Zbornik radova

DOKAZIVANjE ZLOČINA MRŽNjE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1113–1129

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 177.82:343.235

doi: 10.5937/zrpfns52-19108

Autori:


Dr Darko T. Dimovski, vanredni profesor

Univerzitet u Nišu

Pravni fakultet u Nišu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Miomira P. Kostić, redovni profesor

Univerzitet u Nišu

Pravni fakultet u Nišu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Na početku rada autori su naglasili da je zakonodavac u Republici Srbiji novelacijom Krivičnog zakonika 2012. godine uveo član 54a čime je motiv mržnje propisao kao obaveznu otežavajuću okolnost. Iako je od donošenja ovog člana prošlo nekoliko godina, do sada ni u jednom slučaju nije došlo do njegove primene. Stoga su autori posebnu pažnju posvetili sagledavanju svih problema u dokazivanju zločina mržnje. Najpre su naveli, shodno tipologiji koju je izradio Federalni istražni biro, okolnosti koje treba da ukažu na postojanje zločina mržnje. Naredni deo rada je posvećan teškoćama u dokazivanju mržnje kao motiva izvršenja krivičnog dela. Kako dokazivanje zločina mržnje zahteva usaglašen rad organa unutrašnjih poslova, javnog tužioca i suda, autori su, u sledećem delu rada analizirali ulogu svakog od navedenih organa u dokazivanju zločina mržnje.

Ključne reči:

zločin mržnje, dokazivanje, poteškoće, uloga nadležnih organa.

Pretraga