Zbornik radova

O OPRAVDANOSTI ZAKONSKOG PRAVA PREČE KUPOVINE SUVLASNIKA NEPOKRETNOSTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1521–1532

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.239:347.238.2

doi: 10.5937/zrpfns52-20178

Autor:


Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Pravo preče kupovine može se posmatrati kao ograničenje slobode raspolaganja suvlasnika svojim udelom, ali i kao deo pravnog mehanizma koji vodi ka „relaksaciji” jednog složenog društvenog odnosa. Pri razmatranju razloga opravdanosti postojanja zakonskog prava preče kupovine suvlasnika, mora se poći od pravnog položaja suvlasnika – prodavca. Odnosno, potrebno je sagledati da li je ugrožena optimalna zaštita njegovog ekonomskog interesa favorizovanjem ostalih suvlasnika kao kupaca. U ovom radu se, upravo u tom kontekstu, navode razlozi u prilog opstanka zakonskog prava preče kupovine suvlasnika.

Ključne reči:

susvojina, zakonsko pravo preče kupovine, ekonomski interes suvlasnika – prodavca, razlozi favorizovanja suvlasnika kao kupca

Pretraga