Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2022, vol. LVI, br. 1, str. 23-51

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.077.6(497.11)

doi:10.5937/zrpfns56-37863

Autor:

Snežana Brkić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

s.brkic@pf.uns.ac.rs

Sažetak:

U radu su date neke opšte teorijske postavke o načelu neposrednosti u krivičnom postupku, koje autoru treba da posluže kao teorijska platforma za razvijanje daljih istraživanja u ovoj oblasti. Autor daje pojmovno određenje načela neposrednosti i sagledava njegovo me- sto u klasifikaciji procesnih načela, vezujući ga za funkciju suđenja. U pogledu njegovog pravnog osnova, svrstava ga u red implicitnih procesnih načela, koje ima i međunarodnopravne korene u čl. 6 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. U radu se ističu i analizira- ju sledeća bitna obeležja načela neposrednosti: instrumentalnost, slo- ženost, relativnost (podložnost stepenovanju) i međusobna povezanost sa drugim procesnim načelima.

Ključne reči:

načelo neposrednosti, krivični postupak, načelo isti- ne, pravično suđenje.