Zbornik radova

ISPITIVANJE OPTUŽNICE

 

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 275–304

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 343.133

doi: 10.5937/zrpfns52-14778

Autor:

Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

U savremenom krivičnom postupku nakon što je istraga završena i optužnica podignuta, potrebno je da određeni funkcionalni oblik suda prethodno kontroliše i ispita optužbu, odnosno, pre nego što otpočne suđenje u pravom smislu te reči, najpre se „sudi“ optužnom aktu i utvrđuje da li su ispunjeni uslovi da se okrivljeni izvede na glavni pretres. Na ovaj način je određena svrha sudske kontrole optužbe u smislu da se spreči neopravdano i nezakonito izvođenje okrivljenog na glavni pretres. Predmet ovog rada je analiza zakonskog uređenja ispitivanja optužnice u Zakoniku o krivičnom postupku, kao i analiza postupanja vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu, a u vezi sa ispitivanjem optužnice.

Ključne reči:

krivični postupak, optužnica, ispitivanje optužnice

Pretraga