Zbornik radova

PRIGOVOR NEZAKONITOSTI ULAGANjA U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: EFIKASAN ŠTIT ZA DRŽAVE PRIJEMA ULAGANjA?

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1663–1682

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 341.63:339.727.22

doi: 10.5937/zrpfns52-19821

Autor:


Dr Petar M. Đundić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Značajan broj dvostranih međunarodnih ugovora o podsticanju i zaštiti ulaganja (BIT, od engl. Bilateral Investment Treaties) sadrži definiciju ulaganja koja podrazumeva da je ono izvršeno u skladu sa „zakonima i propisima“ države prijema ulaganja. Čak i kada obaveza ulagača da postupa u skladu sa pravom države ugovornice prilikom realizacije svog poslovnog poduhvata nije izričito predviđena u ovim izvorima, arbitražni sudovi često dolaze do zaključka da je zakonitost ulaganja preduslov za postojanje njihove nadležnosti. Tužene države u praksi često koriste ovaj prigovor nezakonitosti kako bi osporile nadležnost arbitražnog suda u investicionim sporovima, odnosno da bi osporile postojanje pristanka na arbitražu u vezi sa ulaganjima koja su izvršena nezakonito. Prigovor je, međutim, retko uspešan. Ovo je posledica načina na koji se u arbitražnoj praksi tumači domašaj pomenute obaveze ulagača. Odluke arbitražnih sudova pokazuju da uspešnost ovakve odbrane države zavisi od čitavog niza faktora, kao što su: značaj propisa koji je ulagač povredio, intenzitet povrede, trenutak u kome je ona učinjena i postojanje namere ulagača da izbegne primenu ili povredi propise države prijema. Sa druge strane, cilj rada je da pokaže da se o zakonitosti ulaganja može govoriti i u jednom drukčijem, objektivnom smislu. Pravo države prijema određuje uslove za punovažno sticanje i sadržinu imovinskog prava koje čini zaštićeno ulaganje. Ako se ulagač poziva na povredu subjektivnog prava koje zbog njegovog ponašanja suprotno propisima države prijema nije moglo ni nastati, neće postojati zaštićeno ulaganje, tj. neće postojati nadležnost arbitražnog suda ratione materie.

Ključne reči:

investicioni sporovi, pojam ulaganja, zakonitost ulaganja, nadležnost arbitražnih sudova u investicionim sporovima

Pretraga