Zbornik radova

EKONOMSKI ASPEKTI ODGOVORNOSTI DIREKTORA U PROCESU I ORGANIZACIJI RADA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1353–1370

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 331.105.2-057.16:347.51

doi: 10.5937/zrpfns52-18280

Autori:


Dr Henriet J. Rab, vanredni profesor

Univerzitet u Debrecinu

Pravni fakultet, Katedra za poljoprivredno pravo, pravo životne sredine i radno pravo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bianka T. Šite, student doktorskih studija

Univerzitet u Debrecinu

Pravni fakultet, Doktorska škola pravnih studija „Marton Géza“

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Nekoliko novih izazova koji se pojavljuju pred tržištm rada i radnim pravom uzrokovani su prevashodno društvenim i ekonomskim okolnostima. Ove promene deluju zapravo sasvim prirodno: s jedne strane, poslodavci imaju svoje ekonomske interese i društveni činioci u procesu rada će se adaptirati prema novim okvirima zapošljavanja; s druge strane, promene su prisutne i na strani radnika. Uslovi u kojima rade karakteriše sve veći stepen fleksibilnosti i digitalizacije, u suprotnosti sa tradicionalnom stranom radnog odnosa. U tom kontekstu novih društveno-ekonomskih okolnosti u kojima se odvija rad, usredsredili smo se na poziciju direktoa , jer u odnosu rada i kapitala oni stoje između poslodavca i zaposlenih. Njihov zadatak je delikatan, s obzirom da se od njih očekuje da istovremeno i upravljaju procesom rada, ali i da razmišljaju kao zaposleni i da organizuju rad na adekvatan način. Iz navedenih razloga poziciju direktora u procesu rada vidimo kao naročito bitnu kako iz ugla radnog prava tako i sa ekonomskog aspekta.

Ključne reči:

radno pravo – tržište rada – direktori – profit poslodavca – radni odnos

Pretraga