJI

 • Tatjana Bugarski
 • Bojan Tubić
 • Milana Pisarić

„BANALNOST ZLA” I KRIVICA U KRIVIČNOM PRAVU

 • Dragiša Drakić

GENEZA KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI U SRPSKOM KRIVIČNOM PRAVU

 • Branislav Ristivojević
 • Stefan Samardžić

STRUČNI ISPITI KAO ELEMENT PROFESIONALIZACIJE UPRAVE

 • Zoran Lončar

MIT O NEZAVISNOSTI SUDSTVA

 • Dragutin Avramović
 • Ilija Jovanov

OBAVEŠTAJNO- BEZBEDNOSNE STRUKTURE NA TLU JUGOSLAVIJE TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA

 • Radojica Lazić

SAVREMENE TEHNOLOGIJE KAO SREDSTVO SPREČAVANJA NASILJA U PORODICI

 • Darko Dimovski

OGRANIČENJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA

 • Duško Čelić

SVETI I VELIKI SABOR U KONTEKSTU USTANOVE SABORNOSTI – CRKVENOPRAVNA I EKUMENSKA PERSPEKTIVA

 • Dalibor Đukić

PRAVNA PRIRODA REŠENJA KOJIM SE ODLUČUJE O PRIGOVORU U UPRAVNOM POSTUPKU

 • Ratko Radošević

THE APPLICATION OF VIDEO CONFERENCING IN HUNGARIAN PRISONS

 • Zsuzsanna M. Juhász

CHANGING CHALLENGES AND CRISIS MANAGEMENT METHODS WITHIN A STABLE RULE OF LAW – HUNGARY’S CONSTITUTIONAL RESPONSE TO THE CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY

 • Ištvano Šimičko

LIMITATIONS ON THE POSSIBILITY TO SETOFF IN LIQUIDATION PROCEEDINGS IN THE HUNGARIAN LAW

 • Máté Mohai

LIMITATION OF THE AUTONOMY OF WILL IN THE RIGHT TO THE DISPOSAL OF AN UNWRITTEN MORTGAGE AND RESERVATION OF THE PRIORITY ORDER FOR A NEW MORTGAGE

 • Marina Jeremić

Zbornik vol. LV-3

ISKLJUČENJE ODGOVORA NA ŽALBU U SPORU ZA OBJAVLJIVANJE ODGOVORA NA INFORMACIJU

 • Ranko Keča
 • Marko Knežević

UOBIČAJENO BORAVIŠTE DETETA U PRAKSI SUDA EVROPSKE UNIJE

 • Maja Stanivuković

SUSVOJINA ETAŽNIH VLASNIKA NA PARCELI NA KOJOJ JE ZGRADA IZGRAĐENA

 • Radenka Cvetić
 • Sloboda Midorović

PRIMENA PRINCIPA PREDOSTROŽNOSTI U PRAVU SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE – DOMETI I PERSPEKTIVE

 • Drago Divljak

LAKI RAD DECE U MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I ZAKONODAVSTVU ODABRANIH STRANIH DRŽAVA

 • Senad Jašarević
 • Darko Božičić

SLOBODA IZRAŽAVANJA, GRUBE REČI I DRŽAVNI SLUŽBENICI

 • Sanja Đajić

MODERNIZACIJA PRUMSKOG OKVIRA ZA RAZMENU PODATAKA

 • Tatjana Bugarski
 • Milana Pisarić

PREVREMENO OTPUŠTANJE OSUĐENIKA

 • Dragiša Drakić
 • Ivan Milić

OBAVEZA VRŠENJA DODATNIH UPLATA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • Vladimir Marjanski

GRAĐANSKI SUDSKI POSTUPAK U CRNOJ GORI KRAJEM XIX I POČETKOM XX VEKA – OPŠTI OSVRT

 • Maša Kulauzov

ZLOUPOTREBA DOMINANTNOG POLOŽAJA STISKANJEM MARŽE U PRAVU KONKURENCIJE EVROPSKE UNIJE

 • Sandra Fišer Šobot

NEPOSREDNA ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA ZA NESAOBRAZNOST PROIZVODA U EVROPSKOM I SRPSKOM PRAVU

 • Atila Dudaš

DA LI SU NAM POTREBNA PRECIZNIJA METODOLOŠKA PRAVILA ZA PISANJE PROPISA?

 • Dragana Ćorić

OLAKŠICE ZA OBJEKTE U KOJIMA STANUJU OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU

 • Luka Baturan
 • Goran Milošević
 • Cvjetana Cvjetković Ivetić

ECONOMIC ANALYSIS OF THE ELECTRONIZATION OF JUDICIAL ENFORCEMENT IN HUNGARY

 • Sandor Udvary

ANATOMIJA MRŽNJE – HRONIKA ZLA OD REČI DO DELA

 • Miodrag Radojević

Zbornik vol. LV-4

IZMENE UGOVORA O KONCESIJI U PRAVU EVROPSKE UNIJE

 • Drago Divljak

RADNO PRAVO PRED IZAZOVIMA DIGITALNE EKONOMIJE

 • Senad Jašarević
 • Darko Božičić

PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI – IZMEĐU ETIKE DOBRIH NAMERA I ETIKE ODGOVORNOSTI

 • Bojan Pajtić

DOKAZNA SREDSTVA PO ODREDBAMA ZAKONIKA O GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU SRBIJE IZ 1865. GODINE

 • Maša Kulauzov
 • Milan Milutin

KONTROVERZE PRAVNOG UREĐIVANJA ISTOPOLNIH ZAJEDNICA U REPUBLICI SRBIJI U SVETLOSTI MEĐUNARODNOG PRAVA I UPOREDNOG PRAVA

 • Darko Simović
 • Olga Jović-Prlainović

HOLISTIČKO UČENJE I HOLISTIČKA TEORIJA PRAVA

 • Dragan Mitrović

PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA O IZDRŽAVANJU NA OSNOVU HAŠKE KONVENCIJE O IZDRŽAVANJU (2007): POVODOM POČETKA PRIMENE NOVOG IZVORA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA SRBIJE

 • Petar Đundić

O TENDENCIJI OZELENJIVANJA MEĐUNARODNOG MONETARNOG PRAVA

 • Marko Dimitrijević
 • Srđan Golubović

INVESTIGATIVE DIVERSION IN THE HUNGARIAN CRIMINAL PROCEDURE SYSTEM

 • Dragana Čvorović

TAKSI PREVOZ, INTERNET PLATFORME I LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA

 • Đorđe R. Perišić

CRITICAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE – NATIONAL APPROACHES IN THE UNITED STATES OF AMERICA, THE UNITED KINGDOM AND AUSTRALIA

 • Vladimir Ninković

THE ROLE OF THE FAIR TRIAL PRINCIPLE RESPECTING TO THE HUNGARIAN CONSTITUTIONAL COMPLAINTS

 • Agnes Czine

ELECTIONS IN HUNGARY AND IN OTHER COUNTRIES UNDER SPECIAL LEGAL ORDER – ESPECIALLY DURING THE PANDEMIC

 • András Téglási
 • Attila Mihály Nagy

ON THE PECULIARITIES OF THE NEW HUNGARIAN CRIMINAL PROCEDURE ACT

 • Zsanett Fantoly

CENTRAL EUROPEAN PREPARATION FOR THE EUROPEAN INTEGRATION

 • Zsolt László K. Becsey

POSVETA PROFESORU – RATKO MARKOVIĆ (1944–2021)

 • Sreten Jugović
 • Slobodan Orlović
 • Darko Simović

2020

Zbornik vol. LIV-1

NAČELO PREDVIDIVOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU

 • Dr Dragan Milkov
 • Dr Ratko Radošević

GEOPOLITIČKI ASPEKTI ENERGETSKE BEZBEDNOST I BEZBEDNOSTI ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Dr Nenad Radivojević
 • Vladan Mirković

OGRANIČENJE PRAVA SVOJINE PRAVOM NA DOM (POJMOVNA ODREĐENJA I PRAVNA POLITIKA)

 • Dr Dušan Nikolić
 • Sloboda Midorović

PRAVNO UREĐENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA U URBANIM SREDINAMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Bojan Tubić
 • Dr Milana Pisarić

OSNOVNE POSTAVKE FEMINISTIČKE KRIMINOLOGIJE U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI

 • Dr Branislav Ristivojević
 • Dr Stefan Samardžić

ULOGA USTAVNOG SUDA U RAZVOJU USTAVNIH SISTEMA ITALIJE I SRBIJE

 • Dr Slobodan Orlović
 • Dr Nataša Rajić

NOVI PODACI O PRVIM POKUŠAJIMA KODIFIKACIJE GRAĐANSKOG PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1827–1837)

 • Dr Gordana Drakić
 • Dr Uroš Stanković

PRVODECEMBARSKI AKTI O UJEDINJENJU – CILJEVI I ODSTUPANJA

 • Dr Nebojša Ranđelović
 • Sara Mitić

FUNKCIJE PREAMBULE USTAVA I OSOBENOSTI PREAMBULE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Darko Simović

PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA

 • Dr Zoran J. Lončar

RASPODELA DOBITI ČLANOVIMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I RAZLIKE U ODNOSU NA DRUGE ISPLATE KORPORATIVNO-PRAVNOG KARAKTERA

 • Dr Vladimir Marjanski

RELATIVIZACIJA PRAVDE KROZ RETORIKU – PLATONOV DIJALOG „GORGIJA“ KAO PARADIGMA

 • Dr Dragutin Avramović
 • Dr Ilija Jovanov

O PODELI NA NEPOSTOJEĆE I NIŠTAVE UGOVORE U DOMAĆEM PRAVU

 • Dr Sanja M. Radovanović
 • Nikolina B. Miščević

KRIVIČNO DELO PRINUDNOG ZAKLJUČENJA BRAKA U PRAVU SRBIJE – IZMEĐU PRAVNE TRADICIJE I NOVIH PRAVNIH IZAZOVA –

 • Dr Dušica Miladinović Stefanović

POKUŠAJ ZAKONSKOG REGULISANJA „AMBITUS-A“ (AGITOVANJA ZA RIMSKE IZBORE) U PERIODU RIMSKE REPUBLIKE

 • Dr Nataša Deretić
 • Milan Milutin

O POKRETU PLAIN ENGLISH

 • Dr Dragana Ćorić

ULOGA REDARSKE SLUŽBE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Bojan Janković

NOVINE U OPŠTEM DELU KRIVIČNOG ZAKONIKA

 • Dr Ivan Milić

ODLUKE VELIKE NARODNE SKUPŠTINE IZ PERSPEKTIVE SAVREMENOG MEĐUNARODNOG PRAVA NA SAMOOPREDELJENJE NARODA

 • Dr Mihajlo Vučić

STANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA U VOJVODINI NAKON PRISAJEDINJENJA I POSLERATNI RAZVOJ

 • Dr Aleksandar Blagojević

EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE ULOGE MEĐUNARODNOG PRAVA U RADU SAVETA BEZBEDNOSTI UN

 • Dr Tatjana M. Milić

DIGITALNE PLATFORME I NJIHOV UTICAJ NA ODNOSE POVODOM DIGITALNOG RADA

 • Darko Božičić

FEJSBUK I UVREDA

 • Stefan D. Petrašinović

USMENA JAVNA RASPRAVA U UPRAVNOM SPORU

 • Renata Bjelica

RIMSKO STVARNO PRAVO U UPOREDNOJ ANALIZI GAJEVIH INSTITUCIJA I JUSTINIJANOVIH INSTITUCIJA

 • Stefan V. Stojanović

VIZANTIJSKO PRAVO KAO RASADNIK PRAVNIH TRANSPLANTA SA POSEBNIM OSVRTOM NA DUŠANOV ZAKONIK

 • Milan Macura

OPERATIVNE I DOKAZNE RADNJE POLICIJE U RASVETLJAVANJU KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

 • Saša N. Dmitrašinović

Zbornik vol. LIV-2

BRAK U SRPSKOM I UPOREDNOM PRAVU

 • Dr Gordana Kovaček Stanić
 • Dr Sandra Samardžić

TRADICIONALNA I NOVA ULOGA OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Snežana S. Brkić

ŽIVOTINJE KAO PREDMET REGISTROVANE ZALOGE

 • Dr Bojan Pajtić

PRILOG DEFINISANJU TESTIRANJA INTEGRITETA U POLICIJI – NORMATIVNI ASPEKTI

 • Dr Darko Marinković

SARS-COV-2: OD UPRAVLJANJA RIZICIMA KA ORGANIZACIONOJ OTPORNOSTI

 • Dr Zoran Ć. Keković

OSIGURANIK I OSIGURANI RIZIK KOD OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NASTALE UTICAJEM NA ŽIVOTNU SREDINU

 • Dr Vladimir Marjanski
 • Dr Sandra Fišer Šobot

EFEKAT KONTRASTA I REŠAVANJE SPOROVA – EKSPERIMENTALNA STUDIJA

 • Dr Aleksandar Mojašević
 • Dr Branko Radulović

SPARTANSKI USTAV I VASPITANJE

 • Dr Željko A. Bralić

SHVATANJE DEMOKRATIJE BOŽIDARA S. MARKOVIĆA

 • Dr Slaviša J. Kovačević

DREVNO RIMSKO IUS VITAE AC NECIS (PRAVO ŽIVOTA I SMRTI) I SAVREMENO NASILJE NAD ŽENOM (FEMICID)

 • Dr Nataša Deretić

POSTUPAK REGISTRACIJE VERSKIH ORGANIZACIJA – IZMEĐU KOLEKTIVNOG I KORPORATIVNOG PRAVA NA VERSKU SLOBODU

 • Dr Dalibor Đukić

SRPSKI TERMINI ZA SVOJINU 1804–1918.

 • Dr Uroš Stanković

O TZV. POLICIJSKOM ČASU ZA VREME VANREDNOG STANJA PROGLAŠENOG ZBOG EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

 • Dr Ivan Milić

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I IZAZOVI U REFORMI RADNOG PRAVA

 • Dr Mario Reljanović

JAČANJE ULOGE GENERALNE SKUPŠTINE UJEDINJENIH NACIJA U PROCESU IZBORA GENERALNOG SEKRETARA – IZMEĐU POTREBE I MOGUĆNOSTI

 • Dr Jelica Gordanić

ZAKONODAVNA REGULATIVA JAVNOG ZDRAVSTVA U HRVATSKOJ U DRUGOJ POLOVINI 19. VEKA

 • Dr Miro Gardaš
 • Slavko Čandrlić

GLAVNE KARAKTERISTIKE SISTEMA KRIVIČNIH SANKCIJA U MAĐARSKOJ

 • Dr Žužana Juhas

OSNOVNI KORACI U RAZVOJU JAVNE UPRAVE U MAĐARSKOJ

 • Dr Zoltan Z. Joža

STRUKTURA MAĐARSKOG PENZIJSKOG SISTEMA, ANALIZA INSTITUTA DOPUNSKOG STUBA PENZIJSKOG OSIGURANJA IZ ASPEKTA OČEKIVANJA EVROPSKE UNIJE

 • Dr Judit Barta

PRAVNOISTORIJSKA GLEDIŠTA PRAVNIH IZVORA ZA USPOSTAVLJANJE I IZGRADNJU MIRA EEZ/EU NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE 1993. GODINE I EVROPSKIH REALITETA 2020. GODINE

 • Dr Tomislav B. Dagen

Zbornik vol. LIV-3

RELIKTI PRVOBITNOG POIMANJA PRAVIČNOSTI, PRAVDE I PRAVA U PRVIM DRŽAVAMA STAROG VEKA – JEDAN PRAVNO-ANTROPOLOŠKI POGLED

 • Dr Vojislav Ž. Stanimirović

DOZVOLJENOST REVIZIJSKE KONTROLE OCENE DOKAZA U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča
 • Dr Marko Knežević

BEZBEDNOSNI MENADŽMENT U OBLASTI ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRBIJI - STANJE I PERSPEKTIVE

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Vladan Mirković
 • Dr Nenad Radivojević

DESIGNATING APPOINTING AUTHORITIES IN UNCITRAL ARBITRATION: WRONG AND IMPERFECT DESIGNATIONS

 • Dr Maja Stanivuković

IZRICANJE I IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA KOJA SE IZVRŠAVA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE (TZV. KUĆNI ZATVOR)

 • Dr Dragiša Drakić
 • Dr Ivan Milić

INTERNET I SLOBODA IZRAŽAVANJA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Ljiljana Mijović

OSVRT NA REGULATIVU SAOBRAZNOSTI I GARANCIJE U MAĐARSKOM PRAVU – PRIMER TRANSPOZICIJE DIREKTIVE 1999/44/EZ U OPŠTA PRAVILA UGOVORNOG PRAVA

 • Dr Atila Dudaš

PRAVO NA RUDARSKOM ZEMLJIŠTU U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

 • Dr Andreja Katančević

ENKRIPCIJA KAO PREPREKA OTKRIVANJU I DOKAZIVANJU KRIVIČNIH DELA

 • Dr Milana Pisarić

REFORMA UPRAVNOG SPORA: NOVI POKUŠAJ – STARI PROBLEMI

 • Ratko Radošević

KONFERENCIJA UGOVORNIH STRANA: OSNOV ZA PRODUBLJENI MULTILATERALIZAM U PORESKOJ MATERIJI?

 • Lidija Živković

PRIKAZ SADAŠNJEG STANJA ZATVORSKOG SISTEMA U MAĐARSKOJ

 • Dr Žužana M. Juhas

Zbornik vol. LIV-4

MEĐUNARODNE KONVENCIJE O PREVOZU ROBE I ELEKTRONSKE PREVOZNE ISPRAVE

 • Dr Drago Divljak

DA LI JE JAVNOTUŽILAČKA ISTRAGA EFIKASNIJA OD SUDSKE ISTRAGE?

 • Dr Snežana S. Brkić

O FRAGMENTACIJI MEĐUNARODNOG PRAVA I SUKOBU AUTORITETA MEĐUNARODNIH SUDOVA NA PRIMERU SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE

 • Dr Sanja V. Đajić

ZADRŽAVANJE PODATAKA U PRAKSI SUDA EVROPSKE UNIJE

 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Milana Pisarić

SRPSKA SRPSKA ŠTAMPA U HABZBURŠKOJ MONARHIJI O KODIFIKACIJI PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI U HABZBURŠKOJ MONARHIJI O KODIFIKACIJI PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI

 • Dr Gordana Drakić
 • Dr Uroš Stanković

PARNIČNE STRANKE PO ODREDBAMA PROCESNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 1865. GODINE

 • Dr Maša Kulauzov

( ZLO)UPOTREBA RETORIKE – PRIMERI OD ANTIKE DO SAVREMENE DRŽAVE NACIONALNOG NADZORA

 • Dr Dragutin Avramović
 • Dr Ilija Jovanov

PRAVNA NEMOGUĆNOST ILI NEDOPUŠTENOST – POSTOJI LI POTREBA ZA DISTINKCIJOM?

 • Dr Sanja Radovanović
 • Nikolina Miščević

ODBRANA DOMINANTNOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU

 • Dr Sandra S. Fišer Šobot

PREDVIDIVOST USLOVA RADA KAO PRETPOSTAVKA DELOTVORNOG OSTVARIVANJA RADNIH PRAVA: OSVRT NA DIREKTIVU (EU) 2019/1152

 • Dr Ljubinka Kovačević

PRILAGOĐAVANJE RODNOG IDENTITETA I POSLEDICE NA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 • Dr Slobodanka P. Kovačević-Perić

NAČIN STICANJA I PRESTANKA SUDIJSKE FUNKCIJE U SRBIJI U DRUGOJ POLOVINI 19. VEKA

 • Dr Zoran R. Čvorović

PUBLIKANI PREMA JUSTINIJANOVIM DIGESTAMA – INSTITUCIONALIZOVANA KORUPCIJA I NJENO PRAVNO SANKCIONISANJE

 • Dr Nataša Deretić
 • Milan Milutin

CONSUMER RIGHT TO PRODUCT ACCESSIBILITY

 • Dr Andrej Mićović

POSEBAN POREZ NA NEZAKONITO STEČENU IMOVINU

 • Dr Luka Baturan
 • Dr Goran Milošević

O INSTITUTU DELIMIČNE NIŠTAVOSTI UGOVORA KROZ PRIZMU NAČELA SLOBODE UGOVARANJA

 • Sloboda D. Midorović

KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA U PRAKSI POLICIJSKE UPRAVE SOMBOR

 • Saša N. Dmitrašinović

RESPECT OF THE ARTICLE 8 OF THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN THE RECENT CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 • Jovana Vojvodić

ORGAN DONATION AND OWNERSHIP OF BODY PARTS: PROTECTION OF BODILY INTEGRITY

 • Dušica Kovačević

COMPLIANCE OF DOMESTIC CRIMINAL LEGISLATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL AND JUDICIAL COOPERATION WITH THE EU ACQUIS IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME – SECURITY ASPECT

 • Emina Radosavljević

2019

Zbornik vol. LIII-1

POJAM PRAVA SVOJINE U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Danica Popov

OSNIVANjE I ORGANIZACIJA EVROPSKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA

 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Milana Pisarić

AKVILIJEV ZAKON U SRPSKOVIZANTIJSKIM KOMPILACIJAMA

 • Dr Milena Polojac

ZNAČAJ VLADAVINE PRAVA ZA UNAPREĐENjE POSLOVNOG AMBIJENTA U SRBIJI

 • Dr Nataša Golubović

NISU GA NI TRAŽILE! O PITANjU ŽENSKOG PRAVA GLASA U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

 • Dr Gordana Drakić

SARADNjA POLICIJE I PRIVATNOG OBEZBEĐENjA U VANREDNIM SITUACIJAMA U REPUBLICI SRBIJI – STANjE I MOGUĆNOSTI

 • Dr Zoran Lončar
 • Dr Nenad Radivojević
 • Dr Ratko Radošević
 • Vladan Mirković

GEOPROSTORNI KONTEKST KRIMINALNE AKTIVNOSTI U KRIMINALISTICI

 • Dr Nenad Milić

DRŽAVNA POMOĆ ZA INVESTICIJE U ENERGETSKU INFRASTRUKTURU: DILEME U VEZI PROJEKTA „KOLUBARA B“

 • Dr Tatjana Lj. Jovanić

PRAVNO-EKONOMSKI USLOVI UČLANJENJA ZEMLJE U EVROPSKU UNIJU – PRIMER REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Darko Dimovski
 • Dr Jelena Stanojević

SHVATANjE ARTURA KAUFMANA O ODNOSU JEZIKA I PRAVA

 • Dr Dragana Ćorić

IZVRŠAVANjE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA

 • Dr Bojan Tubić

TAMNA STRANA SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA

 • Dr Vanja Bajović

EVIDENCIJE „MOGUĆIH NASILNIKA“

 • Dr Ivan Milić

OGRANIČENjA SVOJINSKE I ZAVEŠTAJNE SLOBODE

 • Dr Tamara Đurđić Milošević

EKSTREMIZAM KAO ČINILAC SISTEMSKE DINAMIKE ZAJEDNIČKE BEZBEDNOSNE I ODBRAMBENE POLITIKE EVROPSKE UNIJE TOKOM MIGRATORNE KRIZE

 • Nenad Stekić

OSVRT NA GRAĐANSKOPRAVNU ODGOVORNOST ZA ŠTETE UZROKOVANE BESPILOTNIM LETELICAMA

 • Dr Reka Pustahelji

PRAVNO REGULISANjE BESPILOTNIH VAZDUHOPLOVNIH SISTEMA U EVROPSKOJ UNIJI SA OSVRTOM NA ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 • Dr Biljana Činčurak Erceg

Zbornik vol. LIII-2

PRAVNO DEJSTVO ELEKTRONSKIH POTPISA U MEĐUNARODNOJ REGULATIVI I PRAVU SRBIJE

 • Dr Drago Divljak

MEHANIZMI DEFRAGMENTACIJE MEĐUNARODNOG PRAVA: SISTEMSKO TUMAČENJE, EVOLUTIVNO TUMAČENJE I SUDSKI AKTIVIZAM EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Sanja Đajić

NADLEŽNOST EVROPSKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA

 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Milana Pisarić

O POJEDINIM MATERIJALNIM, PROCESNIM I IZVRŠNIM ASPEKTIMA USLOVNOG OTPUSTA

 • Dr Dragiša Drakić
 • Dr Ivan Milić

PRAVNA ZAŠTITA OD ŠTETE NASTALE ZAGAĐIVANJEM ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Bojan Pajtić

DESET GODINA ZAKONA O DOBROBITI ŽIVOTINJA REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Nataša Stojanović

TELOLOŠKA REDUKCIJA KOLIZIONIH NORMI I POPUNJAVANJE PRAVNIH PRAZNINA U ZAKONU O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA

 • Dr Slavko Đorđević

OMBUDSMANSKO DELOVANJE U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA

 • Dr Maja Nastić

OSVRT NA ZAŠTITNE MERE MEDICINSKOG KARAKTERA U PREKRŠAJNOM PRAVU SRBIJE

 • Dr Emir Ćorović

ODRŽAJ KAO NAČIN STICANJA PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI

 • Dr Katarina Dolović Bojić

OSVRT NA RASPRAVU O POTREBI REFORME SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA

 • Dr Senad Ganić

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZBOG ŠTETE IZAZVANE UPOTREBOM MEDICINSKIH SREDSTAVA

 • Dr Samir Manić

IZBOR POLA BUDUĆEG DETETA IZ NEMEDICINSKIH RAZLOGA U SVETLU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

 • Dr Anđela Đukanović

IZAZOVI SOCIJALNE ODGOVORNOSTI DRŽAVE U VELIKOJ BRITANIJI I MAĐARSKOJ

 • Dr Nora Jakab
 • Žofija Raci

PROMENA KONCEPTA RURALNE ZAJEDNICE I NJEGOV ZNAČAJ ZA PRENOS SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

 • Dr Janoš Ede Silađi

INKRIMINALIZACIJA KRIVOLOVA U MAĐARSKOJ

 • Dr Balaž Elek

DEMATERIJALIZCIJA MESTA RADA U NOVIM ATIPIČNIM OBLICIMA VRŠENJA RADA

 • Dr Gabor Meljpataki

TENDENCIJE U OBLASTI NEPAŽNJE MEDICINSKOG OSOBLJA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA MAĐARSKU

 • Dr Mate Jules

PROGRAM ZAŠTITE SVJEDOKA U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Svjetlana Dragović

DA LI JE DNK ANALIZA KLJUČ SLOBODE ZA POGREŠNO OSUĐENE?

 • Tijana Đurđević

MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKTI SLUČAJA ARHIPELAGA ČAGOS

 • Kristian Kovač

Zbornik vol. LIII-3

NEPLAĆANJE PREDUJMA ZA ARBITRAŽNE TROŠKOVE U ICSID-OVOJ ARBITRAŽI

 • Dr Maja Stanivuković

ZAŠTITA OD NASILJA I UZNEMIRAVANJA NA RADU U MEĐUNARODNIM PRAVNIM STANDARDIMA

 • Dr Senad Jašarević
 • Darko Božičić

DA LI JE TERITORIJALNA AUTONOMIJA VOJVODINE DEO USTAVNOG IDENTITETA REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Darko Simović

INFORMACIONO DRUŠTVO IZMEĐU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I JAVNOG DOMENA

 • Dr Slobodan Marković

POČETAK RADA NA GRAĐANSKOM ZAKONIKU U KNEŽEVINI SRBIJI

 • Dr Dragan Nikolić

JAVNA PRODAJA PO ODREDBAMA GRAĐANSKOG PROCESNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 1865. GODINE

 • Dr Maša Kulauzov

ZAMENA NASLEDNIKA U SAVREMENIM PRAVIMA EVROPE

 • Dr Jelena Vidić Trninić
 • Milica S. Kovačević

PODOBNOST NENOVČANOG ULOGA KAO PREDMETA OBAVEZE UNOŠENJA ULOGA U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • Dr Vladimir Ž. Marjanski

PROCESNE PRETPOSTAVKE ZA PRIMENU KLAUZULE O USKRAĆIVANJU POGODNOSTI U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: ZAŠTO JE TEŠKO REĆI NE?

 • Dr Petar Đundić

DA LI JE VREME ZA UVOĐENJE SAMOPROCENE RESTRIKTIVNIH SPORAZUMA U PRAVO KONKURENCIJE REPUBLIKE SRBIJE?

 • Dr Sandra Fišer Šobot

ODGOVORNO KREDITIRANJE U FUNKCIJI ZAŠTITE POTROŠAČA OD PREZADUŽIVANJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE

 • Dr Atila Dudaš

POSEDI DESPOTA ĐURĐA BRANKOVIĆA U UGARSKOJ U KONTEKSTU POLITIČKIH ODNOSA SRBIJE I UGARSKE

 • Dr Ognjen Vujović

DELEGACIJA KRALJEVINE SHS U VERSAJU I VOJVODINA

 • Dr Ivana Krstić-Mistridželović

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA (KRALJEVINE JUGOSLAVIJE)

 • Dr Marko Stanković

PRIRODA ROKOVA ZA SUDSKU DRŽAVINSKU ZAŠTITU (ČL. 77 ZOSPO)

 • Dr Marko Knežević
 • Dr Radenka Cvetić

AMORTIZACIJA NEPOKRETNOSTI ZA SVRHU OPOREZIVANJA IMOVINE

 • Dr Cvjetana Cvjetković Ivetić
 • Dr Goran Milošević
 • Dr Luka Baturan

STRATEGIJA SUPROSTAVLJANJA NASILJU U PORODICI

 • Dr Saša Marković

IZAZOVI REGULISANJA PRAVNOG POLOŽAJA VERSKIH ORGANIZACIJA U SRBIJI I OKRUŽENJU

 • Dr Dalibor Đukić

FORMA OBEĆANJA POKLONA POKRETNE STVARI

 • Nikolina Miščević

NOVA FUNKCIJA LIČNIH PODATAKA U SVETLU UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA

 • Sloboda Midorović
 • Miloš Sekulić

Zbornik vol. LIII-4

NOVA PRAVILA U POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI. UPIS ZAJEDNIČKE SVOJINE SUPRUŽNIKA

 • Dr Radenka Cvetić

POSTUPCI PRED POJEDINIM UNIVERZALNIM TELIMA UN ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA – AKTUELNA PITANJA I PERSPEKTIVE

 • Dr Bojan Tubić

NEUTRALNOST U XXI VEKU: ANAHRON ILI SAVREMEN KONCEPT?

