Zbornik radova

PREDATORSKE CENE KAO OBLIK EKSKLUZIONE ZLOUPOTREBE DOMINANTNOG POLOŽAJA U PRAKSI SUDOVA EVROPSKE UNIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1059–1074

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.137.2:061.1EU

doi: 10.5937/zrpfns52-19475

Autor:


Dr Sandra Fišer Šobot, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U praksi je teško razgraničiti konkurentsko snižavanje cena i predaciju. Predatorsko ponašanje postoji kada dominantni učesnik na tržištu svoj proizvod nudi po cenama, koje su niže od njegovih troškova proizvodnje i time prihvata da u određenom, ograničenom vremenu snosi gubitke u cilju isključenja jednog ili više svojih stvarnih ili potencijalnih konkurenata sa tržišta da bi održao ili povećao svoju tržišnu moć. Navedena zloupotreba predstavlja ekskluzionu, cenovnu zloupotrebu koju dominantni učesnik vrši na tržištu na kojem ima dominantan položaj.
Predatorsko ponašanje pretpostavlja postojanje dve faze. U prvoj fazi, koja se naziva faza žrtvovanja, dominantni učesnik na tržištu smanjuje cene svojih proizvoda tako da posluje sa gubicima. Ovo ponašanje može biti izvršeno sa ciljem da primora konkurente da smanje cene svojih proizvoda, posluju sa gubicima i, na kraju, napuste tržište ili može biti strategija za disciplinovanje postojećih konkurenata na tržištu ili može predstavljati odbranu od ulazaka u granu potencijalnih konkurenata. U drugoj fazi – fazi oporavka, kada je cilj predacije ostvaren, predator podiže cene svojih proizvoda iznad cena koje bi mogao da naplaćuje da na tržištu postoji konkurencija i na taj način ostvaruje veći profit.
Predmet analize je zloupotreba dominantnog položaja putem predatorskih cena. U radu će biti izložena doktrinarna shvatanja, te prikazana i analizirana praksa sudova EU u vezi sa predatorskim formiranjem cena.

Ključne reči:

dominantni položaj, zloupotreba dominantnog položaja, predatorske cene, troškovi

Pretraga