Zbornik radova

NALOG U NASLEDNOPRAVNOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE I OSTALIH ZEMALjA EVROPE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1619–1639

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.65/.68(4)

doi: 10.5937/zrpfns52-20265

Autori:


Dr Jelena Đ. Vidić Trninić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Milica S. Kovačević, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Kod besplatnog sticanja, opšteprihvaćeno je da lice koje nekome ostavlja određenu korist, može tu istu korist, u granicama određenim zakonom i opteretiti nekom dužnošću. Naravno, ne radi se o protivnaknadi za besplatno sticanje, niti o ograničenju slobode sticanja, već o specifičnim modifikacijama. Jedna od njih je i nalog, koji je, pored uslova i roka, svoje mesto našao i u materiji naslednog prava. Njegovo pravno dejstvo ogleda se u konstituisanju tereta na strani lica koje se javlja kao sticalac po naslednopravnom osnovu. U radu će biti prikazani: pojam i najvažnija dejstva naloga, u smislu njegovog ispunjenja, ali i posledica koje nastupaju kada se on ne ispuni; subjekti naloga i njihov međusobni odnos, te pojedine specifičnosti koje iz njega proizilaze, kao i razgraničenje naloga u odnosu na slične institute. Srž rada predstavlja nacionalno zakonodavstvo, uz prikaz važećih rešenja bivših država SFRJ, Rusije, Bugarske, Austrije i Nemačke, radi sagledavanja u kojoj meri je normativno uređenje naloga u domaćem zakonodavstvu slično, odnosno, koliko ono odstupa od regulisanja ovog instituta u ostalim spomenutim zemljama Evrope. Imajući u vidu da je u pravu Srbije u toku izrada Građanskog zakonika, autori koriste priliku da ukažu na izvesne nedostatke u pogledu pojedinih zakonskih rešenja posvećenih nalogu i shodno tome na moguće pravce njegovog normativnog uobličenja de lege ferenda.

Ključne reči:

nalog, naslednik, isporukoprimac, raskidni uslov, isporuka, tužbe

Pretraga