 • Dr Miloš Jovanović

ANTIKORUPCIONE MERE U ZAKONOPRAVILU SVETOG SAVE

 • Dr Miloš Stanković

PORESKOPRAVNA REGULATIVA KRIPTOVALUTA SA ASPEKTA REPUBLIKE SRPSKE ODNOSNO BOSNE I HERCEGOVINE

 • Dr Bojana Vasiljević Poljašević

INDIVIDUALIZACIJA KAZNE ZATVORA NA OSNOVU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA IZ 2019. GODINE

 • Dr Ivan Milić

RETENCIJA U SRPSKOM PRAVU I U NACRTU OKVIRNIH PRAVILA U OBLASTI PRIVATNOG PRAVA

 • Dr Aleksandra Pavićević

POJEDINA PITANJA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA

 • Stefan Petrašinović

ANTIMIGRANTSKA DISKURZIVNA MATRICA KAO POLITIČKI NARATIV

 • Dr Tijana Perić Diligenski

ZAKONSKO REGULISANJE PRAVA DUŽNIKA DA INICIRA POSTUPAK PREDSTEČAJNOG RESTRUKTURIRANJA KOMPARATIVNA ANALIZA: RUSIJA I EVROPA

 • Larisa Mastilovič

REFORMA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U DRŽAVAMA NASTALIM NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE – NOVI PRAVNI IZAZOVI NASPRAM PRAVNE TRADICIJE

 • Dr Valerija Šaula

PRILOG RASPRAVI O ROPSTVU: RAD DJECE MIGRANATA U SREDIŠTU PAŽNJE

 • Dr Barbara Herceg Pakšić

PRINCIP PREDOSTROŽNOSTI U PRAKSI MAĐARSKOG USTAVNOG SUDA I POVEZANE POLJOPRIVREDNE INOVACIJE

 • Dr Ištvan Olajoš

ODMERAVANJE ŠTETE U SLUČAJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O PRODAJI RADI POKRIĆA

 • Mate Mohai

INSTRUMENTI ZAŠTITE POTROŠAČA U FINANSIJSKIM USLUGAMA NA MAKRO I MIKRO PLANU U MAĐARSKOM PRAVU

 • Zoltan Nađ
 • Szilvia Somsák

OGLED O PRAVNOM POLOŽAJU SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI POD AUSTROUGARSKOM VLAŠĆU

 • Marko Tomić

UTICAJ IZBORNE KAMPANJE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE 2017. GODINE NA REZULTATE IZBORA

 • Nevena Jovanović

OBLICI ZAVEŠTANJA U SAVREMENOM RUSKOM PRAVU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRPSKO PRAVO

 • Bojana Arsenijević

2018

Zbornik vol. LII-1

MEĐUSOBNI ODNOS EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I ARHUSKE KONVENCIJE

 • Dr Rodoljub M. Etinski

NAČELO JEDNAKOSTI U RADNOM PRAVU

 • Dr Predrag Jovanović

UTICAJ SUKOBA INTERESA KOJI PROISTIČU IZ PARALELNOG OBAVLjANjA ADVOKATSKE I ARBITARSKE DELATNOSTI NA IMENOVANjE ARBITARA

 • Dr Maja Stanivuković

SAVREMENA EVROPSKA PRAVNA TEORIJA O SOCIJALNOJ FUNKCIJI PRAVA SVOJINE: NEMAČKA DOKTRINA

 • Dr Dušan Nikolić
 • Sloboda Midorović

BORBA PROTIV NASILjA U PORODICI U PRAKSI NADLEŽNIH ORGANA U NOVOM SADU

 •  
 • Dr Tatjana D. Bugarski

UTVRĐIVANJE ISTINE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU – UTVRĐIVANJE PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI

 • Dr Dragiša Drakić
 • Dr Ivan Milić

DA LI JE ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ZAKAZAO?

 • Dr Branislav Ristivojević

SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI

 • Dr Obrad Stevanović
 • Dr Dane Subošić
 • Dr Dalibor Kekić

PRAVNO UREĐENJE INSTITUTA JEMSTVA I NJEGOVIH DERIVATA – PROBLEMI I PREDLOZI DE LEGE FERENDA –

 •  
 • Dr Bojan Pajtić

EKONOMSKE I PRAVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA PRIHODA CELOKUPNOG GAZDINSTVA

 • Dr Janko Veselinović
 • Dr Todor Marković
 • Željko Kokot

UPRAVNO-PRAVNI ASPEKTI UREĐENJA PROSTORA U REPUBLICI SRBIJI – POSTUPAK IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 • Dr Aleksandar Martinović

NASILJE U PORODICI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Bojan Tubić

MATRIČNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU PRIVREDNOG KRIMINALA – TEORIJSKO PRAKTIČNI MODEL

 • Dr Oliver Lajić
 • Mr Dušan Aleksić

ETIOLOŠKA DIMENZIJA NEZAKONITE UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE U POSTUPANJU POLICIJE

 • Dr Zoran Kesić
 • Dr Darko Bikarević

ULOGA EKONOMSKIH INSTRUMENATA U UPRAVLJANJU OTPADNOM AMBALAŽOM ZA PIĆE

 • Dr Cvjetana Cvjetković
 • Dr Luka Baturan

ISPITIVANJE OPTUŽNICE

 •  
 • Dr Milana Pisarić

RADNOPRAVNA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

 • Dr Aleksandra Popović

AKTUELNOST PRINCIPA UNIDROIT ZA MEĐUNARODNE TRGOVINSKE UGOVORE – EFEKTI BOTTOM-UP METODA HARMONIZACIJE PRAVA

 • Dr Marija Mijatović

ETNIČKE MANJINE U MAĐARSKOJ

 • Dr Čaba Červak

PRAKSA USTAVNOG SUDA U OBLASTI USTAVNOSTI PARLAMENTARNOG IZBORNOG SISTEMA MAĐARSKE U PERIODU OD 2012. DO 2017. GODINE

 • Dr Andraš Teglaši

PRAVNE ŠKOLE SUNITSKOG ISLAMA I OSVRT NA PORESKI PRISTUP IBN TAIMIJE I MUHAMEDA ABD AL-VAHABA

 • Mr Mihailo Brkić

ANALIZA RADA I PERSPEKTIVE STALNOG MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA

 • Miodrag Ćujić

OBAVEZNA STRUČNA ODBRANA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Minja Blažić Pavićević

UTICAJ AUSTRIJSKOG PRAVA NA EVOLUCIJU SRPSKOG PARNIČNOG POSTUPKA

 • Dr Marija Salma

Zbornik vol. LII-2

NASTANAK I RAZVOJ INSTITUCIJE OMBUDSMANA

 • Dr Dragan Milkov

JAVNOST I TAJNOST ARBITRAŽE

 • Dr Maja Stanivuković

POSTUPAK ZA IZRICANjE MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENjA I NjEGOV ODNOS PREMA OPŠTEM I SKRAĆENOM KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Snežana S. Brkić

SLUČAJ AHMEA – PRIMER TUMAČENJA MEĐUNARODNIH UGOVORA, SUKOBA MEĐUNARODNIH SUDOVA I FRAGMENTACIJE MEĐUNARODNOG PRAVA

 • Dr Sanja V. Đajić

INDIKATORI EKONOMSKE BEZBEDNOSTI – OSVRT NA REPUBLIKU SRBIJU

 • Dr Goran Milošević
 • Dr Ljubomir Stajić

POVREDA PROPISA EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE II

 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Bojan Tubić
 • Dr Milana Pisarić

KADA ZDRAVSTVENA POSTANE KRIMINALNA POLITIKA: OBAVEZNA VAKCINACIJA PRED USTAVNIM SUDOM RS (II DEO)

 • Dr Branislav Ristivojević
 • Dr Stefan Samardžić

DECA U KNEŽEVINI SRBIJI U DOBA USTAVOBRANITELjA – ZAKONODAVSTVO I SLIČICE STVARNOSTI

 • Dr Gordana Drakić
 • Dr Maša Kulauzov
 • Dr Uroš Stanković

PROTOKOL O GRAĐANSKOPRAVNOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU I NAKNADI ŠTETE UZROKOVANE PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA INDUSTRIJSKIH UDESA NA PREKOGRANIČNIM VODAMA

 • Dr Sandra Fišer Šobot
 • Dr Vladimir Marjanski
 • Dr Zoran Arsić
 • Dr Drago Divljak

MEĐUNARODNO I UNUTRAŠNjE UREĐENjE RADA OSUĐENIKA U KAZNENIM ZAVODIMA

 • Dr Darko Dimovski
 • Dr Ivan Milić

UTICAJ SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA NA POSLOVNE REZULTATE PREDUZEĆA U SRBIJI PRAVNO – BIHEJVIORALNI ASPEKTI

 • Dr Zvezdan Đurić
 • Dr Ivana Erić

EVALUACIJA U OBRAZOVANjU: POKUŠAJI I DILEME

 • Dr Ljubinka Katić
 • Dr Svetlana Stanarević
 • Dr Željko Bralić

REŠAVANjE MEĐUNARODNIH MONETARNIH SPOROVA: ALTERNATIVNI MEHANIZMI

 • Dr Marko Dimitrijević
 • Dr Srđan Golubović

STRANCI I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE: Odgovori na neka pitanja postavljena u monografiji „Porodična gazdinstva na raskršću: izazovi i mogućnosti biološke, ekonomske i socijalne reprodukcije“

 • Dr Luka Baturan

GRAĐANSKOPRAVNI REŽIM PODATAKA KOJI NASTAJU UPOTREBOM PAMETNIH UREĐAJA

 • Sloboda D. Midorović

ULOGA KLAUZULE JAVNOG PORETKA KOD UGOVORA SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM

 • Bojana Ristić

ZNAČAJ PRINCIPA AUTONOMIJE VOLJE SUBJEKATA RADNOG ODNOSA U RADNOM PRAVU

 • Dr Nora Jakab

GRANICE PRAVA NA RAD U KONTEKSTU PRESUDE SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE U PREDMETU Fries v Lufthansa CityLine GmbH

 • Dr Marton Leo Zakarija

USTAVNO PRAVO NA ZDRAVLJE U MAĐARSKOJ

 • Dr Mate Jules

MEĐUNARODNOPRAVNA ODGOVORNOST DRŽAVA ZA KLIMATSKE PROMJENE

 • Mr Gordana Preradović

OGRANIČENJE SLOBODE KRETANJA OSUMNJIČENOG U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU

 • Katarina Živanović

RAZVOJNI RIZICI – ODREĐENJE U PRAVU EVROPSKE UNIJE I OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE U SRPSKO PRAVO

 • Miloš Sekulić

Zbornik vol. LII-3

KRITIČKI PREGLED TUMAČENJA ČLANOVA III I XX OPŠTEG SPORAZUMA O TRGOVINI I CARINAMA IZ 1994. GODINE

 • Dr Rodoljub Etinski

PRAVO ZAPOSLENOG NA PRIVATNOST KAO SEGMENT BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU

 • Dr Predrag Jovanović
 • Darko Božičić

KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANjE O VRŠENjU RODITELjSKOG PRAVA POSLE RAZVODA BRAKA U TEORIJI I PRAKSI

 • Dr Gordana Kovaček Stanić
 • Dr Sandra Samardžić

MOGUĆNOSTI ZLOUPOTREBE VIRTUELNIH VALUTA U PROCESU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Vladan Mirković
 • Nenad Radivojević

HARMONIZACIJA PRAVILA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI I PRAVO SRBIJE

 • Dr Drago Divljak

RADNO PRAVO SRBIJE U XX I XXI VEKU

 • Dr Senad R. Jašarević

UPRAVLjANjE OTPADOM U EVROPSKOJ UNIJI

 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Bojan Tubić
 • Dr Milana Pisarić

( NE)DELOTVORNOST ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Sreten Jugović

NAČELO SUPSIDIJARNOSTI I NjEGOVA PRIMENA U PRAVU EVROPSKE UNIJE

 • Dr Zoran R. Radivojević
 • Dr Vesna P. Knežević Predić

POJAM TUMAČENjA PRAVA POSMATRANO SA STANOVIŠTA JEDNE SOCIOLOŠKE TEORIJE PRAVNOG RASUĐIVANjA

 • Dr Saša B. Bovan

TUŽBA PO ODREDBAMA ZAKONIKA O GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU IZ 1865. GODINE

 • Dr Maša Kulauzov

VRSTE, CILj (SVRHA) I NAČINI SMANjENjA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • Dr Vladimir Ž. Marjanski

DRUŠTVENI UGOVOR KAO IZVOR SUVERENOSTI – UČENjA OD XII DO XIV VEKA

 • Dr Dragutin Avramović
 • Ilija Jovanov

PREDATORSKE CENE KAO OBLIK EKSKLUZIONE ZLOUPOTREBE DOMINANTNOG POLOŽAJA U PRAKSI SUDOVA EVROPSKE UNIJE

 • Dr Sandra Fišer Šobot

SARADNjA SLUŽBI BEZBEDNOSTI SFRJ SA SLUŽBAMA DRUGIH DRŽAVA POSLE BRIONSKOG PLENUMA DO SREDINE OSAMDESETIH GODINA PROŠLOGA VEKA

 • Dr Radojica Lazić

POJAM I KLASIFIKACIJA UPRAVNIH RADNjI – IZMEĐU TEORIJE I ZAKONODAVSTVA

 • Dr Zoran R. Jovanović

DOKAZIVANjE ZLOČINA MRŽNjE

 • Dr Darko Dimovski
 • Dr Miomira Kostić

UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE U FUNKCIJI EKONOMSKE BEZBEDNOSTI

 • Dr Aleksandar Čudan
 • Dr Dalibor Kekić

OBELODANjENI DRASTIČNI PRIMERI POLITIČKE KORUPCIJE U SRBIJI U DEVETNAESTOM VEKU

 • Dr Nataša Deretić
 • Milan Milutin

RAZVOJ PRAVNE ZAŠTITE POTROŠAČA U UGOVORIMA O KREDITU U PRAVU EVROPSKE UNIJE

 • Dr Atila Dudaš

JEDNA AKCIJA – JEDAN GLAS: DA LI JE VREME ZA PROMENE

 • Dr Jelena Lepetić

IZBORNI ZAKON SRBIJE IZ 1870: MISLI JEDNE SKUPŠTINE O PARLAMENTARNIM IZBORIMA

 • Dr Nina Kršljanin

BOGOSLUŽBENI ELEMENTI U ODREDBAMA II KTITORSKE POVELjE VELIKOG ČELNIKA RADIČA MANASTIRU KASTAMONITU: PARCIJALNA ANALIZA

 • Dr Srboljub D. Ubiparipović

UZ DILEMU O „GRANICAMA“ OGRANIČENjA PRAVA NA POVERLjIVOST ZDRAVSTVENIH PODATAKA U REPUBLICI SRBIJI – USTAVNOPRAVNI ASPEKT

 • Dr Nataša Rajić

O POSLEDICAMA KRŠENjA ZABRANE KOJA JE UTVRĐENA MEROM BEZBEDNOSTI

 • Dr Ivan Milić

SUDSKI POSTUPAK U DUŠANOVOM ZAKONIKU – DOKAZNA SREDSTVA I POLOŽAJ OKRIVLjENOG

 • Dr Željko D. Mirkov

NEDISKRIMINACIJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE

 • Dr Živorad M. Rašević

PRUŽANjE JAVNIH USLUGA U OBLASTI BIOMEDICINE

 • Ratko S. Radošević

AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POBIJANjE PRAVNIH RADNjI DUŽNIKA IZVAN STEČAJA: VREME NASTANKA POTRAŽIVANjA

 • Nikolina Miščević

EKONOMSKI ASPEKTI ODGOVORNOSTI DIREKTORA U PROCESU I ORGANIZACIJI RADA

 • Dr Henriet Rab
 • Bianka Šite

REGULATORNI OKVIR I MODELI AUTOMOBILA KOJI SAMI VOZE

 • Dr Agneš Juhas

FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA NA PODRUČJU GRADA NOVOG SADA

 • Mladen Brkić

SKRAĆENI KRIVIČNI POSTUPCI U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Željko S. Kršić

DARKO SIMOVIĆ, VLADAN PETROV: „USTAVNO PRAVO“ (III IZDANjE, KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA, BEOGRAD 2018, 430 STRANA)

 • Dr Slobodan P. Orlović

Zbornik vol. LII-4

POVEĆANjE OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA IZ NETO IMOVINE

 • Dr Zoran V. Arsić

PRIGOVOR U UPRAVNOM POSTUPKU

 • Dr Dragan Milkov
 • Ratko Radošević

O SISTEMU PRAVNIH LEKOVA I OSTVARIVANjU JEDINSTVENE PRIMENE PRAVA U SRPSKOM IZVRŠNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča
 • Dr Marko Knežević

PRAKSA PREKRŠAJNOG SUDA U NOVOM SADU U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Branislav Ristivojević
 • Dr Milana Pisarić
 • Dr Ivan Milić

O OPRAVDANOSTI ZAKONSKOG PRAVA PREČE KUPOVINE SUVLASNIKA NEPOKRETNOSTI

 • Dr Radenka Cvetić

MARGINALIJE O FUNKCIJI KRIVIČNOG GONjENjA

 • Dr Snežana S. Brkić

RASPUŠTANjE PARLAMENTA – VRŠENjE ILI ZLOUPOTREBA USTAVNIH OVLAŠĆENjA

 • Dr Slobodan Orlović
 • Dr Nataša Rajić

ZAKLETVA U ISTORIJI SRPSKE USTAVNOSTI

 • Dr Marko Pavlović

KODIFIKACIJA TRGOVAČKOG PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1849–1860)

 • Dr Gordana Drakić
 • Dr Uroš Stanković

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA

 • Dr Zoran J. Lončar

NALOG U NASLEDNOPRAVNOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE I OSTALIH ZEMALjA EVROPE

 • Dr Jelena Vidić Trninić
 • Milica Kovačević

O ELEKTRONSKOJ FORMI UGOVORA U DOMAĆEM PRAVU

 • Dr Sanja Radovanović
 • Nikolina Miščević

PRIGOVOR NEZAKONITOSTI ULAGANjA U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: EFIKASAN ŠTIT ZA DRŽAVE PRIJEMA ULAGANjA?

 • Dr Petar Đundić

GENERIČKE ZABRANE NOVIH PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

 • Dr Radosav Risimović

RIMSKO IUS LIBERORUM U KONTEKSTU DANAŠNjE POPULACIONE POLITIKE DRŽAVE SRBIJE

 • Dr Nataša Deretić

„PRIKRIVENA KUPOVINA“ KAO OBLIK INSPEKCIJSKOG NADZORA

 • Dr Aleksandar Martinović

ODUZIMANjE MALOLETNOG LICA I KRIVIČNOPRAVNA REAKCIJA

 • Dr Milica D. Kovačević

EKONOMSKA ANALIZA FISKALNIH I NEFISKALNIH TROŠKOVA REGISTRACIJE ORUŽJA I PROBLEM NEREGISTROVANOG ORUŽJA

 • Dr Luka Baturan
 • Dr Goran Milošević
 • Dr Cvjetana Cvjetković Ivetić

ZAČECI SRPSKOG SOCIJALNOG PRAVA U ZAKONOPRAVILU SVETOGA SAVE

 • Dr Bojan Božović

PRAVO SVOJINE I PROSTORNO PLANIRANjE: UTICAJ PROSTORNIH PLANOVA NA VREDNOST NEPOKRETNOSTI

 • Sloboda Midorović
 • Dr Dušan Nikolić

PRAVNA PRIRODA UGOVORA O AKCEPTNOM KREDITU U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE SA OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO

 • Mario Vojnić Hajduk

MATERIJALNI USLOVI ZA ZASNIVANjE USVOJENjA

 • Milena Milošević

2017

Zbornik vol. LI-1

OBLAST PRAVA I MORALA

 • Dr Dragan Mitrović
 • Dr Gordana Vukadinović

LIČNO IME DETETA U SRPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

 • Dr Maja Stanivuković

NAČELO PRAVIČNOG SUĐENJA I KRIMINALISTIČKA ZNANJA JAVNOG TUŽIOCA

 • Dr Ištvan Feješ

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA REKE DUNAV

 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Bojan Tubić
 • Dr Milana Pisarić

AFEKAT I KRIVIČNA ODGOVORNOST

 • Dr Dragiša Drakić
 • Ivan Milić

NUŠIĆ I RETORIKA U SRBIJI

 • Dr Sima D. Avramović

PROBLEM DOPUŠTENOSTI FIDUCIJARNOG PRENOSA SVOJINE U NAŠEM PRAVU – PREDLOZI "DE LEGE FERENDA"

 • Dr Bojan Pajtić

ZNAČAJ PODRŠKE OŠTEĆENIM LICIMA I SVEDOCIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Darko Dimovski
 • Jelena Papović Miladinović

ŠTA SE KRIJE IZA DUALISTIČKO-MONISTIČKE DEBATE U MEĐUNARODNOM PRAVU?

 • Dr Senad Ganić

PREDLOZI REFORMI OEBS-A U SVETLU SAVREMENIH POLITIČKIH KRIZA NA PROSTORU EVROPE

 • Dr Aleksandar Gajić

PORODIČNOPRAVNA ZAŠTITA STARIH LICA OD NASILJA U PORODICI

 •  
 • Slavica Kujundžić

NAKNADA ŠTETE ZBOG ZLOUPOTREBE PROCESNIH OVLAŠĆENJA U PARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE MAKEDONIJE

 • Dr Milka Rakočević

PRAVAC RAZVOJA ARISTOTELOVE IDEALNE DRŽAVE

 • Miloš Galić

KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJA SIGURNOSTI I NJEGOVA OBELEŽJA (član 138. Krivičnog zakonika)

 • Svetlana S. Mijović

Zbornik vol. LI-2

SAVREMENI TRENDOVI MEĐUNARODNOPRAVNE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Rodoljub Etinski
 • Dr Maja Stanivuković
 • Dr Sanja Đajić
 • Dr Petar Đundić
 • Dr Bojan Tubić

POLICIJA I RAĐANjE UPRAVLjAŠTVA U DELU MIŠELA FUKOA

 • Dr Dušan Marinković
 • Dr Dušan Ristić

EUTANAZIJA I ETIČKE DILEME – LjUDSKO DOSTOJANSTVO NASPRAM SVETOSTI ŽIVOTA

 • Dr Darko Simović
 • Dr Biljana Simeunović-Patić

ODNOS POLICIJE I TUŽILAŠTVA: ZAKON I PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Snežana M. Soković
 • Dr Veljko M. Turanjanin
 • Dr Dragana S. Čvorović

OGRANIČENjA POKRETA PRAVO I KNjIŽEVNOST – PRIMER SOFOKLA

 • Dr Dragutin Avramović
 • Ilija Jovanov

MEHANIZMI ILI NAČINI RAZVIJANjA I UNAPREĐENjA BEZBEDNOSNE KULTURE

 • Dr Svetlana S. Stanarević

SPORAZUMI JAVNOG TUŽIOCA I OKRIVLjENOG

 • Dr Boriša Lečić

DA LI JE KRIVIČNO DELO UVEK NAJTEŽE KAZNENO DELO? (II DEO)

 • Dr Ivan Milić

EKONOMSKE I POLITIČKO-INSTITUCIONALNE DETERMINANTE FISKALNOG DEFICITA

 • Dr Marija Vuković

SUOČENjE OKRIVLjENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU – PRIKAZ SLUČAJEVA IZ PRAKSE POJEDINIH SUDOVA

 • Dr Željko D. Mirkov

PIGNORIS CAPIO U TOKU RIMSKE ISTORIJE: PIGNORIS CAPIO PREMA GAJEVIM INSTITUCIJAMA

 • Milan Milutin

MERE TAJNOG PRIKUPLjANjA PODATAKA SLUŽBI BEZBEDNOSTI – UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ

 • Vladan M. Mirković

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE SRBIJE KAO PREPREKA JAVNOG OBJAVLjIVANjA BAZE PODATAKA „ŽRTVE RATA 1941–1945.“

 • Bojan Đokić

NOVA OPASNA PRAKSA NA VIDIKU? PRAVNI ASPEKTI UPOTREBE DRONA

 • Dr Veronika Sikora
 • Gabor Silađi

UPRAVNI UGOVORI PREMA ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

 • Dr Dražen Miljić

MOGUĆNOST VRŠENjA BILANSNE SEKJURITIZACIJE DUGOVANjA U REPUBLICI SRBIJI PUTEM IZDAVANjA POKRIVENIH OBVEZNICA

 • Nikola Krstić

SPECIFIČNOSTI USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE SA OSVRTOM NA NjEGOVE ODLUKE U VEZI REFERENDUMA I DANA REPUBLIKE SRPSKE

 • Goran Guska

MENTALNA POVREDA PUTNIKA KAO OSNOV ODGOVORNOSTI PREVOZIOCA U MEĐUNARODNOM VAZDUHOPLOVNOM PRAVU

 • Irena Radumilo

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD: INSTRUMENT PRAVDE ILI ZAPADNjAČKOG IMPERIJALIZMA – ANALIZA SLUČAJA DARFUR

 • Danilo Babić

Zbornik vol. LI-3 tom 1

TUMAČENJE NEKIH BILATERALNIH UGOVORA OD STRANE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

 • Dr Rodoljub M. Etinski

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAŠTITA POVERILACA

 • Dr Zoran V. Arsić

PRAVNO REGULISANJE MEĐUNARODNOG DRUMSKOG PREVOZA PUTNIKA

 • Dr Dušanka Đurđev

ODGOVOR DRŽAVE NA NASILJE U PORODICI

 • Dr Ljubomir Stajić

DRŽAVNA POMOĆ ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NA NADNACIONALNOM NIVOU I U DOMAĆEM PRAVU

 • Dr Drago Divljak
 • Dr Sandra Fišer Šobot

NEUJEDNAČENOST MEĐUNARODNE ARBITRAŽNE PRAKSE U TUMAČENJU KLAUZULE NAJVEĆEG POVLAŠĆENJA I FRAGMENTACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA

 • Dr Sanja V. Đajić

FAKTORI PROMENA NA TRŽIŠTU RADNE SNAGE SRBIJE

 • Dr Goran Milošević

POVREDE PROPISA EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I

 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Bojan Tubić
 • Dr Milana Pisarić

ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVIM ULOZIMA

 • Dr Vladimir Ž. Marjanski

SUPTILNA I NEODOLJIVA PRIMAMLJIVOST KORUPCIJE U POLITIČKIM KRUGOVIMA RIMA

 • Dr Nataša Deretić

JEDNOSTRANA IZMENA UGOVORA O KREDITU U PRAVU MAĐARSKE

 • Dr Atila Dudaš

BEKSTVO IZ ZATVORA – KRIVIČNO DELO ILI DISCIPLINSKI PRESTUP?

