Zbornik radova

TUŽBA PO ODREDBAMA ZAKONIKA O GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU IZ 1865. GODINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 1013–1024

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.922(497.11)“1865“(094.5)

doi: 10.5937/zrpfns52-19549

Autor:


Dr Maša M. Kulauzov, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Autor u radu vrši istorijskopravnu analizu odredaba Zakonika o građanskom sudskom postupku iz 1865. godine koje se odnose na tužbu. Detaljno su razmotreni sadržaj tužbe i procesne pretpostavke koje su morale biti ispunjene da bi se po njoj moglo postupati, odgovor na tužbu i rokovi za njegovo podnošenje, kao i protivtužba. Izloženo je kako je 1864. godine tekla procedura konačnog uobličavanja normi o inicijalnom parničnom aktu u zakonskom tekstu. Sa tim ciljem analizirane su primedbe koje je Komisija imenovana od strane Državnog saveta iznela na račun pojedinih odredaba zakonskog nacrta, kao i odgovor ministra pravde, autora kodifikacije na njih. Iako odredbe o tužbi nisu novelirane za sve vreme važenja procesnog kodeksa, skrenuta je pažnja i na izmene i dopune pojedinačnih članova o tužbi predložene 1872. godine i reakciju nadležnih sudskih vlasti na njih. U tom kontekstu razmotreni su komentari izneti povodom pojedinih važećih, ali i sugerisanih zakonskih rešenja.

Ključne reči:

Parnično zakonodavstvo, građanski sudski postupak, tužba, Zakonik iz 1865. godine, zakonski projekat iz 1872. godine.

Pretraga