Zbornik radova

ZAČECI SRPSKOG SOCIJALNOG PRAVA U ZAKONOPRAVILU SVETOGA SAVE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1765–1773

jezik rada: engleski

Pregledni članak

udk: 349.3(497.11)”04/14”

doi: 10.5937/zrpfns52-19114

Autor:


Dr Bojan V. Božović, sudija

Osnovni sud u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Radom se ukazuje da, iako se sloboda rada kao pretpostavka socijalnog javnog poretka javlja tek u kapitalističkom društvu, određeni početni elementi – klice socijalnog prava mogu se prepoznati u starom i srednjem veku. U navedenom kontekstu, predmet istraživanja jeste najobimniji srpski srednjovekovni kodeks, Zakonopravilo Svetoga Save, odnosno njegove odredbe zasnovane na ideji socijalne pravde, norme usmerene na zadovoljenje socijalnih potreba i odredbe kojima se odgovara na socijalne rizike i socijalne slučajeve, kao i institucionalizacija posebne zaštite žena, dece i porodice. Odatle se izvodi zaključak da posmatrane norme Svetosavskog nomokanona koje promovišu hrišćansko učenje o socijalnoj pravdi i sadrže niz etičkih zahteva, kroz koje utiču na moralizovanje društvenih odnosa, u osnovi jesu iste sa idejom socijalne pravde savremene države blagostanja u okvirima evropskog socijalnog modela, kao i sa emancipatorskom ulogom socijalnog prava, odnosno da su ti instituti Zakonopravila začeci socijalnog prava u Srba.

Ključne reči:

srednjovekovna Srbija, Sveti Sava, Zakonopravilo, socijalno
pravo

Pretraga