Zbornik radova

NAČELO JEDNAKOSTI U RADNOM PRAVU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 17–39

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 349.2

doi: 10.5937/zrpfns52-17549

Autor:

Dr Predrag P. Jovanović, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Načelo jednakosti u radnom pravu tj.u oblasti zapošljavanja i rada, znači jednakost šansi u ostvarivanju socijalno-ekonomskih prava u toj oblasti i ravnopravnost u korišćenju i zaštiti tih prava. Ovo načelo ima tri aspeka. Prvo, jednakost šansi u ostvarivanju socijal no-ekonomskih prava i ravnopravnost pri korišćenju i zaštiti tih prava, kao glavni i afirmativni supstrat ovog načela. Drugo, zabrana diskriminacije pri ostvarivanju i zaštiti socijalno-ekonomskih prava, kao zaštitni elemenat jednakosti i ravnopravnosti. Treće, pozitivna diskriminacija pri ostvarivanju i zaštiti socijalno-ekonomskih prava, kao legitimna dopuna zabrane diskriminacije. Načelo jednakosti može ostvariti svoju svrsishodnost samo kroz paralelno ispoljavanje svih navedenih aspekata. Drugim rečima, aspekt jednakosti šansi i ravnopravnosti pri ostvarivanju pojedinih prava biva obezbeđen zabranom diskriminacije, a zbarana diskriminacije biva obezbeđena, odnosno dopunjena pozitivnom diskriminacijom. Shodno značaju koji ima, načelo jednakosti je sadržano u mnogim pravnim dokumetima (međunarodnim, evropskim i domaćim), a u kojima ovo načelo je prikazano kroz navedena tri aspekta.

Ključne reči:

Jednakost, ravnopravnost, socijalnoekonomska prava, zapošljavanje, rad, diskriminacija, zabrana diskriminacije, pozitivna diskriminacija.

Pretraga