 • Dr Ivan Milić

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM MULTILATERALNIM UGOVORIMA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I GLOBALNI BEZBEDNOSNI IZAZOVI

 • Dr Dragoljub Todić

KONTROLA RADA ORGANA UPRAVE OD ZAŠTITNIKA GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE – PROBLEMSKI PRISTUP

 • Mr Dragana Petković
 • Vladimir Milošević

RAZVOJ ODREĐENIH MERA VEZANIH ZA PRAVIČNO SUĐENJE U EVROPSKOJ UNIJI KAO DEO STOKHOLMSKOG PROGRAMA

 • Dr Anita Nađ
 • Laslo Dornfeld

PRAVNA PRIRODA „ORGANIZACIJSKE VLASTI NAD DJELOM“ (ORGANISATIONSHERRSHAFT)

 • Mr Dragana Vasiljević

PREGLED EVROAZIJSKE EKONOMSKE UNIJE I NJENOG ODNOSA SA SRBIJOM

 • Danijel Haitas

MEHANIZAM OBEZBEĐENJA OBVEZNICA S OSVRTOM NA STANJE U REPUBLICI SRBIJI

 • Nikola Krstić

KRIVIČNI POSTUPAK IZ ASPEKTA FIHTEOVOG SUBJEKTIVNOG IDEALIZMA

 • Miloš Galić

ZASNIVANJE NOVE HIPOTEKE SA POSEBNIM OSVRTOM NA RASPOLAGANJE NEISPISANOM HIPOTEKOM

 • Marina Jeremić

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ EVROPSKE UNIJE – OD NACIONALNOG DO GLOBALNOG

 • Irena Radumilo

ŽRTVE KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI

 • Mirjana Sredojević

NAČELO UPISA U REGISTAR NEPOKRETNOSTI SA OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU

 • Jelena Tešanović

PRAVNI OKVIR REGULISANJA POJEDINIH PITANJA UPRAVNOG POSTUPKA NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA

 • Miloš Denović

Zbornik vol. LI-3 tom 2

STICANJE NEPOKRETNOSTI UGOVOROM O TAJM-ŠERINGU U EVROPI

 • Dr Tekla Pap

PRAVO STRANACA DA STIČU NEPOKRETNA DOBRA U SRBIJI XIX VEKA

 • Dr Maša Kulauzov

PREKOGRANIČNO STICANJE SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I POJEDINI PROBLEMI MAĐARSKOG PRAVA S TIM U VEZI

 • Dr Janoš Ede Silađi

MAĐARSKO PORESKO ZAKONODAVSTVO O ZEMLJIŠTU I POLJOPRIVREDNOJ DELATNOSTI

 • Dr Zoltan B. Nađ

STICANJE PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU OD STRANE STRANIH DRŽAVLJANA U RUMUNIJI

 • Dr Irina Sferdian
 • Dr Kodruca Guzei-Mangu

PRAVA STRANACA DA STIČU PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA

 • Dr Milica Panić

UREĐENJE PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U MAĐARSKOJ NAKON UKIDANJA ZEMLJIŠNOG MORATORIJUMA

 • Dr Čila Čak

DISKRIMINATORNI PORESKI TRETMAN PRENOSA NEPOKRETNOSTI SA STANOVIŠTA POREZA NA KAPITALNE DOBITKE U PRAKSI SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE

 • Dr Cvjetana Cvjetković

PRAVO STRANIH LICA DA STIČU SVOJINU NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U SRBIJI NAKON ZAKONSKIH NOVELA IZ 2017. GODINE

 • Dr Luka Baturan

Zbornik vol. LI-4

SREDSTVA TUMAČENJA MEĐUNARODNIH UGOVORA I DETERMINANTE NJIHOVOG ZNAČAJA

 • Dr Rodoljub M. Etinski

OBAVEŠTAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

 • Dr Dragan Milkov
 • Ratko Radošević

NORMATIVNI OKVIR ZAŠTITE MORALNOG INTEGRITETA ZAPOSLENIH

 • Dr Predrag Jovanović
 • Darko Božičić

DOZVOLJENOST REVIZIJE U PARNIČNOM POSTUPKU ZBOG PREINAČUJUĆE ŽALBENE PRESUDE: POSLEDICA USTAVNE GARANTIJE PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO ILI SAMO PRAVNOPOLITIČKO PITANJE? – ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima –

 • Dr Ranko Keča
 • Dr Marko Knežević

RAZVOD BRAKA I ZAJEDNIČKO RODITELJSKO STARANJE KAO POSLEDICA RAZVODA BRAKA U TEORIJI I PRAKSI

 • Dr Gordana Kovaček Stanić
 • Sandra Samardžić
 • Milica Kovačević

POJAM I PREDMET PRAVA PLODOUŽIVANJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Danica Popov

NEKI ASPEKTI POLITIKE UNUTRAŠNJE BEZBEDNOSTI KAO ELEMENTA STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Nenad Radivojević
 • Vladan Mirković

PRAVO ETAŽNIH VLASNIKA NA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA ZGRADE

 • Dr Radenka Cvetić

ZAŠTITA JAVNIH INTERESA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

 • Dr Drago Divljak

SLOBODA KRETANJA RADNIKA U EU U NOVIM OKOLNOSTIMA

 • Dr Senad R. Jašarević

TEZE O PROCESNIM FUNKCIJAMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 •  
 • Dr Snežana S. Brkić

UREĐENJE PRAVA NA ODBRANU U PRAVU EVROPSKE UNIJE

 •  
 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Milana Pisarić

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI – KRITIČKI OSVRT IZ UGLA KRIVIČNOG PRAVA

 • Dr Branislav Ristivojević
 • Dr Stefan Samardžić

IUS VENDENDI ZALOŽNOG POVERIOCA I PITANJE ODGOVORNOSTI ZA EVIKCIJU U RIMSKOM PRAVU

 • Dr Magdolna Sič
 • Milan Milutin

ZASTOJ U POSTUPKU NORMATIVNE KONTROLE – PRILOG RASPRAVI O ZAŠTITI OBJEKTIVNE USTAVNOSTI

 • Dr Slobodan Orlović
 • Dr Nataša Rajić

LOKALNA SAMOUPRAVA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

 • Dr Gordana Drakić
 • Dr Uroš Stanković

PRAVNA SREDSTVA U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

 •  
 • Dr Zoran J. Lončar

PONOVLJENJE PARNICE PO ODREDBAMA ZAKONIKA O GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU IZ 1865. GODINE

 • Dr Maša Kulauzov

VANREDNI OBLICI ZAVEŠTANJA U PRAVU SRBIJE I OSTALIM SAVREMENIM PRAVIMA EVROPE

 • Dr Jelena Vidić

ZNAČAJ JEZIKA ZA PRAVO

 • Dr Dragana Ćorić

SLUŽBENIČKO PRAVO U SRBIJI NA RAZMEĐI VEKOVA – SAVREMENE TENDENCIJE U RAZVOJU SLUŽBENIČKOG SISTEMA I IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 • Dr Aleksandar Martinović

O REALIZACIJI UGOVORA O UGOVORNOJ KAZNI ZAKLJUČENOG U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

 •  
 • Dr Sanja Radovanović
 • Nikolina Miščević

MERODAVNO PRAVO ZA SUŠTINU SPORA PRED ARBITRAŽNIM SUDOVIMA IKSID: ČLAN 42(1) IKSID KONVENCIJE I ULOGA NACIONALNOG PRAVA

 • Dr Petar Đundić

MATERIJALNOPRAVNI TEST ZA OCENU KONCENTRACIJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE – TEST ZNAČAJNOG OGRANIČAVANJA KONKURENCIJE

 • Dr Sandra S. Fišer Šobot

OGRANIČENJA PRAVA NA NEOMETANO UŽIVANJE IMOVINE U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Bojan Tubić

REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA KAO OSNOV PORESKIH OLAKŠICA U SRPSKOM SISTEMU POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

 • Dr Cvjetana Cvjetković
 • Dr Luka Baturan

OPOMENA KAO VRSTA PREKRŠAJNE SANKCIJE I NJENO (NE)IZRICANJE POJEDINIM UČINIOCIMA PREKRŠAJA

 • Dr Ivan Milić

GROF KARLO KUN HEDERVARI (KARLO KHUEN-HÉDERVÁRY) I SRBI U UGARSKOJ I HRVATSKOJ

 • Dr Laslo Heka

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KAO PREDMET VRAĆANJA U POSTUPKU RESTITUCIJE

 • Danijela Kukuruzović

2016

Zbornik vol. L-1

SREDSTVA TUMAČENJA I NJIHOVI MEĐUSOBNI ODNOSI

 • Dr Rodoljub M. Etinski

PRAVA PUTNIKA U ŽELEZNIČKOM PREVOZU

 • Dr Dušanka Đurđev

RAZVOJ PORESKOG SISTEMA SRBIJE DO DRUGOG SVETSKOG RATA

 • Dr Goran Milošević
 • Dr Mirko Kulić

ZAKON O POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE OD 2016. GODINE – KRITIČKI POGLED

 • Dr Sreten Jugović
 • Dr Darko Simović

ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

 • Dr Tatjana D. Bugarski

NAČELNA RAZMATRANJA O ISTINI – UOPŠTE I U KRIVIČNOM PRAVU

 • Dr Dragiša Drakić

OBLASTI I POSLEDICE UTICAJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA NA LEGALNO TRŽIŠTE

 •  
 • Dr Goran Bošković
 • Dr Slaviša Vuković

O OBAVEZI POKORAVANJA PRAVU

 • Dr Radomir Zekavica

USTAVNI OKVIRI PROCESA DECENTRALIZACIJE I REFORME UPRAVLJANJA DRŽAVOM NA PRIMERIMA SRBIJE I HRVATSKE

 • Dr Svetozar Čiplić
 • Dr Aleksandar Martinović
 • Nataša Rajić

SARAJEVO 1914: KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV MLADE BOSNE – ILUZIJA PRAVIČNOG POSTUPKA

 • Dr Veljko M. Turanjanin
 • Dr Dragana S. Čvorović

NEZAKONITI DOKAZI U SUDSKOJ PRAKSI

 • Milana Pisarić

KAŽNJAVANJE OSUĐENIH LICA – DISCIPLINSKE MERE

 • Ivan Milić
 • Dr Darko Dimovski

PROGANJANJE: POJAM, KARAKTERISTIKE I PREDLOZI DE LEGE FERENDA

 • Višnja M. Ranđelović

OCENA SELEKCIJE SUDIJA U MAĐARSKOJ

 • Dr Atila Bado

NEKOLIKO OSNOVNIH POUKA REFORME SUDSTVA U MAĐARSKOJ

 • Dr Maćaš Bence

OBLICI I MODELI ZAŠTITE KONKURENCIJE U UPOREDNOM PRAVU

 • Bojan Vlaški

PRAVO NA RAD U USTAVU REPUBLIKE SRBIJE

 • Milica Kulidžan

PRAVNI OSNOV UNILATERALNE HUMANITARNE INTERVENCIJE

 • Jelena Vlajnić

KOSTA ČAVOŠKI: MOĆ I PREVLAST – TUKIDIDOVA POLITIČKA MISAO (CATENA MUNDI, BEOGRAD 2015, 214 STR.)

 • Aleksandar Šešelj

Zbornik vol. L-2

VLADAR I DVOR U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

 • Dr Srđan N. Šarkić

PRINUDNI OTKUP AKCIJA – POSTUPAK

 • Dr Zoran V. Arsić

ANALIZA EVOLUCIJE I SAVREMENOG STANJA CIVILNOG PROCESNOG PRAVA AUSTRIJE

 • Dr Marija Salma

NOVI ZAKONSKI OKVIR ZA STRANA ULAGANJA U SRBIJI – BITNE KARAKTERISTIKE I MOGUĆI EFEKTI

 • Dr Drago Divljak

FRAGMENTACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA I SPECIJALNI PRAVNI REŽIMI

 • Dr Sanja V. Đajić

PRIBAVLJANJE SVOJINE NA PREDMETU ZALOGE OD STRANE ZALOŽNOG POVERIOCA U RIMSKOM PRAVU (IMPETRATIO DOMINII)

 • Dr Magdolna Sič
 • Milan Milutin

UTVRĐIVANJE ISTINE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU KOJI SE VODI PROTIV OSUĐENOG ZA VREME IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA

 • Dr Dragiša Drakić

MORALNI KRSTAŠKI POHOD DRŽAVE NA SPAVAĆU SOBU: PREKRŠAJ PROSTITUCIJE U NOVOM ZoJRM

 • Dr Branislav Ristivojević

PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI UGOVORA O OSIGURANJU USEVA I PLODOVA OD SUŠE

 • Dr Janko Veselinović
 • Dr Todor Marković
 • Dr Marijana Dukić Mijatović

KONCENTRACIJE SPAJANJEM UČESNIKA NA TRŽIŠTU I KONCENTRACIJE STICANJEM KONTROLE U PRAVU KONKURENCIJE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

 • Dr Sandra S. Fišer Šobot

DOPUŠTENOST JEDNOSTRANOG POVEĆANJA KAMATE U UGOVORIMA O KREDITU U PRAVU SRBIJE

 • Dr Atila Dudaš

PRIVREDNI KRIMINALITET U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2006. DO 2015. GODINE

 • Dr Dragan Cvetković
 • Zoran Jovanović
 • Davor Bešić

AKTUELNA PITANJA RESTITUCIJE U SRBIJI

 •  
 • Jelena Veselinov

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA POMORSKE TRAŽBINE – HRONOLOŠKO KRITIČKI OSVRT (MEĐUNARODNI INSTRUMENTI I HRVATSKA REŠENJA)

 • Dr Aleksandra Vasilj

OGRANIČENJA AUTONOMIJE U JAVNOM ZDRAVSTVU: OBAVEZNO VAKCINISANJE DECE

 • Dr Ivana Tucak

STICANJE PUTEM ZAJEDNIČKOG ROBA (SERVUS COMMUNIS)

 • Mirjana Bogunović

PRIVATNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U MAĐARSKOJ POD UTICAJEM JAVNOG PRAVA

 • Dr Mate Jules

KOMPLEKSNOST SOCIJALNIH INTERAKCIJA I PRAVNOG UREĐENJA ODNOSA U KONTEKSTU PROMJENE KLIME

 • Mr Gordana Preradović

FOTOGRAFIJA KAO AUTORSKO DELO

 • Boba Brankov

PREDSEDNIK REPUBLIKE U USTAVNOM PORETKU SRBIJE – DESETOGODIŠNJICA USTAVA OD 2006.

 • Aleksandar Đorđević

Zbornik vol. L-3

NEKE NOVINE U ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU „UPRAVNO POSTUPANJE“

 • Dr Dragan Milkov
 • Ratko Radošević

ZAŠTITA I BEZBEDNOST ZAPOSLENIH NA RADU

 •  
 • Dr Predrag Jovanović
 • Darko Božičić

PRAVNA DRŽAVA I VLADAVINA PRAVA OD ZAČETAKA DO SAVREMENIH IZAZOVA

 • Dr Gordana Vukadinović
 • Ilija Jovanov

KONFESORNA TUŽBA ZA ZAŠTITU STVARNIH SLUŽBENOSTI

 • Dr Danica Popov

JEDNOSTEPENOST ILI DVOSTEPENOST U POSTUPKU PONIŠTAJA ARBITRAŽNE ODLUKE?

 • Dr Maja Stanivuković

ZAJEDNIČKA SVOJINA SUPRUŽNIKA I SAVESNO STICANJE POUZDANJEM U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

 • Dr Radenka Cvetić

SARADNJA JAVNOG TUŽIOCA I POLICIJE U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Snežana M. Soković
 • Dr Dragana S. Čvorović
 • Dr Veljko M. Turanjanin

REDOVNI PRAVNI LEKOVI PO ODREDBAMA PARNIČNOG ZAKONODAVSTVA IZ 1853. I 1860. GODINE

 • Dr Maša Kulauzov

BUĐENJE SILE – RAĐANJE DRŽAVE NACIONALNOG NADZORA

 • Dr Dragutin Avramović

NOVE TENDENCIJE U POGLEDU USLOVA PRIHVATLJIVOSTI POJEDINAČNIH PREDSTAVKI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Bojan Tubić

ULOGA EVROPSKOG REVIZORSKOG SUDA U OČUVANJU FISKALNOG OKVIRA EVROZONE

 • Dr Marko Dimitrijević

MOGUĆNOST UVOĐENJA AKCIZE NA BEZALKOHOLNA PIĆA SA DODATKOM ŠEĆERA U SRBIJI

 • Luka Baturan
 • Dr Cvjetana Cvjetković

DA LI JE KRIVIČNO DELO UVEK NAJTEŽE KAZNENO DELO? (I DEO)

 • Ivan Milić

SAVESNOST U KONTEKSTU RESTITUCIJE KULTURNIH DOBARA

 • Sloboda D. Midorović

ASPEKTI EVROPSKOG SISTEMA FINANSIJSKE KONTROLE

 • Dr Zoltan Nađ
 • Anet Čisar

PERSONALNO POLJE PRIMENE RADNOPRAVNIH NORMI I STATUS ZAPOSLENOG LICA

 • Nora Jakab

DVODOMNI PARLAMENTI – NEKAD I SAD

 • Dr Čaba Červak

ISTORIJAT AKADEMSKIH STEPENA I ZVANJA U OBLASTI PRAVNE NAUKE U MAĐARSKOJ

 • Dr Tamaš Notari

Zbornik vol. L-4

ZAŠTITA SLABIJEG PARTNERA U UGOVORNOM BRAČNO-IMOVINSKOM REŽIMU

 • Dr Gordana Kovaček Stanić
 • Sandra Samardžić

VOJNA NEUTRALNOST KAO PRINCIP STRATEŠKOG OPREDELJENJA REPUBLIKE SRBIJE – PROBLEMSKI PRISTUP

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Nenad Radivojević
 • Vladan Mirković

SVOJINSKI ODNOSI I PRAVO NA VODU U EPOHI MASOVNIH MIGRACIJA

 • Dr Dušan Nikolić
 • Sloboda Midorović

UTICAJ DIGITALIZACIJE NA RADNE ODNOSE

 • Dr Senad R. Jašarević

POSEBNA ULOGA SUDA U MALOLETNIČKOM KRIVIČNOM POSTUPKU I NAČELO PROCESNE EKONOMIJE*

 • Dr Snežana S. Brkić

TRANSFORMACIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI: REZILIJENTNOST U STRATEGIJAMA BEZBEDNOSTI VELIKIH SILA KAO ODGOVOR NA GLOBALNE BEZBEDNOSNE PRETNJE

 • Dr Zoran Keković
 • Jelena Dinić

PRILOG RASPRAVI O ZABRANI FIZIČKOG KAŽNJAVANJA DETETA

 • Dr Darko Simović
 • Dr Biljana Simeunović-Patić

UZAJAMNO PRIZNAVANJE SUDSKIH ODLUKA KAO OSNOV PRIBAVLJANJA I PRENOSA DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Tatjana Bugarski
 • Dr Milana Pisarić

ŠEF DRŽAVE U SRBIJI – KRALJ NASPRAM PREDSEDNIKA REPUBLIKE

 • Dr Slobodan P. Orlović

ŽIVOT I DELO PAVLA ŠEROGLIĆA (1800–1857)

 • Dr Gordana Drakić
 • Dr Uroš Stanković

POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI

 • Dr Zoran J. Lončar

OLOGRAFSKI I ALOGRAFSKI TESTAMENT U SRPSKOM I UPOREDNOM PRAVU

 • Dr Jelena Vidić Trninić

SPOREDNE ČINIDBE KAO DODATNA OBAVEZA ČLANA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 •  
 • Dr Vladimir Ž. Marjanski

KORENI POLITIČKE KORUPCIJE U STAROM VEKU

 • Dr Nataša Deretić

JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA ZASTARELOG POTRAŽIVANJA

 • Dr Sanja Radovanović
 • Nikolina Miščević

OBAVEZA TRANSPARENTNOG PONAŠANJA DRŽAVE PRIJEMA ULAGANJA PREMA STRANOM ULAGAČU

 • Dr Petar Đundić

OTUĐENJE SPORNOG PRAVA ILI STVARI U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU: KA MEŠOVITOJ TEORIJI (I)RELEVANCIJE

 • Dr Ranko Keča
 • Dr Marko Knežević

RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA UNIJE U SLUŽBI OSTVARIVANJA NJENIH CILJEVA

 •  
 • Dr Bernadet Bordaš

TRAGOM RASPRAVA O UNIFIKACIJI JUGOSLOVENSKOG PRAVA U PRVOJ POLOVINI 20. VEKA – ULOGA JEZIKA I NARODNOG DUHA U NOMOTEHNICI

 • Dr Dragana Ćorić

REPREZENTATIVNOST SUDIJA LAIKA U MAĐARSKOJ. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE

 • Dr Atila Bado

STICANJE PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U MAĐARSKOJ, S POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO EVROPSKE UNIJE I PRAVA DRUGIH ZEMALJA

 • Dr Janoš Silađi

PRAVNA TEORIJA KREDITA

 • Mr Stojana Đ. Petrović

2015

Zbornik vol. XLIX-1

O ZNAČENJU IZRAZA „ZAKON“ U SAVINOM ŽITIJU SVETOG SIMEONA

 • Dr Srđan N. Šarkić

PRINUDNI OTKUP AKCIJA – OTKUPILAC, PREOSTALI AKCIONARI, ZLOUPOTREBA PRAVA NA PRINUDNI OTKUP AKCIJA

 • Dr Zoran V. Arsić

PARICIONI ROK U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča
 • Dr Marko Knežević

PREVENCIJA KRIMINALA SA ASPEKTA DIZAJNIRANJA JAVNOG PROSTORA I ULOGE PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

 • Dr Ljubomir Stajić

VASPITNI NALOZI KAO DIVERZIONI MODEL POSTUPANJA I NJIHOVA PRIMENA U PRAKSI VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA I VIŠEG SUDA U NOVOM SADU

 • Dr Tatjana D. Bugarski

BIOETIKA PROTIV NESTAJANJA ČOVEKA – KROZ PRIZMU OPŠTE I KRIVIČNO-PRAVNE TEORIJE

 • Dr Marko Trajković
 • Dr Dragiša Drakić

NEDOSTACI LEGISLATIVNO-TEHNIČKOG OBLIKOVANJA PRISTANKA POVREĐENOG KOD TRGOVINE LJUDIMA: DA LI PALERMO PROTOKOL ZABRANJUJE PROSTITUCIJU?

 • Dr Branislav Ristivojević

ODNOS UGOVORA O JEMSTVU I SRODNIH INSTITUTA PRIVREDNOG PRAVA

 • Dr Bojan Pajtić

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI U RADU SLUŽBI BEZBEDNOSTI U SRBIJI

 • Dr Radojica Lazić

ODLUČIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

 • Dr Zoran J. Lončar

NASTANAK I RAZVOJ IDEJE O RASKIDANJU ILI IZMENI UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI

 • Dr Atila Dudaš

EVIDENCIJA PREKRŠAJNO KAŽNJENIH LICA

 • Ivan Milić

PRAVNI POLOŽAJ I ORGANIZACIJA MONAŠTVA NA SVETOJ GORI NAKON PRVOG BALKANSKOG RATA

 •  
 • Dalibor Đukić

EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA U USTAVU SRBIJE

 • Milan Rapajić

KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA ŽRTVAMA I ČLANOVIMA PORODICA ŽRTAVA ALBANSKOG TERORA NA KOSOVU I METOHIJI (1999–2014): STUDIJA SLUČAJA

 • Bojan Đokić

SPECIFIČNOSTI SUDA ZA ARBITRAŽU U SPORTU KAO MEĐUNARODNOG ARBITRAŽNOG TELA

 • Mr Miloš Galantić

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI PREMA EVROPSKOM I MAĐARSKOM PRAVU

 • Dr Tamaš Prugberger
 • Dr Timea Barzo

PROBLEMI SPROVOĐENJA ISTRAGE I KRIVIČNOG GONJENJA U SLUČAJU PIRATERIJE NA MORU

 • Amarila Kiš

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Tiho B. Džakić

Dr Marko Parezanović: ENERGETSKA BEZBEDNOST

 • Dr Ljubomir Stajić

EKSKLUZIVNOST MONTREALSKE KONVENCIJE I KOMUNITARNO PRAVO

 • Dr Dušanka Đurđev

PRETRESANJE RAČUNARA RADI PRONALASKA ELEKTRONSKIH DOKAZA

 • Milana Pisarić

Zbornik vol. XLIX-2

RAST STRANIH INVESTICIJA U SRBIJI – ZAKON I ŠTA JOŠ?

 • Dr Đorđe V. Popov

RUSKI PROJEKTI DRŽAVNOG UREĐENJA USTANIČKE SRBIJE (Treći deo – Saveti kneza Prozorovskog)

 • Dr Srđan N. Šarkić

MEĐUNARODNI POSTUPCI KOJE POKREĆU POJEDINCI RADI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Rodoljub M. Etinski

EVROPSKA KONVENCIJA O PREDELU

 • Dr Zoran V. Arsić

ULOGA UPRAVE U POSTUPKU VRAĆANJA ZADRUŽNE IMOVINE

 • Dr Dragan Milkov

PREKID KASNE TRUDNOĆE U PRAVU SRBIJE I UPOREDNOM EVROPSKOM PRAVU

 • Dr Gordana Kovaček Stanić

OBEZBEĐENJE TROŠKOVA SPORA U ARBITRAŽI PO PRAVILIMA MTK I IKSID-A

 • Dr Maja Stanivuković

SISTEM IZUZETAKA OD PRIMENE „TEORIJE PLODA OTROVNOG DRVETA“

 • Dr Ištvan Feješ

EVENTUALNA KUMULACIJA TUŽBENIH ZAHTEVA

 • Dr Ištvan Feješ

KRITIČKI OSVRT NA UREĐENJE ISTRAGE U ZKP SRBIJE IZ 2011. GODINE

 • Dr Snežana S. Brkić

O CILJNOM TUMAČENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O ZAŠTITI STRANIH ULAGANJA: OD PREAMBULE DO PREAMBULE

 • Dr Sanja V. Đajić

NASTANAK I VREME ISPUNJENJA PORESKE OBAVEZE

 • Dr Goran Milošević
 • Dr Mirko Kulić

TUMAČENJE PRAVA U SKLADU SA PRAVIČNOŠĆU U RIMSKOM PRAVU

 • Dr Magdolna Sič

PRINUDNO ZADRŽAVANJE LICA SA DUŠEVNIM POREMEĆAJIMA U KAZNENOM PRAVU SRBIJE

 • Dr Magdolna Sič

NEKI PROBLEMI U PRIMENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI

 • Dr Nikola Bodiroga

STICANJE SOPSTVENOG UDELA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU OTKUPOM OD ČLANA DRUŠTVA

 • Dr Vladimir Ž. Marjanski

DUŽNOST OBAVEŠTAVANJA O PRAVNOM NEDOSTATKU KOD UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

 • Dr Sandra S. Fišer-Šobot

NAČELO SUPSIDIJARNOSTI I PROPORCIONALNOSTI U STVARANJU KOMUNITARNOG PRAVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Atila Dudaš

ULOGA SUDA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Bojan Tubić

PRETOR NE ŠTITI KUKAVICE: O DVOSTRUKOM KARAKTERU PRINUDE U RIMSKOM I SAVREMENOM DOMAĆEM PRAVU

 • Dr Vladimir Vuletić

PRIVATNI ZATVORI I PENITENCIJARNI SISTEM SRBIJE

 • Dr Darko Dimovski
 • Ivan Milić

EKOLOŠKI POREZI I POLJOPRIVREDA

 • Dr Cvjetana Cvjetković

PRETPOSTAVKE ZA OTKRIVANJE EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

 • Milana Pisarić

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ANALIZA ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE

 • Nataša Rajić

REGULATIVA PORODIČNOG PRAVA NA MEĐUNARODNOM I EVROPSKOM NIVOU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO DETETA NA ZDRAVLJE

 • Sandra O. Samardžić

POLOŽAJ OKRIVLJENOG U FRANCUSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU (INKVIZITORSKI KRIVIČNI POSTUPAK I CODE D’ INSTRUCTION CRIMINELLE iz 1808. godine)

 • Željko D. Mirkov

PRAVOSUDNI SISTEM MAĐARSKE SA POSEBNIM NAGLASKOM NA PRINCIP NEZAVISNOSTI SUDIJA TE NJIHOVA UPOREDBA SA SUDSKIM SISTEMIMA BALKANSKIH I SLOVENSKIH DRŽAVA

 • Dr Laslo Heka

NAČELO EKVIVALENTNOSTI I PREKOMERNO OŠTEĆENJE U UGOVORNOM PRAVU

 • Darija Marić

Tijana Šurlan: UNIVERZALNA MEĐUNARODNA LJUDSKA PRAVA – MEHANIZMI ZAŠTITE

 •  
 • Dr Darko Simović

Zbornik vol. XLIX-3

GRANIČNI I TERITORIJALNI SPOR IZMEĐU BOCVANE I NAMIBIJE

 • Dr Rodoljub M. Etinski

ZAŠTITA INVALIDA U RADNOJ SREDINI

 • Dr Predrag Jovanović

VRSTE STVARNIH SLUŽBENOSTI

 • Dr Predrag Jovanović

ZNAČAJ I ULOGA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U OČUVANJU EKOLOŠKE I LJUDSKE BEZBEDNOSTI

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Dr Svetlana Stanarević

RESTRIKTIVNI KONCEPT SUROGAT MATERINSTVA U RADNOM TEKSTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE

 • Dr Bernadet Bordaš

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku –

 • Dr Marija Salma

DOMAŠAJ NAČELA UPISA I NAČELA POUZDANJA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI U NAŠOJ SUDSKOJ PRAKSI

 • Dr Radenka Cvetić

PRIMENA NACIONALNOG TRETMANA U PRAVU STRANIH ULAGANJA SRBIJE

 • Dr Drago Divljak

UREĐENJE RADNOG ODNOSA U SRBIJI U KONTEKSTU NOVIH OKOLNOSTI U SVETU RADA

 • Dr Senad R. Jašarević

GRK GEORGIJE ZAHARIJADIS – NESUĐENI SRPSKI ZAKONOPISAC

 • Dr Zoran S. Mirković

JAVNOPRAVNA PRAVILA REGULISANJA VODOVODA I SNABDEVANJA VODOM U STAROM RIMU

 • Dr Magdolna Sič

IZAZOVI ORGANIZOVANOG EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

 • Dr Tatjana D. Bugarski

O ZELENIM POLITIČKIM STRANKAMA

 • Dr Slobodan P. Orlović

BANKARSKA GARANCIJA U SRPSKOM I EVROPSKIM PRAVNIM SISTEMIMA

 • Dr Bojan Pajtić

AKTIVNOSTI ODSEKA ZA NARODNO ZDRAVLJE NARODNE UPRAVE ZA BANAT, BAČKU I BARANJU NA UNAPREĐENJU JAVNOG ZDRAVLJA

 • Dr Gordana Drakić

DEOBE PORODIČNIH ZADRUGA IZMEĐU 1827. I 1844. GODINE – NORMATIVNI OKVIRI I SUDSKA PRAKSA

 • Dr Maša Kulauzov

SUROGAT MATERINSTVO U PRAVU SRBIJE (DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA) I PRAVU MAKEDONIJE

 • Dr Jelena Vidić Trninić

RANE NASTALE UJEDOM PASA I MAČAKA – EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE, FORENZIČKO ISPITIVANJE I GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST

 • Dr Vladimir Ž. Marjanski
 • Dr Aleksandar Potkonjak

DECENTRALIZACIJA SRBIJE I MODELI REGIONALIZMA NA POJEDINIM PRIMERIMA

 • Dr Svetozar M. Čiplić

RIČARD POZNER PODVLAČI CRTU – PRAVNI REALIZAM KAO ODGOVOR NA IZAZOVE DANAŠNJICE

 • Dr Dragutin Avramović

DOPUŠTENA DEKOMPILACIJA RAČUNARSKOG PROGRAMA U FUNKCIJI ZAŠTITE OPŠTEG INTERESA

 • Dr Sanja M. Radovanović

OKVIRNA DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE O VODAMA I NJENA PRIMENA U PRAKSI SUDA EU

 • Dr Bojan Tubić

CFC ZAKONODAVSTVO U EVROPSKOJ UNIJI

 • Dr Cvjetana Cvjetković

KRATKA RASPRAVA O PREKRŠAJNIM SANKCIJAMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA NJIHOV ZNAČAJ U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Ivan Milić
 • Stefan S. Samardžić

DONOŠENJE I SADRŽINA ŠUMSKE UREDBE (1861)

 • Uroš N. Stanković

PRAVNO REGULISANJE POROĐAJA VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE

 • Luka Baturan
 • Dr Branislava Baturan

ORGANIZACIJA I ULOGA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA

 • Ratko Radošević

SEKTOR UNUTRAŠNJE KONTROLE (POLICIJE) – U SUSRET NOVOM ZAKONU O POLICIJI

 • Nenad Radivojević

DŽON LOK I PRAVO NA OTPOR

 • Ilija Jovanov

PRINCIP MIROLJUBIVOG KORIŠĆENJA KOSMIČKOG PROSTRANSTVA

 • Jelena Vlajnić

Zbornik vol. XLIX-4

INSPEKCIJSKI NADZOR I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Dragan Milkov

POSEBNA RADNOPRAVNA ZAŠTITA POJEDINIH KATEGORIJA RADNIKA

 • Dr Predrag Jovanović

SHVATANJE PROFESORA DR RADOMIRA D. LUKIĆA O OBJEKTIVNOM PRAVU

 • Dr Gordana Vukadinović

TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE IZAZVANIH IMISIJAMA

 • Dr Danica Popov

UTICAJ NEGATIVNIH KAMATNIH STOPA NA RAD ZADUŽBINA I FONDACIJA

 • Dr Dušan Nikolić

DESET GODINA PRIMENE UREDBE BRISEL II bis

 • Dr Bernadet Bordaš

„HUMANIZOVANA TORTURA“ ZAKONIKA CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA

 • Dr Ištvan Feješ

PRIBREŽNO VODNO PRAVO – ZAŠTITA PRAVA NA UPOTREBU VODA NIŽELEŽEĆEG PRIBREŽNOG VLASNIKA –

 • Dr Marija Salma

ZNAČAJ NEGATORNE TUŽBE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Radenka Cvetić

UTICAJ STRESA NA DAVANJE SVEDOČKOG ISKAZA

 • Dr Snežana S. Brkić

KRIVIČNI POSTUPAK ZA DELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Tatjana D. Bugarski

USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI

 • Dr Slobodan P. Orlović

GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST ZBOG ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Bojan Pajtić

ULOGA I ZNAČAJ ODSEKA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE NARODNE UPRAVE ZA BANAT, BAČKU I BARANJU

 • Dr Gordana Drakić

ZASTUPANJE STRANAKA U UPRAVNOM SPORU

 • Dr Zoran J. Lončar

ILEGALNA TRŽIŠTA – PROCENE GLOBALNIH PRIHODA

 • Dr Darko Marinković

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SRBIJI U XIX VEKU

 • Dr Nataša Deretić

PREDLOZI IZMENA ZAKONSKE ODREDBE O ISTRAŽIVANJU VANBRAČNOG OČINSTVA IZ 1855. GODINE

 • Dr Maša Kulauzov

UTICAJ ZAJEDNICE ŽIVOTA, IMOVINSKOG STANJA I RADNE SPOSOBNOSTI NASLEDNIKA NA KONSTRUKCIJU PRAVILA ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA

 • Dr Jelena Vidić Trninić

USTAV REPUBLIKE SRBIJE I RACIONALIZOVANA DECENTRALIZACIJA

 • Dr Svetozar M. Čiplić

UVOD U KOMPJUTERSKU ETIKU

 • Dr Dragana Ćorić

MATIČNE ĆELIJE LJUDSKOG EMBRIONA I PATENTNA ZAŠTITA

 • Dr Sanja M. Radovanović

METODI IZRAČUNAVANJA NAKNADE ZA IZVRŠENU EKSPROPRIJACIJU STRANOG ULAGANJA

 • Dr Petar Đundić

REŠAVANJE TERITORIJALNIH SPOROVA U MEĐUNARODNOM PRAVU

 • Dr Bojan Tubić

POVODOM VRAĆANJA KAZNE ZATVORA KAO SREDSTVA IZVRŠENJA LIČNIH PRIVATNOPRAVNIH ZAHTEVA: ANAHRONO NEUSTAVNO REŠENJE I SISTEMSKA GREŠKA ILI KORAK NAPRED U ZAŠTITI PRAVA?

