Zbornik radova

SKRAĆENI KRIVIČNI POSTUPCI U BOSNI I HERCEGOVINI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1411–1432

jezik rada: nemački

Pregledni članak

udk: 343.1(497.6)

doi: 10.5937/zrpfns52-18899

Autor:


Željko S. Kršić, student doktorskih studija

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Krivičnoprocesni sistem Bosne i Hercegovine je opterećen velikim brojem krivičnih postupaka, a posebno su javna tužilaštva opterećena velikim brojem prijava i predmeta u radu. Stalni fokus pravosuđa je u poboljšanju efikasnosti i ekonomičnosti krivičnih postupaka. Jedan od osnovnih oblika ubrzanja i skraćivanja krivičnih postupaka je putem skraćenih krivičnih postupaka. Krivično procesno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine predviđa određene oblike skraćenih postupaka i to: postupak po priznanju krivice, sporazumijevanje o krivici i kazneni nalog. Autor se opredijelio da u radu obradi i prikaže pozitivno pravno uređenje prethodno navedenih postupaka u Bosni i Hercegovini, te uporedno pravna rešenja u R. Srbiji, R. Hrvatskoj i nekim drugim pravnim sistemima. Takođe će biti ukazano i na druge oblike skraćenih krivičnih postupaka u uporedno pravnoj analizi. Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje učestalosti upotrebe skraćenih krivičnih postupaka u Bosni i Hercegovini i u radu će biti predstavljeni rezultati tog istraživanja. Cilj rada je da ukaže na značaj primjene skraćenih krivičnih postupaka u krivičnoprocesnom sistemu BiH, te na dobra zakonska rešenja u uporednom krivičnoprocesnom pravu radi prijedloga de lege ferenda.

Ključne reči:

Skraćeni krivični postupak, sporazum o priznanju krivice, kazneni nalog, priznanje

Pretraga