Zbornik radova

EKONOMSKA ANALIZA FISKALNIH I NEFISKALNIH TROŠKOVA REGISTRACIJE ORUŽJA I PROBLEM NEREGISTROVANOG ORUŽJA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1747–1764

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 336.22:351.753(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-20267

Autori:


Dr Luka O. Baturan, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Goran B. Milošević, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Cvjetana M. Cvjetković Ivetić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Velika količina neregistrovanog (i neevidentiranog) oružja u posedu građana Srbije predstavlja značajan društveni problem. Rad posmatra i analizira istorijske i pravne faktore koji su doveli do ovog problema, primenom metoda ekonomske i pravne teorije. Predmet izučavanja ovog rada pre svega su pravne norme kojima se reguliše registracija oružja (sa posebnim akcentom na nova rešenja Zakona o oružju i municiji), kao i fiskalni i nefiskalni troškovi građana vezani za registraciju. Od nefiskalnih troškova, izdvajaju se trošak za zdravstveni pregled, trošak za obuku u rukovanju oružjem, kao i složen pravni postupak čije sprovođenje samo po sebi predstavlja transakcioni trošak. Od fiskalnih troškova, analiziraju se taksa na zahtev za nabavku oružja, taksa na zahtev za izradu oružnog lista i taksa na zahtev za dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i porez na registrovano oružje. Osnovna hipoteza je da pravni okvir kojim je država regulisala tretman registrovanog oružja destimulišuće deluje na građane da prevode oružje iz nelegalnih u legalne tokove

Ključne reči:

nelegalno oružje, legalizacija oružja, porez na oružje, takse
za registraciju oružja

Pretraga