 • Dr Marko Knežević

ODLUČIVANJE PO ZAHTEVU ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE NA OSNOVU SLOBODNE OCENE – GRANICE USTAVNOSUDSKE NORMATIVNE KONTROLE

 • Nataša Rajić

O JEDNOM PREDMETU REHABILITACIJE IZ ASPEKTA KRIVIČNOG PRAVA – SLUČAJ ĐOKE DUNĐERSKOG, VELEPOSEDNIKA I FABRIKANTA NOVOSADSKOG

 • Stefan S. Samardžić

SRPSKI PREVOD FRANCUSKOG ZAKONIKA O GRAĐANSKOM POSTUPKU (1806) IZ 1837.

 • Uroš N. Stanković

EKONOMSKA ANALIZA INSTITUTA PRAVA PREČE KUPOVINE U ZAKONU O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU

 • Luka Baturan

UPRAVNI SPOR ZBOG ĆUTANJA UPRAVE

 • Ratko Radođević

VIŠESTEPENOST SPORTSKIH ARBITRAŽNIH TELA U REPUBLICI SRBIJI

 • Mr Miloš Galantić

OTPUŠTANJE IZ „ZATVORA“ U MAĐARSKOJ

 • Dr Anita Nađ

SEVER I JUG EVROPSKOG RADNOG I SOCIJALNOG SUDSTVA

 • Bojan Božović

EVROPSKI NALOG ZA VRŠENJE NADZORA

 • Sandra N. Stojković

2014

Zbornik vol. XLVIII-1

RES SANCTAE U RIMSKOM PRETHRIŠĆANSKOM PERIODU

 • Dr Antun Malenica

O NASLEĐIVANJU U ZAKONOPRAVILU SVETOGA SAVE

 • Dr Nataša Stojanović

MOŽE LI SE GOVORITI O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI?

 • Dr Srđan Šarkić

O CARINSKIM OSLOBOĐENJIMA U EVROPSKOJ UNIJI

 • Dr Mile Vranješ

NOVI KONCEPT PRAVIČNOSTI I LJUDSKA PRAVA KAO FAKTORI EFIKASNOSTI GLOBALNE BORBE PROTIV PROMENE KLIME

 • Dr Rodoljub Etinski

KONVENCIJA O GRAĐANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NASTALE USLED DELATNOSTI OPASNIH PO ŽIVOTNU SREDINU

 • Dr Zoran Arsić

ZAŠTITA OD BUKE I EMISIJE ŠTETNIH GASOVA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

 • Dr Dušanka Đurđev

ZAKON O STEČAJU I ARBITRAŽA

 • Dr Maja Stanivuković

BIOETIKA KAO HUMANA CRTA OPŠTE I KRIVIČNO-PRAVNE TEORIJE

 • Dr Marko Trajković
 • Dr Dragiša Drakić

O OPRAVDANOSTI UKIDANJA UVREDE I KLEVETE: KRIMINALNA (NE)POLITIKA SRPSKOG ZAKONODAVCA

 • Dr Branislav Ristivojević

PRIMENA RESTORATIVNE PRAVDE NA SLUČAJEVE SEKSUALNE DELINKVENCIJE

 • Dr Darko Dimovski
 • Dr Miomira Kostić

U SUSRET POČETKU PRIMENE NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA

 • Dr Aleksandar Martinović

O CELISHODNOSTI ZAKONSKOG UREĐENJA FIDUCIJARNOG PRENOSA SVOJINE U PRAVU SRBIJE

 • Dr Atila Dudaš

MERA HITNOG ČUVANJA USKLADIŠTENIH RAČUNARSKIH PODATAKA

 • Milana Pisarić

ISTRAGA ČREZVIČAJNE KOMISIJE PROTIV SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE

 • Uroš Stanković

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA I STARI PROBLEMI SA ZAŠTITNOM MEROM OBAVEZNOG LEČENJA ZAVISNIKA OD ALKOHOLA I PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

 • Ivan Milić

IZBOR SUDIJA – NEPRISTRASNOST I POLITIKA

 • Dr Atila Bado

PRAVO I RETORIKA U CICERONOVOM GOVORU U ODBRANU GNEJA PLANCIJA

 • Dr Tamaš Notari

SISTEM KAŽNJAVANJA PREMA NOVOM MAĐARSKOM KRIVIČNOM ZAKONU I NJEGOVA KOMPARACIJA SA SRPSKIM I HRVATSKIM ZAKONOM

 • Laslo Heka

UPRAVNI POSTUPAK U AUSTRIJI

 • Dr Bernd Vizer

DEJSTVO ZABRANE KONKURENCIJE U RADNOM PRAVU

 • Aleksandra Popović

POMILOVANJE I AMNESTIJA

 • Dejan Rešetar

ODREĐENA PITANJA STVARNE I PRAVNE ZABLUDE U KRIVIČNOM PRAVU

 • Nikola Vuković

POJAM, OGRANIČENJE I ZAŠTITA PRAVA NA ŽIVOT KAO VRHUNSKOG LJUDSKOG PRAVA

 • Mirjana Sredojević

ARBITRAŽNA KLAUZULA KOJA PRUŽA IZBOR IZMEĐU SUĐENJA I INVESTICIONE ARBITRAŽE

 • Dragana Mitrić Savić

Zbornik vol. XLVIII-2

KAKO DO STRATEGIJE RAZVOJA SRBIJE?

 • Dr Đorđe Popov

RUSKI PROJEKTI DRŽAVNOG UREĐENJA USTANIČKE SRBIJE

 • Dr Srđan Šarkić

SPOR IZMEĐU NIKARAGVE I KOLUMBIJE O RAZGRANIČENJU U KARIPSKOM MORU

 • Dr Rodoljub Etinski

JEDNAK TRETMAN AKCIONARA

 • Dr Zoran Arsić

POJAM NESREĆNOG SLUČAJA I TELESNE POVREDE PUTNIKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

 • Dr Dušanka Đurđev

NOVINE KOJE DONOSI KONVENCIJA SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

 • Dr Gordana Kovaček Stanić
 • Sandra Samardžić

NAČELA STVARNIH SLUŽBENOSTI U BUDUĆOJ KODIFIKACIJI GRAĐANSKOG PRAVA

 • Dr Danica Popov

NEKE KONTROVERZE ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Dr Goran Mandić

O POTREBI MEĐUNARODNOG REGULISANJA SUROGAT MATERINSTVA: SUDSKA PRAKSA I AKTIVNOSTI U 2014. GODINI

 • Dr Bernadet Bordaš

PRIMENA RAČUNA VEROVATNOĆE U OCENI DOKAZA

 • Dr Ištvan Feješ

PRIGOVOR TREĆEG LICA I TUŽBA PROTIV IZVRŠENJA (IZLUČNI ZAHTEVI)

 • Dr Marija Salma

POSEBNO OSETLJIVI SVEDOCI

 • Dr Snežana S. Brkić

IUDICIA BONAE FIDEI

 • Dr Magdolna Sič

KRIVIČNO PRAVO I PSIHOLOGIJA – TAČKE SPAJANJA

 • Dr Dragiša Drakić

NAJVIŠI PRAVNI AKTI U AUTONOMIJI VOJVODINE

 • Dr Slobodan P. Orlović

OSUMNJIČENI U KRIMINALISTIČKIM ISTRAGAMA SILOVANJA

 • Dr Darko Marinković

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U USTANIČKOJ SRBIJI (1804–1815)

 • Dr Nataša Deretić

POKUŠAJI DA SE SAČUVAJU PORODIČNE ZADRUGE U PRAKSI KASACIONOG SUDA SRBIJE

 • Dr Maša Kulauzov

LEGITIMNA OČEKIVANJA KAO ELEMENT STANDARDA POŠTENOG I PRAVIČNOG TRETMANA STRANIH ULAGANJA U ARBITRAŽNOJ PRAKSI

 • Dr Petar Đundić

POSTOJANJE TEKUĆE CENE KAO USLOV ZA APSTRAKTNO ODMERAVANJE NAKNADE ŠTETE U PRAVU MEĐUNARODNE I DOMAĆE PRODAJE

 • Dr Sandra Fišer-Šobot

NAČELO PREDOSTROŽNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU ŽIVOTNE SREDINE I MEĐUNARODNOJ SUDSKOJ PRAKSI

 • Dr Bojan Tubić

EKOLOŠKE NAKNADE KAO INSTRUMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Cvjetana Cvjetković

PROTIVPRAVNA TRGOVINA I ODLAGANJE OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OPREMOM

 • Milana Pisarić

PREIMPLANTACIONA GENETSKTA DIJAGNOZA – MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVO REPUBLIKE SRBIJE

 • Nataša Rajić

TRGOVINA IZMEĐU SRBIJE I RUSIJE U SVETLU CARINSKIH PREFERENCIJA I MEĐUSOBNIH SANKCIJA RUSIJE I ZAPADNIH ZEMALJA

 • Luka Baturan

SPECIFIČNOSTI ODLAGANJA IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA I PRIMENE MERE PRITVORA S OBZIROM NA TRUDNOĆU I LIČNOST ŽENE

 • Ivan Milić

NAČELA ZEMLJIŠNOG DUGA KAO REALNOG SREDSTVA OBEZBEĐENJA

 • Aleksandra Pavićević

VLADA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA, POLITIČKE PARTIJE I RAZVOJ NJIHOVOG ODNOSA

 • Mr Darko Tadić

OTFRID HEFE: PRAVDA. FILOZOFSKI UVOD

 • Ilija Jovanov

Zbornik vol. XLVIII-3

PRILOG EKONOMSKOJ ANALIZI KLIMATSKIH PROMENA

 • Dr Đorđe Popov

JAVNE AGENCIJE U SRBIJI

 • Dr Dragan Milkov

RADNOPRAVNI TRETMAN ZDRAVSTVENE, RADNE SPOSOBNOSTI I LIČNOG INTEGRITETA ZAPOSLENIH

 • Dr Predrag Jovanović

SOCIOLOŠKI POJAM GENERACIJE

 • Dr Miloš Marjanović

ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Danica Popov

KONVENCIONALNA UPOTREBA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I IMISIJE GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA

 • Dr Dušan Nikolić
 • Tamara Gajinov

UKIDANJE EGZEKVATURE ZA SUDSKE ODLUKE KOJE ZAHTEVAJU POVRATAK DETETA U PRAKSI: SLUČAJ POVZE

 • Dr Bernadet Bordaš

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Marija Salma

NACIONALNI TRETMAN U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI – DOMAĆE PRAVO I MEĐUNARODNI STANDARDI

 • Dr Drago Divljak

ZAKON O RADU I KOMUNITARNI PRAVNI STANDARDI

 • Dr Senad Jašarević

NEUSKLAĐENOST ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE IZ 2011. GODINE SA DRUGIM PROPISIMA

 • Dr Snežana S. Brkić

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U POSTUPKU PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: KIPAR PROTIV TURSKE

 • Dr Sanja Đajić

POVODOM JEDNE „ZALUTALE“ ODREDBE U TEODOSIJEVOM KODEKSU (C. TH. 10, 1, 12) – ZAŠTITA ŠUMA U STAROM RIMU

 • Dr Magdolna Sič

SUDIJE POROTNICI I OCENA DOKAZA PO SLOBODNOM SUDIJSKOM UVERENJU

 • Dr Tatjana Bugarski

KAKO DO BOLJEG SRPSKOG IZBORNOG SISTEMA

 • Dr Slobodan P. Orlović

POVERENI POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Zoran Lončar

ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA O VANBRAČNOJ DECI U SRBIJI XIX VEKA

 • Dr Maša Kulauzov

LJUDSKA PRAVA NA TANKOJ CRVENOJ LINIJI IZMEĐU UNIVERZALNOSTI I RELATIVNOSTI

 • Dr Dragutin Avramović

SAVREMENE ETIČKE DILEME U POGLEDU PRIMENE HIPOKRATOVE ZAKLETVE

 • Dr Dragana Ćorić

PRISTUP „MEĐUNARODNOJ PRAVDI“ (NADLEŽNOST MEĐUNARODNIH SUDOVA) U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Bojan Tubić

ZAŠTITA MEDIJSKOG PLURALIZMA U SRBIJI PREMA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA

 • Dr Ivana Rakić

RAZMENA INFORMACIJA U OBLASTI NEPOSREDNOG OPOREZIVANJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE I PRAKSI EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 • Cvjetana Cvjetković

PRAVNI STATUS IN VITRO EMBRIONA

 • Sandra Samardžić

KONTRADIKTORNOSTI ZAKONA O PREKRŠAJIMA U OBLASTI SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MERE MEDICINSKOG KARAKTERA

 • Stefan Samardžić
 • Ivan Milić

ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 • Luka Baturan

ORGANIZACIJA UPRAVNOG SUDSTVA

 • Ratko Radošević

ORGANIZACIJA I PRIMERI RADA OKRUŽNIH SUDOVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1846–1858)

 • Dr Miroslav Popović

Darko Simović, Dragutin Avramović, Radomir Zekavica: LJUDSKA PRAVA

 • Dr Slobodan P. Orlović

Zbornik vol. XLVIII-4

OTVORENA PITANJA KOD KOLEKTIVNIH PRAVA ZAPOSLENIH U SVETLU AKTUELNIH PROMENA U RADNOM ZAKONODAVSTVU

 • Dr Predrag Jovanović

NAČELA PRAVNOG SISTEMA

 • Dr Gordana Vukadinović

O ALTERNATIVNOM, FAKULTATIVNOM OVLAŠĆENJU TUŽENOG U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča

BIOETIKA I RELIGIJA: OD NASTANKA BIOETIKE DO SVETSKOG ETOSA

 • Dr Miloš Marjanović

BEZBEDNOSNA KULTURA KAO FAKTOR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Ljubomir Stajić

APSOLUTNOST SVOJINE U FRANCUSKOM PRAVU

 • Dr Dušan Nikolić

POLOŽAJ OKRIVLJENOG U ISTRAZI U NEKIM ISTORIJSKIM MODELIMA KRIVIČNOG POSTUPKA

 • Dr Ištvan Feješ

PREVENTIVNA TUŽBA ZA OTKLANJANJE IZVORA OPASNOSTI OD ŠTETE U SVETLU ODRŽIVOG RAZVOJA

 • Dr Marija Salma

PRAVO PREČE KUPOVINE U IZVRŠNOM POSTUPKU U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Radenka Cvetić

PRAVO NA ŽIVOT U USTAVU – EKOLOŠKI UGAO

 • Dr Slobodan P. Orlović

JEMSTVO U SRPSKOM I UPOREDNIM PRAVNIM SISTEMIMA

 • Dr Bojan Pajtić

OZNAČAVANJE GENETSKI MODIFIKOVANE HRANE I PRAVA POTROŠAČA

 • Dragan Vujisić
 • Borko Mihajlović

NORMATIVNO UREĐENJE USTANOVE JAVNOG BELEŽNIŠTVA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA (KRALJEVINI JUGOSLAVIJI)

 • Dr Gordana Drakić

SLIČNOSTI I RAZLIKE U POLOŽAJU NUŽNIH NASLEDNIKA NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

 • Dr Jelena Vidić Trninić

VREME VAŽENJA (VALIDNOST) PROSPEKTA I OBAVEZA DOPUNE (AKTUELIZACIJE I ISPRAVLJANJA) PROSPEKTA

 • Dr Vladimir Marjanski

PROBLEM „BLOKADE“ I „DEBLOKADE“ GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Aleksandar Martinović

ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADA ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

 • Dr Sanja Radovanović

PROTIVTUŽBA U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI KAO INSTRUMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Petar Đundić

TERITORIJALNI SPOROVI U MEĐUNARODNOJ ARBITRAŽNOJ PRAKSI

 • Dr Bojan Tubić

EVROPSKA ZBIRKA PODATAKA O KRIMINALITETU I KRIVIČNOM PRAVOSUĐU – ZNAČAJ UPOREDNIH STATISTIKA, PODACI O KRIMINALITETU I KRIVIČNOM PRAVOSUĐU U SRBIJI

 • Dr Milica D. Kovačević

KRUG OPOZICIONIH RAZLOGA U PRIGOVORU PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE

 • Marko Knežević

INTERPRETATIVNE ODLUKE U PRAKSI USTAVNOG SUDA SRBIJE

 • Nataša Rajić

KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI KONVENCIJE SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

 • Stefan Samardžić

SRPSKI PREVOD FRANCUSKOG ZAKONIKA O GRAĐANSKOM POSTUPKU (1806) IZ 1837.

 • Uroš Stanković

ZNAČAJ BEZBEDNOSNE KULTURE U KONTROLI KAO FUNKCIJI RUKOVOĐENJA U POLICIJI

 • Nenad Radivojević

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA IZMEĐU USTAVA I ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Svetozar Čiplić

OSNOVE ZAKONSKOG OKVIRA EU PREMA JAVNO-PRIVATNIM PARTNERSTVIMA

 • Mr Vladimir Vasiljev

2013

Zbornik vol. XLVII-1

O OROČAVANJU RADNJI SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča

UTICAJ TRANZICIJE NA STANJE PRIVREDE SRBIJE

 • Dr Đorđe Popov

PRAVNI POLOŽAJ CARIGRADSKOG SENATA

 • Dr Srđan Šarkić

INDIREKTNA DISKRIMINACIJA U SUDSKOJ PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Rodoljub Etinski

AMBALAŽA – IMOVINSKOPRAVNI I EKOLOŠKI ASPEKTI

 • Dr Zoran Arsić

POVODOM NACRTA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

 • Dr Dragan Milkov

SOFT LAW U EVROPSKOM KOMUNITARNOM PRAVU

 • Dr Dušanka Đurđev

OSNOVI TEORIJE UPRAVLJANJA EKOLOŠKIM KRIZAMA

 • Dr Ljubomir Stajić

HAŠKI PROTOKOL O PRAVU MERODAVNOM ZA OBAVEZE IZDRŽAVANJA – NAJNOVIJI IZVOR MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA SRBIJE

 • Dr Bernadet Bordaš
 • Dr Petar Đundić

KAZNA LIŠENJA SLOBODE U SRBIJI 1804–1860. GODINE

 • Dr Zoran Mirković

HARMONIZACIJA PORODIČNOG PRAVA SRBIJE SA PRAVOM EU

 • Dr Slobodan Panov

INTERVENCIJA DRŽAVE U SPREČAVANJU MONOPOLA KAO POTENCIJALNA OPASNOST U OGRANIČAVANJU AUTORSKIH PRAVA

 • Dr Janko Veselinović

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBEDNA HRANA – EU I SRBIJA

 • Dr Magdolna Sič

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA ŽIVOT KOJI „NIJE VREDAN ŽIVLJENJA“

 • Dr Dragiša Drakić

PRINCIP UNIVERZALNOG VAŽENJA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA I PITANJE DRŽAVNOG SUVERENITETA

 • Dr Senad Ganić
 • Dr Emir Ćorović

PROPISI O PORODIČNOJ ZADRUZI DONETI NAKON STUPANJA NA SNAGU SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA 1844. GODINE

 • Dr Maša Kulauzov

PRAVNA RELEVANTNOST CILJA UGOVORA U NEMAČKOM PRAVU

 • Dr Atila Dudaš

POTREBNI NORMATIVNI ODGOVOR NA PROBLEME OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA DELA VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

 • Milana Pisarić

POTREBE I MOGUĆNOSTI ADEKVATNIJEG TUMAČENJA HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE U SLUČAJU NASILJA U PORODICI

 • Sandra Samardžić

UGOVORNO PRAVO U ZBORNIKU LEX BAIUVARIORUM

 • Dr Tamaš Notari

NUŽNI DIO: U NATURI ILI U NOVCU?

 • Dr Dubravka Klasiček

REFORMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Marijana Mojsilović

Zbornik vol. XLVII-2

TEHNIČKI EFEKAT I OBIM PATENTNE ZAŠTITE HEMIJSKIH I BIOTEHNOLOŠKIH PRONALAZAKA

 • Dr Božin Vlašković

RUSKI PROJEKTI DRŽAVNOG UREĐENJA USTANIČKE SRBIJE

 • Dr Srđan Šarkić

RENTA KAO OBLIK NAKNADE DELIKTNE MATERIJALNE ŠTETE

 • Akademik Jožef Salma

O SARADNJI CARINSKIH ADMINISTRACIJA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI

 • Dr Mile Vranješ

SPECIFIČNE OSOBINE LJUDSKIH PRAVA ZAJEMČENIH ARHUSKOM KONVENCIJOM

 • Dr Rodoljub Etinski

SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2011 GOD.

 • Dr Zoran Arsić

PORODIČNOPRAVNI ODNOSI RODITELJA I DECE U SRBIJI (VOJVODINI) KROZ ISTORIJU I DANAS

 • Dr Gordana Kovaček Stanić

NAČELA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U DOKUMENTIMA UJEDINJENIH NACIJA, EVROPSKE UNIJE I ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Danica Popov

ULOGA MEĐUNARODNIH HUMANITARNIH ORGANIZACIJA U ZBIVANJIMA NA ZAPADNOM BALKANU (SLUČAJ SRBIJA)

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Dr Katarina Štrbac

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA-CORPUS DELICTI

 • Dr Ištvan Feješ

ČINJENICE KAO PREDMET DEKLARATORNE TUŽBE

 • Dr Marija Salma

PRAVNI ZNAČAJ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU STRANIH ULAGANJA

 • Dr Drago Divljak

NOVINE U REGULISANJU SKRAĆENOG POSTUPKA U ZKP SRBIJE IZ 2011. GODINE

 • Dr Snežana S. Brkić

KA PLURIPERSPEKTIVISTIČKOJ BIOETICI

 • Dr Vojislav Đurđić
 • Dr Marko Trajković

PRINCIP ČISTE UNIVERZALNOSTI U MEĐUNARODNOM STEČAJU

 • Dr Vuk Radović

KATASTRI, ZEMLJIŠNI REGISTRI I ISPRAVE O KUPOPRODAJI U STAROM RIMU– ELEMENTI MODERNIH ZEMLJIŠNIH KNJIGA

 • Dr Magdolna Sič

BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA, ETIKA I KRIVIČNO PRAVO

 • Dr Dragiša Drakić

SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA U RIMSKOM I SAVREMENOM PRAVU

 • Dr Marija Ignjatović
 • Dr Tanja Kitanović

IMA LI ALTERNATIVU ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIMINALOM KOJE SE SPROVODI U KRIVIČNOM POSTUPKU?

 • Dr Oliver Lajić

PRINCIP KRIVICE KAO OSNOV PREISPITIVANJA OPRAVDANOSTI KRIVIČNIH SANKCIJA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE

 • Dr Emir Ćorović

ODELJENJE B. KASACIONOG SUDA U NOVOM SADU (1920–1941)

 • Dr Gordana Drakić

ODSTUPANJA OD REDOVNIH PRAVILA ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

 • Dr Jelena Vidić Trninić

SPECIFIČNI PRIVATNOPRAVNI INSTRUMENTI FINANSIRANJA TROŠKOVA POSTUPKA VANTELESNE OPLODNJE

 • Dr Vladimir Marjanski

SVETA GORA – IZMEĐU AUTONOMNOSTI I DRŽAVNOSTI

 • Dr Dragutin Avramović

OSLOBOĐENJE PRODAVCA OD ODGOVORNOSTI PREMA ČL. 80 KONVENCIJE UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

 • Dr Sandra Fišer-Šobot

RAZVOJ PRAVNE REGULATIVE PRINUDNE LICENCE U MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM IZVORIMA PATENTNOG PRAVA

 • Dr Atila Dudaš

OPRAVDANOST USPOSTAVLJANJA NADLEŽNOSTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA U POGLEDU POKRETANJA POSTUPKA OCENE USTAVNOSTI ZAKONA

 • Nataša Rajić

NACRT ZAKONIKA O GRAĐANSKOM POSTUPKU JOVANA HADŽIĆA (1845)

 • Uroš Stanković

PRENOS PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU NA STRANA LICA U SRBIJI I DRUGIM ZEMLJAMA REGIONA

 • Luka Baturan

PRODUŽENJE PRITVORA I ROKOVI

 • Dragan Kalaba

Zbornik vol. XLVII-3

STRANE INVESTICIJE MULTINACIONALNIH KOMPANIJA I EKONOMSKI RAZVOJ

 • Dr Đorđe Popov

PRAVNI INSTRUMENTI ZAŠTITE OD VODA (POPLAVA I SUŠA) I ZAŠTITE VODA

 • Dr Jožef Salma

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS U SPORU O GRANICI IZMEĐU BURKINA FASO I MALIJA

 • Dr Rodoljub Etinski

UPRAVA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Dragan Milkov

O TERETU DOKAZIVANJA U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča

LJUDSKO DOSTOJANSTVO KAO DRUŠTVENA I PRAVNA VREDNOST

 • Dr Miloš Marjanović

ZABLUDA I PREVARA KAO RAZLOG RUŠLJIVOSTI PRAVNOG POSLA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU

 • Dr Danica Popov

AD HOK ARBITRAŽA NA TERITORIJI SRBIJE: POKRETANJE POSTUPKA I KONSTITUISANJE ARBITRAŽNOG SUDA

 • Dr Maja Stanivuković

MODERNIZACIJA PRAVILA O IZDRŽAVANJU SA INOSTRANIM ELEMENTOM U SRBIJI

 • Dr Bernadet Bordaš

TOK KRIVIČNOG POSTUPKA PREMA ZAKONIKU CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA

 • Dr Ištvan Feješ

PRAVNA POMOĆ U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Marija Salma

PORESKA OBAVEZA I UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

 • Dr Radenka Cvetić

PRAVNI-INSTITUCIONALNI OKVIRI IZVOZNOG KREDITIRANJA SA JAVNOM PODRŠKOM

 • Dr Drago Divljak

RADNI ODNOS – TENDENCIJE U PRAKSI I REGULATIVI

 • Dr Senad Jašarević

SPECIFIČNOSTI PSIHIČKIH PROCESA IZ KOJIH SE SASTOJI DAVANJE ISKAZA DECE SVEDOKA

 • Dr Snežana S. Brkić

ZNAČAJ PREDUGOVORNOG POSTUPANJA ZA NADLEŽNOST I MERITUM U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI

 • Dr Sanja Đajić

NASLEDNOPRAVNI POLOŽAJ SRODNIKA U PRAVOJ USHODNOJ I POBOČNOJ LINIJI, SUPRUŽNIKA I VANBRAČNOG PARTNERA

 • Dr Jelena Vidić Trninić

GLOSA O POLITIČKOJ ETICI

 • Dr Dragana Ćorić

UPOTREBA RAČUNARSKOG PROGRAMA U CLOUD COMPUTING-U

 • Dr Sanja Radovanović

PRISTANAK DRŽAVE NA ARBITRAŽU SA STRANIM ULAGAČEM – MODALITETI PRISTANKA, OGRANIČENJA I MERODAVNO PRAVO

 • Dr Petar Đundić

NAČELA POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

 • Dr Atila Dudaš

NAČELO ODRŽIVOG RAZVOJA U MEĐUNARODNIM PRAVNIM AKTIMA I PRAKSI MEĐUNARODNOG SUDA

 • Dr Bojan Tubić

MERE PROTIV ŠTETNE PORESKE KONKURENCIJE U EVROPSKOJ UNIJI

 • Cvjetana Cvjetković

PRAVA ISTOPOLNIH PARTNERA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI U OBLASTI BRAČNOG PRAVA

 • Sandra Samardžić

POJEDINI PROBLEMI PRILIKOM IZRICANJA I IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

 • Ivan Milić

SISTEMI SUDSKE KONTROLE UPRAVE

 • Ratko Radošević

PARLAMENTARNA KONTROLA BEZBEDNOSNO- -INFORMATIVNE AGENCIJE SA ASPEKTA BEZBEDNOSNE KULTURE – STANJE I PROBLEMI

 • Nenad Radivojević

KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI ASISTIRANE REPRODUKCIJE U SRBIJI

 • Stefan Samardžić

ULOGA EKOLOŠKOG OPOREZIVANJA U POLITICI ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Zoltan Nađ

POJEDINI ASPEKTI HARMONIZACIJE CARINSKOG PRAVA EU I CARINSKOG PRAVA CARINSKE UNIJE RUSIJE, BELORUSIJE I KAZAHSTANA

 • Dr Dmitrij Galuško

PORESKA SARADNJA IZMEĐU ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTIVU O ADMINISTRATIVNOJ SARADNJI U OBLASTI OPOREZIVANJA

