Zbornik radova

POJAM TUMAČENjA PRAVA POSMATRANO SA STANOVIŠTA JEDNE SOCIOLOŠKE TEORIJE PRAVNOG RASUĐIVANjA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 991–1012

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 340.132:316

doi: 10.5937/zrpfns52-20039

Autor:


Dr Saša B. Bovan, redovni profesor

Univerzitet u Beogradu

Pravni fakultet u Beogradu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U ovom radu je izložen predlog jedne pragmatičke, ali, u isto vreme, i sintetičke definicije postupka tumačenja prava koji treba da izrazi jedinstvo subjektivne i objektivne teorije pravnog rasuđivanja. Osim toga, pokušaćemo da dokažemo kako pristup zauzet u radu omogućava prevazilaženje slabosti ovih teorija onda kada se tumačenje prava određuje kao otkrivanje “volje zakonodavca” ili “volje zakona”. Konačno, biće pruženi argumenti da jedan takav pristup u najvećoj meri korespomdira sa pravnom praksom, odnosno da se postupak pravničkog rezonovanja u sudnici zaista odvija po ovom modelu.
Teorijska platforma ovog pristupa izražena je kroz jednu sociološku teoriju tumačenja prava koju smo formulisali u seriji ranijih radova iz ove oblasti. Suština ove teorije je u hipostaziranju male premise jurističkog zaključka, kada se ukazuje na momenat objašnjenja činjenica koji se umeće između njihovog utvrđivanja i kvalifikacije, što postupku tumačenja prava daje izgled jedne razvijene mikrosociološke analize.

Ključne reči:

Tumačenje prava. – Subjektivna i objektivna teorija pravnog rasuđivanja. – Priroda jurističkog zaključka. – Sociološka teorija tumačenja prava.

Pretraga