Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1073-1091

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 347.425(37) | 347.447.7(37)

doi:10.5937/zrpfns57-48377

Autori:

Maša Kulauzov

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

m.kulauzov@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0003-2805-7773

 

Milan Milutin

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

m.milutin@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-4025-5222

Sažetak:

Purgatio ili emendatio morae bi u doslovnom prevodu na srpski jezik značilo čišćenje docnje. U rimskom klasičnom pravu, pod ovim terminima se podrazumevala mogućnost zadocnelog dužnika, prvo, da ispuni primarnu prestaciju i, drugo, da otkloni potencijalna pravna dejstva posledica dužničke docnje. Postojali su i drugi načini čišćenja docnje. Kao posledica nastupanja emendatio morae, dužnikove obligacije, kako primarna, tako i sekundarna, prestale bi da postoje, i posledice dužničke docnje bi prestale da proizvode pravna dejstva. Dakle, purgatio morae sastojala se iz dva elementa: dužnikove ponude da u potpunosti ispuni dugovanu prestaciju i njegove ponude da otkloni pravna dejstva posledica dužničke docnje.

Ključne reči:

čišćenje dužničke docnje, purgatio morae, emendatio morae, dužnička docnja, mora debitoris, mora solvendi.