Zbornik radova

RAZVOJ PRAVNE ZAŠTITE POTROŠAČA U UGOVORIMA O KREDITU U PRAVU EVROPSKE UNIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1173–1194

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 366.5:336.77]:061.1 EU

doi: 10.5937/zrpfns52-19673

Autor:


Dr Atila I. Dudaš, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu je prikazan razvoj pravne regulative potrošačkog kredita u pravu Evropske unije. Taj put je započet 1987. godine usvajanjem Direktive br. 87/102/EEC o ugovorima o potrošačkim kreditima. Nakon nje je postepeno usvajan čitav niz direktiva kojima su uređeni pojedini segmenti tzv. „retail“ bankarstva, koji imaju značaj sa aspekta pravne zaštite potrošača ili potrebe nesmetanog odvijanja prekograničnih bankarskih transakcija i kredita, kao i prekograničnih investicija.
Direktiva br. 87/102/EEC o ugovorima o potrošačkim kreditima je ukinuta istoimenom Direktivom br. 2008/48/EU. Ona je ostvarila značajne promene u pravnom okviru zaštite potrošača u vezi sa ugovorima o kreditu. Od novina uvedenih navedenom Direktivom svakako je najznačajnija obaveza iskazivanja svih troškova kredita preko efektivne kamatne stope i pružanja potpunih i jasnih informacija potrošaču pomoću jedinstvenog ESIS obrasca.
Početak poslednje etape u razvoju regulative potrošačkog kredita u pravu Evropske unije obeležava usvajanje Direktive br. 2014/17/EU o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine, koja je u stručnoj javnosti poznata samo kao Direktiva o hipotekarnim kreditima. Njeno usvajanje je bilo motivisano iskustvima svetske ekonomske krize, i njome prouzrokovane krize hipotekarnih kredita, kao i uočene nepoštene prakse banaka u vezi sa izmenama varijabilne kamatne stope, koje su znatno snažnije došle do izražaja u potrošačkim hipotekarnim kreditima, pre svega zbog većih iznosa kredita, dugih rokova otplate kredita i mogućih negativnih socijalnih implikacija. Stoga su Direktivom o hipotekarnim kreditima u odnosu na Direktivu br. 2008/48/EU pooštrene predugovorne obaveze obaveštavanja potrošača od strane kreditora, efektivna kamatna stopa i obaveštavanje putem ESIS obrasca uređeni su u skladu sa načelom maksimalne harmonizacije, izričito su uređena pitanja indeksiranja kredita u stranoj valuti i primene varijabilne kamatne stope i sl.
U doktrini se međutim sa razlogom izražava sumnja u potencijale Direktive da ostvari zacrtane ciljeve stvaranja pravog jedinstvenog evropskog tržišta hipotekarnih kredita, s jedne, i ujednačenja stepena pravne zaštite potrošača u hipotekarnim kreditima u Evropskoj uniji, s druge strane. Odredbe Direktive su naime, osim pravila o efektivnoj kamatnoj stopi i predugovornom obaveštavanju potrošača putem ESIS obrasca, zasnovane na minimalnoj harmonizaciji. Stoga je za očekivati da će države članice pri transponovanju Direktive postupiti nejednako i time onemogućiti ostvarivanje jedinstvenog režima hipotekarnih potrošačkih kredita u Evropskoj uniji.

Ključne reči:

Direktiva br. 87/102/EEC, Direktiva br. 2008/48/EU Direktiva br. 2014/17/EU, Direktiva o hipotekarnim kreditima, Direktiva o potrošačkom kreditu, ugovor o kreditu, potrošački kredit.

Pretraga