Zbornik radova

ETIOLOŠKA DIMENZIJA NEZAKONITE UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE U POSTUPANJU POLICIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 245–258

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 351.74:342.7

doi: 10.5937/zrpfns52-17031

Autori:

Dr Zoran M. Kesić, docent

Kriminalističko-policijska akademija

Beograd

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dr Darko R. Bikarević

Ministarstvo unutrašnjih poslova

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Prinuda je nesumnjivo najeksplicitnije obeležje policijske profesije kroz koju se najčešće i definiše njena suština. Ona je ujedno i najdelikatniji segment postupanja policije, budući da se njenom primenom najozbiljnije zadire u sferu ljudskih prava i sloboda. Stoga i ne čudi zašto se većina istraživača, tragajući za razumevanjem rada policije i sistema vrednosti njenih pripadnika, uglavnom fokusira na neki od aspekata primene prinude. Zbog njene složenosti ova teme zahteva jedan širok naučni pristup, kao što je recimo onaj koji se neguje unutar kriminološke perspektive. Ako ovome dodamo činjenicu da je u našoj literaturi prilično zapostavljena ova perspektiva policijske prinude time i pisanje ovog rada dobija svoju opravdanost. Međutim, njegova svrha i zahtevan obim primoravaju nas da se u radu posvetimo samo jednom od kriminoloških aspekata konkretnog fenomena. U tom smislu nam se posebno važnim činilo razmatranje etiološke dimenzije nezakonite upotrebe sredstava prinude.

Ključne reči:

policija, sredstva prinude, prekoračenje, zloupotreba, faktori.

 

Pretraga