Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2024, vol. LVIII, br. 1, str. 47–71

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.238 | 347.133.74

doi:10.5937/zrpfns58-50035

Autori:

Radenka Cvetić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

s.midorovic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-9478-8577

 

Sloboda Midorović

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

r.cvetic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-2545-0927

Sažetak:

U radu su analizirane moguće prepreke za deobu suvlasničke zajednice. Iako je osnovna premisa da svaki suvlasnik može zahtevati razvrgnuće suvlasničke zajednice u bilo koje vreme, postojanje pojedinih prepreka može rezultirati njenim odgađanjem. Odlaganje deobe može biti posledica volјe suvlasnika izražene u vidu ugovora o odricanju prava na deobu. U radu je sugerisana njegova optimalna forma, trajanje kao i potreba za uvođenjem zabeležbe postojanja ovog ugovora u katastar nepokretnosti. Prepreka za deobu može biti posledica okolnosti da stvar u susvojini trajnije služi određenoj nameni. Radi se o primerima tzv. nesamostalnih suvlasničkih zajednica u kojima upravo trajnija namena kojoj stvar služi uslovlјava potrebu za opstankom suvlasničke zajednice. Konačno, prepreka koja se izražava preko pravnog standarda šteta za druge suvlasnike odražava obligacionopravnu prirodu suvlasničke zajednice koja nalaže obavezu uvažavanja interesa drugih suvlasnika. Ukoliko je reč o privremenoj prepreci, umesto o trajnom stanju, koja se može prevazići u skorijoj budućnosti, sud u vanparničnom postupku može odložiti deobu, ako odmeravanje legitimnih interesa obeju strana govori u prilog opravdanosti njenog odlaganja.

Ključne reči:

suvlasnička zajednica, pravo na deobu, pravni standardi, prepreke za ostvarivanje prava na deobu.