Zbornik radova

JEDNA AKCIJA – JEDAN GLAS: DA LI JE VREME ZA PROMENE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1195–1215

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.031

doi: 10.5937/zrpfns52-19816

Autor:


Dr Jelena D. Lepetić, docent

Univerzitet u Beogradu

Pravni fakultet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Autor u ovom radu analizira pravilo jedna akcija – jedan glas dajući odgovor na pitanje da li je vreme za promene u srpskom kompanijskom pravu. Nakon određenja svrhe pravila jedna akcija – jedan glas kao mehanizma za uspostavljanje ravnoteže između upravljačkih prava akcionara i ekonomskog rizika koji akcionari snose, autor iznosi argumente za i protiv uvođenja, odnosno zadržavanja i napuštanja ovog pravila u nacionalnom pravu. U radu su analizirana dva tipa sistema glasanja u akcionarskim društvima – proporcionalni i neproporcionalni, uz prikaz uporednopravnih rešenja i dešavanja na nivou Evropske unije. Autor zaključuje da treba modifikovati rešenje koje je prihvaćeno u srpskom kompanijskom pravu, između ostalog, radi popularizovanja forme akcionarskog društva i usklađivanja pravila jedna akcija – jedan glas sa drugim institutima koji su prihvaćeni u domaćem pravu, pre svega, instituta posebnih dužnosti kontrolnog akcionara. Prema mišljenju autora, jedna akcija – jedan glas bi trebalo da bude dispozitivno, a ne imperativno pravilo. Takođe, slične promene su se desile u pojedinim uporednim zakonodavstvima. Na kaju, predložena promena bi bila u skladu sa tendencijama u pravu Evropske unije u vezi sa podsticanjem dugoročnog angažovanja akcionara.

Ključne reči:

jedna akcija – jedan glas, akcije koje daju pravo na više glasova, sistemi glasanja, akcije za lojalnost

Pretraga