Zbornik radova

POVEĆANjE OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA IZ NETO IMOVINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 4, str. 1439–1455

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.725:347.72.033

doi: 10.5937/zrpfns52-19023

Autor:


Dr Zoran V. Arsić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Priroda povecanja osnovnog kapitala akcionarskog društva iz neto imovine društva uslovila je određene kontraverze. U cilju usklađivanja sa poznatim principima kompanijskog prava prvobitno je bio zauzet stva prema kojem se radilo o transakciji koja obuhvata dva postupka. Prvo bi se donela odluka o podeli dividendi kojom bi nastalo potraživanje akcionara prema društvu. U drugoj fazi bi došlo do prebijanja sa obavezom ulioga. Ovakav pristup, međutim, ima određene nedostatke – posle odluke skupštine društvo ne može uticati na tako nastala potraživanja i ne može uticati na sve akcionare da učestvuju u povećanju osnovnog kapitala. Kao posledica toga javilo se danas prihvaćeno shvatanje o jedinstvenom karakteru povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine društva.

Ključne reči:

Akcionarsko društvo, povećanje osnovnog kapitala.

Pretraga