Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2022, vol. LVI, br. 1, str. 1-21

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.077.6(497.11)

doi:10.5937/zrpfns56-36621

Autori:

Dragan Milkov

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

d.milkov@pf.uns.ac.rs

 

Ratko Radošević

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

r.radosevic@pf.uns.ac.rs

Sažetak:

Među novinama uvedenim Zakonom o opštem upravnom po- stupku iz 2016. godine nalazi se i garantni akt. Pod garantnim aktom podrazumeva se pisani akt kojim se organ obavezuje na to da kasnije, na zahtev stranke, donese upravni akt određene sadržine. Pravna priroda ovako definisanog akta uprave je sporna, a pravna teorija najviše se pita da li treba da ga svrstamo među upravne akte. Kako bi se odgovorilo na to pitanje, u radu se analizira način na koji je garantni akt normiran u doma- ćem i uporednom pravu. Zaklјučuje se da njegova obeležja ne odgovaraju obe- ležjima upravnog akta, a njegovo normiranje sadrži mnoge protivrečnosti.

Ključne reči:

garantni akt, upravni akt, mišlјenje o primeni zakona, akti uprave, upravni postupak.