 • Mr Aleksandar Josimovski

O MODEL ZAKONIMA UNCITRAL-A S POSEBNIM OSVRTOM NA MODEL ZAKONE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI I INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA

 • Jovana Đuričić
 • Marija Mrkšić

ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNOST U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Marijana Mladenov

Zbornik vol. XLVII-4

PRAVNI REŽIM VODNIH OBJEKATA

 • Dr Jožef Salma

INTERESNA OBELEŽJA RADNOG ODNOSA

 • Dr Predrag Jovanović

STVARANJE AUTONOMNOG PRAVA

 • Dr Gordana Vukadinović

LJUDSKO DOSTOJANSTVO I BIOETIKA

 • Dr Miloš Marjanović

KLIMATSKE PROMENE I GRAĐANSKO PRAVO

 • Dr Dušan Nikolić

ELEMENTI ZA PRAVNO REGULISANJE SUROGAT MATERINSTVA SA PREKOGRANIČNIM DEJSTVIMA

 • Dr Bernadet Bordaš

DOSTUPNOST INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Marija Salma

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – POMERANJE TEŽIŠTA KA ZAŠTITNOM OBJEKTU

 • Dr Radenka Cvetić

ISPITIVANJE SVEDOKA

 • Dr Tatjana Bugarski

PROMENA POLOŽAJA USTAVNOG SUDSTVA

 • Dr Slobodan P. Orlović

EVOLUCIJA USTANOVE USVOJENJA OD RIMSKOG DO SAVREMENOG PRAVA

 • Dr Tanja Kitanović
 • Dr Marija Ignjatović

DEPOLITIZACIJA I PROFESIONALIZACIJA UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Zoran Lončar

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

 • Dr Nataša Deretić

PRAVNI POLOŽAJ VANBRAČNE DECE PREMA PROPISIMA VAŽEĆIM NA VOJVOĐANSKOM PRAVNOM PODRUČJU U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

 • Dr Gordana Drakić

POLOŽAJ ŽENE U CRNOGORSKOM BRAČNOM PRAVU XIX VEKA

 • Dr Maša Kulauzov

USKLAĐENOST PRAVNOG TRETMANA OGLEDNIH ŽIVOTINJA U ZAKONODAVSTVU SRBIJE SA ZAKONODAVSTVOM EVROPSKE UNIJE

 • Dr Jelena Vidić Trninić

LICA ODGOVORNA ZA SADRŽAJ PROSPEKTA

 • Dr Vladimir Marjanski

O EKOFEMINIZMU (KAO DELU EKOLOŠKE ETIKE)

 • Dr Dragana Ćorić

ULOGA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNOG TERETA

 • Dr Aleksandar Martinović

MERODAVNO PRAVO ZA ŠTETU IZAZVANU POVREDOM ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

 • Dr Petar Đundić

MEĐUNARODNA PRAVILA O ODREĐIVANJU GRANICA NA MORU

 • Dr Bojan Tubić

TERET DOKAZIVANJA NEDOZVOLJENOSTI IMISIJA KAO PRETPOSTAVKE NEGATORNOG ZAHTEVA

 • Marko Knežević

PACIJENTI U TRAJNOM VEGETATIVNOM STANJU – BIOMEDICINSKA I USTAVNOPRAVNA PITANJA

 • Nataša Rajić

PORODIČNOPRAVNI ASPEKTI POSTHUMNE OPLODNJE

 • Sandra Samardžić

CRTICE O PRIMENI I IZMENAMA UREDBE O ŠUMAMA (1857)

 • Uroš Stanković

PRISTANAK LICA DA BUDE DONOR ORGANA NAKON SMRTI U SRPSKOM PRAVU

 • Luka Baturan
 • Stefan Samardžić

PROBLEMI KAUZALITETA U AKVILIJANSKOJ KAZUISTICI

 • Mirjana Bogunović

2012

Zbornik vol. XLVI-1

PSIHOSOCIJALNE KARAKTERISTIKE NASILNIČKE LIČNOSTI

 • Dr Milo Bošković

EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE

 • Dr Vojislav Đurđić

PRIMENA MEĐUNARODNOG EKOLOŠKOG PRAVA U ORUŽANIM SUKOBIMA

 • Dr Zoran Radivojević
 • Dr Nebojša Raičević

RAZLOZI ISKLJUČENJA ČLANA IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ODLUKOM SUDA

 • Dr Stevan Šogorov

VLADAR I ZAKON U DELU CARA JULIJANA APOSTATE

 • Dr Srđan Šarkić

NOTARIJALNO OBLIGACIONO PRAVO

 • Akademik Jožef Salma

CARINE I CARINSKA POLITIKA U FUNKCIJI OSTVARIVANJA REGIONALNIH EKONOMSKIH INTEGRACIJA: PRIMER EVROPSKA UNIJA

 • Dr Mile Vranješ

OSNIVAČKI AKT AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Zoran Arsić

SAOBRAĆAJ I ODRŽIVI RAZVOJ

 • Dr Dušanka Đurđev

O OSNOVNIM NAČELIMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

 • Dr Ranko Keča

PREDAJA STVARI KAO NAČIN STICANJA (MODUS ACQUIRENDI) STVARNIH PRAVA

 • Dr Danica Popov

KONTROLA PRIVATNOG SEKTORA BEZBEDNOSTI U INOSTRANSTVU

 • Dr Ljubomir Stajić

PRAVO EVROPSKE UNIJE I SUDOVI U SRBIJI

 • Dr Maja Stanivuković

O DINAMICI I EFEKTIMA ZAKONODAVNOG RADA

 • Dr Dušan Nikolić

PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA U STVARIMA RODITELJSKE ODGOVORNOSTI PREMA UREDBI 2201/2003 (BRISEL II BIS)

 • Dr Bernadet Bordaš

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA – NEKI INSTITUTI OPŠTEG DELA KRIVIČNOG POSTUPKA –

 • Dr Ištvan Feješ

POSTUPAK ZA REŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA

 • Dr Marija Salma

TERET DOKAZIVANJA U KRIVIČNOM I PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Snežana Brkić

ZAHTEVI ETIČKE OPRAVDANOSTI KLINIČKIH ISPITIVANJA

 • Dr Dragica Živojinović

MALOLETNICI U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Tatjana Lukić
 • Stefan Samardžić

O STILU JEZIKA ZAKONA

 • Dr Dragiša Drakić

PRAVO U SVETU VREDNOSTI

 • Dr Marko Trajković

RAZLIČITI OBLICI KORUPCIJE U PRAVNOJ ISTORIJI

 • Dr Nataša Deretić

ODRŽIVI RAZVOJ I PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 • Dr Bojan Pajtić

KRITIKE SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA OD 1844. GODINE S POSEBNIM OSVRTOM NA ODREDBE O PORODIČNOJ ZADRUZI

 • Dr Maša Kulauzov

KANALIZACIJA (CLOACA) U RIMSKOM PRAVU

 • Dr Samir Aličić

EKOLOŠKA ETIKA – POJAM, ISTORIJAT I PRAVCI RAZVOJA

 • Dr Dragana Ćorić

SHVATANJA O KAUZI UGOVORA U DOMAĆOJ CIVILISTICI PO USVAJANJU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

 • Dr Atila Dudaš

PRAVNA NAČELA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOJ UNIJI

 • Dr Bojan Tubić

ODGOVORNOST OSIGURANIKA OD AUTOODGOVORNOSTI ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

 • Dr Zoran Ilkić

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE U MAĐARSKOM PRAVU U XIX VEKU

 • Dr Tamaš Notari

Zbornik vol. XLVI-2

REAFIRMACIJA DODATNIH (DOPUNSKIH) UPLATA U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Stevan Šogorov

VLADARSKE TITULE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

 • Dr Srđan Šarkić

KONVERGENCIJA EVROPSKOG NOTARIJALNOG PRAVA

 • Akademik Jožef Salma

ODLUKA O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2011 GOD.

 • Dr Zoran Arsić

ODNOS KOMUNITARNOG SAOBRAĆAJNOG PRAVA I MEĐUNARODNIH KONVENCIJA

 • Dr Dušanka Đurđev

OVLAŠĆENJA JAVNOG BELEŽNIKA U BRAČNIM/PARTNERSKIM ODNOSIMA

 • Dr Gordana Kovaček Stanić

NASTANAK HIPOTEKE U SRBIJI S POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOTEKU PREMA GRAĐANSKOM ZAKONIKU ZA KNEŽEVINU SRBIJU IZ 1844 GODINE

 • Dr Danica Popov

UTICAJ GEOFIZIČKOG ORUŽJA NA UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA POTREBE RATA

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Dr Dragan Vujić

PRESUDA ZBOG IZOSTANKA

 • Dr Marija Salma

FIDES I BONA FIDES U PROCESU STVARANJA RIMSKOG OPŠTEG PRAVA (IUS GENTIUM)

 • Dr Magdolna Sič

DIGITALNI DOKAZI

 • Dr Tatjana Lukić

SUKOB KRIVIČNOG PRAVA I MEDICINSKE ETIKE I PSIHIJATRIJSKE NAUKE NA PRIMERU PSIHIJATRIJSKOG VEŠTAČENJA

 • Dr Dragiša Drakić

UPOREDNI PREGLED SISTEMA ZA ISTRAŽIVANJE I ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIMINALOM

 • Dr Oliver Lajić

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA KOD UGOVORA O USLUŽIVANJU HRANE I PIĆA

 • Dr Janko Veselinović

ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA U UPRAVNOM SPORU

 • Dr Zoran Lončar

O STAVU DEMOKRATSKE STRANKE U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA PREMA AGRARNOJ REFORMI

 • Dr Gordana Drakić

ZAKON KAO PRAVNI OSNOV POZIVANJA NA NASLEĐIVANJE NA PROSTORU BIVŠE SFRJ (Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Republika Srpska)

 • Dr Jelena Vidić Trninić

OBAVEZE JAVNIH DRUŠTAVA U POGLEDU AD HOC INFORMISANJA JAVNOSTI NA TRŽIŠTU KAPITALA

 • Dr Vladimir Marjanski

ODLUKA ILI NORMA – SLOBODNO SUDIJSKO UVERENJE KAO PRETNJA VLADAVINI PRAVA

 • Dr Dragutin Avramović

MODERNOST ODNOSA ISTINE I LAŽI I NJIHOVA ETIČKA, FILOZOFSKA I DRUŠTVENA VREDNOST

 • Dr Dragana Ćorić

IZUZECI OD DUŽNOSTI OBAVEŠTAVANJA O NESAOBRAZNOSTI ROBE U PRAVU MEĐUNARODNE PRODAJE

 • Dr Sandra Fišer-Šobot

D.9.2.27.17 VERSUS CO.2.4: KOJI TEKST JE INTERPOLISAN?

 • Dr Samir Aličić

PRAVNA PRIRODA AGENCIJA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Aleksandar Martinović

APSTRAKTNO DEJSTVO PRAVNIH POSLOVA U EVROPSKOM I DOMAĆEM PRAVU

 • Dr Atila Dudaš

ODREĐIVANJE GRANICA NA KOPNU U PRAKSI MEĐUNARODNOG SUDA

 • Dr Bojan Tubić

NOVČANA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA DUŠEVNE BOLOVE ZBOG SMRTI I TEŠKOG INVALIDITETA BLISKOG LICA

 • Samir Manić

PRAVA PORESKIH OBVEZNIKA U POSTUPKU RAZMENE INFORMACIJA

 • Cvjetana Cvjetković

PRAVNI OKVIRI EVROPSKE UNIJE U BORBI PROTIV DEČJE PORNOGRAFIJE NA INTERNETU

 • Milana Pisarić

PRVI POKUŠAJI KODIFIKACIJE GRAĐANSKOG POSTUPKA U SRBIJI (1829–1844)

 • Uroš Stanković

STVARANJE TRŽIŠTA PRENOSIVIH DOZVOLA RADI SMANJENJA EMISIJA GASOVA KOJI PROIZVODE EFEKAT STAKLENE BAŠTE U REPUBLICI SRBIJI

 • Luka Baturan

NEKI PRAVNI ASPEKTI UGOVORA O PREVOZU PUTNIKA DRUMOM

 • Jelena Nikčević Grdinić

ŽENA U RIMSKOM PRAVU – SUBJEKT ILI OBJEKT PRAVA?

 • Mirjana Bogunović

ROKOVI ZA OSTVARENJE POTRAŽIVANJA I VRŠENJE PRAVA: PREKLUZIVNI ROKOVI I ROKOVI ZASTARELOSTI PREMA PREDLOGU NOVOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA MAĐARSKE

 • Reka Pustahelji

PRAVA OSUMNJIČENOG I POLICIJSKA SARADNJA U EVROPSKOJ UNIJI

 •  
 • Tijana Žunić
 • Tijana Đukić

ODREDBE O ODLOŽNOM ROKU ZA POKRETANJE ARBITRAŽE U MEĐUNARODNIM UGOVORIMA O ZAŠTITI ULAGANJA I NJIHOV UTICAJ NA NADLEŽNOST ARBITRAŽNIH SUDOVA

 • Dr Petar Đundić

Zbornik vol. XLVI-3

JAVNO SLUŠANJE – OBLIK RADA NARODNE SKUPŠTINE

 • Dr Marijana Pajvančić

UTICAJ VALUTNE KLAUZULE I DEVIZNOG KURSA NA STANJE PRIVREDE SRBIJE

 • Dr Đorđe Popov

PRAVNI REŽIM POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA

 • Akademik Jožef Salma

CARINSKA PITANJA EVROPSKE UNIJE I SRBIJE: CARINSKA OSNOVICA

 • Dr Mile Vranješ

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS JURIS U SPORU IZMEĐU BENINA I NIGERA

 • Dr Rodoljub Etinski

AKTUELNE POTREBE DALJEG RAZVOJA RADNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE

 • Dr Predrag Jovanović

O OROČAVANJU RADNJI SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča

HAŠKA KONVENCIJA O IZBORU NADLEŽNOG SUDA – KRITIČKA PROCENA

 • Dr Maja Stanivuković

MEĐUNARODNO PORODIČNO PRAVO EVROPSKE UNIJE – PRAVNI OSNOV, IZVORI I PRAKSA SUDA EU

 • Dr Bernadet Bordaš

POSTUPAK SANACIJE EKOLOŠKIH ŠTETA KOD SKUPNIH EMISIJA

 • Dr Marija Salma

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA I VIŠESTRANI MEĐUNARODNI SPORAZUMI O ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Drago Divljak

UTICAJ ZAGAĐENJA OLOVOM NA ZDRAVLJE ČOVEKA (ŽIVOTNU SREDINU) U STAROM RIMU

 • Dr Magdolna Sič

NAČELO DOBRE VERE U MEĐUNARODNOJ INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: NJEGOV SUPSTANCIJALNI I PROCESNI ZNAČAJ

 • Dr Sanja Đajić

KRIVIČNA ODGOVORNOST MALOLETNIKA I OPORTUNITET KRIVIČNOG GONJENJA

 • Dr Tatjana Lukić
 • Stefan Samardžić

USTAVNI POLOŽAJ VLADE MAĐARSKE I VLADE SRBIJE

 • Dr Slobodan P. Orlović

SPROVOĐENJE AGRARNE REFORME U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA NA PODRUČJU VOJVODINE NA PRIMERU POSEDA SREDNJE VELIČINE

 • Dr Gordana Drakić

ODREDBE O VANBRAČNOJ DECI U CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU XIX VEKA

 • Dr Maša Kulauzov

MOGUĆNOST UVOĐENJA PRIVATNOG OSIGURANJA TROŠKOVA SPROVOĐENJA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO)

 • Dr Vladimir Marjanski

ODGOVORNOST PRODAVCA ZA SAOBRAZNOST ROBE SA PRINUDNIM PROPISIMA – FROZEN PORK CASE

 • Dr Sandra Fišer-Šobot

UČEŠĆE LICA KOJA NISU STRANKE U ARBITRAŽNOM POSTUPKU I ZAŠTITA JAVNOG INTERESA PRED ARBITRAŽNIM SUDOM IKSID

 • Dr Petar Đundić

PRAVO NA INFORMISANJE O ŽIVOTNOJ SREDINI U MEĐUNARODNIM PRAVNIM AKTIMA

 • Dr Bojan Tubić

OPOREZIVANJE PUTNIČKIH AUTOMOBILA KAO INSTRUMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Cvjetana Cvjetković

NEZAKONITI PREKOGRANIČNI PROMET ZAŠTIĆENIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA

 • Milana Pisarić

DONOŠENJE I SADRŽINA UREDBE O ŠUMAMA OD 1857. GODINE

 • Uroš Stanković

SUBVENCIONISANJE KUPOVINE STANOVA I STANOGRADNJE

 • Luka Baturan

DER VORRANG DES UNIONSRECHTS UND DIE RECHTSKRAFT NATIONALER INDIVIDUALRECHTSAKTE

 • О. Univ. Prof. DDr. Heinz Mayer

Zbornik vol. XLVI-4

NEKI EKONOMSKI ASPEKTI REGULATIVE EVROPSKE UNIJE O TRGOVINI DOZVOLAMA ZA ZAGAĐENJE

 • Dr Đorđe Popov

O PRAVNOM POJMU OTPADA

 • Dr Stevan Šogorov

REFORME UPRAVNO-PROCESNOG ZAKONODAVSTVA U SRBIJI

 • Dr Dragan Milkov

VRSTE AUTONOMNOG PRAVA I SHVATANJA PRAVNOG PLURALIZMA

 • Dr Gordana Vukadinović

SOCIOLOŠKI POJAM MORALA

 • Dr Miloš Marjanović

NEDOPUŠTENE IMISIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Danica Popov

MATERIJALNI IZVORI SAVREMENOG GRAĐANSKOG PRAVA

 • Dr Dušan Nikolić

SUROGAT MATERINSTVO SA PREKOGRANIČNIM DEJSTVIMA: STVARNOST I PRAVO

 • Dr Bernadet Bordaš

AMERIČKI MODEL NAGODBE U KRIVIČNOM POSTUPKU POSEBNO NEKI NJENI NEGATIVNE ASPEKTI

 • Dr Ištvan Feješ

KODIFIKACIJA STVARNOG PRAVA U SRBIJI – postignuto i moguća budućnost –

 • Dr Radenka Cvetić

NOVO DOMAĆE SPOLJNOTRGOVINSKO ZAKONODAVSTVO O SUBVENCIJAMA I MEĐUNARODNI STANDARDI

 • Dr Drago Divljak

FLEKSIBILIZACIJA RADA – REŠENJE ILI ZABLUDA

 • Dr Senad Jašarević

PSIHOLOŠKI ASPEKTI SVEDOČENJA STARIH LICA

 • Dr Snežana Brkić

SPECIJALIZACIJA PRAVOSUDNIH I DRUGIH ORGANA U BORBI PROTIV EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

 • Dr Tatjana Lukić
 • Milana Pisarić

O PORETKU NAČELA U CILJNOM (TELEOLOŠKOM) TUMAČENJU U KRIVIČNOM PRAVU

 • Dr Branislav Ristivojević

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Zoran Lončar

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SREDNJEM VEKU

 • Dr Nataša Deretić

HARMONIZACIJA DOMAĆIH PRAVNIH PROPISA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE – FIDUCIJARNO OBEZBEĐENJE POTRAŽIVANJA

 • Dr Bojan Pajtić

PRAVNA ZAŠTITA KUĆNIH LJUBIMACA U DOMAĆEM ZAKONODAVSTVU

 • Dr Jelena Vidić Trninić

IMUNITET NEPOVREDIVOSTI U USTAVIMA NEKIH EVROPSKIH ZEMALJA U TRANZICIJI

 • Dr Svetozar Čiplić

DUBINSKA EKOLOGIJA – NASTANAK, PRINCIPI, PERSPEKTIVA

 • Dr Dragana Ćorić

PRAVNA PRIRODA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE – USTAVNO-PRAVNI, UPRAVNO-PRAVNI I UPOREDNO-PRAVNI ASPEKTI

 • Dr Aleksandar Martinović

O ŽALBI PROTIV PRESUDE U POSTUPKU U SPORU MALE VREDNOSTI

 • Marko Knežević

„PUNA I EFEKTIVNA JEDNAKOST“ PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U POLITIČKOM ŽIVOTU – PRILOG TUMAČENJU MEĐUNARODNIH STANDARDA

 • Nataša Rajić

PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE ŽENA OD NASILJA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE I SRBIJE

 • Sandra Samardžić

NATURALNA RESTITUCIJA U SRBIJI – period gestacije

 • Stefan Samardžić

2011

Zbornik vol. XLV-1

NOVA ARHITEKTURA EVROPSKE UNIJE

 • Dr Zoran Radivojević
 • Dr Vesna Knežević-Predić

NEKE KARAKTERISTIKE OFŠOR POSLOVANJA

 • Dr Đorđe Popov

MAISTORIJE, SOKALNICI I SEOSKI POPOVI

 • Dr Srđan Šarkić

UGOVORNA ODGOVORNOST – u evropskom, uporednom i domaćem pravu –

 • Akademik Jožef Salma

KVALIFIKOVANA DRŽAVINA U FUNKCIJI STICANJA PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM

 • Dr Danica Popov

MODELI OSTVARIVANJA BEZBEDNOSTI U ŠKOLAMA U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Mr Svetlana Stanarević

MODELI ISPITIVANJA OKRIVLJENOG I SVEDOKA U SAVREMENOM KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ištvan Feješ

OGRANIČAVANJE LIČNE SLOBODE ZADRŽAVANJEM OSUMNJIČENOG

 • Dr Saša Knežević

UPOTREBA NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE

 • Dr Snežana Brkić

O DOKAZNOM POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE: STUDIJA TRI SLUČAJA

 • Dr Sanja Đajić

UGOVOR O POKLONU ZA SLUČAJ SMRTI

 • Dr Marko Đurđević

PRAVO I MORAL U SVETLU PRIHVATANJA I PRINUDE

 • Dr Marko Trajković

PRAVNA PRIRODA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA KOD UGOVORA O UGOSTITELJSKIM USLUGAMA (UGOVORA O SMEŠTAJU I PANSIONU)

 • Dr Janko Veselinović

INFORMACIJE (OBAVEŠTENJA) SLUŽBI BEZBEDNOSTI KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Tatjana Lukić

PRAVNO-TEORIJSKA RAZMATRANJA O POJEDINIM ASPEKTIMA VRŠENJA SUDSKE VLASTI U KRIVIČNIM STVARIMA

 • Dr Dragiša Drakić

ZNAČAJ JUSTINIJANOVOG KODIFIKATORSKOG RADA U OBLASTI BRAČNIH ODNOSA

 • Dr Nataša Deretić

PRIKAZ NASTAVNIH PREDMETA IZ USTAVNOPRAVNE MATERIJE – CILJ, ISHOD I SADRŽAJ PREDMETA

 • Dr Slobodan Orlović

ZAKON KAO PRAVNI OSNOV POZIVANJA NA NASLEĐIVANJE U BIVŠIM SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA

 • Dr Jelena Vidić

TEHNOLOŠKE MERE U SISTEMU ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA

 • Dr Sanja Radovanović

INJURIJA I TELESNE POVREDE U ZAKONU XII TABLICA

 • Mr Ognjen Vujović

SHVATANJA O KAUZI UGOVORA U DOMAĆOJ CIVILISTICI U PERIODU DO USVAJANJA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

 • Mr Atila Dudaš

NAČELO ODREĐENOSTI KRIVIČNOG ZAKONA (LEX CERTA) U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Mr Anđela Stojanović

OSNOVNI PRAVNI INSTRUMENTI UZAJAMNE POMOĆI U PORESKIM STVARIMA U EVROPSKOJ UNIJI

 • Cvjetana Cvjetković

STANJE I TENDENCIJE U SUPROTSTAVLJANJU KOMPJUTERSKOM KRIMINALU NA EVROPSKOM NIVOU

 • Milana Pisarić

PRAVNA PITANJA BIOMEDICINSKI ASISTIRANE REPRODUKCIJE: REPRODUKTIVNI TURIZAM

 • Sandra Samardžić

AUTENTIČNA TUMAČENJA ZAKONA O POVRAĆAJU ZEMALJA (1839)

 • Uroš Stanković

OPRAVDANOST UVOĐENJA PRIVREMENOG OGRANIČENJA SLOBODNOG IZVOZA PŠENICE U SRBIJI

 • Luka Baturan

USAGLAŠENA PRAKSA I/ILI SVESNI PARALELIZAM NA OLIGOPOLISTIČKOM TRŽIŠTU

 • Jovana Đuričić

Tamás Nótári: Law, Religion and Rhetoric in Cicero’s Pro Murena. Passau, Schenk Verlag, 2008. 200 str.

 • Dr Magdolna Sič

MEĐUNARODNI ASPEKT RAZVRSTAVANJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ U ZEMLJAMA OKRUŽENJA

 • Dr Nedica Dašić

ODGOVORNOST IZVOĐAČA RADOVA ZA NEDOSTATKE PROJEKTA

 • Jovana Pušac

PROCESNA LEGITIMACIJA PRIVATNIH TUŽILACA PRED SUDOM EU POSLE LISABONSKOG UGOVORA

 • Gordana Ćirković

POMAGANJE U IZVRŠENJU KRIVIČNOG DJELA U SRPSKOM KRIVIČNOM PRAVU

 • Veljko Turanjanin

Zbornik vol. XLV-2

PRAVNE PRETPOSTAVKE ZAHTEVA DRUŠTVA ZA DODATNU (DOPUNSKU) UPLATU

 • Dr Stevan Šogorov

GRADSKO STANOVNIŠTVO U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

 • Dr Srđan Šarkić

SMERNICE I UREDBE EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

 • Akademik Jožef Salma

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJA

 • Dr Zoran Arsić

PREVOZNE ISPRAVE

 • Dr Dušanka Đurđev

IZVORI, OBLICI I NOSIOCI UGROŽAVANJA NEMATERIJALNE IMOVINE ZEMALJA U TRANZICIJI

 • Dr Ljubomir Stajić

IZMENE PRVE BRISELSKE UREDBE I NJIHOV UTICAJ NA DRŽAVE KOJE NISU ČLANICE UNIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU

 • Dr Maja Stanivuković

TAKTIČKI BLEF – LUKAVSTVO U SASLUŠANJU OKRIVLJENOG

 • Dr Ištvan Feješ

POBIJANJE SUDSKOG PORAVNANJA

 • Dr Marija Salma

SASTAV KATASTRA NEPOKRETNOSTI

 • Dr Radenka Cvetić

DUGOTRAJNI OBIČAJI (LONGA CONSUETUDINE) I OPŠTI INTERES (UTILITAS PUBLICA)

 • Dr Magdolna Sič

IZVRŠITELJ

 • Dr Nikola Bodiroga

O SVETU PRAVA KOJI POČIVA NA MORALNIM VREDNOSTIMA

 • Dr Marko Trajković

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Tatjana Lukić

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – PREVENCIJA I NAKNADA ŠTETE

 • Dr Bojan Pajtić

SUDSKE INSTANCE NA PODRUČJU VOJVODINE OD 1918. DO 1929. GODINE

 • Dr Gordana Drakić

PORODIČNA ZADRUGA KAO TEMELJ POJEDINIH USTANOVA JAVNOG PRAVA PREMA VALTAZARU BOGIŠIĆU

 • Dr Maša Kulauzov

NASLEDNOPRAVNI POLOŽAJ SRODNIKA U PRAVOJ NISHODNOJ LINIJI, SUPRUŽNIKA I VANBRAČNOG PARTNERA

 • Dr Jelena Vidić

OBAVEZE JAVNIH DRUŠTAVA U POGLEDU REDOVNOG PERIODIČNOG IZVEŠTAVANJA JAVNOSTI

 • Dr Vladimir Marjanski

NESAOBRAZNOST ROBE ZA KOJU PRODAVAC NE ODGOVARA

 • Dr Sandra Fišer-Šobot

MERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I POVREDA PRAVA STRANOG ULAGAČA

 • Dr Petar Đundić

LEGITIMACIJA ZA PODIZANJE AKVILIJANSKE TUŽBE U SLUČAJU UNIŠTENJA PREDMETA OBLIGACIONOG ODNOSA

 • Dr Samir Aličić

POLJE PRIMENE ARHUSKE KONVENCIJE

 • Mr Bojan Tubić

PRAVNI OKVIR ZAŠTITE PRAVA PRONALAZAČA U SRBIJI

 • Mr Atila Dudaš

SIMBOLIZAM U KAŽNJAVANJU U SRBIJI U PRVOJ POLOVINI XIX VEKA

 • Miljana Todorović

SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG EKOLOŠKOG KRIMINALITETA

 • Milana Pisarić

UNIVERZALNA DONJA STAROSNA GRANICA SPOSOBNOSTI ZA KRIVIČNU ODGOVORNOST

 • Stefan Samardžić

NEKOLIKO NAPOMENA O NACRTU KRIVIČNOG ZAKONIKA VASILIJA LAZAREVIĆA (1839)

 • Uroš Stanković

FIDUCIJARNI PRENOS PRAVA SVOJINE

 • Tamara Đurđić

REFORMA MAĐARSKIH PROPISA O KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU I SAVETA ZAPOSLENIH

 • Dr Tamaš Prugberger

IZBORNI SISTEM I IZBORNA KAMPANJA U STAROM RIMU

 • Dr Tamaš Notari

DA LI JE EKONOMSKA KRIZA UGOVORNI RIZIK?

