Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2024, vol. LVIII, br. 1, str. 73–95

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.121:341.45

doi:10.5937/zrpfns58-50174

Autori:

Tatjana Bugarski

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

t.bugarski@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-1462-6800

 

Milana Pisarić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

m.pisaric@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0001-8344-3349

Sažetak:

Savremeni trendovi života i rada „bez granica“ za posledicu imaju porast prekograničnog kriminaliteta što utiče i na povećanje broja krivičnih postupaka u kojima postoji potreba za saradnjom nadležnih organa iz više država. U ovim slučajevima, u Evropi dostignut visok standard prava okrivlјenih lica nameće potrebu za harmonizacijom propisa i to prvenstveno onih koji se odnose na najvažnija prava osumnjičenog, odnosno okrivlјenog lica kao što su pravo na informisanje i pravo na tumačenje i prevođenje. U Evropskoj uniji, posle donošenja Rezolucije o mapi puta za jačanje procesnih prava okrivlјenih lica u krivičnom postupku (koje je doneo Savet Evrope 2009) i od tada još nekoliko direktiva i odluka relevantnih za ovu problematiku, prošlo je dosta vremena, a različita procesna rešenja u državama i dalјe postoje, zbog čega je potrebno dalјe razvijati i usaglašavati ova pravila da se ne bi dovodili u pitanje osnovni principi međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, prvenstveno princip uzajamnog poverenja i princip uzajamnog priznavanja odluka. Značajan korak u dalјem pravcu razvoja prekogranične saradnje u krivičnim stvarima na nivou Evropske unije je predlog Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta o ustupanju krivičnih postupaka koji je donet 2023, u odnosu na koji se već u stručnoj javnosti ističe potreba za čvrstim i eksplicitnim uspostavlјanjem standarda prava okrivlјenog. Republika Srbija, koja je u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ima zakonska rešenja koja nisu u potpunosti usklađena sa regulativom Evropske unije koja se odnosi na prava okrivlјenog lica, a koja su od značaja i za prekograničnu saradnju. U radu, autori se bave analizom prava okrivlјenih lica u relevantnim direktivama Evropske unije i prava koja su im data u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Srbije i to prvenstveno prava na informisanje i prava na tumačenje i prevođenje.

Ključne reči:

osumnjičeni, okrivlјeni, branilac, krivični postupak, prekogranična saradnja.