Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1259-1275

jezik rada: srpski

Pregledni rad

udk: 347.7:340.142

doi:10.5937/zrpfns57-48254

Autor:

Aleksandra Sekulić

Univerzitet u Kragujevcu

Pravni fakultet u Kragujevcu

asekulic@jura.kg.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-9635-5329

Sažetak:

 Probijanje pravne ličnosti predstavlјa jedan od najkotraverznijih instituta u kompanijskom pravu zato što predstavlјa odstupanje od pravila o ograničenoj odgovornosti. Kako je ovaj institut nastao u sudskoj praksi, otuda je i sudska praksa veoma značajna u analizi datog instituta. Postoje neki uporednopravni sistemi u kojima se ovaj institut često primenjuje u sudskoj praksi. Sa druge strane, postoje sistemi, u koji spada i domaći, u kojima se ovaj institut u praksi primenjuje retko i sa oprezom. Osnovni cilј istraživanja u ovom radu je analiza instituta probijanja pravne ličnosti i njegovog značaja u kompanijskom pravu, uz poseban osvrt na domaću sudsku praksu i analizu određenih karakteristika uporednopravne sudske prakse.

Ključne reči:

probijanje pravne ličnosti, zloupotreba pravila o ograničenoj odgovornosti, sudska praksa, ograničena odgovornost, član društva.