Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2024, vol. LVIII, br. 1, str. 1-26

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 3.077.2:342.924

doi:10.5937/zrpfns58-49359

Autori:

Dragan Milkov

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

d.milkov@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0001-8302-5163

 

Ratko Radošević

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

r.radosevic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-5011-0748

Sažetak:

Predmet rada je odložno dejstvo tužbe u upravnom sporu, u uporednom i domaćem pravu. Uporedno pravo obuhvata nemačko i austrijsko, s obzirom na to da je i naša sudska kontrola uprave najbliža germanskom sistemu. U objašnjenju našeg prava, najpre se polazi od istorijskog pregleda. Najvažniji deo rada posvećen je važećem pravnom normiranju odložnog dejstva tužbe u domaćem pravu. Rezultat istraživanja, koje uz pravne norme obuhvata i teorijska objašnjenja i sudsku praksu, pokazuje načelno različit pristup pitanju odložnog dejstva tužbe. Načelno drugačiji pristup dovodi do različite uloge suda u pružanju ove privremene pravne zaštite strankama. Bez obzira, međutim, na oblik u kojem se javlјa, pitanje odložnog dejstva tužbe uvek je povezano sa odmeravanjem angažovanih interesa i pokušajem da se između njih uspostavi ravnoteža.

Ključne reči:

izvršenje upravnog akta, odlaganje izvršenja upravnog akta, upravni spor, tužba u upravnom sporu, odložno dejstvo tužbe.