Zbornik radova

PRAVNO UREĐENJE INSTITUTA JEMSTVA I NJEGOVIH DERIVATA – PROBLEMI I PREDLOZI DE LEGE FERENDA –

 

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 169–180

jezik rada: srpski

Pregledni članak

udk: 347.468(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-16739

Autor:

Dr Bojan L. Pajtić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Rad proučava isključivo institut jemstva kao sredstva obezbeđenja u građanskopravnom smislu, a ne i jemstvo u krivičnom postupku, niti jemstvo u carinskom postupku. Pored klasičnog jemstva, u pravnom prometu i praksi sve značajnije mesto zauzimaju derivati ovog instituta. Sa razvojem privrede i bankarskog poslovanja, razvijale su se i ustanove od kojih neke, zbog svojih karakteristika, obezbeđuju viši stepen pravne sigurnosti poverilaca, a druge pojednostavljuju i ubrzavaju postupak obezbeđivanja potraživanja. Ovaj rad je koncentrisan na najvažnije teorijske i praktične probleme koji proizlaze iz različitih doktrinarnih pristupa i nedorečenosti zakona u odnosu na jemstvo i institute koje možemo nazvati derivatima ovog pravnog posla. Naime, kakve pravne posledice nastupaju po ugovor o jemstvu, ako je jemac bio u zabludi u odnosu na poslovnu sposobnost dužnika iz osnovnog pravnog posla, misleći da ona nije ograničena? Ima li jemac pravo na subrogaciju u slučaju ispunjenja obaveze glavnog dužnika (lišenog poslovne sposobnosti), prema jemcu? Koje pravno dejstvo proizvodi jemčenje za naturalnu obligaciju? Verujem da će ovaj rad dati odgovore na neka od ovih pitanja, oko kojih ne postoji konsenzus, kako u pravnoj teoriji, tako ni u praksi.

Ključne reči:

Jemstvo, obezbeđenje potraživanja, poslovna sposobnost, naturalne obligacije, Zakon o obligacionim odnosima.

Pretraga