Zbornik radova

UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE U FUNKCIJI EKONOMSKE BEZBEDNOSTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1131–1144

jezik rada: engleski

Pregledni članak

udk: 336.24.07(497.11):343.37

doi: 10.5937/zrpfns52-20010

Autori:


Dr Aleksandar L. Čudan, vanredni profesor

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Dalibor D. Kekić, docent

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Prioritet ekonomske politike jeste održivi razvoj sa tendencijom dugoročno ekspanzivnog razvoja i relativno visoka stopa privrednog rasta. Sa zaoštravanjem globalne ekonomske krize i poremećajem na finansijskom tržištu i ekonomija Republike Srbije ušla je na početku novog milenijuma u turbulentno razdoblje razvoja. Povezanost između ekonomije, privrede sa jedne strane i nacionalne bezbednosti sa druge strane, je složena i višestruka. Više je nego jasno da je ekonomska bezbednost kao koncept i kao praksa veoma difuzno određena i ograničena samo imaginacijom onoga ko je tumači i izučava u širokom spektru delatnosti. Predmet istraživanja ovog naučnog rada jeste ekonomska bezbednost i uloga Uprava carina Republike Srbije. Uprava carina preko Svetske carinske organizacije, kao i saradnjom sa drugim carinskim službama i institucijama aktivno je uključena u nacionali i međunarodni sistem bezbednosti, naročito u pogledu borbe protiv organizovanog ekonomskog kriminala, koji je vezan za poslove krijumčarenja, pranja novca, nelegalnog prenosa efektivnog stranog novca, korupcije, poreske utaje, zloupotrebe intelektualne svojine i sl.
Rezultati ovog istraživanja mogu da posluže kako bi istakli značaj ekonomske bezbednosti u sistemu nacionalne bezbednosti. Način istraživanja sadrži: izbor i primenu naučnih metoda, izbora podataka, i obuhvat istraživanja. Značaj istraživanja ogleda se u činjenici da je uloga Uprava carina u funkciji ekonomske bezbednosti kao subjekta i činioca nedovoljno naučno istražena, a da je pritom značajan element u savremenim društvenim odnosima.

Ključne reči:

Uprava carina, ekonomska bezbednost, destrukcije, ekonomski kriminal.

Pretraga