Zbornik radova

KODIFIKACIJA TRGOVAČKOG PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1849–1860)

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1577–1594

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 340.134:347.7/.8(497.11)”18”

doi: 10.5937/zrpfns52-20281

Autori:


Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Uroš N. Stanković, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Rad govori o donošenju Zakonika trgovačkog za Knjažestvo Srbiju, od prve ideje o kodifikaciji trgovačkog prava do izdavanja ovog kodeksa. U prvom delu rada prikazan je prvi, neuspešni pokušaj donošenja trgovačke kodifikacije, koji je trajao od 1849. do 1853. Drugi pokušaj (1856–1860), krunisan uspehom, predmet je drugog dela ovog rada. U oba dela svog članka autori se osvrću na inicijative za donošenje trgovačkog zakonika i njihova obrazloženja, reakcije državnih organa na te inicijative i komisije za izradu i pregled trgovačkog kodeksa.

Ključne reči:

Trgovački zakonik, turski trgovački zakonik (1850), trgovački sudovi, Trgovački odbor, Jevrem Grujić, Dimitrije Crnobarac

Pretraga