Zbornik radova

HARMONIZACIJA PRAVILA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI I PRAVO SRBIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 909–924

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 004.738.5:339.5]:061.1EU(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-18796

Autor:


Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U radu se razmatra problem harmonizacije pravila u oblasti elektronske trgovine, kao i njeni najznačajniji pravni osnovi na međunarodnom i regionalnom planu koji se odnose na elektronsku trgovinu uopšte, a to je Model zakon o elektronskoj trgovini i relevantne direktive Evropske unije. Analiza obuhvata bitne odrednice tog procesa, njihovu usmerenost, kao i rezultate na nacionalnom planu, uz njihovu kritičku ocenu. U drugom delu rada se razmatra aktuelno stanje pravne regulative u Srbiji u ovoj oblasti, kako na konceptualnom planu, tako i pojedinostima po odabranim pitanjima, sve u komparaciji sa napred navedenim pravnim izvorima.Takođe se problematizuje i njen odnos i uticaj na postojeći, tradicionalni sistem ugovornog prava.
Harmonizacija pravila o elektronskoj trgovini se odvijala u vrlo specifičnim uslovima, koje karakteriše skoro nepostojanje posebnih nacionalnih zakona iz ove oblasti, što je dovelo do paralelnog kreiranja pravila na međunarodnom i nacionalnom nivou. U ovom procesu krucijalnu ulogu na globalnom planu je odigrao Model zakon o elektronskoj trgovini. I pored šire prihvaćenosti i recepcije njegovih pravila, on nije doveo do globalne uniformnosti u ovoj materiji, jer je izvan sfere njegovog uticaja ostala EU i zemlje koje su u procusu pristupanja toj integraciji. S obzirom nas svoju pionirsku ulogu, srpski Zakon o elektronskoj trgovini predstavlja zadovoljavajući iskorak u stvaranju održive pravne infrastrukture za ove poslove, iako, naravno, ne daje rešenja za sva pitanja i probleme u ovoj oblasti. U sadržinskom pogledu, on je konceptualno zasnovan na pravu EU, sa sličnim normativnim rešenjima pojedinačnih pitanja. U tom smislu, pristup i pravila Model zakona su imala sekundarni značaj. Poklapanje s njegovim pravilima postoji samo u meri u kojoj ona postoji u pravu EU i prevashodno se odnosi na problem pravnog priznanja elektronskih ugovora.

Ključne reči:

elektronska trgovina, harmonizacija, Model zakon o elektronskoj trgovini, pravo EU, pravo Srbije

Pretraga