Zbornik radova

PRUŽANjE JAVNIH USLUGA U OBLASTI BIOMEDICINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1317–1331

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.07:57.089

doi: 10.5937/zrpfns52-19469

Autor:


Ratko S. Radošević, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu se analizira jedna od novina, uvedenih Zakonom o opštem upravnom postupku – pružanje javnih usluga. U skladu sa ovim Zakonom, pružanje javnih usluga trebalo bi da spada u predmet upravnog postupka i predstavlja jedan od oblika „upravnog postupanja“. Suštinski posmatrano, međutim, pod pružanjem javnih usluga ne radi se o „upravnom postupanju“, nego o delatnostima javnih službi. Smisao normiranja ovih delatnosti Zakonom o opštem upravnom postupku ogleda se u obezbeđivanju pravne zaštite korisnicima javnih usluga. Na primeru zdravstvenih usluga u oblasti biomedicine pokazuje se da zakonodavac na ovaj način samo nepotrebno udvaja i komplikuje pravnu zaštitu korisnika javnih usluga, s obzirom na to da ona već postoji i da je uređena posebnim propisima.

Ključne reči:

upravni postupak, pružanje javnih usluga, javne službe, prigovor, savetnik za zaštitu prava pacijenata, biomedicina

Pretraga