Na osnovu čl. 50 Pravilnika o uređivanju i izdavanju časopisa Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (del.br. 0101-1/3 od 25. februara 2021. godine), glavni urednik doneo je:

Uputstvo za autore

 

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu je naučni časopis koji objavljuje do sada neobjavljene naučne i stručne radove iz područja prava i drugih srodnih društvenih nauka i time doprinosi promociji i razvoju nauke, struke, naučnoistraživačkog rada i visokoškolskog obrazovanja.

Radovi se predaju posredstvom sistema za elektronsko uređivanje časopisa Asistent. Autor u svakom trenutku može preko svog korisničkog naloga da prati sve važne činjenice vezane za proces uređivanja, recenzije i objavljivanja svog rada. Sistem je operativan na srpskom i engleskom jeziku.

Asistentu se pristupa preko sledećeg linka

Uputstvo za korišćenje programa Asistent dostupno je na sledećem linku:

Anonimnost recenzije

U postupku recenziranja primenjuje se metod dvostrano anonimnog recenziranja radova. Autoru se ne daju podaci o recenzentima, a recenzentima se ne daju podaci o autoru.

Radovi moraju biti anonimni bez ikakvog označavanja autora u samom tekstu rada.

Koautorski rad

U Zborniku radova se mogu objavljivati samo radovi napisani od strane jednog autora.

Rad napisan od strane više autora (koautorski rad) može biti objavljen izuzetno na osnovu odobrenja Uredništva, ukoliko postoje posebno opravdani razlozi (projektna obaveza koja podrazumeva objavljivanje koautorskog rada i sl.).

Redosled navođenja autora u koautorskom radu određuju sami koautori dodavanjem imena autora u programu Asistent (nikako u samom tekstu rada!).

Naslov rada

Naslov bi trebalo da što vernije opiše sadržaj članka, korišćenjem reči prikladnih za indeksiranje i pretraživanje. Ako takvih reči nema u naslovu, poželjno je da se naslovu pridoda podnaslov.

Naslov rada predlaže autor, ali odluku o formulaciji naslova donosi glavni urednik.                                               

U članku mora da postoji naslov na srpskom i engleskom jeziku, kao i na trećem jeziku kojim je eventualno napisan tekst rada.

Glavni urednik je ovlašćen da u dogovoru sa autorima, a po sugestijama urednika rubrike, recenzenta ili lektora, izvrši izmene u tekstu ili u naslovu rada.

Jezik rada

Jezik rada, u skladu sa ustavom i zakonom, može biti srpski jezik, ili neki od svetskih jezika (engleski, francuski, nemački, ruski).

Tekstu rukopisa koji se predaje Redakciji mora biti napisan jasnim jezikom, u skladu sa gramatičkim i pravopisnim pravilima. Redakcija ima pravo da uslovi objavljivanje rada prethodnom lekturom teksta, koja podrazumeva jezičku i stilsku obradu teksta, pažljivo čitanje i uklanjanje pravopisnih i gramatičkih grešaka, kao i stilsku obradu rečeničnih konstrukcija.

Zbog potrebe da se obezbedi određeni procenat radova na stranim jezicima, glavni urednik može usloviti prihvatanje rukopisa prevodom na neki od svetskih jezika. U slučaju da je autor saglasan, ostavlja mu se rok da obezbedi adekvatan prevod.

Sažetak

Sažetak (apstrakt) je kratak informativan prikaz sadržaja članka koji čitaocu omogućava da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost. Sažetak bi trebalo da sadrži termine koji se često koriste za indeksiranje i pretragu članaka.

Sastavni delovi sažetka su cilj istraživanja, metodi, rezultati i zaključak, eventualno i drugi neophodni elementi.

U članku mora da postoji sažetak na srpskom i engleskom jeziku, kao i na trećem jeziku kojim je eventualno napisan tekst rada.

Za sažetke na stranim jezicima mora se obezbediti kvalifikovana lektura, odnosno gramatička i pravopisna ispravnost.

Ključne reči

Ključne reči su termini ili sintagme koje tematski, teorijski, metodološki, disciplinarno, subdisciplinarno i na druge relevantne načine upućuju na sadržaj članka za potrebe indeksiranja i pretraživanja. U principu, treba ih dodeljivati s osloncem na neki međunarodni izvor (popis, rečnik ili tezaurus) koji je najšire prihvaćen ili unutar date naučne oblasti, kao i na potrebu očuvanja kulturne, naučne i tehnološke baštine Republike Srbije.

