Ceo tekst rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2023, vol. LVII, br. 4, str. 1093-1119

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 341.6:342.7-055.34(4)

doi:10.5937/zrpfns57-48218

Autor:

Petar Đundić

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

p.djundic@pf.uns.ac.rs

ORCID ID: 0000-0002-9223-6373

Sažetak:

Zahtevi koje pred sudove stavlјaju izvori koji regulišu lјudska prava značajno utiču na primenu mehanizma međunarodnog privatnog prava. Ova konstatacija se posebno odnosi na situacije u kojima je potrebno pružiti dejstvo promeni ličnog i porodičnog statusa koja je izvršena u inostranstvu. Rad se odnosi na problem priznavanja istopolnih brakova skloplјenih u inostranstvu. U njemu se analiziraju najvažnije odluke Evropskog suda za lјudska prava u vezi sa obavezama država članica Saveta Evrope da omoguće pravnu zaštitu i priznanje istopolnim zajednicama života, u skladu sa članom 8. Evropske konvencije o lјudskim pravima (zaštita privatnog i porodičnog života). Analiza pokazuje da je danas potpuno jasno da ove države imaju pozitivnu obavezu uspostavlјanja adekvatnog pravnog okvira koji bi partnerima u istopolnoj zajednici omogućio uživanje izvesnih subjektivnih prava. Takva obaveza se prostire i na istopolne brakove skloplјene u inostranstvu i, kada je Srbija u pitanju, nameće neodložnu zakonodavnu intervenciju.

Ključne reči:

međunarodno privatno pravo, Evropska konvencija o lјudskim pravima, istopolni brakovi, zaštita privatnog i porodičnog života.