Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1307-1320

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 343.195(410.1)“18/19“

doi:10.5937/zrpfns57-45501

Autor:

Tamaš Antal

Univerzitet u Segedinu

Pravni fakultet

antalt@juris.u-szeged.hu

ORCID ID: 0000-0002-3874-5978

Sažetak:

U ovom radu obrađena je kratka istorija ebgleske porote u savremeno doba. Glavni cilј autora je da izvrši istorijsko istraživanje i pronađe najvažnije momente u vezi sa pravnim ustanovama anglosaksonskog tipa porotnog suđenja u Engleskoj i Irskoj. Istorijska perspektiva pruža priliku da se ispita ustanova porote kao sud građana stavlјen pod nadležnost države za kratak vremenski period. Autor se osvrće na nekoliko perioda od početka XIX do kraja XX veka. Ovde predmet rasprave nije postupak, već uredbe o organizaciji, s posebnim osvrtom na uslove koji su odredili ulogu porote kao deo sreskih sudova i zasedanja, kao i centralnih sudova u Londonu. Literatura je prikuplјena u Britanskoj biblioteci tokom perioda istraživanja u kojima je autor imao priliku da radi s posebnim izvorima na koje se srednjoevropski naučnici nisu pozivali.

Ključne reči:

porota, asize, sudovi, Engleska, porotno suđenje, XIX i XX vek.