Zbornik radova

SUDSKI POSTUPAK U DUŠANOVOM ZAKONIKU – DOKAZNA SREDSTVA I POLOŽAJ OKRIVLjENOG

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1283–1296

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.121:343.14(497.11)“13“

doi: 10.5937/zrpfns52-18555

Autor:


Dr Željko D. Mirkov, viši tužilački saradnik

Osnovno javno tužilaštvo Kikinda

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Rad se bavi odredbama o sudskom postupku srednjovekovne Srbije sadržanim u Dušanovim zakoniku. Cilj rada je da pruži prikaz i analizu iracionalnih i racionalnih dokaznih sredstava tog perioda, kao i da ukaže na položaj okrivljenog, imajući u vidu ovaj sistem dokaznih sredstava. Rad se sastoji iz pet delova. Prvi deo rada se bavi stanjem sudskog postupka pre donošenja Dušanovog zakonika. Drugi deo rada se odnosi na opšte napomene o uređenju sudskog postupka prema odredbama Dušanovog zakonika. Treći deo rada je posvećen iracionalnim dokaznim sredstvima, a četvrti deo racionalnim dokaznim sredstvima. U petom delu rada se nalaze zaključna razmatranja.

Ključne reči:

sudski postupak, Dušanov zakonik, dokazna sredstva, okrivljeni.

Pretraga