Zbornik radova

PRAVO ZAPOSLENOG NA PRIVATNOST KAO SEGMENT BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 3, str. 855–868

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 331.105.2-057.16:342.738

doi: 10.5937/zrpfns52-20000

Autori:


Dr Predrag P. Jovanović, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Darko M. Božičić, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Pravo zaposlenog na privatnost jeste segmen bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, jer se tim pravom štiti njegova privatnost, tj. njegov ukupni lični integritet (fizički, psihički, moralni, etički, socijalni). Kroz zaštitu tog ličnog integriteta štiti se zdravstvena, životna i radna sposobnost zaposlenog, a od njegove radne sposobnosti zavisi rad i produktivnost rada. Na produktivnosti rada bazira se određena interesna unija zaposlenih i poslodavca, bez koje nema stabilnosti radnog odnosa. Sa druge strane, vršeći svoju upravljačku vlast, poslodavac organizuje i kontroliše rad zaposlenih, pri čemu postoji mogućnost da se ugrozi ili povredi njihova privatnost. Ovde se otvara pitanje mere i dokle se može ići sa kontrolom rada zaposlenih, a da se ne povredi njihovo pravo na privatnost. Sa tim u vezi, postoje određeni pravni standardi, na koje se u ovom radu autori pozivaju.

Ključne reči:

Ljudska prava, pravo na privatnost, bezbednost i zdravlje na radu, dostojanstven rad, kontrola na radu, video nadzor na radu.

Pretraga