Zbornik radova

PRAVNA PRIRODA UGOVORA O AKCEPTNOM KREDITU U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE SA OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1795–1815

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.74:336.77(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-19726

Autor:


Mario I. Vojnić Hajduk, student doktorskih studija

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U domaćem pravu ne postoji posebna zakonska regulativa o ugovoru o akceptnom kreditu. U radu se razmatra pravna priroda ovog ugovora. Od utvrđivanja pravne prirode ugovora u našoj zemlji, zavisi primena odgovarajućih zakonskih normi. Rad ukazuje na probleme sa kojima se suočavaju različita shvatanja o pojmu i o pravnoj prirodi ugovora. Autor polazi od konstatacije, da je pravna priroda ugovora o akceptnom kreditu jedinstvena. Ovakav stav proizlazi iz pravne sigurnosti. Predmetna analiza vodi zaključku, da je u pravu Republike Srbije ugovor o akceptnom kreditu sui generis pravni posao.

Ključne reči:

pravna priroda ugovora o akceptnom kreditu, akceptni nalog, kredit, bankarska usluga

Pretraga