Zbornik radova

FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA NA PODRUČJU GRADA NOVOG SADA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1393–1409

jezik rada: engleski

Pregledni članak

udk: 349.412.28(497.113 Novi Sad)

doi: 10.5937/zrpfns52-15951

Autor:


Mladen N. Brkić, student doktorskih studija

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Uz postojanje javnog interesa, koji utvrđuje Vlada Republike Srbije, ovlašćeni korisnik nepokretnosti može pokrenuti postupak za prinudno oduzimanje nepokretnosti uz davanje naknade koja odgovara tržišnoj vrednosti oduzete nepokretnosti. Iako se Zakonom o eksproprijaciji na precizan način propisuju uslovi i postupak za sprovođenje eksproprijacije, postavlja se pitanje da li je moguće drugačije postupiti, odnosno da li se pod eksproprijacijom smatra samo postupak koji ispunjava sve zakonom propisane uslove (postojanje javnog interesa, predloga ovlašćenog korisnika, rešenja o eksproprijaciji i naknade za eksproprisanu nepokretnost) ili je moguće da postoji eksproprijacija, ali samo po svom dejstvu. Ponekad državni organi odnosno javna preduzeća preduzimaju određene radnje koje imaju isto dejstvo kao eksproprijacija, a koje sudovi nazivaju faktičkom eksproprijacijom, iako taj pojam ne postoji u propisima pravnog sistema Republike Srbije.

Ključne reči:

eksproprijacija, faktička eksproprijacija, faktička eksproprijacija na području Futoga, faktička eksproprijacija na području Veternika

Pretraga