Ključne reči daju se neposredno nakon sažetaka i na jeziku sažetka.

Zahvalnica

Naziv i broj projekta finansiranih iz budžeta, odnosno naziv programa u okviru koga je članak nastao, kao i naziv naučnoistraživačke organizacije i ministarstva koje je finansiralo projekat ili program, navodi se u posebnoj napomeni na stalnom mestu, u fusnoti koja ide uz naslov rada.

Zahvalnice mogu da sadrže i druge elemente.

Prethodne verzije rada

Ako je članak u prethodnoj verziji bio izložen na skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), podatak o tome treba da bude naveden u posebnoj napomeni, po pravilu pri dnu prve strane članka.

Navođenje (citiranje) u tekstu

Korišćeni izvori se navode u fusnoti, pri dnu strane u kojoj se nalazi korišćeni deo teksta.

Format ispisa referenci detaljno je opisan u Pravilima citiranja.

Lista referenci

Lista referenci predstavlja poseban odeljak na kraju rada u kome se objavljuju svi korišćeni izvori. Odeljak se može sastojati iz više delova, kao što su bibliografski izvori (članci, monografije i sl.), pravni izvori, internet-izvori, ostali izvori.

Reference se navode na dosledan način, azbučnim redom.

Reference se ne prevode na jezik rada. Naslovi citiranih domaćih časopisa daju se u originalnom, punom ili skraćenom, ali nikako u prevedenom obliku.

Uredništvo ne može prihvatiti za objavljivanje rukopis u kome postoji nestandardno, nepotpuno ili nedosledno navođenje literature.

Minimalan broj korišćenih odgovarajućih časopisnih referenci je šest, od čega broj referenci inostranog porekla ne sme biti manji od tri. 

Obim rada

Radovi ne bi trebalo da budu obimniji od jednog tabaka (16 strana A4, font Times New Roman 12, prored 1,5).

Autorska prava

Dopušteno je da se delo kopira i distribuira u svim medijima i formatima, da se prerađuje, menja i nadograđuje u bilo koje svrhe, uključujući i komercijalne, pod uslovom da se na pravilan način citiraju njegovi prvobitni autori, postavi link ka originalnoj licenci i naznači da li je delo izmenjeno. Korisnici su pri tome dužni da navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija), kao i njegovu DOI oznaku. U slučaju objavljivanja u elektronskoj formi takođe su dužni da postave HTML link ka članku objavljenim u Zborniku radova.

Obaveze autora

Obaveza autora je da kao autore navedu samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rada. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rada učestvovala i druga lica koja nisu navedeni kao autori, njihov doprinos treba pomenuti u napomeni ili zahvalnici.

Popunjavanjem onlajn formulara prilikom predaje rukopisa autori garantuju da rad predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rada u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda. Takav rad se isključuje iz daljeg razmatranja. Rad koji je već objavljen u nekom časopisu ne može biti objavljen u Zborniku radova.

Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad, a posebno etičkih standarda koje važe na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i Univerzitetu u Novom Sadu.

Autori snose svu pravnu i moralnu odgovornost za sadržaj predatih radova i dužni su da, ako je to potrebno, pre njihovog objavljivanja pribave saglasnost svih lica ili institucija koje su neposredno učestvovale u istraživanju koje je u radu predstavljeno.

Autori su dužni da ispravno citiraju izvore koji su bitno uticali na sadržaj istraživanja i rada prema važećem Uputstvu autorima koje izdaje Uredništvo Zbornika radova. Predavanjem rada Uredništvu autori se obavezuju na poštovanje navedenih obaveza.

Radovi koji ne zadovoljavaju propisane tehničke standarde (čak i kada je sadržaj korektan) biće vraćeni autorima uz napomenu da rad mogu ponovo da pošalju samo ako ga usklade sa svim tehničkim standardima.

Od autora koji i sami predaju radove za publikovanje u Zborniku radova očekuje se da budu u drugim prilikama recenzenti ukoliko Uredništvo to od njih zatraži.

 

 

Novi Sad, 28. maj 2021. godine

Glavni urednik

Prof. dr Slobodan Orlović

Obrazac recenzije možete preuzeti ovde

Videti još:

Pravila citiranja

Posebna pravila citiranja istorijskih izvora