Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2022, vol. LVI, br. 1, str. 67-84

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.077.3(497.11)

doi:10.5937/zrpfns56-37703

Autori:

Zoran Lončar

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

z.loncar@pf.uns.ac.rs

Sažetak:

Poštovanje pravila o nadležnost organa je bitna pret- postavka za zakonito vođenje upravnog postupka i postojanje reda među brojnim organima uprave. Život ponekad nameće potrebu da se određene procesne radnje neophodne za uspešno vođenje upravnog postupka preduzmu i na području mesne nadležnosti nekog drugog organa. Razlozi efikasnosti i ekonomičnosti vođenja upravnog postupka u tom slučaju zahtevaju ili da ih preduzme neki drugi organ za potrebe vođenje predmetnog postupka ili da ih organ koji vodi postupak sam preduzme na području drugog organa uprave. U radu se ukazuje na izmene koje su izvršene u pravnom režimu prostornog ograničenja nadležnosti u novom Zakonu o opštem upravnom postupku, i ocenjuje u kojoj meri one mogu doprineti boljem vođenju upravnih postupaka.

Ključne reči:

organ uprave, upravni postupak, nadležnost organa upra- ve, pravna pomoć.