Zbornik radova

UTICAJ AUSTRIJSKOG PRAVA NA EVOLUCIJU SRPSKOG PARNIČNOG POSTUPKA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2018, vol. LII, br. 1, str. 75–89

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 34.91/.95(436:497.11)

doi: 10.5937/zrpfns52-15756

Autor:


Dr Marija M. Salma, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Rad analizira evoluciju i strukturu srpskog građanskog procesnog zakonodavsva u svetlu uticaja austrijskog prava, tokom XIX i u prvoj i drugoj polovini XX veka, sve do danas. Rezultati istraživanja pokazuju vidan uticaj austrijskog Zakona o parničnom postupku iz 1895. godine, koji je u naučnoj literaturi ocenjen kao jedan od najmodernijih procesnih zakona.U tom svetlu sagledane su zajedničke karakteristike srpskih procesnih zakona iz 1853,1860, 1865. godine koji su se takođe počeli orijentisati prema sudskom vođenju spora, što je naročito postignuto u zakonu Kraljevine Jugoslavije iz 1929. godine. Analiza takođe obuhvata razvoj i strukturu, osnovne institute procesnog zakonodavstvo u drugoj Jugoslavili (1956, 1976) a zatim i u Republici Srbiji Zakona o parničnom postupku iz 2004 i 2011godine. Struktura, osnovni konvergentni instituti pokazuju, da je zajednčka osnova te evolucije austrijski Zakon o parničnom ostupku iz 1895. godine.

Ključne reči:

austrijsko pravo, evolucija, srpski parnični postupak

Pretraga