 • Dr Tibor Nohta

PRAVA UPOTREBE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U MAĐARSKOJ

 • Dr Čila Čak
 • Dr Zoltan Nađ

BADINTER U USTAVNOM SUDU MAKEDONIJE: NOVUM ILI REQUIEM

 • Blaže Krčinski

Zbornik vol. XLV-3 tom 1

O SUDSKOJ VLASTI U USTAVNOM SISTEMU SRBIJE U KONTEKSTU MEĐUNARODNIH STANDARDA

 • Dr Marijana Pajvančić

POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Đorđe Popov

OBLICI IZBEGAVANJA I ZBRINJAVANJA OTPADA KAO PREDMET PRAVNOG REGULISANJA

 • Dr Stevan Šogorov

PRAVNI POLOŽAJ STRANACA U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

 • Dr Srđan Šarkić

PRAVNI INSTRUMENTI UPRAVLJANJA KVALITATIVNIM STANJEM VODA

 • Akademik Jožef Salma

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS JURIS U SPORU IZMEĐU EL SALVADORA I HONDURASA

 • Dr Rodoljub Etinski

DAN AKCIONARA U KOMPANIJSKOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Zoran Arsić

O UPRAVNOM SPORU U SRBIJI

 • Dr Dragan Milkov

AKTUELNI ASPEKTI PRINCIPA ZAŠTITE ZAPOSLENIH

 • Dr Predrag Jovanović

O POJMU AUTONOMNOG PRAVA

 • Dr Gordana Vukadinović

ELEMENTI DRUŠTVENOG DELANJA

 • Dr Miloš Marjanović

AUTONOMIJA VERSUS MATERIJALNA ISTINA U KOMPARATIVNOM PRAVU O PORODIČNOM STATUSU DETETA

 • Dr Gordana Kovaček Stanić

TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE

 • Dr Danica Popov

ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA NEMATERIJALNE IMOVINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA ULOGU PRAVA

 • Dr Ljubomir Stajić

SPOROVI IZMEĐU DRŽAVE I ULAGAČA U VEZI SA STRANIM ULAGANJIMA U SEKTORU NUKLEARNE ENERGIJE: PREGLED DVA SLUČAJA NASTALA POD OKRILJEM POVELJE O ENERGIJI

 • Dr Maja Stanivuković

PRAVO ŽIVOTNE SREDINE KAO NAUČNA I NASTAVNA I DISCIPLINA

 • Dr Maja Stanivuković

PITANJA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Bernadet Bordaš

TUŽBE ZA OTKLANJANJE SUSEDSKIH IMISIJA

 • Dr Marija Salma

PRAVNA SPOSOBNOST I BIOMEDICINA

 • Dr Radenka Cvetić

DRŽAVNA POMOĆ U PRAVU EU I NACIONALNO PRAVO

 • Dr Drago Divljak

HARMONIZACIJA PRAVA I PRAKSE U OBLASTI PARTICIPACIJE ZAPOSLENIH – SRBIJA I EU

 • Dr Senad Jašarević

POVODOM DECENIJE POSTOJANJA MANDATNOG KRIVIČNOG POSTUPKA U SRBIJI

 • Dr Snežana Brkić

Zbornik vol. XLV-3 tom 2

STARI RIMLJANI SU ZNALI DA JE OLOVO OPASAN OTROV ALI SU TO TOLERISALI – DA LI SE TO DOGAĐA I DANAS?

 • Dr Magdolna Sič

UTICAJ VREDNOSNIH SADRŽAJA KULTURE NA RAZVOJ I UOBLIČAVANJE MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA

 • Dr Branislav Ristivojević

UPOREDNA ANALIZA: „PRAVA ČOVEKA“ U RIMSKOJ DRŽAVI I SAVREMENA „LJUDSKA PRAVA“

 • Dr Nataša Deretić

NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE I EVROPSKI PARLAMENT – JEDNO USTAVNOPRAVNO POREĐENJE

 • Dr Slobodan P. Orlović

EKOLOŠKA ODGOVORNOST

 • Dr Bojan Pajtić

PREKID TRUDNOĆE PREMA KRIVIČNOM ZAKONIKU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE I PROJEKTIMA KOJI SU MU PRETHODILI

 • Dr Gordana Drakić

POLOŽAJ VANBRAČNE DECE U PORODIČNOJ ZADRUZI PREMA OBIČAJNOM PRAVU JUŽNIH SLOVENA

 • Dr Maša Kulauzov

POSTHUMNA OPLODNJA I NJENA NASLEDNOPRAVNA DEJSTVA

 • Dr Jelena Vidić

POJAM, VRSTE I OSNOVNA OBELEŽJA OSIGURANJA OD EKOLOŠKIH ŠTETA

 • Dr Vladimir Marjanski

USAGLAŠENOST PRAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE

 • Dr Velizar Golubović

POSLEDICE RAZLIKOVANJA ZAKONITE I NEZAKONITE EKSPROPRIJACIJE STRANOG ULAGANJA

 • Dr Petar Đundić

ULPIJAN, CELZ I ZAGAĐENJE ZEMLJIŠTA KOROVOM (D. 9. 2. 27. 14)

 • Dr Samir Aličić

NOVI MINUTI POSVEĆENI RADBRUHOVOJ FORMULI

 • Dr Dragana Ćorić

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS JURIS PRI ODREĐIVANJU MEĐUDRŽAVNIH GRANICA

 • Mr Bojan Tubić

KAUZA UGOVORNE OBAVEZE – FRANCUSKI UTICAJ NA ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA REPUBLIKE SRBIJE

 • Mr Atila Dudaš

O NOVOM UREĐENJU VOLJNOG ZASTUPANJA U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Marko Knežević

SADRŽINSKA OGRANIČENJA MERA KOJIMA SE REGULIŠE STATUS LJUDSKIH PRAVA U VANREDNIM PRILIKAMA – MEĐUNARODNI STANDARDI I USTAV REPUBLIKE SRBIJE

 • Nataša Rajić

POPULACIONA POLITIKA, PLANIRANJE PORODICE – POSTOJEĆE TENDENCIJE I MOGUĆA REŠENJA

 • Sandra Samardžić

KRIVIČNOPRAVNA REAKCIJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Stefan Samardžić

UREDBA O SEČI ŠUME I JEDAN PRIMER NJENE PRIMENE U PRAKSI

 • Uroš Stanković

MOGUĆNOST PRIMENE KOUZOVE TEOREME RADI POSTIZANJA INTERNALIZACIJE EKOLOŠKOG TROŠKA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

 • Luka Baturan

SAVREMENA KONTROLA UPRAVE

 • Dr Žerar Marku

REFORME PENZIJSKOG OSIGURANJA U MAĐARSKOJ

 • Dr Judit Barta

2010

Zbornik vol. XLIV-1

PRAVNI POLOŽAJ VLASTELE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

 • Dr Srđan Šarkić

LJUDSKO DOSTOJANSTVO KAO OSNOVA ČOVEKOVE PRIRODE

 • Dr Vojislav Đurđić
 • Dr Marko Trajković

O NEKIM NEPRIMENJIVIM, PROTIVREČNIM I NEJASNIM ODREDBAMA ZKP SRBIJE NAKON PROCESNE REFORME IZ 2009. GODINE

 • Dr Snežana Brkić

POLOŽAJ, ULOGA I ORGANIZACIJA POKRAJINSKE UPRAVE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

 • Dr Zoran Lončar

OPEN SOURCE UGOVOR O LICENCI SOFTVERA – POJAM I PRAVNA PRIRODA

 • Mr Sanja Radovanović

OSNOV ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA U UPOREDNOM PRAVU (FRANCUSKA, BELGIJA, ITALIJA, ŠPANIJA)

 • Mr Jelena Vidić

AMERIČKA DOKTRINA O ZAŠTITI STEČENIH PRAVA

 • Mr Dragana Ćorić

KAUZA UGOVORNE OBAVEZE PREMA ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA REPUBLIKE SRBIJE

 • Mr Atila Dudaš

PRAVNI POLOŽAJ MUSLIMANA U SREDNJOVEKOVNOJ UGARSKOJ

 • Mr Boris Stojkovski

SPECIFIČNOSTI OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIČKIH LICA U EVROPSKOM I DOMAĆEM PRAVU

 • Cvjetana Cvjetković

IVANJDANSKI ATENTAT I PREKI SUD U PISMIMA KRALJA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA DRAGI MAŠIN

 • Uroš Stanković

SUOČENJE IZ KRIMINALNO-PSIHOLOŠKOG ASPEKTA

 • Dr Čaba Fenjveši

LIČNOST HAJIMA S. DAVIČA

 • Mr Miroslav Popović

PRAVNA REGULATIVA ABORTUSA U REPUBLICI SRBIJI

 • Jelena Stojšić

DVA METODA HARMONIZACIJE I UNIFIKACIJE PRIVATNOG PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI

 • Siniša Novković

Zbornik vol. XLIV-2

EVROPSKA UNIJA I SVETSKA EKONOMSKA KRIZA

 • Dr Đorđe Popov

PRAVNI POLOŽAJ MEROPAHA U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

 • Dr Srđan Šarkić

GRAĐANSKOPRAVNI I TRGOVINSKI UGOVORI

 • Dr Jožef Salma

NACRT ZAJEDNIČKOG REFERENTNOG OKVIRA ZA EVROPSKO PRIVATNO PRAVO IZ 2009. GODINE

 • Dr Dušanka Đurđev

ZABRANJENE ODREDBE U UGOVORU O ZALOZI

 • Dr Danica Popov

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA – KRIVIČNA ODGOVORNOST –

 • Dr Ištvan Feješ

POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI

 • Dr Marija Salma

PROŠIRENO POLJE DELOVANJA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

 • Dr Drago Divljak

KUPOVINA PREDMETA ZALOGE OD STRANE ZALOŽNOG POVERIOCA PREMA PAPINIJANU

 • Dr Magdolna Sič

MORAL U BESPUĆU POLITIKE

 • Dr Marko Trajković

BORBA PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U REPUBLICI SRBIJI

 • Dr Tatjana Lukić

NOVO MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO SRBIJE

 • Dr Dragiša Drakić

„OPŠTI ELEMENAT“ ZLOČINA PROTIV ČOVEČNOSTI

 • Dr Branislav Ristivojević

PRAVNI POLOŽAJ SUDIJA ZA VREME ŠESTOJANUARSKOG REŽIMA KRALJA ALEKSANDRA

 • Dr Gordana Drakić

ROK ZA OBAVEŠTAVANJE O NESAOBRAZNOSTI ISPORUČENE ROBE U MEĐUNARODNOM I DOMAĆEM PRAVU

 • Dr Sandra Fišer-Šobot

PRAVILA OBIČAJNOG PRAVA O DEOBAMA PORODIČNIH ZADRUGA JUŽNIH SLOVENA

 • Dr Maša Kulauzov

OPEN SOURCE UGOVOR O LICENCI SOFTVERA – POJEDINI ASPEKTI

 • Mr Sanja Radovanović

PRIVREMENE MERE U POSTUPCIMA OSPORAVANJA ZAKONITOSTI AKATA U EVROPSKOJ UNIJI

 • Mr Bojan Tubić

„IZVORNI SMISAO“ TREĆEG POGLAVLJA AKVILIJEVOG ZAKONA

 • Mr Samir Aličić

O PRAVNOJ PRIRODI INSTITUTA ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA

 • Mr Oliver Lajić

O NEDOZVOLJENIM DOKAZIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Milana Pisarić

NORMATIVNA NADLEŽNOST ORGANA IZVRŠNE VLASTI U REDOVNIM I VANREDNIM PRILIKAMA

 • Nataša Rajić

TRIPATIT I NJEGOVI IZVORI

 • Dr Laslo Blazovič

OSVRT NA CICERONOV GOVOR PRO CAELIO IZ ASPEKTA PRAVA I RETORIKE

 • Dr Tamaš Notari

Zbornik vol. XLIV-3

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA I SRBIJA

 • Dr Đorđe Popov

PRAVNI STATUS SOPSTVENOG UDELA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • Dr Stevan Šogorov

PRAVNI POLOŽAJ VLAHA I OTROKA U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

 • Dr Srđan Šarkić

ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU NESAVESNIM VOĐENJEM PREGOVORA

 • Dr Jožef Salma

INDIVIDUALNE SANKCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

 • Dr Rodoljub Etinski

IZVEŠTAJI UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I KOLEKTIVNO PRAVO NA INFORMISANJE

 • Dr Zoran Arsić

NORMATIVNA IZGRADNJA LJUDSKIH I SOCIJALNO-EKONOMSKIH PRAVA

 • Dr Predrag Jovanović

PORODIČNI FAKTORI KRIMINALITETA I PORODIČNO NASILJE

 • Dr Milo Bošković

AUTONOMIJA DETETA U SAVREMENOM PORODIČNOM PRAVU

 • Dr Gordana Kovaček Stanić

SOCIJALNI INŽENJERING KAO OBLIK UGROŽAVANJA POVERLJIVIH POSLOVNIH INFORMACIJA

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Mr Goran Mandić

UTICAJ ISTAKNUTIH PRAVNIKA NA OBLIKOVANJE PRAVA U EVROPI I SRBIJI

 • Dr Dušan Nikolić

SPORAZUMNO ODREĐENA MEĐUNARODNA NADLEŽNOST U PORODIČNOPRAVNOJ MATERIJI U PRAVU EU

 • Dr Bernadet Bordaš

IZLUČNA PRAVA U STEČAJU

 • Dr Marija Salma

UPISI U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

 • Dr Radenka Cvetić

ZAŠTITA JEDNAKOSTI ZAPOSLENIH U PRAVU EVROPSKE UNIJE

 • Dr Senad Jašarević

KLASIFIKACIJA PROCESNIH FORMI U KRIVIČNOM PROCESNOM PRAVU SRBIJE

 • Dr Snežana Brkić

NEPOVREDIVOST POSLOVNIH PROSTORIJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE I PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Sanja Đajić

VANSUDSKI IZVRŠNI POSTUPAK NA OSNOVU ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR

 • Dr Nikola Bodiroga

BORBA PROTIV FINANSIRANJA TERORIZMA – PRIMER ŠPANIJE

 • Dr Tatjana Lukić

UGOVORI BRAČNIH DRUGOVA U EVROPSKIM ZAKONODAVSTVIMA I SRPSKOM PRAVU

 • Dr Bojan Pajtić

FORMA I SADRŽINA PROSPEKTA

 • Dr Vladimir Marjanski

POSREDNA POVREDA PATENTA

 • Dr Sandra Fišer-Šobot

JEDAN ILI DVA DOMA ZAKONODAVNOG TELA? RAD USTAVOTVORNOG ODBORA OBRAZOVANOG 1888. GODINE

 • Dr Maša Kulauzov

VLADAVINA PRAVA I PRAVNA DRŽAVA – ISTOST ILI RAZLIČITOST?

 • Mr Dragutin Avramović

RUSKA PRAVNA TEORIJA O STEČENIM PRAVIMA I RETROAKTIVNOSTI

 • Mr Dragana Ćorić

ULOGA VOLJE STRANAKA PRILIKOM ODREĐIVANJA MERODAVNOG PRAVA ZA VANUGOVORNU ODGOVORNOST ZA ŠTETU U EVROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

 • Mr Petar Đundić

OPRAVDANOST UKIDANJA SUDSKE KONTROLE ODLUKA ADMINISTRATIVNOG TRIBUNALA UJEDINJENIH NACIJA U SVETLU POTREBE KONTROLE AKATA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

 • Mr Bojan Tubić

UBISTVO ROBA, IZGUBLJENO NASLEĐE I LEX AQUILIA

 • Mr Samir Aličić

O PROBLEMU BLAGOVREMENOSTI PRIGOVORA MESNE I ZALEČIVE STVARNE NENADLEŽNOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Marko Knežević

UTANJENA KAPITALIZACIJA KAO EVAZIONI INSTRUMENT

 • Cvjetana Cvjetković

PRIROĐENJA SREMACA U REGISTRIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DELA SRBIJE ZA 1899. GODINU

 • Uroš Stanković

UNAPREĐENJE RAZMENE PODATAKA U OKVIRU PREKOGRANIČNE POLICIJSKE I PRAVOSUDNE SARADNJE U KRIVIČNIM STVARIMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE – „PRUMSKI PROCES“

 • Milana Pisarić

FONDOVI ZA FINANSIRANJE ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

 • Luka Baturan

2009

Zbornik vol. XLIII-1

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA I RESTRUKTURIRANJE DUGOVA

 • Dr Đorđe Popov

PRAVNE I POLITIČKE IDEJE AMBROZIJA IZ MILANA

 • Dr Srđan Šarkić

KULTURNI RELATIVIZAM I UNIVERZALNOST LJUDSKIH PRAVA: POKUŠAJ PRAVNE ANALIZE

 • Dr Rodoljub Etinski

PRAVNO REGULISANJE ŽELEZNIČKOG PREVOZA PUTNIKA U EU

 • Dr Dušanka Đurđev

OSVRT NA POSLEDICE NADLEŽNOSTI EVROPSKE ZAJEDNICE U MATERIJI MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

 • Dr Bernadet Bordaš

NAČELA KATASTRA NEPOKRETNOSTI

 • Dr Radenka Cvetić

PRAVO SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE I DOMAĆE PRAVO

 • Dr Drago Divljak

BITNO SMANJENA URAČUNLJIVOST

 • Dr Dragiša Drakić

PRAVNI POLOŽAJ ORGANA IZVRŠNE VLASTI REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

 • Dr Slobodan Orlović

SUDSKA VLAST I STANJE U SUDOVIMA NA PODRUČJU VOJVODINE 1920–1921. GODINE

 • Mr Gordana Drakić

OBAVEZA GARANTOVANJA UPOTREBLJIVOSTI SOFTVERA KOD UGOVORA O LICENCI

 • Mr Sanja Radovanović

ODNOS SRODSTVA, BRAKA I VANBRAČNE ZAJEDNICE U ZASNIVANJU PRAVILA ZAKONSKOG I NUŽNOG NASLEĐIVANJA U ZEMLJAMA GERMANSKE PRAVNE TRADICIJE

 • Mr Jelena Vidić

„KRITIKA“ ROBERTA VALTERA KELZENOVE ČISTE TEORIJE PRAVA

 • Mr Dragana Ćorić

OBAVEZA ISPORUKE PREMA KONVENCIJI UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE

 • Mr Sandra Fišer-Šobot

PRINCIP VLADAVINE PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI U SVETLU KONTROLE AKATA EVROPSKE ZAJEDNICE PRED SUDOM EZ

 • Mr Bojan Tubić

PRAVILA OBIČAJNOG PRAVA O IMOVINI U PORODIČNOJ ZADRUZI JUŽNIH SLOVENA

 • Mr Maša Kulauzov

NEKI SLUČAJEVI AKVILIJANSKE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROKOVANU U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI U RIMSKOM KLASIČNOM PRAVU

 • Mr Samir Aličić

RIMSKO PRAVO JE IPAK POZNAVALO POJAM KAUZE UGOVORNE OBAVEZE!

 • Mr Atila Dudaš

RASPODELA HARTIJA OD VREDNOSTI NUĐENIH JAVNOM PONUDOM

 • Mr Vladimir Marjanski

MILENKO VESNIĆ PRED PREKIM SUDOM ZA UČESNIKE U IVANJDANSKOM ATENTATU

 • Uroš Stanković

TRANSFERNE CENE

 • Cvjetana Cvjetković

PRIKAZ NOVOG ZAKONODAVSTVA VELIKE BRITANIJE O RODITELJSTVU U SLUČAJU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG ZAČEĆA

 • Sandra Josić

DE CONVERSIONE BULGARORUM – PRAVNA POZADINA SUKOBA IZMEĐU RIMA I VIZANTIJE

 • Dr Tamaš Notari

KRATKA ISTORIJA PRVOG MAĐARSKOG ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU

 • Dr Norbert Varga

Zbornik vol. XLIII-2

POVREDA ZABRANE DISKRIMINACIJE PO POLU KAO OSNOV OGRANIČENJA LJUDSKIH PRAVA

 • Dr Marijana Pajvančić

POSTUPAK I PRAVNE POSLEDICE POVLAČENJA I PONIŠTENJA UDELA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • Dr Stevan Šogorov

OBLIGACIONOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – tužba radi otklanjanja izvora opasnosti za nastanak ekološke štete i tužba radi naknade ekološke štete –

 • Dr Jožef Salma

PRAVO GLASA AKCIONARA – OSNOVNI PRINCIPI

 • Dr Zoran Arsić

BRAK I RAZVOD IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI

 • Dr Olga Cvejić-Jančić

ODNOS UPRAVE I SUDOVA

 • Dr Dragan Milkov

RADNOPRAVNI STANDARDI U VEZI KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

 • Dr Predrag Jovanović

KRIMINOLOŠKA OBELEŽJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNIH SLOBODA

 • Dr Milo Bošković

PREDMET SOCIOLOGIJE PRAVA I NJEN ODNOS SA SRODNIM DISCIPLINAMA

 • Dr Miloš Marjanović

UTICAJ MULTIKULTURALNOSTI NA SKLAPANJE I RAZVOD BRAKA

 • Dr Gordana Kovaček Stanić

ZALOGA NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Danica Popov

STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Ljubomir Stajić

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA1 – SISTEM KAZNI –

 • Dr Ištvan Feješ

CESSIO BONORUM RIMSKOG PRAVA na temu ličnog bankrota savremenog prava

 • Dr Magdolna Sič

ZABRANA ZLOUPOTREBE PROCESNIH OVLAŠĆENJA

 • Dr Marija Salma

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ZAPOSLNIH U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU

 • Dr Senad Jašarević

KRIVIČNOPROCESNA REFORMA U SRBIJI 2009. GODINE I USTANOVA ZAŠTITE SVEDOKA

 • Dr Snežana Brkić

NASTANAK I RAZVOJ IDEJE O REGIONALIZACIJI SRBIJE

 • Dr Zoran Lončar

UPOTREBA METODA TUMAČENJA U KRIVIČNOM PRAVU

 • Dr Branislav Ristivojević

ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIVIČNIM DELIMA – ZNAČAJ FINANSIJSKE ISTRAGE

 • Dr Tatjana Lukić

KRATAK OSVRT NA REŠAVANJE DEMOGRAFSKIH PROBLEMA U RIMSKOJ DRŽAVI

 • Dr Nataša Deretić

HARMONIZACIJA PRAVILA O ODGOVORNOSTI PROIZVOĐAČA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU I NAJVAŽNIJE ODREDBE DIREKTIVE O ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE SA NEDOSTATKOM (85/385/EEC)

 • Mr Petar Đundić

PRAVILO O ISKORIŠĆENOSTI LOKALNIH PRAVNIH LEKOVA U PRAKSI KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Mr Bojan Tubić

UGOVOR O ČINJENIČNOM STANJU ZAKLJUČEN U POSTUPKU POSREDOVANJA

 • Mr Marko Knežević

ELEKTRONSKI ZAPISI KAO DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Milana Pisarić

NASTANAK I RAZVOJ ZAJEDNIČKE POLITIKE RIBARSTVA EVROPSKE UNIJE DO REFORMI 2002. GODINE

 • Luka Baturan

SUOČENJE U SVETLU MEĐUNARODNIH DOKUMENATA I U ODLUKAMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Čaba Fenjveši

Zbornik vol. XLIII-3

ODGOVORNOST ZA ŠTETE OD DEJSTVA STVARI – deliktna i kvazideliktna odgovornost –

 • Dr Jožef Salma

IZJEDNAČAVANJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE EKONOMSKIH, SOCIJALNIH I KULTURNIH PRAVA SA MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM POLITIČKIH I GRAĐANSKIH PRAVA

 • Dr Rodoljub Etinski

PITANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U MEĐUNARODNOM I NAŠEM PRAVU

 • Dr Predrag Jovanović

KRIMINOGENI ZNAČAJ SEKSUALNIH DEVIJACIJA

 • Dr Milo Bošković

HARMONIZACIJA NORMI O RAZVODU BRAKA SA STRANIM ELEMENTOM U SRBIJI SA PRAVILIMA O SUKOBU ZAKONA I SUKOBU NADLEŽNOSTI U EU

 • Dr Bernadet Bordaš

POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA

 • Dr Marija Salma

FIDES I JAVNI (FISKALNI) DUG

 • Dr Magdolna Sič

O PRAVNOM REGULISANJU NOVIH TRGOVINSKIH UGOVORA

 • Dr Drago Divljak

SOCIJALNA SIGURNOST I SOCIJALNA DRŽAVA

 • Dr Senad Jašarević

MARGINALIJE UZ ČLAN 236. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE

 • Dr Snežana Brkić

PLEDOAJE ZA NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

 • Dr Zoran Lončar

PRANJE NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA (NA NIVOU EVROPSKE UNIJE)

 • Dr Tatjana Lukić

KRIVIČNO DELO ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Dragiša Drakić

PRIRODA I PRIPADNOST POSLANIČKOG MANDATA U USTAVNOM SISTEMU SRBIJE

 • Dr Slobodan Orlović

BRAČNI UGOVORI U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU

 • Dr Bojan Pajtić

O STAVU RADIKALNE STRANKE U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA PREMA AGRARNOJ REFORMI

 • Dr Gordana Drakić

JOŠ NEKOLIKO NAPOMENA O RADU SVETONIKOLJSKOG ODBORA

 • Mr Maša Kulauzov

PROBLEM KONKURENCIJE TUŽBI U SLUČAJU NANOŠENJA ŠTETE USLED PADA TERETA U KLASIČNOM RIMSKOM PRAVU

 • Mr Samir Aličić

SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE UČINILACA I ŽRTAVA ZLOČINA MRŽNJE

 • Mr Milena Pavlović

NASTANAK ODGOVORNOSTI ŠEFA DRŽAVE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI: OPOZIV I SUDSKI IMPIČMENT U PERSPEKTIVI POLUPREDSEDNIČKOG SISTEMA

 • Mr Boško Tripković

MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA I OBAVEZNOG LEČENJA ALKOHOLIČARA U SUDSKOJ PRAKSI

 • Mr Emir Ćorović

TIMESHARING UGOVOR U MAĐARSKOJ – UPOREDNOPRAVNA ANALIZA

 • Dr Tekla Pap

PREGLED RELEVANTNE LITERATURE O OSNOVU (CILJU) UGOVORNE OBAVEZE U EVROPSKO-KONTINENTALNOM (CAUSA) I ANGLOSAKSONSKOM PRAVU (CONSIDERATION)

 • Mr Atila Dudaš

2008

Zbornik vol. XLII-1-2

PRAVO NA RAVNOPRAVNOST POLOVA – DEMOKRATSKO PITANJE I USTAVNI PRINCIP

 • Dr Marijana Pajvančić

ZNAČAJ INOSTRANIH INVESTICIJA ZA PRIVREDNU STABILNOST SRBIJE

 • Dr Đorđe Popov

ZNAČAJ PREDUZETNIŠTVA ZA EKONOMIJE U KRIZI

 • Dr Fuada Stanković

KARAKTERISTIKE I PRAVNA DEJSTVA UGOVORA O PRENOSU UDELA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • Dr Stevan Šogorov

CAR I ZAKON U GOVORIMA TEMISTIJA

 • Dr Srđan Šarkić

PRAVNE OSOBINE GRAĐANSKO-PRAVNE ODGOVORNOSTI /Razgraničenje građansko-pravne od krivično-pravne odgovornosti

 • Dr Jožef Salma

STRUKTURA I TRENDOVI KRETANJA JAVNIH PRIHODA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE I U SRBIJI

 • Dr Mile Vranješ

PROCES PROMOCIJE LJUDSKIH PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI

 • Dr Rodoljub Etinski

POJAM SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA, KVORUM ZA RAD I VEĆINE ZA DONOŠENJE ODLUKA

 • Dr Zoran Arsić

„PRAVA DETETA PREMA PRAVU SRBIJE“ – HARMONIZACIJA SA EVROPSKIM I MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA -

 • Dr Olga Cvejić-Jančić

O RIMSKOM POGLEDU NA KAUZU POSLA, KAUZU OBLIGACIJE I KAUZU PRESTACIJE U KONTRAKTIMA

 • Dr Antun Malenica

ZAŠTITNIK GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Dragan Milkov

ZLOSTAVLJANJE NA RADU KAO PRAVNO PITANJE U MEĐUNARODNOM I EVROPSKOM PRAVU

 • Dr Predrag Jovanović

NACIONALNA PRAVA U DOKUMENTIMA SRPSKOG POKRETA U JUŽNOJ UGARSKOJ 1848–1849.

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

SAVREMENA SHVATANJA PRAVNE DRŽAVE KOD NAŠIH PROFESORA PRAVA

 • Dr Gordana Vukadinović

PRAVNA PRIRODA ODGOVORNOSTI PREVOZIOCA

 • Dr Dušanka Đurđev

KRIMINALNE GRUPE I ORGANIZACIJE

 • Dr Milo Bošković

O NAČELU POMOĆI NEUKOJ STRANCI U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča

O PRAVIMA ŽIVOTINJA – STAVOVI STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU KOJI SU POHAĐALI KURS IZ PRAVNE ETIKE

 • Dr Miloš Marjanović

DETE U PORODICI SA JEDNIM RODITELJEM: IZDRŽAVANJE I PORODIČNI DOM

 • Dr Gordana Kovaček Stanić

STICANJE PRAVA SVOJINE OKUPACIJOM STVARI

 • Dr Danica Popov

PRAVNI OKVIR PRIVATNE BEZBEDNOSTI U SVETLU SAVREMENOG SHVATANJA POJMA BEZBEDNOSTI

 • Dr Ljubomir Stajić

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I PRELAZNI TRGOVINSKI SPORAZUM SRBIJE I EVROPSKIH ZAJEDNICA - PRAVNO DEJSTVO I ZNAČAJ

 • Dr Maja Stanivuković
 • Dr Sanja Đajić

EVROPSKO PRIVATNO PRAVO U KONTEKSTU GLOBALIZACIJE

 • Dr Dušan Nikolić

SPECIFIČNOSTI HARMONIZACIJE U OBLASTI MEĐUNARODNOG PORODIČNOG PRAVA U EZ

 • Dr Bernadet Bordaš

ZAKONITOST PRIMENE DNK ANALIZE U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ištvan Feješ

FIDUCIA I PIGNUS U IZVORIMA POSTKLASIČNOG RIMSKOG PRAVA - SINONIMI ILI TERMINI KORIŠĆENI ZA RAZLIČITE VRSTE ZALOGE?

