Zbornik radova

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1595–1617

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.077.3:347.921.6(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-20573

Autor:


Dr Zoran J. Lončar, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

S obzirom na to da su dobro uređena pravila o troškovima postupka pretpostavka, ne samo pravne sigurnosti stranaka, već i kvalitetnog vođenja upravnog postupka, od velikog značaja je to što je novi Zakon o opštem upravnom postupku iz 2016. godine doneo brojne novine u pogledu troškova upravnog postupka. U radu se ukazuje na najvažnije novine u pogledu pravila o naknadi troškova postupka i ocenjuje u kojoj meri one doprinose unapređenju pravnog položaja stranaka, kao jednom od osnovnih ciljeva zakonodavne reforme upravnog postupka.

Ključne reči:

upravni postupak, troškovi upravnog postupka, organ uprave, stranka

Pretraga