Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1121-1142

jezik rada: srpski

Originalan naučni rad

udk: 341.645:347.233

doi:10.5937/zrpfns57-48473

Autori:

Bojan Tubić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

b.tubic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-1590-3638

 

Stefan Radojčić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

s.radojcic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-4423-1033

Sažetak:

Praksa Suda pravde EU utiče na razumevanje i zaštitu lјudskih prava u Evropskoj uniji, pa tako i na pravo na imovinu. Ljudska prava u Evropskoj uniji su regulisana Povelјom o osnovnim lјudskim pravima, a uzimaju se u obzir i standardi ustanovlјeni Evropskom konvencijom o lјudskim pravima i praksom Evropskog suda za lјudska prava. U ovom radu je dat pregled kako je definisano pravo na imovinu i kako je primenjeno u pojedinim slučajevima pred Sudom EU, konkretno, u odnosu na to kada je ograničenje ovog prava protivpravno. Na taj način je izvršena analiza načina na koji se u praksi primenjuje test proporcionalnosti – odnosno odmeravanje između opšteg i pojedinačnog interesa, kad se radi o neometanom uživanju prava na imovinu. Neki od prikazanih slučajeva su atipični po svojim činjenicama i pravnom kontekstu u kome su donete odabrane odluke. Upravo zbog toga u radu se bliže prikazuje evolutivna dimenzija unijskog prava, odnosno pravnokreativna i interpretativna uloga Suda pravde EU.

Ključne reči:

pravo na imovinu, Sud pravde EU, Evropska unija, načelo proporcionalnosti.