 • Dr Magdolna Sič

POSTUPAK POVODOM PRAVA INSOLVENCIJE EU - u svetlu regulativa našeg stečajnog prava u domenu reorganizacije insolventnog dužnika-

 • Dr Marija Salma

JEDINSTVENA EVIDENCIJA NEPOKRETNOSTI

 • Dr Radenka Cvetić

PRAVNI ZNAČAJ SUBVENCIJA

 • Dr Drago Divljak

MOBING U PRAKSI I DOKUMENTIMA EU I SRBIJE

 • Dr Senad Jašarević

USTAV SRBIJE IZ 2006. GODINE I NAGOVEŠTAJ NOVIH AKUZATORSKIH ELEMENATA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Snežana Brkić

POLOŽAJ POKRAJINSKE UPRAVE U PREDLOGU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 • Dr Zoran Lončar

EVROPA I BORBA PROTIV TERORIZMA: jačanje saradnje između pravosudnih i policijskih organa

 • Dr Tatjana Lukić

MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA I ALKOHOLIČARA PREMA NOVOM KRIVIČNOM ZAKONIKU SRBIJE

 • Dr Dragiša Drakić

O OPŠTIM OBLICIMA KRIVICE U RIMSKOM STATUTU

 • Dr Branislav Ristivojević

FORMIRANJE PRAVNOG SISTEMA U MEĐURATNOJ JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI

 • Mr Gordana Drakić

UGOVORI O LICENCI SOFTVERA NA OMOTU PROIZVODA (nove forme zaključenja ugovora)

 • Mr Sanja Radovanović

NASLEDNOPRAVNE POSLEDICE ODNOSA SRODSTVA, BRAKA I VANBRAČNE ZAJEDNICE U PRAVU ENGLESKE

 • Mr Jelena Vidić

RECEPCIJA AUSTRIJSKOG (GERMANSKOG) KONCEPTA ZAŠTITE STEČENIH PRAVA U SRPSKOJ PRAVNOJ NAUCI

 • Mr Dragana Ćorić

UGOVORNO ODREĐENJE SAOBRAZNOSTI ROBE

 • Mr Sandra Fišer-Šobot

POSTUPAK ZA IZDAVANJE EVROPSKOG PLATNOG NALOGA

 • Mr Petar Đundić

SUDSKA KONTROLA LEGALNOSTI MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJE ZAKLJUČUJE EVROPSKA ZAJEDNICA

 • Mr Bojan Tubić

EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE U PRAKSI USTAVNOG SUDSTVA: KA KOOPERATIVNOM KONSTITUCIONALIZMU

 • Mr Boško Tripković

POLOŽAJ ŽENA U PORODIČNOJ ZADRUZI PREMA OBIČAJNOM PRAVU JUŽNIH SLOVENA

 • Mr Maša Kulauzov

MOGUĆNOST OPOZIVA PONUDE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA I ODGOVORNOST PONUDIOCA ZA NESAVESNO VOĐENJE PREGOVORA

 • Mr Atila Dudaš

UTVRĐIVANJE EMISIONE CENE AKCIJA

 • Mr Vladimir Marjanski

ZLOČINI MRŽNJE U KONTEKSTU RESTORATIVNE PRAVDE

 • Mr Milena Pavlović

O POJMU I ZNAČAJU ARBITRABILNOSTI

 • Marko Knežević

UVJETI ZAŠTITE U ŽIGOVNOM PRAVU

 • Dragan Zlatović

POROTA U MAĐARSKOJ

 • Dr Tamaš Antal

PRINCIP UZAJAMNOG PRIZNANJA U MEĐUNARODNOJ KRIVIČNOPRAVNOJ SARADNJI

 • Dr Kristina Karšai

Zbornik vol. XLIII-3

UVOĐENJE PARLAMENTARIZMA U SRBIJI KAO PUT NJENE EVROPEIZACIJE

 • Dr Aleksandar Đurđev

JAŠA TOMIĆ I „ZASTAVA“ O NACIONALNOM I DRŽAVNOM JEDINSTVU U VREME STVARANJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

PODSTICAJI I KONTROLA INOSTRANIH INVESTICIJA

 • Dr Đorđe Popov

SHVATANJA ATANASIJA IZ ALEKSANDRIJE O MONARHIJI

 • Dr Srđan Šarkić

PROBLEMI U FINANSIRANJU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SRBIJI

 • Dr Mile Vranješ

SOCIOLOŠKA JURISPRUDENCIJA I SOCIOLOGIJA PRAVA – PAUND VERSUS GURVIČ

 • Dr Miloš Marjanović

PREVARA KAO RAZLOG RUŠLJIVOSTI PRAVNOG POSLA

 • Dr Danica Popov

REGULISANJE BORAVKA STRANACA U REPUBLICI SRBIJI: NA PUTU KA HARMONIZACIJI SA PRAVOM EVROPSKE ZAJEDNICE

 • Dr Bernadet Bordaš

FIDUCIA I PIGNUS U IZVORIMA POSTKLASČNOG RIMSKOG PRAVA – SINONIMI ILI TERMINI KORIŠĆENI ZA RAZLIČITE VRSTE ZALOGE? II DEO

 • Dr Magdolna Sič

MESTO PRAVA PREČE KUPOVINE U GRAĐANSKOM ZAKONIKU

 • Dr Radenka Cvetić

REHABILITACIJA: TRI ZAKONA – TRI ZNAČENJA

 • Dr Snežana Brkić

BORBA PROTIV PRANJA NOVCA U EVROPI

 • Dr Tatjana Lukić

GRANICA IZMEĐU SLOBODE GOVORA I DOSTOJANSTVA DRUŠTVENIH SKUPINA U ODABRANIM EVROPSKIM KRIVIČNIM PRAVIMA: GOVOR MRŽNJE

 • Dr Branislav Ristivojević

POLITIČKA USLOVLJENOST BRAKOVA SRPSKIH SREDNJOVEKOVNIH VLADARA

 • Dr Nataša Deretić

KOLONIZACIJA U MEĐURATNOJ JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI

 • Mr Gordana Drakić

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA PUTEM INTERNETA (Ide li pravo u korak sa vremenom?)

 • Mr Sanja Radovanović

PRAVNA PRIRODA PRAVILA O ISKORIŠĆENOSTI LOKALNIH PRAVNIH LEKOVA

 • Mr Bojan Tubić

USTAVNI NACRT STOJANA NOVAKOVI A OD 1896. GODINE

 • Mr Maša Kulauzov

AKVILIJANSKA ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU UNIŠTAVANJEM DOKUMENATA U KLASIČNOM RIMSKOM PRAVU

 • Mr Samir Aličić

PRUŽANJE PRAVNE ZAŠTITE UGOVORNIM OBEĆANJIMA U ANGLOSAKSONSKOM PRAVU – NASTANAK INSTITUTA CONSIDERATION-A

 • Mr Atila Dudaš

KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA

 • Mr Emir Ćorović

PRAVNA PRAVILA O OTKAZU I GRUPNOM OTPUŠTANJU ZAPOSLENIH PREMA MAĐARSKOM PRAVU I PRAVU SUSEDNIH ZEMALJA

 • Dr Tamaš Prugberger (Prugberger Tamás)

PRAVNO-ISTORIJSKA I FILOLOŠKA ZAPAŽANJA O SALCBURŠKIM REGISTRIMA (POSEDA) IZ VIII VEKA

 • Dr Tamaš Notari

ISLEDNI SUDIJA U MAĐARSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Dr Čaba Fenjveši

OBUSTAVA ISTRAGE I MEDIJACIJA

 • Herke Čongor

2007

Zbornik vol. XLI-1-2

LOKALNA SAMOUPRAVA U SRBIJI – od 1804. godine do tranzicije –

 • Dr Aleksandar Đurđev

DINAMIČKE KOMPETENCIJE DRŽAVNE VLASTI – osvrt na novi Ustav Republike Srbije –

 • Dr Marijana Pajvančić

OSNIVANJE SENATA U CARIGRADU

 • Dr Srđan Šarkić

PROBLEMI U FINANSIRANJU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI

 • Dr Mile Vranješ

O POJMU UPRAVNOG SPORA

 • Dr Dragan Milkov

RADNOPRAVNI OKVIRI INDUSTRIJSKE DEMOKRATIJE U SRBIJI

 • Dr Predrag Jovanović

KNEZ MILAN OBRENOVIĆ I SVETOZAR MILETIĆ

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

MODIFIKACIJA PRAVNOG POSLA UGOVARANJEM USLOVA

 • Dr Danica Popov

POSLOVNA ŠPIJUNAŽA KAO FAKTOR BEZBEDNOSNOG MENADŽMENTA KORPORACIJSKIH SISTEMA

 • Dr Ljubomir Stajić
 • Dr Milan Daničić

RAZVOJ KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA OD POČETKA TRANZICIJE DO DONOŠENJA NOVOG KRIVIČNOG ZAKONIKA

 • Dr Ištvan Feješ

O EVOLUCIJI KONCEPTA EVROPSKOG GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

 • Dr Marija Salma

UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU DISTRIBUCIJA RIZIKA I PRAVNA ZAŠTITA INTERESA

 • Dr Drago Divljak

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA SVEDOKA OD ZASTRAŠIVANJA

 • Dr Snežana Brkić

BORBA PROTIV TERORIZMA U OKVIRU EU – PRIMER NEMAČKE

 • Dr Tatjana Lukić

KRIVIČNO DELO UČESTVOVANJA U TUČI

 • Dr Dragiša Drakić

O OPŠTIM OBLICIMA KRIVICE U RIMSKOM STATUTU

 • Dr Branislav Ristivojević

PRAVNI PROPISI O AGRARNOJ REFORMI U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

 • Mr Gordana Drakić

REGRESNA POTRAŽIVANJA STRANIH FONDOVA SOCIJALNOG OSIGURANJA I NEKA PITANJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

 • Mr Petar Đundić

POSTUPAK PO TUŽBI ZA PONIŠTAJ AKATA ZAJEDNICA PRED SUDOM PRAVDE EVROPSKIH ZAJEDNICA I SUDOM PRVE INSTANCE

 • Mr Bojan Tubić

POLOŽAJ SENATORA I NARODNIH POSLANIKA PREMA USTAVU KRALJEVINE SRBIJE OD 1901. GODINE I USTAVU FRANCUSKE TREĆE REPUBLIKE OD 1875. GODINE

 • Mr Maša Kulauzov

BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS U GAJEVIM INSTITUCIJAMA: FORMA ILI NAČIN KONVALIDACIJE TESTAMENTA?

 • Mr Samir Aličić

ODGOVORNOST ZA NESAVESNO VOĐENJE PREGOVORA U PRAVU SRBIJE, PRAVIMA NEKIH REFORMSKIH ZEMALJA I SAVREMENIM PISANIM IZVORIMA LEX MERCATORIA

 • Mr Atila Dudaš

ZLOČINI MRŽNJE U MEĐUNARODNOM PRAVU

 • Milena Pavlović

KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U KRIVIČNOM PRAVU MAĐARSKE

 • Laszlo Kohalmi

Zbornik vol. XLI-3

INVESTICIJE I POSLOVNA KLIMA

 • Dr Đorđe Popov

PRAVNO IZJEDNAČAVANjE RIMSKOG I CARIGRADSKOG SENATA

 • Dr Srđan Šarkić

OSVRT NA INSTRUMENT DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U SRBIJI

 • Dr Mile Vranješ

OSNOVNE SLOBODE EVROPSKE UNIJE U LISABONSKOJ VERZIJI

 • Dr Rodoljub Etinski

„PRAVNI POSAO“ I „NEGOTIUM“, DVA POJMA KOJA PRIPADAJU RAZLIČITIM EPOHAMA

 • Dr Antun Malenica

SPECIJALIZOVANI OMBUDSMANI

 • Dr Dragan Milkov

USTAVNO-PRAVNI POLOŽAJ PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI

 • Dr Pavle Jovanović

FRANCUSKI DIPLOMATI O SRPSKOM POKRETU 1848–1849.

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

PRANjE NOVCA KAO KRIMINOLOŠKI I KRIVIČNO PRAVNI PROBLEM

 • Dr Milo Bošković

STICANjE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM

 • Dr Danica Popov

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO EVROPSKE ZAJEDNICE POSLE KOMUNITARIZACIJE: STANjE I IZGLEDI

 • Dr Bernadet Bordaš

ZAŠTITA DRŽAVINE PREMA NACRTU ZAKONIKA O SVOJINI I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

 • Dr Radenka Cvetić

ZAŠTITA I POMOĆ ŽRTVAMA TRGOVINE LjUDIMA U SVETLU MEĐUNARODNIH PRAVNIH STANDARDA

 • Dr Snežana Brkić

UZIMANjE ORGANA OD UMRLIH DAVALACA – MEDICINSKI, ETIČKI I PRAVNI PROBLEMI

 • Dr Vesna Klajn-Tatić

PRIPEJD KARTICE – NOVI INSTRUMENT ZA PRANjE NOVCA

 • Dr Tatjana Lukić

„DRUŠTVENA OPASNOST“ UČINIOCA I KRIVIČNO PRAVO

 • Dr Dragiša Drakić

POJAM I PRAVNA ZAŠTITA SOFTVERA

 • Mr Sanja Radovanović

POLOŽAJ ADOPTIVNIH SRODNIKA KAO ZAKONSKIH NASLEDNIKA (zakonodavstva bivših jugoslovenskih republika

 • Mr Jelena Vidić

STUDIJA GLIGORIJA GERŠIĆA O POVRATNOJ SNAZI ZAKONA

 • Mr Dragana Ćorić

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA U EVROPSKOJ UNIJI

 • Mr Boško Tripković

USTAVNI NACRT NAPREDNE STRANKE OD 1883. GODINE

 • Maša Kulauzov

REGULA CATONIANA I SC NERONIANUM

 • Mr Samir Aličić

PROMISSORY ESTOPPEL, ALTERNATIVNI OSNOV PRINUDNE IZVRŠIVOSTI UGOVORNIH OBAVEZA U ANGLOSAKSONSKOM PRAVU

 • Mr Atila Dudaš

TRUDNOĆA I MATERINSTVO U ZATVORSKIM USLOVIMA

 • Milena Pavlović

ULOGA POSREDNIKA U ZAKLjUČENjU SPORAZUMA U POSTUPKU POSREDOVANjA

 • Marko Knežević

UNAPREĐENjE RADA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE REPUBLIKE SRBIJE

 • Ivan Đekić
 • Mr Bojan Marković

OSVRT NA SUD ZA PORESKE I ADMINISTRATIVNE ZAHTEVA

 • Konstatin Pope

SUOČENjE U KRIVIČNOM POSTUPKU KAO DEO EVROPSKOG PRAVA

 • Čaba Fenjveši

2006

Zbornik vol. XL-1

RESKRIPTI RIMSKIH IMPERATORA OBJAVLJENI DO KRAJA DIOKLECIJANOVE VLADAVINE 305. GODINE N. E.

 • Dr Hans Ankum

IDEJA RIMA U MISLI I DELU CARA DUŠANA

 • Dr Srđan Šarkić

USLOVLjAVANjE PRENOSA SVOJINE ISPLATOM CENE KAO SREDSTVO OBEZBEĐENjA PO RIMSKOM I NAŠEM SAVREMENOM PRAVU

 • Dr Magdolna Sič

POČETAK SPROVOĐENjA AGRARNE REFORME U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

 • Mr Gordana Drakić

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU SENATA PREMA USTAVU KRALjEVINE SRBIJE OD 1901. GODINE I FRANCUSKOM ZAKONU O ORGANIZACIJI SENATA OD 1875. GODINE

 • Maša Kulauzov

PODELE STVARI I POJAM „STVAR" U RIMSKOJ PRAVNOJ DOKTRINI

 • Dr Antun Malenica

FORMA PRAVNOG POSLA U GAJEVIM INSTITUCIJAMA

 • Samir Aličić

OPŠTA EKONOMSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

 • Dr Momčilo Vukićević

OCENA POSLOVNE KLIME I STRANE INVESTICIJE

 • Dr Đorđe Popov

O PRAVNIM IZVORIMA PORESKOG PRAVA EVROPSKE UNIJE

 • Dr Mile Vranješ

KARAKTERISTIČNI PRIMERI EVROPSKOG UTICAJA NA USPOSTAVLjANjE I RAZVOJ DRŽAVNOSTI I DRUŠTVENOG ŽIVOTA U SRBIJI NAKON TURSKE VLADAVINE

 • Dr Aleksandar Đurđev

USTAVNOPRAVNI RAZVITAK SRBIJE U SVETLOSTI EVROPSKOG I REGIONALNOG ISKUSTVA

 • Dr Pavle Jovanović

NOVI ZAKON O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRBIJE

 • Dr Stanko Pihler

BORBA PROTIV TERORIZMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNA SARADNjA

 • Mr Tatjana Lukić

NAČELO PODELE VLASTI U TROUGLU POLITIČKE FILOZOFIJE, PRAVNE TEORIJE I POZITIVNOG ZAKONODAVSTVA - SA POSEBNIM OSVRTOM NA ODNOS VLADE I UPRAVE U SISTEMU PODELE VLASTI -

 • Mr Aleksandar Martinović

POSTPRIVATIZACIJA I STRANA LICA

 • Dr Drago Divljak

PRIMENA ZAKONA O VODAMA EVROPSKE ZAJEDNICE: STUDIJA DRZAVNE ZAJEDNICE SRBIJE I CRNE GORE

 • Christian Heitsch

PRAVNA REGULATIVA ZASTITE REKE DUNAV U RUMUNIJI

 • Laura Stanila
 • Sergiu I. STANILA

PRAVO NA LEPOTE DUNAVA KAO LjUDSKO PRAVO

 • Rodoljub Etinski

OD ODGOVORNOSTI ZA OTPUSTANjE DO ODGOVORNOSTI ZA EMISIJU

 • Dr Dušan Nikolić

NOVO SRPSKO ZAKONODAVSTVO U OBLASTI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE I NjENA PRIMENA NA VODENI TOK DUNAVA

 • Dr Biljana Petrović

ACTIO POPULARIS KAO INSTRUMENT ZA ZASTITU OKOLINE

 • Dr Dragana Ćorić

MICHEL TROPER: «LA PHILOSOPHIE DU DROIT», PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, PARIS, 2003, 126 STRANA

 • Marko Božić

EFIKASNOST ELEKTRONSKOG UCENjA UOBRAZOVNOM PROCESU - PERSPEKTIVE I INOVACIJE

 • Davor Jancic
 • Srdjan Abdijevic

Zbornik vol. XL-2

VIZANTIJSKI DIJALOG O POLITIČKOJ NAUCI

 • Dr Srđan Šarkić

BIRAČKO PRAVO U AKTIMA SRPSKOG NARODNOG POKRETA U JUŽNOJ UGARSKOJ 1848-1849. GODINE

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

ORGANI SPROVOĐENjA AGRARNE REFORME U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

 • Mr Gordana Drakić

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU SENATA PREMA USTAVU KRALjEVINE SRBIJE OD 1901. GODINE I USTAVU FRANCUSKE TREĆE REPUBLIKE OD 1875. GODINE

 • Mr Maša Kulauzov

ŠTA GAJ NIJE REKAO O FORMI TESTAMENTA PER AES ET LIBRAM

 • Samir Aličić

SRPSKI PUT OD SABOROVANjA DO PARLAMENTARIZMA

 • Dr Aleksandar Đurđev

USTAVNI (DIS)KONTINUITET U SAVREMENOJ SRBIJI U SVETLOSTI EVROPSKIH I REGIONALNIH STANDARDA

 • Dr Pavle Jovanović

PRAVNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU

 • Dr Dragan Milkov

KAUZA OBLIGACIONIH UGOVORA

 • Dr Jožef Salma

O DRUGOSTEPENOJ RASPRAVI U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča

PRAVNA DEJSTVA DRŽAVINE

 • Dr Danica Popov

STVARNO PRAVO SRBIJE – KAKO DALjE?

 • Dr Radenka Cvetić

MULTIMEDIJALNA DELA - odnos sa postojećim srodnim objektima autorskopravne zaštite -

 • Mr Sanja Radovanović

NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE LIČNIH PRAVA AUTORA

 • Atila Dudaš

OBAVEZA DOPUNSKIH UPLATA I DODATNIH ULOGA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • Dr Stevan Šogorov

YORK ANTIWERPENSKIH PRAVILA iz 2004.

 • Dr Dušanka Đurđev

PROCENA POSLOVNIH RIZIKA I STRANE INVESTICIJE

 • Dr Đorđe Popov

O NAČELIMA PORESKOG PRAVA EVROPSKE UNIJE

 • Dr Mile Vranješ

RADNOPRAVNE DIMENZIJE SOCIJALNO-EKONOMSKIH PRAVA U EVROPSKOM I NAŠEM PRAVU

 • Dr Predrag Jovanović

JEDNAKOST ZAPOSLENIH PREMA POLU U DOKUMENTIMA I PRAKSI EU

 • Dr Senad Jašarević

POSMODERNI TERORIZAM, ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJA KAO SAVREMENI BEZBEDNOSNI IZAZOVI, RIZICI I PRETNjE

 • Dr Ljubomir Stajić

ODGOVORNOST PRIKRIVENOG ISLEDNIKA I NjEGOVE „ŽRTVE“ ZA IZVRŠENO KRIVIČNO DELO

 • Dr Ištvan Feješ

POSEBNA ZAŠTITA DECE I MALOLETNIKA KAO OŠTEĆENIH I SVEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU (uporednopravni pristup)

 • Dr Snežana Brkić

BORBA PROTIV TERORIZMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE I OSNOVNA LjUDSKA PRAVA I SLOBODE

 • Dr Tatjana Lukić

KONVENCIJA UJEDINjENIH NACIJA PROTIV KORUPCIJE I NjENA PRIMENA U DOMAĆEM PRAVU

 • Milena Pavlović

DOPRINOS SUDOVA EVROPSKIH ZAJEDNICA IZGRADNjI ZABRANE DISKRIMINACIJE U PRAVU KONKURENCIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA

 • Dr Rodoljub Etinski

EVROPSKA KONVENCIJA O PRIZNANjU I IZVRŠENjU ODLUKA O STARANjU O DECI I O PONOVNOM USPOSTAVLjANjU ODNOSA STARANjA – IZVOR MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U SRBIJI

 • Dr Bernadet Bordaš

POSTUPCI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA

 • Bojan Tubić

PODACI O VREDNOVANjU DATI OD UČESNIKA TOKOM PROJEKTA RAZVOJA ZAKONODAVSTVA ZA ŽIVOTNU SREDINU U SRBIJI I CRNOJ GORI (JUGOLEX), JAVNE RADIONICE / KONFERENCIJE

 • Miloš Marjanović

Zbornik vol. XL-3

KLICE SRPSKOG PARLAMENTARIZMA

 • Dr Aleksandar Đurđev

SAVETI ĐAKONA AGAPITA CARU JUSTINIJANU

 • Dr Srđan Šarkić

AKTUELNOST RIMSKOG JAVNOG PRAVA I INSTITUTI LOKALNIH ZAJEDNICA I ZAŠTITNIKA GRAĐANA – ŠEMA TEZA

 • Đovani Lobrano

OSNOVNE NAPOMENE O BONA FIDES I KONTRAKTIMA

 • Sebastiano Tafaro

NAPOMENE UZ PRAVNU MAKSIMU “SUMMUM IUS SUMMA INIURIA”

 • Dr Tamás Nótári

ODGOVORNOST PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I NJENA REALIZACIJA U PRAVU KINE

 • Dr Gao Lihong

SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI REVITALIZACIJE VELIKOG BAČKOG KANALA

 • Dr Miloš Marjanović

PRAVNO JEDINSTVO PUTEM ELASTIČNOG UGOVORNOG PRAVA: BRAČNO IMOVINSKO PRAVO U AUSTRIJSKIM KODIFIKACIJAMA PRIVATNOG PRAVA

 • Dr Vilhelm Brauneder

OSNOVNA PITANjA PRAVNE ZAŠTITE ŽENE S POSEBNIM OSVRTOM NA KAZNENOPRAVNU ZAŠTITU

 • Dr Stanko Pihler

FINANSIJSKE TEME I DILEME NA PODRUČJU SOCIJALNOG OSIGURANjA

 • Dr Mile Vranješ

RUŠLjIVOST PRAVNOG POSLA USLED ZABLUDE

 • Dr Danica Popov

REGULISANjE STVARNOPRAVNIH ODNOSA U SRBIJI – VEĆ VIĐENO?

 • Dr Radenka Cvetić

ZAHTEV ZA UTVRĐENjE U TOKU PARNICE

 • Dr Marija Salma

BOT MODEL PROJEKTNOG FINANSIRANjA INFRASTRUKTURE

 • Dr Drago Divljak

ANONIMNI SVEDOCI U KONTINENTALNOM PRAVU

 • Dr Snežana Brkić

PRANjE NOVCA (preventivne mere, represivne mere i međudržavna saradnja

 • Dr Tatjana Lukić

AUTORSKO PRAVO SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI

 • Mr Sanja Radovanović

BRAČNO-IMOVINSKI UGOVORI U UPOREDNOM PRAVU

 • Mr Bojan Pajtić

UTICAJ ADOPTIVNOG SRODSTVA NA ZAKONSKA NASLEDNA PRAVA U ZAKONODAVSTVU SRBIJE I OSTALIH EVROPSKIH ZEMALjA

 • Mr Jelena Vidić

PISCI USTAVNIH NACRTA I USTAVA SRBIJE U KOJIMA JE PREDVIĐENO DVODOMNO PREDSTAVNIČKO TELO

 • Maša Kulauzov

LOKALNI PRAVNI LEKOVI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA

 • Bojan Tubić

DE DIVERSIS REGULIS IURIS ANTIQUI

 • Samir Aličić

POJAM CONSIDERATION-A U ANGLOSAKSONSKOM PRAVU

 • Atila Dudaš

JACQUES MARITAIN, „L’HOMME ET L’ETAT“ PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, PARIS, 1953, PRVO IZDANjE, 204 STRANE

 • Marko Božić

2005

Zbornik vol. XXXIX-1

ORGANIZOVANI KRIMINAL I KRIMINALNE ORGANIZACIJE

 • Dr Ferenc Nagy

ORGANIZOVANI KRIMINAL - PROBLEMI DEFINICIJE

 • Dr Milo Bošković

UTICAJ SOCIJALNIH I EKONOMSKIH ČINIOCA NA RAZVOJ, STRUKTURU I KVALITET KRIMINALA

 • Dr Janoš Lukač

RUMUNSKI ZAKON O PREVENCIJI I BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

 • Dr Maître Viorel PASCA
 • Dr Maître Lucian BERCEA
 • Maître Raluca BERCEA

KARAKTERISTIKE I PROBLEMI DEFINISANJA I SUZBIJANJA KORUPCIJE – OSNOVNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA –

 • Dr Stanko Pihler

PREVENCIJA I BORBA PRANjA NOVCA. ISKUSTVO RUMUNIJE

 • Dr Maître Viorel PASCA
 • Dr Maître Lucian BERCEA
 • Maître Raluca BERCEA

KRIJUMČENjE NUKLEARNIH MATERIJALA KAO OBLAST ORGANIZOVANOG KRIMINALA

 • Dr Fenyvesi Csaba

TAJNI AGENT U KRIVIČNOM POSTUPKU ZAKONA U SRBIJI I CRNOJ GORI

 • Dr Ištvan Feješ

ZAŠTITA SVEDOKA U ZAKONODAVSTVU SRBIJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA

 • Dr Snežana Brkić

KRIVIČNA REGULATIVA PORESKIH PRAVA U MAĐARSKOJ

 • Dr Čaba Silovič

PRIZNANJE KAO MEDIJ U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

 • Dr Herke Csongor

ODGOVOR NA ORGANIZOVANI KRIMINAL U MATERIJALNOM KRIVIČNOM PRAVU

 • Zsolt Szomora

USKLAĐENOST RUMUNSKOG ZAKONODAVSTVA SA KONVENCIJOM UJEDINjENIH NACIJA O TRANSNACIONALNOM ORGANIZOVANOM KRIMINALU

 • Flaviu Ciopec

ORGANIZOVANjE ZLOČINAČKIH UDRUŽENjA KAO OBLIK SAUČESNIŠTVA U SVETLU BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA

 • Mr Dragiša Drakić

INFILTRACIJA U KRIMINALNU ORGANIZACIJU

 • Dr Bence Meszaros

ELEKTRONSKI NADZOR KOMUNIKACIJA KAO METOD PRIBAVLjANjA DOKAZA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

 • Mr Tatjana Lukić

PRAVNA PRIRODA KRIJUMČARENjA U MAĐARSKOJ NAKON PRIDRUŽIVANjA EVROPSKOJ UNIJI

 • László Tatár

ZAŠTITA NASTAVNIKA I PRAVNA PODRŠKA U MAĐARSKOJ

 • Dr Kovács Judit

BIBLIOGRAFIJA STRANE LITERATURE IZ OBLASTI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA

 • Milena Pavlović

Zbornik vol. XXXIX-2

PROBLEMI U VEZI SA PRAVNIM OBRAZOVANjEM I BOLONjOM

 • Dr Vilibald Poš

PRAVO, PRAVNO OBRAZOVANjE, UNIVERZITETI (Bolonjska deklaracija i obrazovanje pravnika u Mađarskoj)

 • Dr Barna Mezei

NEOPHODNE REFORME U PRAVNOM OBRAZOVANjU

 • Dr Simeon Božanov

PRAVNO KLINIČKO OBRAZOVANjE RUMUNSKA ISKUSTVA SA KLUŽANSKOG UNIVERZITETA

 • Dr Romulus Đidro
 • Dr Veronika Rebreanu

OBLICI I USPEŠNOST SARADNjE

 • Dr Erika Rot

PRAVNO OBRAZOVANjE U SRBIJI

 • Dr Dušan Nikolić

PREZENTACIJA UNIVERZITETA BABEŞ-BOLYAI IZ KLUŽA

 • Dr Radu Katana

OPŠTI PODACI O PRAVNOM FAKULTETU U NOVOM SADU

 • Dr Dušan Nikolić
 • Dr Radenka Cvetić

UNIVERZITETI U SRBIJI – UNIVERZITET U NOVOM SADU 2001 - 2004

 • Dr Fuada Stanković

PRAVNO OBRAZOVANjE U NEMAČKOJ: NEKE KARAKTERISTIČNE ODLIKE

 • Dr Rajnhard Cimerman

FEDERALIZAM U DRŽAVI I NAUCI

 • Dr Klaus Hopt

Zbornik vol. XXXIX-3

OSNOVNA ISTRAŽIVANjA U OBLASTI PRAVNIH NAUKA NA MAKS PLANK INSTITUTU

 • Jirgen Bazedov

PRAVNI POLOŽAJ OKRIVLjENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU U SVETLU ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA

 • Dr Momčilo Grubač

NOVELE OPŠTIH USTANOVA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE

 • Dr Stanko Pihler

MERE ZAŠTITE SVEDOKA PUTEM SPREČAVANjA FIZIČKOG SUSRETA OKRIVLjENOG I SVEDOKA

 • Dr Snežana Brkić

OTKRIVANjE I DOKAZIVANjE KRIVIČNIH DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U SRBIJI

 • Mr Tatjana Lukić

CIVILNA ODGOVORNOST ZA RADNjE POTČINjENOG (KOMANDNA ODGOVORNOST) PRE USVAJANjA STATUTA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA

 • Mr Branislav Ristivojević

SVRHA MERA BEZBEDNOSTI KAO KRIVIČNIH SANKCIJA - SVRHA MERA BEZBEDNOSTI PREMA OSNOVNOM KRIVIČNOM ZAKONU

 • Mr Dragiša Drakić

POJAM PRAVA SVOJINE

 • Dr Danica Popov

STVARNO PRAVO SRBIJE U EVROPSKIM OKVIRIMA

 • Dr Radenka Cvetić

MULTIMEDIJALNA DELA

 • Mr Sanja Radovanović

ZAKONSKO NASLEĐIVANjE U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU

 • Mr Jelena Vidić

PRESUDA ZBOG PROPUŠTANjA

 • Dr Marija Salma

RADNOPRAVNI OKVIRI HARMONIZACIJE NAŠEG PRAVA I EVROPSKOG PRAVA

 • Dr Predrag Jovanović

POLOŽAJ STRANKE UUPRAVNOM POSTUPKU

 • Dr Dragan Milkov

REFORMA DRŽAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI U PROCESU DRŽAVNO-PRAVNE, POLITIČKE I EKONOMSKE TRANZICIJE

 • Mr Aleksandar Martinović

UTICAJ KOMUNITARNOG PRAVA NA NACIONALNO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - ODABRANA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

 • Prof. dr Bernadet Bordaš

MEĐUNARODNI OKVIRI SPOLjNOTRGOVINSKOG POSLOVANjA

 • Dr Drago Divljak

DOPRINOS SUDA EVROPSKIH ZAJEDNICA RAZVOJU ZABRANE DISKRIMINACIJE U OBLASTI OSNOVNIH SLOBODA

 • Dr Rodoljub Etinski

SUDSKA ZAŠTITA U PRAVU EU: PROCESNE GARANCIJE ZA OKRIVLjENE U KRIVIČNOM POSTUPKU UNUTAR EVROPSKE UNIJE

 • Dr Sanja Đajić

MERODAVNO PRAVO ZA ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA I PREDLOG REGULATIVE EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O ZAKONU KOJI SE PRIMENjUJE NA VANUGOVORNE OBAVEZE (RIM II)

 • Petar Đundić

BESEDE MIHAILA POLITA DESANČIĆA U HRVATSKOM SABORU

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

OSNOVNI SMISAO POSTKOMUNISTIČKE TRANZICIJE U DEMOKRATIJU I TRŽIŠNU PRIVREDU

 • Dr Pavle Jovanović

SISTEMATIKA SOCIOLOGIJE PRAVA U ISTOČNOEVROPSKIM ZEMLjAMA

 • Dr Miloš Marjanović

2004

Zbornik vol. XXXVIII-1 tom 1

UVODNA NAPOMENA

 • Dr Antun Malenica

UVODNA NAPOMENA

 • Pjeranđelo Katalano

ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В ТАДЖИКИСТАНЕ (Izučavanje i nastava rimskog prava u Tadžikistanu)

 • Dr Mahkam Mahmudov

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РИМСКОМ И МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (Ljudska prava u rimskom pravu i u muslimanskom pravu. Uporedna analiza)

 • A. I. Kosarev

О ЗНАЧЕНИИ РУССКОГО ПЕРЕВОДА ДИГЕСТ ЮСТИНИАНА: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РИМСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (O značaju ruskog prevoda Justinijanovih Digesta: neki problemi tumačenja rimske pravne terminologije)

 • L. L. Kofanov

ЛИЧНОСТЬ КАК СОБСТВЕННИК В РИМСКОМ ПРАВЕ, В XX И В XXI ВЕКАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. КАК УЧЕСТЬ УРОКИ ИСТОРИИ? (Ličnost kao sopstvenik u rimskom pravu i u XX i XXI veku. Istorijsko-uporedna analiza. Kako treba shvatiti nastavu istorije?)

