Zbornik radova

PRAVNE ŠKOLE SUNITSKOG ISLAMA I OSVRT NA PORESKI PRISTUP IBN TAIMIJE I MUHAMEDA ABD AL-VAHABA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 377–398

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 28:348]:336.22

doi: 10.5937/zrpfns52-17191

Autor:

Mr Mihailo V. Brkić, student doktorskih studija

Univerzitet u Beogradu

Fakultet političkih nauka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Ovaj rad daje prikaz dominantnih pravnih škola sunitskog islama i duodecimalnih šiita – džafarita. Istraživanje posebno ukazuje na koncepcije poreske politike Ibn Taimije, koji se, među srednjevekovnim muslimanskim teolozima i naučnicima, najviše bavio pitanjem oporezivanja.1 Radovi Ibn Taimije, nastavljača hanbalitske škole, značajno su uticali na stvaranje doktrine i učenje Muhameda Abdul Vahaba i vahabitskog verskog pokreta u celini, koji je od samih početaka imao političke naznake. Vahabizam je danas vladajuća doktrina islama u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Ima veliki uticaj na verska, pravna, politička i ekonomska pitanja, kao i ukupan društveni život, i u drugim arapskim monarhijama Persijskog zaliva, koje objedinjava članstvo u Zalivskom savetu za saradnju – Gulf Cooperation Council (GCC).

Ključne reči:

šerijat, fikh, porez, Ibn Taimija, vahabizam.

 

Pretraga