Zbornik radova

MEĐUSOBNI ODNOS EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I ARHUSKE KONVENCIJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 1–15

jezik rada: engleski

Originalni naučni rad

udk: 342.7:502/504

doi: 10.5937/zrpfns52-17370

Autor:

Dr Rodoljub M. Etinski, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Evropska konvencija o ljudskim pravima i Arhuska konvencija pružaju međunarodnu zaštitu ljudskim pravima, prva kao opšta konvencija o ljudskim pravima, a druga kao specijalizovana za neka ljudska prava u stvarima zaštite životne sredine. Ispitivan je međusobni odnos dve konvencije kako ga je Evropski sud za ljudska prava uspostavio u predmetu Taškin (Taşkın). Tumačeći član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima o pravu na privatnost i razmatrajući procesne obaveze koje su ovim članom predviđene za ugovornice, Evropski sud za ljudska prava se pozvao na odgovarajuće propise Arhuske konvencije. Imajući u vidu pomenute propise, običajna pravila o proceni uticaja na životnu sredinu i svoju raniju praksu o nalaženju ravnoteže između privatnog interesa pojedinca i javnog interesa zajednice, Evropski sud za ljudska prava je uspostavio standard odgovarajuće težine, koju javne vlasti ugovornica treba da pridaju komentarima i interesima javnosti u procesu odlučivanja o projektu koji može da ugrozi životnu sredinu. Težina koju javne vlasti treba da pridaju komentarima i interesima javnosti treba da odgovara važnost interesa koju javnost štiti. Sudska kontrola nad učešćem javnosti u procesu odlučivanja treba da obuhvati i to da li su nacionalne vlasti dale odgovarajuću težinu komentarima i interesima javnosti. Evropski sud za ljudska prava traži tako da ugovornice pridaju veći značaj komentarima i interesima javnosti u procesu odlučivanja, proširuje time sadržaj član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima već i povećava delotvornost odgovarajućih propisa Arhuske konvencije.

Ključne reči:

ljudska prava; zaštita životne sredine; održivi razvoj; uzajamna podrška; ravnoteža interesa.

Pretraga