Zbornik radova

UPRAVNO-PRAVNI ASPEKTI UREĐENJA PROSTORA U REPUBLICI SRBIJI – POSTUPAK IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 199–209

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 658.23(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-16631

Autor:

Dr Aleksandar L. Martinović, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Jedna od osnovnih karakteristika normi upravnog prava jeste njihova mnogobrojnost. Pored opšteg dela upravnog prava (pravnih pravila koja važe za sve organe uprave i za sve pravne situacije u kojima postupaju svi organi uprave), važan deo pravnog sistema svake države, pa i Republike Srbije, jesu pravne norme posebnog dela upravnog prava, kojima se regulišu različite oblasti društvenog života, kao i nadležnost pojedinih organa uprave u tim oblastima. Pravno uređenje prostora je jedna od najvažnijih oblasti društvenog života kojima moderne države posvećuju posebnu pažnju. U pravnom sistemu Republike Srbije ova oblast je jedna od najvažnijih u kojima se pojavljuju norme posebnog dela upravnog prava. Od svih pitanja koja se uređuju ovim normama, tri pitanja su naročito važna: postupak izdavanja građevinske dozvole, postupak ozakonjenja (legalizacije) objekata i postupak konverzije građevinskog zemljišta. Sva tri postupka predstavljaju posebne upravne postupke.

Ključne reči:

opšti deo upravnog prava, upravno pravo – posebni deo, pravno uređenje prostora, građevinska dozvola, ozakonjenje, konverzija.

 

Pretraga