Zbornik radova

REGULATORNI OKVIR I MODELI AUTOMOBILA KOJI SAMI VOZE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1371–1389

jezik rada: engleski

Pregledni članak

udk: 656.1:614.8.084(094.2)

doi: 10.5937/zrpfns52-19047

Autor:


Dr Agneš B. Juhas, docent

Univerzitet u Miškolcu

Pravni fakultet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Do nedavno je pomisao da će doći vreme kada neće biti potrebe za vozačima i kada će automobili sami voziti delovala odviše futuristički. Danas su tzv. automobila koji sami voze (tj. autonomni ili automatizovani automobili) i njihovo učešće u kopnenom transportu postali realnost koja otvara bezbroj pravnih i etičkih pitanja. U navedenom kontekstu, u radu su sagledani regulativni okviri ovih vozila sa nekoliko tačaka gledišta. Nakon uvodnog dela u kome su izložena međunarodna pravila kopnenog saobraćaja, pažnja je posvećena važećim odredbama usvojenim u pojedinim američkim državama, s obzirom na to da su ove države prve na svetu pokušale da pravno urede pitanja u vezi sa automobilima koji sami voze. Nakon pregleda odabranih prava američkih država, predstavljene su ključne tendencije u važećoj i budućoj evropskoj regulativi. Među evropskim zemljama, nemačka regulativa sa izmenama iz 2017. godine je detaljno analizirana. Osim toga, biće reči i o nastojanjima za pravno uređenje ove oblasti i u drugim zemljama poput Mađarske.

Ključne reči:

vozila koja sama voze, autonomni automobili, sistem automatske vožnje, Bečka konvencija, GEAR 2030

Pretraga