Zbornik radova

POJAM I KLASIFIKACIJA UPRAVNIH RADNjI – IZMEĐU TEORIJE I ZAKONODAVSTVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1097–1111

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 35.077.3(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-19185

Autor:


Dr Zoran R. Jovanović, vanredni profesor

Univerzitet u Kragujevcu

Pravni fakultet u Kragujevcu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Rad se bavi pojmom upravnih radnji i njihovom klasifikacijom u srpskom pravu. Donošenjem novog Zakona o opštem upravnom postupku 2016. godine, upravne radnje su dobile svoje određenje u zakonskom tekstu. Stoga, pojavila se potreba za analizom i teorijskim određenjem ovog važnog instituta upravnog prava, imajući u vidu da se domaća teorija upravnog prava bavila upravnim radnjama samo na osnovu posebnih upravnopravnih zakonskih tekstova. Ovaj rad je težio da analizira i uporedi da li postoje značajnije razlike između dosadašnjih teorijskih shvatanja i novog zakonskog određenja upravnih radnji. Na osnovu uočenih razlika, rad je težio ka tome da odredi pojam upravnih radnji, koji će biti u skladu sa novom zakonskom definicijom i koji neće zapostaviti dosadašnja teorijska shvatanja radnji organa uprave. Takođe, u radu je izvršena temeljna klasifikacija upravnih radnji sa ukazivanjem na primere iz posebnih zakona.

Ključne reči:

Zakon o opštem upravnom postupku, upravne radnje, teorijska shvatanja upravnih radnji, klasifikacija upravnih radnji

Pretraga