Zbornik radova

MOGUĆNOSTI ZLOUPOTREBE VIRTUELNIH VALUTA U PROCESU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 891–907

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.9.024:336.7
323.28: 336.7

doi: 10.5937/zrpfns52-19229

Autori:


Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vladan M. Mirković, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nenad P. Radivojević, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Virtuelne valute predstavljaju nizove podataka koji nastaju rešavanjem najsloženijih matematičkih jednačina upotrebom najsavremenijih računarskih tehnologija i koji su kao takvi prepoznati kao neka vrsta vrednosti koja stoji u određenom odnosu sa nacionalnim valutama. Zaštita virtuelnih valuta od falsifikovanja ili bilo kakvog drugog mešanja u njihovo funkcionisanje garantovano je kriptografskim algoritmima zbog čega se virtuelne valute mogu smatrati unikatnim finansijskim instrumentom u tehnološkom smislu. Opasnost od zloupotrebe virtuelnih valuta nastaje kao posledica neadaptiranog okruženja u kome one funkcionišu i koje ih može pretvoriti u efikasno sredstvo za pranje novca, finansiranje terorizma i drugih težih oblika kriminaliteta.

Ključne reči:

virtuelne valute, pranje novca, finansiranje terorizma

Pretraga