Zbornik radova

NASILJE U PORODICI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 211–226

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 341.6:342.7(4)]:343.55

doi: 10.5937/zrpfns52-17570

Autor:

Dr Bojan N. Tubić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Ovaj rad se bavi pitanjem zaštite lica od nasilja u porodici u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Ono nije pomenuto u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, ali se u praksi Suda pojavio značajan broj slučajeva u kojima je on konstatovao da je došlo do kršenja pojedinih članova Konvencije, a u vezi sa nasiljem u porodici. U većem broju slučajeva država nije sprečila nasilje u porodici koje je dovelo do kršenja prava na život, ili je dovelo do nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja. Takođe, nasilje u porodici često dovodi do povrede prava na poštovanje privatnog i porodičnog života. Država je dužna da zaštiti sva lica pod svojom jurisdikcijom kada postoji osnovana sumnja da njihova prava mogu da budu povređena. Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici predstavlja značajan instrument kojim se reguliše ovo pitanje i predstavlja pomak u pogledu zaštite žrtava nasilja u porodici.

Ključne reči:

nasilje u porodici, Evropski sud za ljudska prava, Istanbulska konvencija.

 

Pretraga