 • J. V. Kačanovskij

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ ОПЕКУНА В РИМСКОМ ПРАВЕ И В III ЛИТОВСКОМ СТАТУТЕ 1588 Г. (Odgovornost tutorovih naslednika u rimskom pravu i u III litvanskom statutu iz 1588. god)

 • S. Godek

ПЕКУЛИЙ И ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РИМСКОМ ПРАВЕ (Pekulijum i problem pravnog lica u rimskom pravu)

 • A. D. Rudokvas

РЕСТИТУЦИЯ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ ( ПО МАТЕРИАЛАМ ДИГЕСТ ЮСТИНИАНА) (Реституција у римском приватном праву (према материјалу у Јустинијановим Дигестама) )

 • G. Bičkova

LIBERTAS У ЦИЦЕРОНА: К ВОПРОСУ О СТАТИСТИКЕ ТЕРМИНА И МЕСТЕ LIBERTAS В КОНЦЕПЦИИ RES PUBLICA ЦИЦЕРОНА (Libertas kod Cicerona: statistika o upotrebi termina i značaj libertas u Ciceronovom poimanju republike)

 • A. A. Pavlov

IUS INFERENDI – ПОНЯТИЕ И МЕСТО В СИСТЕМЕ ПРАВ РИМСКОГО ГРАЖДАНИНА (Ius inferendi – Pojam i mesto u sistemu prava rimskog građanina)

 • I. Karljavin

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОММЕРСАНТА В РИМСКОМ ПРАВЕ (Pravni položaj trgovca pojedinca u rimskom pravu)

 • I. V. Nikitina

ВИНА ДОЛЖНИКОВ В РИМСКОМ ПРАВЕ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА (Krivica dužnika u rimskom pravu i njeno tumačenje u zakonodavstvu Ruskog carstva u drugoj polovini XIX i na početku XX veka)

 • O. V. Petrovskaja

РИМСКАЯ IN INTEGRUM RESTITUTIO И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТИТУЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ (Rimski in integrum restitutio i neki problemi povraćaja u savremenom ruskom građanskom pravu)

 • D. O. Tuzov

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ (Pravno regulisanje prestanka ugovora o prostom ortakluku u ruskom građanskom pravu)

 • A. A. Novikov

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА: ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ (Raskid ugovora: razlozi i posledice)

 • A. Gros

ДОЛГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IV В. ДО Н. Э. В РИМЕ (ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ) (Zakonodavstvo o dugovima u drugoj polovini IV veka pre n. e. u Rimu (istraživanje izvora) )

 • L. P. Kučerenko

ПРЕПОДАВАНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В РУССКИХ- УНИВЕРСИТЕТАХ: КОНТЕКСТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ (Nastava rimskog prava na ruskim univerzitetima: veza s ideološkom borbom)

 • A.S.Karcov

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА „РИМСКОЕ ПРАВО“ НА ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТОВ БЕЛАРУСИ (Osobenosti u izučavanju i nastavi na kursu „Rimsko pravo“ na pravnim fakultetima beloruskih univerziteta)

 • N. A. Petrovski

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА В САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ПРАВА (Problemi nastave rimskog prava na Državnoj pravnoj akademiji u Saratovu)

 • I. Šestjakova

ПРЕПОДАВАНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В ВИЛЬНЮССКОЙ АКАДЕМИИ (Nastava rimskog prava na Vilnijuskoj akademiji)

 • P. Ničiporuk

ИЗУЧЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВА НА УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ТРАДИЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА (Izučavanje rimskog prava u Ukrajini u svetlu istraživanja ukrajinske tradicije privatnog prava)

 • E. Haritonov

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ РЕЦЕПЦИИ РИМСКОГО ПРАВА НА УКРАИНЕ (Izučavanje rimskog prava u Ukrajini u svetlu istraživanja ukrajinske tradicije privatnog prava)

 • E. Haritonova

Zbornik vol. XXXVIII-2 tom 1

POVODOM DVESTOTE GODIŠNJICE PRVOG SRPSKOG USTANKA

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

PRILIKE U EVROPI U VREME PRVOG SRPSKOG USTANKA (1804-1813)

 • Dr Srđan Šarkić

NASTANAK PRVIH POLITIČKIH PROGRAMA O VASPOSTAVLJANJU SRPSKE DRŽAVE

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

BOŽIDAR GRUJOVIĆ (TEODOR FILIPOVIĆ) KAO PRAVNI FILOZOF I PRVI SRPSKI USTAVOPISAC

 • Dr Milijan Popović

PRVI SRPSKI USTANAK I GRAĐANSKA REVOLUCIJA

 • Dr Miloš Marjanović

UTICAJ GRČKO-RIMSKOG (VIZANTIJSKOG) PRAVA NA PRVI “ZAKON” IZ VREMENA PRVOG SRPSKOG USTANKA

 • Dr Srđan Šarkić

RIMSKA PRAVNA TRADICIJA U SRPSKOM PRAVU

 • Dr Antun Malenica

ZAŠTITA ČOVEKOVE LIČNOSTI – AKTUELNOST INJURIJE RIMSKOG PRAVA

 • Dr Magdolna Sič

NEKE OPŠTE KARAKTERISTIKE RAZVOJA SRPSKE USTAVNOSTI I DRŽAVNOSTI

 • Dr Aleksandar Đurđev

O GRAĐANSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA U SRPSKIM USTAVIMA I ZAKONIMA

 • Maša Kulauzov

SRPSKA REVOLUCIJA I STVARANJE SRPSKE DRŽAVNE UPRAVE

 • Mr Aleksandar Martinović

O POLOŽAJU SUDSTVA U USTAVIMA KRALJEVINE SRBIJE

 • Dr Ranko Keča

RAZVOJ JAVNIH FINANSIJA U SRBIJI U PERIODU OD 1804. DO 1940. GODINE

 • Dr Mile Vranješ

DVA VEKA GRAĐNSKOG PRAVA U OBNOVLJENOJ SRBIJI (1804-2004)

 • Dr Dušan Nikolić

SRPSKI GRAĐANSKI ZAKONIK (SGZ, 1844) I OBLIGACIONO PRAVO

 • Dr Jožef Salma

RAZVOJ STVARNOG PRAVA U SRBIJI – INSTITUT STICANJA PRAVA SVOJINE NALAZOM TUĐE IZGUBLJENE STVARI

 • Dr Radenka Cvetić

RODITELjSKO PRAVO U SRBIJI PREMA SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU IZ 1844. G.

 • Dr Olga Cvejić-Jančić

SISTEMATIKA ODREDBI O OBLIGACIONIM ODNOSIMA U SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU U SVETLU SISTEMATIKE JUSTINIJANOVIH INSTITUCIJA

 • Samir Aličić

NASLEĐIVANJE U SRBIJI

 • Jelena Vidić

POLOŽAJ MALOLETNIKA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE OD PRVOG USTANKA DO 1918. GODINE

 • Dr Obrad Perić

PRIZNANJE OKRIVLJENOG U SRPSKOM PRAVU DO 1865. GODINE

 • Dr Snežana Brkić

ISTORIJSKI RAZVOJ ULOGE BRANIOCA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Mr Tatjana Lukić

KRIVIČNO PRAVO I PSIHIJATRIJA

 • Mr Dragiša Drakić

Zbornik vol. XXXVIII-2 tom 2

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U PROJEKTIMA USTAVA SRBIJE

 • Dr Marijana Pajvančić

DEMOKRATIJA, POLITIČKE PARTIJE I POLITIČKI SISTEM – U POSTKOMUNISTIČKOJ TRANZICIJI –

 • Dr Pavle Jovanović

KONTINUITET I DISKONTINUITET U PRAVU U DOBA DRUŠTVENIH PROMENA

 • Dr Gordana Vukadinović

MODERNA DRŽAVNA UPRAVA U SRBIJI

 • Dr Dragan Milkov

POLITIČKA PRAVA I SLOBODE – MEĐUNARODNI STANDARDI I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U DOMAĆEM PRAVU –

 • Boško Tripković

RODNA RAVNOPRAVNOST – PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIRI

 • Prof. dr Agneš Kartag-Odri

SAVREMENA NEOTOMISTIČKA GLEDIŠTA O POJMU PRAVA TOME AKVINSKOG

 • Marko Božić

DRŽAVINA PRAVA U PRAVNOM SISTEMU SRBIJE

 • Dr Danica Popov

UČEŠĆE TREĆIH LICA U PARNICI

 • Dr Marija Salma

AUTORSKO PRAVO NAKON SMRTI AUTORA

 • Mr Sanja Radovanović

NEKE PRAVNE POSLEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA

 • Vladimir Marjanski

MESTO I ULOGA KRIMINALISTIKE U SISTEMU KRIVIČNIH NAUKA I PRESPEKTIVE NJENOG RAZVOJA

 • Dr Ištvan Feješ

ZNAČAJ POLICIJSKOG ŠKOLSTVA U IZGRADNJI MODERNE SRPSKE DRŽAVE

 • Dr Ljubomir Stajić

UMIŠLJAJNA I NEHATNA ODGOVORNOST ZA RADNJE PODREĐENOG (KOMANDNA ODGOVORNOST) S POSEBNIM OSVRTOM NA REŠENJA UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SISTEMA

 • Mr Branislav Ristivojević

NOVE TENDENCIJE U NAŠEM RADNOM PRAVU

 • Dr Predrag Jovanović

RADNOPRAVNI I SOCIJALNOPRAVNI OKVIRI SRBIJE KAO PRAVNE DRŽAVE

 • Dr Senad Jašarević

UGOVORI O VRŠENJU PRAVA GLASA

 • Dr Zoran Arsić

KONCESIJE

 • Dr Dušanka Đurđev

SAVREMENI PROBLEMI DOMAĆEG PRAVA SPOLJNE TRGOVINE

 • Dr Drago Divljak

PRAVO NA DELOTVORAN PRAVNI LEK U SVETLU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Rodoljub Etinski

PRAVO NA ŽIVOT: PITANJA I ODGOVORI MEĐUNARODNOG PRAVA

 • Dr Sanja Đajić

NOVE POJAVE I IZAZOVI U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU – SUKOB ZAKONA U POGLEDU SUROGAT MATERINSTVA

 • Dr Bernadet Bordaš

ZAŠTITA POTROŠAČA U GRAĐANSKOM I MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU EVROPSKE ZAJEDNICE

 • Dr Maja Stanivuković

SLOBODA IZRAŽAVANJA (PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU)

 • Bojan Tubić

REDOVNO BORAVIŠTE DETETA U PRAKSI PRIMENE HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE OD 25. OKTOBRA 1980. GODINE

 • Petar Đundić

SRBIJA U MEĐUNARODNIM EKONOMSKIM ODNOSIMA

 • Dr Đorđe Popov

POSLOVNA ETIKA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI

 • Dr Fuada Stanković

PRIVREDNO “OKRUŽENJE” I RAZVOJNA EKONOMSKA POLITIKA MODERNE SRPSKE DRŽAVE

 • Dr Momčilo Vukićević

BIBLIOGRAFIJA ZA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • Sandra Fišer

Zbornik vol. XXXVIII-3

POVODOM ODLASKA U PENZIJU PROF. DR MILIJANA POPOVIĆA

 • Dr Miloš Marjanović

THE VALUE OF CHINESE TRADITIONAL LEGAL CULTURE

 • Chen Jingliang

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST U OBLIGACIONOM PRAVU (DOMEN PRIMENE U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU)

 • Dr Jožef Salma

DRŽAVA I (POSTKOMUNISTIČKA) TRANZICIJA U DEMOKRATIJU

 • Dr Pavle Jovanović

PRAVA PORESKIH OBVEZNIKA U SRBIJI

 • Dr Mile Vranješ

POGLEDI SVETOZARA MILETIĆA NA USTAVNO UREĐENJE AUSTRIJE I POLOŽAJ VOJVODINE 1848-1849. GODINE

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA KAO NOVA POLITIČKA KULTURA

 • Dr Miloš Marjanović

ZAKONODAVNE PROMENE U SAVREMENOM RODITELJSKOM PRAVU FRANCUSKE I SRBIJE

 • Dr Gordana Kovaček Stanić

DRŽAVINSKA ZAŠTITA U SLUČAJU NEDOZVOLJENIH IMISIJA

 • Dr Danica Popov

PROBLEMI IMPLEMENTACIJE ACQUIS COMMUNAUTAIRE U ZEMLJAMA ISTOČNE EVROPE

 • Dr Dušan Nikolić

ACQUIS COMMUNITAIRE EVROPSKE ZAJEDNICE U OBLASTI MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

 • Dr Bernadet Bordaš

POSEBNA OVLAŠĆENJA DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA U MAĐARSKOJ

 • Dr Ištvan Feješ

CURRENT ISSUES IN CRIMINALISTICS (CRIMINALISTICS AS BOTH AS A BRANCH OF SCIENCE AND AS A UNIVERSITY SUBJECT)

 • Fenyvesi Csaba

POKAZATELJI EFEKTIVNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA

 • Dr Snežana Brkić

TRANSLATIVNO DEJSTVO UGOVORA O KUPOPRODAJI U ZAPADNO RIMSKOM VULGARNOM PRAVU I ZADRŽAVANJE OVOG KONCEPTA U SAVREMENIM PRAVNIM SISTEMIMA

 • Dr Magdolna Sič

SUPARNIČARSTVO

 • Dr Marija Salma

EVIDENCIJA NEPOKRETNOSTI

 • Dr Radenka Cvetić

EKOLOŠKA BUDUĆNOST LJUDSKOG DRUŠTVA TEORIJSKE OSNOVE AKTUELNE STRATEGIJE I POLITIKE EU U FUNKCIJI UREĐENJA, ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE

 • Dr Momčilo Vukićević

STRANA LICA I PRIVATIZACIJA ISKUSTVA U REGIONU

 • Dr Drago Divljak

NOVA OVLAŠĆENJA JAVNOG TUŽIOCA U PRETKRIVIČNOM POSTUPKU PREMA ZKP-U

 • Mr Tatjana Lukić

PRAVNI PARTIKULARIZAM U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA I RAD NA NJEGOVOM PREVAZILAŽENJU

 • Mr Gordana Drakić

ISTVAN STIPTA, DEJINY SUDNEJ MOCI V UHORSKU DO ROKU 1918 (ISTORIJA SUDSKE VLASTI U UGARSKOJ DO 1918. GODINE), KOŠICE 2004.

 • Dr Srđan Šarkić

ZAPAŽENI NAUČNI OPUS DR MILA BOŠKOVIĆA

 • Dr Sergej Flere

SERGEJ FLERE - NOVO IME U KRIMINOLOGIJI

 • Dr Milo Bošković

NORBERTO BOBIO: BUDUĆNOST DEMOKRATIJE (ODBRANA PRAVILA IGRE) FILIP VIŠNJIĆ, BEOGRAD, 1990, STR.190

 • Dragana Ćorić

IZVEŠTAJ O UČEŠĆU NA KONGRESU ASSOCIATION INTERNATIONAL D' EXPERTES SCIENTIFIC DI' TOURISME - ALEST

 • Dr Momčilo Vukićević

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM "SAVREMENO PRAVO, PRAVNA NAUKA I JUSTINIJANOVA KODIFIKACIJA" (SKOPLJE I OHRID, 20 - 23 OKTOBAR 2003)

 • Dr Antun Malenica

DESETO ZASEDANJE MEĐUNARODNOG KOMITETA ZA BIOETIKU UNESKO-A

 • Dr Olga Cvejić-Jančić

2003

Zbornik vol. XXXVII-1-2

POVODOM ODLASKA U PENZIJU PROF. DR JOVICE RELIĆA

 • Dr Milo Bošković

POVODOM ODLASKA U PENZIJU PROF. DR BORIVOJA STAROVIĆA

 • Dr Ranko Keča

POVODOM ODLASKA U PENZIJU PROF. DR SLAVKA CARIĆA

 • Dr Stevan Šogorov

MODEL INTEGRALNE TEORIJE PRAVA

 • Dr Milijan Popović

OMBUDSMAN U USTAVNOM SISTEMU SRBIJE - OD IDEJE DO REALIZACIJE -

 • Dr Marijana Pajvančić

STEFAN UROŠ MILUTIN - "SVETI KRALJ" ILI STANOVNIK DANTEOVOG "PAKLA"

 • Dr Srđan Šarkić

EKOLOGIZACIJA DRUŠTVENE NADGRADNJE (DOBROVOLJNE MERE EKOLOŠKE POLITIKE I SINTEZA NJIHOVOG OŽIVOTVORENJA - PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU)

 • Momčilo Vukićević

O HARMONIZACIJI I REKODIFIKACIJI MAĐARSKOG GRAĐANSKOG ZAKONODAVSTVA - SA OSVRTOM NA NAUČNU SARADNJU PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU SA PRAVNIM FAKULTETOM U BUDIMPEŠTI I PRAVNIM FAKULTETOM U MIŠKOLCU U OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA-

 • Dr Jožef Salma

ZASTUPANJE I OSTALA DELANJA ZA DRUGOG (VANSUDSKO I PRED ARBITRIMA)

 • Dr Marija Vučković Radovanović

DRŽAVINA U UPOREDNOM PRAVU

 • Dr Danica Popov

KAZNENA NAKNADA ŠTETE

 • Dr Dušan Nikolić

PRAVNOSNAŽNOST MERITORNIH ODLUKA U PARNIČNOM I VANPARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Marija Salma

ZAŠTITA IMOVINE KAO LJUDSKO PRAVO - OSNOVNE NAPOMENE UZ PRAKSU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Dr Bernadet Bordaš

DOGOVORENO PRIZNANJE (PLEA BARGAINING) U ANGLOAMERIČKOM PRAVU

 • Dr Snežana Brkić

UZROCI VISOKE STOPE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U JUGOSLAVIJI

 • Prof. dr Milan Inić
 • Dragan Jovanović

DEJSTVO ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA U NACIONALNIM PRAVNIM SISTEMIMA

 • Dr Sanja Đajić

UZROČNOST KAO ELEMENT ODGOVORNOSTI ZA DELA PODREĐENIH (KOMANDNE ODGOVORNOSTI)

 • Mr Branislav Ristivojević

THE ITALIAN SYSTEM OF JUDICIAL REVIEW OF LEGISLATION -THE DIFFUSE SYSTEM AND THE CENTRALIZED SYSTEM PERSPECTIVE-

 • Boško Tripković

NEO-KANTIAN LEGAL PHILOSOPHICAL THINKING IN HUNGARY

 • Jozsef Szabadfalvi

DIE PARLAMENTARISCHE VERTRETUNG VON ETHNISCHENMINDERHEITEN UND DAS OSTERREICHISCHE VERFASSUNGSRECHT2

 • Dr Heinz Tichy

EXCESSIVE BENEFIT AND UNFAIR ADVANTAGE IN CONTRACTS1

 • Dr Menyhard Attila

LEGAL POSITION OF THE DEFENDER IN THE VIEW OF EMPIRICAL ANALYSIS

 • Csaba Fenyvesi

IN MEMORIAM PROF. DR MLADEN STOJANOV (14. 3. 1932 - 22. 2. 1999)

 • Dr Miloš Marjanović

IN MEMORIAM PROF. DR NIKOLA VORGIĆ (1924-2002)

 • Dr Jožef Salma

IN MEMORIAM PROF. DR MILIVOJE TRKLJA (1934-2003)

 • Dr Momčilo Vukićević

Zbornik vol. XXXVII-3

SRBIJA KAO REGIONALNA DRŽAVA?

 • Dr Milijan Popović

VOJNO-ORGANIZACIONA DELATNOST GLAVNOG ODBORA SRPSKE VOJVODINE 1848-1849. GODINE

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

REGIJA POD PROTEKTORATOM UJEDINJENIH NACIJA (KOSOVO I METOHIJA: STARATELJSTVO UJEDINJENIH NACIJA

 • Dr Marija Vučković Radovanović

REFORME, HARMONIZACIJA I REKODIFIKACIJA GRAĐANSKIH ZAKONIKA U OBLASTI DELIKTNOG PRAVA

 • Dr Jožef Salma

DRŽAVINA PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI

 • Dr Danica Popov

ITALIJANSKI METOD UJEDNAČAVANJA GRAĐANSKOG PRAVA (MOS DOCENDI ITALICUS)

 • Dr Dušan Nikolić

PUTEVI STVARANJA JEDINSTVENOG EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA I PROBLEM RAZLIČITIH MODELA STICANJA SVOJINE

 • Dr Magdolna Sič

NEKA SPORNA PITANJA VEZANA ZA INSTITUT PRAVA PREČE KUPOVINE

 • Dr Radenka Cvetić

PRIVATIZACIJA UZ UČEŠĆE STRANOG KAPITALA

 • Dr Đorđe Popov

KONCESIJE U NAŠEM I UPOREDNOM PRAVU

 • Dr Dušanka Đurđev

PRIVATIZACIJA I ZAŠTITA STRANIH LICA

 • Dr Drago Divljak

UGOVORI SA POTROŠAČIMA SA INOSTRANIM ELEMENTOM – MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

 • Dr Maja Stanivuković

REGULATIVA SAVETA (EZ) BR. 2201/2003 O NADLEŽNOSTI I PRIZNANJU I IZVRŠENJU PRESUDA U BRAČNIM STVARIMA I STVARIMA RODITELJSKE ODGOVORNOSTI, KOJOM SE STAVLJA VAN SNAGE REGULATIVA (EZ) BR. 1347/2000

 • Dr Bernadet Bordaš

OMBUDSMAN U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

 • Dr Dragan Milkov

O PROMENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

 • Dr Ranko Keča

NEZAVISNOST SUDOVANJA

 • Dr Marija Salma

EKOLOŠKO OSVEŠĆIVANJE ČOVEČANSTVA

 • Dr Momčilo Vukićević

IZOSTANAK FAZA PRETHODNOG POSTUPKA U UPROŠĆENIM PROCESNIM FORMAMA

 • Dr Snežana Brkić

PRETHODNO (PRIPREMNO) ROČIŠTE U KRIVIČNOM POSTUPKU

 • Mr Tatjana Lukić

ANALIZA PROPISA O NEURAČUNLJIVOSTI KROZ SUDSKU PRAKSU

 • Mr Dragiša Drakić

SUDOVI NA PODRUČJU VOJVODINE I PROBLEMI U NJIHOVOM RADU U PRVIH DESET GODINA POSTOJANJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA

 • Mr Gordana Drakić

2002

Zbornik vol. XXXVI-1-2-3

USPOSTAVLJANJE OSNOVNIH PRETPOSTAVKI VLADAVINE PRAVA TOKOM TRANZICIJE KA DEMOKRATIJI

 • Pavle Jovanović

KRIVČNOPRAVNA ZAŠTITA SLOBODA I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA I NJENO ZNAČENJE ZA IZGRADNJU PRAVNE DRŽAVE

 • Dr Stanko Pihler

PORESKO PRAVO KAO ČINILAC ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

 • Dr Mile Vranješ

OMBUDSMAN EVROPSKE UNIJE

 • Dr Dragan Milkov

REGION, REGIONALNA DRŽAVA I REGIONALIZAM

 • Dr Milijan Popović

PRAVNI OSNOVI ZAHTEVA ZA AUTONOMIJU SRBA U JUŽNOJ UGARSKOJ U XVIII I XIX VEKU

 • Dr Ljubomirka Krkljuš

REGIONALIZACIJA I EU (SA UPOREDNIM PRIKAZOM USTAVA BELGIJE KAO REGIONALNE DRŽAVE)

 • Dr Marija Vučković Radovanović

LOKALNA SAMOUPRAVA U PREDLOZIMA NOVIH USTAVNIH REŠENJA

 • Dr Aleksandar Đurđev

PRIVATIZACIJA I STRANE INVESTICIJE

 • Dr Đorđe Popov

STRANA ULAGANJA

 • Dr Dušanka Đurđev

POSLOVNA ETIKA I ODGOVORNOST BIZNISA PREMA DRUŠTVU

 • Dr Fuada Stanković

KOMPLEMENTARNI ELEMENTI LEGISLATIVNIH OKVIRA EKOLOŠKE POLITIKE (SISTEM EKOLOŠKIH STANDARDA VIS A VIS ADMINISTRATIVNIH I MERA DRUŠTVENOG USMERAVANJA ŽIVOTNE SREDINE)

 • Dr Momčilo Vukićević

HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA NA PROSTORU JUGOISTOČNE EVROPE

 • Dr Dušan Nikolić

TAČKE VEZIVANJA ZA KOMERCIJALNA PRAVNA LICA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

 • Dr Maja Stanivuković

MERE U OBLASTI SUDSKE SARADNJE U GRAĐANSKIM STVARIMA U EZ1 I REGULATIVA O NADLEŽNOSTI I PRIZNANJU I IZVRŠENJU PRESUDA U BRAČNIM STVARIMA I STVARIMA RODITECSKE ODGOVORNOSTI ZA ZAJEDNIČKU DECU OBA BRAČNA PARTNERA (BRUSSELS II)

 • Dr Bernadet Bordaš

UPOREDNO ZAKONODAVSTVO O ŠTETAMA NASTALIM USLED PREKOMERNIH IMISIJA

 • Dr Danica Popov

NAČINI SVOJINSKE TRANSFORMACIJE I NJIHOV UTICAJ NA DRUŠTVENO RASLOJAVANJE - RIMSKO I DANAŠNJE ISKUSTVO

 • Dr Magdolna Sič

POLOŽAJ POLICIJE U PRAVNOJ DRŽAVI - PROBLEM KONTROLE POLICIJE

 • Dr Ištvan Feješ

UBRZANE PROCESNE FORME ZA FLAGRANTNA DELA UČINJENA NA GLAVNOM PRETRESU

 • Dr Snežana Brkić

STRANA ULAGANJA I PRIVATIZACIJA

 • Dr Drago Divljak

EVIDENCIJA NEPOKRETNOSTI

 • Dr Radenka Cvetić

ZAŠTITA NACIONALNIH MANJINA U OKVIRU SAVETA EVROPE: OKVIRNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA

 • Mr Sanja Đajić

KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA ŽIVOT I LIČNU SLOBODU

 • Dragiša Drakić

PROBLEMATIKA PRAVIČNOG SUĐENJA - MEĐUNARODNI STANDARDI U KRIVIČNOM PROCESNOM PRAVU

 • Tatjana Lukić

STVARANJE MODERNE DRŽAVNE UPRAVE I POČECI NJENOG PROUČAVANJA U SRBIJI U XIX VEKU - EVROPSKE KOORDINATE - PRILOZI ZA ISTORIJU SRPSKOG UPRAVNOG PRAVA

 • Aleksandar Martinović

SUDSKA VLAST NA PODRUČJU VOJVODINE OD 1918. DO 1919. GODINE

 • Gordana Drakić

2000 – 2001

Zbornik vol. XXXIV-XXXV-1-2-3

MODEL ANALITIČKE TEORIJE PRAVA

 • Dr Milijan Popović

POLOŽAJ MALOLETNIKA U JUGOSLOVENSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU SA STANOVIŠTA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

 • Dr Obrad Perić