Zbornik radova

O POSLEDICAMA KRŠENjA ZABRANE KOJA JE UTVRĐENA MEROM BEZBEDNOSTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1269–1281

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.852:343.232(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-18747

Autor:


Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Najnovijim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika propisuje se krivično delo „Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti“. Ovo delo može da se učini samo sa umišljajem, a zaprećena je novčana kazna ili kazna zatvora do šest meseci. Kako se u ranijem Obrazloženju Nacrta Zakona o izmenama dopunama Krivičnog zakonika navodi, cilj propisivanja ovog krivičnog dela jeste da se obezbedi sankcija za kršenje zabrane koja je određena merom bezbednosti.
Predmet pažnje autora su posledice kršenja zabrane koje su utvrđene merama bezbednosti. U radu je dat osnovni prikaz navedenog krivičnog dela, ali je centralni deo rada posvećen posledicama kršenja zabrana koje su utvrđenje merama bezbednosti a koje nisu propisane Krivičnim zakonikom. Cilj rada ogleda se i u predočavanju da su i ranije postojale posledice za kršenje zabrana koje su utvrđene pojedinim merama bezbednosti, ali, posebno, da se ukaže na određene nelogičnosti koje sada postoje u našem krivičnom, odnosno, kaznenom pravu.

Ključne reči:

mere bezbednosti, posledica, zabrana, krivično delo, prekršaj

Pretraga